DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 129     <-- 129 -->        PDF

ZAPISNIK


20. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskog šumarskog društva, održane 13.
studenoga 1991. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž. prof. dr. Branimir Prpić, dr. Đuro Kovačić,
dr. Nikola Komlenović, mr. Božidar Pleše, mr. Vladimir Bogati, Edo Kalajdžić,
dipl. inž., Franjo Koral ,dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl. inž., Ivan Maričević,
dipl. inž. i Vlatka Antonie.


DNEVNI RED


1.
Obavijest o istupanju iz Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije.
2.
Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Predsjedništva Saveza — Upravnog odbora
Hrvatskog šumarskog društva.
3.
Izvještaj o poslovanju siječanj—rujan 1991. g. — rasprava i usvajanje odluka.
4.
Raspisivanje Natječaja za poslovnog tajnika HŠD-a.
5.
Utvrđivanje visine pretplate za Šumarski list za 1992. godinu.
6.
Problematika Šumarskog doma — preraspodjela poslovnog prostora, visina
zakupnina, ugovaranje i otkazivanje.
7.
Izvještaj o REGISTRACIJI Hrvatskog šumarskog društva.
8.
Tekuća pitanja
Ad. 1.


Predsjednik Adam Pavlović, osvrnuo se na aktivnosti između 19. i ove sjednice,
a posebno na PISMO Upravnog odbora koje je upućeno na adresu Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije, Beograd,
Knez Miloša 9., a koje glasi:


»Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije
nije se do sada ogradio od ekspanzionističkog rata, razaranja i ubijanja
u Republici Hrvatskoj u kojem je do sada poginulo i ranjeno mnogo naših članova
i uništene su velike površine šumskih bogatstava, pa zbog toga istupamo iz
članstva naslovnog saveza Jugoslavije«.


Informacije o aktivnostima, kao i tekst pisma jednoglasno je prihvaćen.


Ad. 2.


Predsjednik Adam Pavlović, ukratko se osvrnuo na sadržaj zapisnika, a Ivan
Marićević pročitao je tekst usvojenih prijedloga pod 4. i 5. točkom dnevnog reda.
Nakon određenih objašnjenja prihvaćen je Zapisnik 19. sjednice bez posebnih
primjedbi.


Ad. 3.


Vlatka Antonie, upoznala je prisutne o ostvarenom prihodu i rashodu po pojedinim
stavkama iz pregleda o Izvršenju financijskog plana u vremenu od 1.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 130     <-- 130 -->        PDF

siječnja do 30. rujna 1991. g. i drugih priloga. Ivan Maričević u svojem izlaganju
konstatirao je da su rezultati još uvijek zadovoljavajući — ukupni prihodi ostvareni
su s indeksom 112,26, a ukupni rashodi s indeksom 87,94. Posebno su naglašeni
problemi naplate, osjetno je povećan broj dužnika i ukupni iznos potraživanja.
Tehnički centar za drvo kao zakupac poslovnog prostora nije podmirio
svoje obveze za 10 mjeseci 1991. godine, a Tehnološki fakultet za vi.še godina
unazad. Redovnim sudskim putem nastojimo naplatiti potraživanja.


Nakon rasprave usvojen je Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj—rujan
1991. godine s odgovarajućim prijedlozima za realizaciju planiranih zadataka,
Odluka o vrijednosti boda u iznosu 96,99 dinara za obračun akontacije osobnih
dohodaka od 1. listopada 1991. godine, te odluka o isplati akontacije osobnih dohodaka
za razdoblje rujan—listopad u iznosu 88.584,80 dinara.


Ad 4.


Natječaj za poslovnog tajnika Hrvatskog šumarskog društva objaviti u Narodnim
novinama Republike Hrvatske. Komisija Upravnog odbora utvrditi će
prijedlog kandidata.


Ad. 5.


Glavni i odgovorni urednik Branimir Prpić i tehnički urednik Ivan Maričević
dali su kratki pregled o uvjetima tiskanja Šumarskog lista u 1991. godini i mogućnostima
u 1992. godini.


Usvojeni su prijedlozi:


1.
Visina akontacije za pretplatu Šumarskog lista u 1992. godini iznosi:
— zaposleni članovi
500,00 dinara
— studenti, đaci i umirovljenici
200,00 dinara
— poduzeća — organizacije
5.000,00 dinara
— za inozemstvo 80 SAD dolara u dinarima na dan ispostavljanja računa.
2.
Cijene oglasa u Šumarskom listu za 1992. godinu iznose:
— omotna stranica samo četvrta 20.254,50 dinara
— prva i druga stranica unutar časopisa 18.023,20 dinara

stranica unutar časopisa 16.679,20 dinara
— polovica stranica unutar časopisa
11.912,20 dinara
— četvrta stranica unutar časopisa 9.528,70 dinara
Dodatak za boju:
a) za jednu boju 5.958,70 dinara
b) za potpuni color 17.571,00 dinara
Popusti: a) agencijski 20"0
b) akviziterski 20"0
c) za tri do pet oglasa 10%
d) za šest ili više oglasa 15%


3.
Visine autorskih honorara uvećavaju se za 30% od 13. studenoga 1991. goodine.
Ad. 6.


Ivan Maričević, upoznao je prisutne s odgovarajućom dokumentacijom i dogovorima
o mogućnostima racionalnijeg korištenja poslovnog prostora u Šumar


skom domu.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 131     <-- 131 -->        PDF

U raspravi su prihvaćena ona moguća rješenja koja će maksimalno osigurati
korišćenje poslovnog i drugog prostora u Šumarskom domu za unapređenje i
razvoj šumarstva Hrvatske i onih djelatnosti koje PREDSTAVLJAJU VRIJEDNOST
ŠUMARSKE ZNANOSTI I PRAKSE U PROŠLOSTI I BUDUĆNOSTI.


Zaključeno je da se razgovara s predstavnicima Šumarskog fakulteta i Javnog
poduzeća »Hrvatske šume« o preraspodjