DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 13     <-- 13 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*575.4 (Salix alba L.) šum. list CXV (1991) 449


PROCJENA GENETSKOG HETEROGENITETA—NASLJEDNOSTI
I GENETSKE DOBITI ZA NEKA GOSPODARSKI VAŽNA
SVOJSTVA U KLONSKIM TESTOVIMA STABLASTIH VRBA*


Davorin KAJBA**


SAŽETAK: Procjena nasljednosti za totalne visine, prsne promjere
i drvnu masu/ha, te procjena genetskog poboljšanja u produkciji
drvne mase kod selekcije najboljih klonova uzgajanih u
slijedećoj vegetativnoj generaciji, izvršena je u klonskim testovima
stablastih vrba, kod različitih plantažnih starosti i razmaka
sadnje.


Visok stupanj genetske kontrole ispitivanih svojstava, uz selekciju
jednog ili pet najboljih klonova, omogućuje povećanjeprodukcije drvne mase do 43% u odnosu na I bonitet Podunavlja
i donje Podravine, a u zavisnosti od staništa, plantažne starosti
i razmaka sadnje uzgajane smjese klonova.


Parametri varijabilnosti za produkciju drvne mase mijenjali
su se tijekom ontogenetskog razvoja. Optimalnija je procjenanasljednosti dobivena kod većih plantažnih starosti, uz razmak
sadnje 3x3 m, za totalne visine, dok je za razmake sadnje 4x4
m, moguće objektivnije izvršiti procjenu nasljednosti i kod nižih
plantažnih starosti, preko prsnih promjera i drvne zalihe pohektaru. Izračunata očekivana i ostvarena genetska poboljšanjanisu iskazala statistički značajna odstupanja.


Zbog osiguranja stabilnosti ekosistema budućih kultura dana
je prednost uzgoju pet najboljih klonova divergentne genetskekonstitucije u odnosu na jedan najbolji klon, bez obzira na mogućnost
ostvarenja manje genetske dobiti kroz multiklonski
uzgoj.


Ključne riječi: nasljednost, genetska dobit, klonski testovi,
bijela vrba.


UVOD


Procjena nasljednosti (genetskog heterogeniteta) i genetske dobiti za
svojstva metričkog karaktera sve su važnija u programima oplemenjivanja
šumskog drveća. Na temelju procjene stupnja nasljednosti i selekcijskog


* Istraživanja su financirana putem Javnog poduzeća »Hrvatske šume« i Ministarstva
znanosti Republike Hrvatske
** mr. Davorin Kajba, Šumarski fakultet Zagreb
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 14     <-- 14 -->        PDF

diferencijala u konkretnoj populaciji možemo predvidjeti poboljšanje putem
oplemenjivanja selekcijom u slijedećoj generaciji (Wrigh t 1976, F a I-
cone r 1981). Kod vrsta koje se autovegetativno razmnožavaju, može se
predvidjeti na temelju stupnja nasljednosti pojedinih svojstava, kakvo direktno
poboljšanje možemo očekivati s obzirom na to svojstvo, od provedene
fenotipske selekcije plus stabla te na osnovi njihove sekundarne selekcije
u klonskim testovima. Heterozigotnost jedinki, genetski polimorfizam,
svojstva poligenog karaktera, kao i individualna varijabilnost uzrokovana
pojavom vezanih gena, plejotropizma i krosingovera osigurava veliki
izvor genetske varijabilnosti u prirodnim populacijama, a kloniranjem selekcioniranih
genotipova moguće je polučiti poboljšanje u neaditivnoj genetskoj
varijanci procjenjenoj u klonksim testovima.


Nasljednost je, općenito uzevši, odnos genotipske varijance prema fenotipskoj
varijanci, dok se iz klonskog testa može odrediti u kolikoj mjeri
na određeno svojstvo utječe okolina, a u kolikoj mjeri je genetski uvjetovano.
Genotipska varijanca može sadržavati samo aditivnu varijancu, tada
govorimo o nasljednosti u užem smislu, a može uz aditivnu varijancu sadržavati
još i varijancu dominance te interakcije, a u tom slučaju govorimo


o nasljednosti u širem smislu (K r s t i n i ć 1967, Vidaković & Krsti ni
ć 1985). Genetska dobit je prosječno poboljšanje u potomstvu (ili u
klonskom testu s reduciranim brojem klonova) u odnosu na srednju vrijednost
roditelja ili roditeljske generacije (klonova), a ovisi o intenzitetu selekcije,
genetskoj varijabilnosti, te nasljednosti. Genetska dobit predstavlja
produkt selekcijskog diferencijala, odnosno intenziteta selekcije i nasljednosti,
a najčešće se prvenstveno misli na neaditivnu genetsku varijancu
koju je moguće sačuvati i reproducirati samo klonskim putem. Kod šumskog
drveća ta je metoda vrlo usješna kod vrsta s rutinskim autovegetativnim
razmnožavanjem, uz mogućnost ostvarenja dodatne genetske dobiti selekcijom
najboljih klonova.
U ovom su radu utvrđivani nivoi genetske kontrole za pojedina gospodarski
važna svojstva, te je utvrđivana varijabilnost parametara nasljednosti
(h2) tijekom ontogenetskog starenja u uvjetima promjenjivih faktora
okoline. Također se pokušalo utvrditi optimalno vrijeme procjene nasljednosti/
za određeno svojstvo kod bijele vrbe (Salix alba L.) s mogućnošću
što točnije procjene genetskog poboljšanja u slijedećoj vegetativnoj generaciji.
U radu je procjenjivana nasljednost u klonskim testovima stablastlih
vrba za svojstva totalnih visina, prsnih promjera i produkcije drvne mase,
dok je dodatno genetsko poboljšanje drvne mase procjenjeno na osnovu
selekcije pet i jednog najboljeg klona. Očekivana dodatna genetska dobit
uspoređena je s ostvarenim eksperimentalnim podacima izmjerenim kod
različite starosti klonova.


METODA RADA


Podaci u ovom radu korišteni su iz produkcionih pokusa klonova stablastih
vrba koje je osnovao Prof. dr A. Krstini ć na području Šumarija
Kloštar Podravski, Jasenovac i Novoselec, a u cilju selekcije genotipova
s obzirom na preživljavanje, produkciju, adaptaciju, fenotipsku stabilnost
i interakciju genotip x stanište, te genotipova s uspješnom konverzijom jo
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 15     <-- 15 -->        PDF

hom fiksiranog dušika u mješovitim plantažama. Procjena genetskog heterogeniteta
i dodatne genetske dobiti izvršena je kod različitih plantažnih
starosti pojedinog eksperimenta, različitog razmaka sadnje, kao i kod različite
smjese genotipova. Eksperimenti su osnovani kao randomizirani blok
u H ili 5 ponavljanja, a za analizu varijance korištene su aritmetičke sredine
totalnih visina, prsnih promjera i drvne mase po ponavljanjima.


Stupanj nasljednosti za svako pojedino svojstvo dobiven je raščlanjivanjem
sveukupne varijabilnosti u pokusu na međuklonsku varijabilnost1 i
varijabilnost unutar jedinki istog klona. Metodom analize klonskih testova
dobivaju se vrijednosti za nasljednost u širem smislu.


Nasljednost je računata po slijedećim formulama:


h2 (u širem smislu) — ; (po W r i g h t u)


h- (u širem smislu) ; (po Einspahru,
o-2 van Buijtenenu i


J


c


Peckhamu).
U gornjim formulama a r je broj ponavljanja u pokusu.
Genetsko poboljšanje računato je po formuli:


AG=iff„h- (Falconer 1981);


gdje je i intenzitet selekcije (Becke r 1984), a za fenot´ipske vrijednosti uzgojenih klonova.
Kada je selekcija bazirana na prosjecima klonova tada formula za očekivanu
genetsku dobit iznosi:


AG = i ; (Randall & Cooper 1973)


Očekivano dodatno genetsko poboljšanje za produkciju drvne mase selekcijom
pet i jednog najboljeg klona uspoređeno je s ostvarenim eksperimentalnim
podacima.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Procjena nasljednosti u klanskim testovima stablastih vrba za svojstva
prsnog promjera, visina i produkcije drvne mase u različitim pokusnim
plohama kod različite plant´ažne starosti i razmaka sadnje prikazana je u
Tab. 1.


451
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Tablica 1.


Procjena genetskog heterogeniteta za neka gospodarski važna svojstva
u klonskim testovima bijele vrbe (Salix alba L.)


Procjena nasljednosti


Starost Ukup


Lokalitet Razmak


Red. eksperino
prsni totalne drvna


sadnje


br. menta klo-promjer visine masa


(Tretiranje) (m)


h2 h2 h2


(god) nova (h2) (h2) (h2)


1. 1 + 5 24 4x4 0.91 0.66 0.91 0.71 0.91 0.71
2. Limbuš 1 + 6 0.91 0.73 0.89 0.68 0.92 0.74
3. (s crnom johom) 1 + 7 0.93 0.77 0.93 0.76 0.94 0.79
4. 1 + 8 » 0.95 0.82 0.93 0.77 0.95 0.84
"


5. 1 +5 12 4x4 0.86 0.62 0.67 0.34 0.90 0.68
6. Limbuš 1+ 6 0.90 0.68 0.73 0.41 0.88 0.65
7. (s crnom johom) 1 + 7 0.89 0.67 0.72 0.39 0.88 0.65
8. 1 + 8 » 0.93 0.76 0.73 0.40 0.92 0.74
"


9. 1+5 12 4x4 0.80 0.50 0.66 0.32 0.79 0.48
1Ü. Limbuš 1+ 6 0.94 0.81 0.72 0.39 0.92 0.75
11. 1 + 7 0.88 0.62 0.71 0.38 0.86 0.60
12. 1+ 8 » » 0.83 0.54 0.81 0.68 0.83 0.54
13. 2 + 11 16 3 x 3 0.98 0.92 0.94 0.77 0.89 0.63
14. Limbuš 2+12 0.88 0.60 0.93 0.73 0.87 0.57
15. 2 + 13 0.89 0.61 0.95 0.81 0.87 0.58
16. 2 + 14 0.87 0.63 0.96 0.86 0.86 0.60
" »


17. 2 + 11 18 3x 3 0.90 0.65 0.98 0.91 0.95 0.80
18. Jasenovac 2 + 12 0.89 0.61 0.98 0.93 0.95 0.80
14 2 + 13 0.86 0.54 0.98 0.93 0.95 0.79
20. 2+14 » » 0.90 0.65 0.99 0.97 0.95 0.79
21. 2 + 4 10 3 x3 0.64 0.26 0.69 0.31 0.66 0.33
22. Čret, odjel 12 2 + 7 0.89 0.66 0.85 0.58 0.88 0.64
23. 2 + 9 ;, » 0.83 0.56 0.74 0.42 0.86 0.57
24, 2 + 4 10 3 x 3 0.93 0.72 0.85 0.53 0.92 0.75


2.S. Cret, odjel 13 2 + 7 0.95 0.82 0.79 0.48 0.95 0.82
26. 2 + 9 0.85 0.59 0.86 0.61 0.89 0.66
" "


h2 prema Wrightu;


(h2) prema Einspahru, van Buijtenenu i Peckhamu


Procjena nasljednosti za prsne promjere, odnosno debljinski prirast
iznosila je prosječno za sve eksperimente 88 (po Wrightu) , odnosno 65%
(po Einspahru, van Buijtenenu i Peckhamu), što nam ukazuje
da je to svojstvo pod visokim stupnjem genetske kontrole. Krstini ć
(1967) je također kod bijele vrbe dobio rezultate za nasljednost promjera
koji su se kretali u granicama 69 i 92%.


Iz dobivenih rezultata procjene nasljednosti vidljivo je da je i nasljednost
visina kod bijele vrbe (Salix alba L.) pod visokim stupnjem genetske
kontrole, a iznosi prosječno za sve eksperimente 81, odnosno 62%. Rezultati
K r s t i n i ć a (1967) za nasljednost visina kod bijele vrbe bili su u


452
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 17     <-- 17 -->        PDF

rasponu od 73 i 93J/<>. I drugi istraživači (To da 1963, Siv eck i & G i e rtyc
h 1965) dobili su visoku nasljednost visina, što upućuje da visine spadaju
u grupu svojstava visoke genetske kontrole.


Procjena nasljednosti za produkciju drvne mase, koja objedinjuje varijable
koje determiniraju volumnu produkciju, dala je prosječnu nasljednost
za sve eksperimente od 89, odnosno 67%, što također ukazuje na svojstvo
pod visokim stupnjem genetske kontrole. Dobivene vrijednosti nasljednosti
ukazuju na stabilnost istraživanih svojstava na svim lokacijama, odnosno
na slične genetske heterogenitete, s obzirom na istraživana svojstva,
bez obzira na različitu smjesu klonova.


Graf. 1


Procjena nasljednosti u klonsko« testu Lirnbus


1T


Raaiafc sadnje: 4 x 4 K


određeno svojstvo, kod iste smjese genotipova i različite starosti ili kod


n
a 8.9
s
1
j
e B.8-d
Nasljednost ac
n
o drvnu aaasu
s 6
t visine
prsne promjere
8.6
6 7
plantažna starost (god)
Iz tabele 1 je vidljivo da su se vrijednosti nasljednosti mijenjale za


iste smjese genotipova na različitom staništu. Vrijednost nasljednosti povećava
se s plantažnom starosti klonova, jer ontogenetskim starenjem dolazi
do većeg izražaja genetski heterogenitet smjese genotipova. Također
ista smjesa genotipova na dva različita staništa (Čret, odjel 12 i 13) daje
različite vrijednosti nasljednosti kod iste starosti i razmaka sadnje. Procjena
nasljednosti pokazuje razlike tijekom vremena u fenotipskoj ekspresiji
danog svojstfva zbog promjena uzrokovanih okolinom.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Graf. 2


Procjena nasljednosti ti Honski» testovima Čret
Haziafc sadnje: 3x 3


Nasljednost za.´


— drvnu ßsasu
— visine
prsne proMJere


4 5 6 7 8 9
plantažna starost (god)


Iako su istraživana svojstva pod visokim stupnjem genetske kontrole,
utjecaj sklopa i smjese fenotipski nestabilnih klonova, kroz veći broj ponavljanja,
može imati znatan utjecaj na procjenu nasljednosti, naročito u
godinama intenzivne dinamike rasta. Iz grafikona 1 i 2 vidljivo je da je
vrijednost nasljednosti za visine niža nego za promjere, naročito kod većeg
razmaka sadnje tj. tamo gdje je omogućena potpuna ekspresija debljinskog
prirasta kod plantažnih starosti do 9 godina. Manji razmak sadnje (3x3 m)
omogućio je izraženiju diferencijaciju visinskog rasta i višu procjenu nasljednosti
za visine u odnosu na veći razmak sadnje. Kod plantažnih starosti
od 11 do 14 godina, najvišu procjenu nasljednosti imali su testirani
klonovi s obzirom na visine, dok je za debljinski i volumni prirast vrijednost
genetskog heterogeniteta opadala s povećanjem starosti (Graf. 3 i 4),
uslijed negenetsikih faktora, u ovom slučaju sklopa, koji je inhibirao fenotipsku
ekspresiju debljinskog prirasta.


Odraz negenetskih faktora izražen je kroz koeficijent varijabilnosti


(C. V.), a iznosi za visine kod manjeg razmaka sadnje (3x3 m) 18,0%, dok
je kod razmaka od 4x4 iznosio 6,We. Veći koeficijent varijabilnosti bio je za
prsne promjere kod većeg razmaka sadnje i iznosio je 15,6% u odnosu na
11,7t°/o kod razmaka 3x3 m. Prosječne vrijednosti nasljednosti ukazuju da


ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Graf. 3


Procjena nasljednosti u klonsko« testu Links
nepkvljeno - Razasak sadnje: 3x3 i


12 13 14
plantafria starost (god)


neka gospodarski važna svojstva, iako u većoj mjeri uvjetovana nasljeđem,
podliježu i znatnim utjecajima okoline. Modifikatibilnost će biti naročito
prisutna kod klonova (genotipova) koji posjeduju genetsku konstituciju za
veće modifikacije. Takvi »plastični klonovi«, s većom reakcijskom normom,
iskazati će znatne pozitivne modifikacije u produkciji drvne mase različitim
uzgojnim tretmanima.


Genotip posjeduje određenu normu reakcije koja mu omogućuje da
ostvari fenotipske promjene djelovanjem faktora sredine tijekom njegova
ontogenetskog razvoja, a označava se kao fenotipska plastičnost. Što
je genetička determinacija pojedinih osobina složenija (pod kontrolom većeg
broja nasljednih osnova), kao što je slučaj kod kvantitativnih svojst´ava,
utbliko je značajniji i utjecaj okoline na ispoljavanje takvih osobina.


Osnovni problem ispravne procjene nasljednosti te uspješnosti selekcije
je ispravna i točna procjena genotipova i njegova udjela u fenotipu kao
rezultatu interakcije nasljeđa i vanjske sredine. Tijekom ontogenetskog razvoja
pojavljuju se dvije vrste fenotipskih karakteristika: konstitutivne i
induktivne fenotipske oznake. Konstitutivne su one oznake, koje se stvarno
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Graf. 4


Procjena nasljednosti u klonsko* testu Jasenovac
plavljeno - Raznak sadnje 3x3«


12 13
plantažna starost (god)


pojavljuju kod individua, dok su induktivne one koje se pojavljuju kao
potencijalna mogućnost, sposobnost genotipa da ih izrazi kada se pojave
inducirajući optimalni čimbenici. Procjena nasljednosti je tim objektivnija,
što je genotip mogao izraziti što širu fenotipsku ekspresiju, a što se u
klonskim testovima postiglo kroz različite razmake sadnje, različita staništa
i kod različitih starosti. Procjena nasljednosti u svim tretiranjima klonskim
testovima stablastih vrba iskazala je visok stupanj genetske kontrole
za sva tri promatrana svojstva.


Procjena nasljednosti nekog svojstva iz klonskog testa je mnogo jednostavnije
od procjene tog svojstva preko generativnog potomstva, ali je
zato nesigurnija. Taj način procjene nasljednosti, prema Hattemer u
(1963), daje više parametre pokusne parcele nego genetske parametre, iz
razloga jer homogenost zemljišta i povećanje broja ponavljanja dovodi do
smanjenja greške pokusa i tako utječe na povećanje nasljednosti. Utjecaj
veličine eksperimenta i velika heterogenost staništa ima utjecaj na procjenu
nasljednosti, pa bi iz tih razloga trebalo osnivati pokuse na manjim po
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 21     <-- 21 -->        PDF

vršinama koji bi bili egzaktniji u smislu greške eksperimenta. U našem
slučaju je velika heterogenost zemljišta na pokusnoj plohi Limbuš, ukupne
površine 6,61 ha, iskazala neegzaktnost pokusa u smislu greške eksperimenta.


Tablica 2.


Dodatno genetsko poboljšanje u produkciji drvne mase dobiveno selekcijom


najboljih klonova


Genetska Drvna Genetska Drvna
dobit masa dobit masa


Lokalitet Starost UkuRaz5
najboljih 5 najboljih 1 najbolj. 1 najbolj.


jkspe-pno mak klonova klonova klon a klona
IH (Tretita
klosadnje
AC AG
X) ranje) (god) nova (m)


ti X (%) m3/ ha X (%) m3/ha


PÜ Oč. Os. Oč. Os. Oč. Os. Oč. Os.


1. 1 + 5 24 4x 4 28.2 30.5 42.0 42.8 41.6 54.3 46.4 50.6
2. Limbuš 1 + 6 „ 34.7 42.7 85.5 90.6 51.1 47.6 95.9 93.7
3. (s crnom 1+ 7 32.9 35.9 100.6 102.9 48.5 39.9 112.4 105.9
4. johom) 1 + 8 » » 34.2 38.4 121.7 125.5 50.4 43.8 136.4 130.4
5. 1 + 5 12 4x 4 16.1 16.7 40.3 40.5 29.8 45.2 45.0 50.4
6. Limbuš 1 + 6 17.9 23.7 79.0 82.9 33.3 39.8 89.3 93.7
7. (s crnom 1 + 7 17.1 22.7 93.0 97.4 31.9 26.8 104.7 100.7
8. johom) 1 + 8 » ,. 19.1 25.8 111.5 117.8 35.5 39.3 126.8 130.4
9. 1 + 5 12 4x 4 6.9 8.7 30.7 31.2 12.9 15.2 32.4 33.1
10. Limbuš 1 + 6 10.1 10.3 77.1 77.2 18.8 23.7 83.2 86.6
11. 1 + 7 9.1 10.3 89.0 90.0 16.9 19.4 95.4 97.4
12. 1 + 8 » ,» 10.7 14.6 117.1 121.2 19.9 23.2 126.8 130.3
13. 2 + 11 16 3 x 3 37.8 39.9 248.0 251.9 62.1 54.2 291.8 277.5
14. Limbuš 2 + 12 32.4 34.9 257.1 261.9 61.3 51.0 313.2 293.3
15. 2 + 13 32.0 29.8 264.0 259.6 52.6 45.4 305.2 290.8
16. 2 + 14 » 32.9 29.4 293.6 286.0 54.0 44.3 340.2 318.7
t)


17. 2+1 1 18 3 x 3 26.7 21.4 166.9 160.0 41.7 34.3 186.6 176.9
18, Jasenovac 2+12 18.9 21.0 167.4 171.0 29.9 38.8 182.9 195.5
1´). 2+1 3 23.5 25.0 196.9 199.2 37.2 47.7 218.7 235.4
20. 2+1 4 ,, ,, 25.5 27.5 209.8 213.2 40.4 50.0 234.7 250.8
21. 2 + 4 10 3 x 3 10.3 15.9 47.2 49.6 17.7 21.3 50.4 51.9
22. Čret, 2 + 7 13.0 17.3 106.8 110.9 27.0 25.7 120.0 118.8
23. odjel 12 2 + 9 12.5 13.2 174.3 175.4 20.9 24.0 187.3 192.1
24. 2 -;-4 10 3 x 3 18.8 20.2 48.7 49.3 39.1 42.2 57.0 58.3
25. Čret, 2 + 7 13.6 17.3 130.5 134.8 29.8 25.0 149.1 143.6
26. odjel 13 2 + 9 10.1 14.4 214.6 222.9 20.9 23.1 235.6 239.9
Oč. = očekivano Podaci za I. bonitet Podunavlja (Žufa 1963)
Starost 14 god., 223.0 m:Vha (1009/o)


Os. = ostvareno
Jasenovac Ukupno Limbuš
(plavljeno) klonova (neplavljeno)


167.2 rhVha (75%) 16/18 222.9 rtf/ha (100%)
213.2 m´/ha (96B/c) 5 286.0 mVha (128%)
250.8 nvVha (112%.) 1 318.7 rnVha (143%)
457
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 22     <-- 22 -->        PDF

U tabeli 2 prikazane su očekivane i ostvarene dodatne genetske dobiti
u produkciji drvne mase selekcijom pet i jednog najboljeg klona. Očekivana
genetska poboljšanja uspoređena s ostvarenim eksperimentalnim vrijednostima
za produkciju drvne mase, po pojedinačnim eksperimentima i starostima,
nisu iskazala veća odstupanja, kada je procjena genetskog heterogeniteta
računata po formuli W r i g h t a. Očekivana dodatna genetska dobit
računata uz procjenu nasljednosti po Einspahru, van Buijtenen
u i Peckham u davala je od 1,5 do 22,0% niže procjene od očekivane
procjene po W r i g h t u.


Fenot´ipskom selekcijom, smjesa uzgojenih klonova stablastih vrba kod
plantažne starosti od 14 godina ostvarila je 100% drvne mase na nepljavljenom
(Limbuš), a 75% na plavljenom staništu (Jasenovac) u odnosu na I bonitet
Podunavlja i donje Podravine (Žufa 1963).


Očekivana dodatna genetska dobit u produkciji drvne mase za selekcioniranih
5 klonova iznosila je u prosjeku za sve eksperimente i starosti 21,0%
(od 6,9 do 37,8%), dok je ostvarena genetska dobit iznosila u prosjeku 23,4%,
a kretala se u rasponu od 8,7 do 42,7%.


Kod selekcije jednog najboljeg klona očekivano dodatno genetsko poboljšanje
produkcije drvne mase u prosjeku je za sve eksperimente iznosilo
35,6% (od 12,9 do 62,1%), dok je ostvarena genetska dobit iznosila u prosjeku
36,3%, a kretala se u rasponu od 15,2 do 54,3%.


Procjena genetskog poboljšanja u produkciji drvne mase kod plantažnih
starosti do 9 godina imala su prosječna odstupanja veća od 5%, dok su
za starosti od 11—14 godina odstupanja bila do 1% u odnosu očekivanih i
ostvarenih poboljšanja. Iz tih je razloga svrsishodnije utvrđivanje procjene
nasljednosti i genetskog poboljšanja kod većih plantažnih starosti, kada
dolazi do izražaja u većoj mjeri genetski heterogenitet za navedena svojstva
od gospodarskog značaja.


Usporedbom ostvarene produkcije drvne mase i dodatnog genetskog
poboljšanja selekcije pet i jednog najboljeg klona na pokusnim plohama s
istom smjesom genotipova, a kod različite starosti i procjene nasljednosti,
uz isti intenzitet selekcije dobiveni su različiti postotci poboljšanja. To
nam dokazuje da se parametri varijabilnosti za produkciju mijenjaju tokom
ontogenetskog razvoja.


Različite vrijednosti nasljednosti i procjene genetskog poboljšanja dobiveni
su kod duglazije (Namkoong i dr. 1972) i bagrema (Mebrahtu
& Hanove r 1989) zavisno sa starošću. Zbog toga autori preporučuju da
se procjena mora uraditi ne samo s mladim već i sa starijim materijalom.
Zato se procjena genetske dobiti odnosi, uz proračunatu nasljednost i intenzitet
selekcije samo na određenu starost i dani eksperiment. Genetsko poboljšanje
sa sigurnošću možemo procjeniti i kod mlađeg materijala, ukoliko
je utvrđena juvenilno — adultna korelacija za to svojstvo. Određivanje
optimalne starosti za selekciju primjenom različitih matematičkih modela,
uz juvenilno — adultni koeficijent korelacije od 0.308, rezultiralo je
zaključkom da ekstremno rana selekcija, manja od 1/3 vremena ophodnje,
mora biti uzeta s rezervom (K a n g 1985).


Ostvareno dodatno genetsko poboljšanje u produkciji drvne mase kod
selekcije jednog najboljeg klona iznosilo je u prosjeku 12,9% više u odnosu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 23     <-- 23 -->        PDF

na selekciju 5 najboljih klonova. Da bi smanjili biološki rizik uzgojem jednog
klona i povećali stabilnost ekosistema dat ćemo prednost uzgoju smjese
od pet najboljih klonova divergentne genetske konstitucije. Monoklonske
kulture dobivaju prednost u odnosu na oligoklonske kod uzgoja u kratkim
ophodnjama ili u specijalnim namjenskim energetskim plantažama.


ZAKLJUČCI


1. Parametri nasljednosti (h´J) za prsne promjere, totalne visine i drvnu
masu/ha nisu konstantne veličine, već se mijenjaju u zavisnosti od eksperimenata,
sa starošću sadnog materijala u eksperimentu, staništem, razmacima
sadnje, tipom kulture itd.
2. Proračunate vrijednosti nasljednosti za debljinski prirast, visine i
produkciju drvne mase iz klonskih testova bijele vrbe ukazuju na visok stupanj
genetske kontrole ovih svojstava (u prosjeku iznose 0.88, 0.81 i 0.89).
3. Najmanja odstupanja između očekivane i ostvarene genetske dobiti
tj. najtočnija procjena genetske dobiti izračunata je putem nasljednosti po
formuli W r i g h t a.
4. U odnosu na I bonitet Podunavlja i donje Podravine, selekcijom pet
ili jednog najboljeg klona, moguće je ostvariti ukupno povećanje drvne
mase do 43%, a zavisno o staništu i plantažnoj starosti. Izračunata i ostvarena
genetska poboljšanja u produkciji drvne mase nisu iskazala statistički
značajna odstupanja.
5. Kod različitih plantažnih starosti i proračunate nasljednosti uz iste
intenzitete selekcije, dobivena su različita genetska poboljšanja iz čega je
vidljivo da se parametri nasljednosti za produkciju drvne mase mijenjaju
tijekom ontogenetskog razvoja, zbog uvjeta genetske kontrole i negenetskih
faktora uzrokovanih promjenama okoline. Optimalnije vrijeme procjene genetskog
heterogeniteta, s obzirom na najtočniju procjenu genetske dobiti,
moguće je kod bijele vrbe izvršiti za plantažne starosti od 11 do 14 godina
preko visina, odnosno preko prsnog promjera i drvne zalihe/ha kod starosti
do 9 godina.
6. Zbog osiguranja stabilnosti ikultura dana je prednost uzgoju pet najboljih
klonova divergentne genetske konstitucije u odnosu na jedan najbolji
klon, bez obzira na mogućnost ostvarenja manje genetske dobiti.
LITERATURA


Becker, W. A. (1984): Manual of Quantitive Gcnetics. Académie Enterprices,
Pullman, 188 pp, Washington.
Fal coner, D. S. (1981): Introduction to quantitative genetics, Longman Group
Ltd., 340 pp, London.


Hattemer , H. H. (1963): Estimâtes of Heritability Published in Forest Tree
Breeding Research, World Consul, on For. Gen. and Tree Improv., 2a/3, 14 pp,
Stockholm.


Kang, H. (1985): Juvenile Sélection in Tree Breeding: Some mathematical Models.
Silvae Genetica 34, 2—3, 75—84, Frankfurt.
459
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Krstinić , A. (1967): Procjena stupnja nasljednosti visina i promjera za bijelu
vrbu (Salix alba L.) izračunata iz klonskog testa kod starosti biljaka 1/1.
Šum. list 91, 48—54, Zagreb.


Krstinić , A. (1981): Problematika multiklonskih kultura stablastih vrba. Radovi
44, 121—126, Šumarski institut Jastrebarsko.
Krstinić , A. (1984): Fenotipska stabilnost, adaptabilnost i produktivnost nekih
klonova stablastih vrba. Glasnik za šum. pokuse, pos. izd. 1, 5—24, Zagreb.
Krstinić , A. (1990): Fenotipska stabilnost, adaptabilnost i produktivnost nekih
klonova stablastih vrba II. Šum. list 114, 6—8, 227—235, Zagreb.


Mebrahtu, T. i Hanove r, J. W. (1989): Heritability and expected Gain
Estimâtes for Traits of Black Locust in Michigen, Silvae Genetica 38, 125—131,
Frankfurt.


Namkoong, G., Usanis, R. A. i Silen, R. R. (1972): Age-related variation
in genetic control of height growth in Douglas-fir. Theor. and App. Genet. 42,
151—159.


Randall , W. K. i Cooper , D. T. (1973): Predicted Genotypic Gain from Cottonwood
Clonal Tests, Silvae Genetica 22, 5—6, 165—167, Frankfurt.


Sivecki, R. i Giertych, M. (1965): The estimation of Genetic Parameters
for Rooting Ability of Cuttings and one Year Height of Poplar Hybrids, Acta
Soc. Bot. Poloniae, Vol. XXXIV, No 3, 533—547.


Toda, R. (1963): Mass Sélection and Heritability, Studies in Forest Tree Brceding
FAO, Proc. World Cons. For. Gen. Tree Improv. I, 2a/2.


Vidakovic, M. i Krstinić, A. (1985): Genetika s oplemenjivanjem šumskog
drveća, Liber, 505 pp, Zagreb.


Wright , J. W. (1976): Introduction to Forest Genetics. Académie Press, 463 pp,
New York.


Žufa, L. (1963): Drvna masa i prirast bele vrbe u prirodnim formacijama Podunavlja
i donje Podravine, Topola 36/37; 63—70, Beograd.


Estimate of Genetic Heterogeneity/Heritability and Genetic Gain for some


Economicaliy Important Traits in Clonal Tests of Arborescent Wilîows


S u m m a r y


Heritability estimâtes for total heights, diameters and volume stock per
ha, and for genetic gain for volume production vvere computed by sélection of
the best clones for growing in the second vegetative génération at différent
plantation âges and spacing.


A high degree of genetic control of the tested traits, with sélection of one
or five best clones, enables an increase of wood stock production by 43%, when
compared to site quality I of the Danube and lower Drava areas, depending on
the habitat, plantation age and spacings of the clone mixture.


Parameters of variability for the volume stock production hâve changée!
in the course of the ontogenetic development. Better estimâtes of heritability
for total height were obtained in older plantation âges where spacing was 3 x
3 m, while for spacing 4x4 m objective estimâtes of heritability may be made
at younger plantation âges by means of diameter and volume stock/ha. Cal dilations
of the expected estimâtes of genetic gain compared with expérimental
data express no significant statistica! déviations.


For reasons of securing stability of the ecosystem, priority was given to
five superior clones with diversified genetic constitutions in relation to one
best clone, regardless of the possibility of realizing lesser genetic gains through
multiclonal plantations.


Key w o r d s : heritability, genetic gain, clonal tests, white willow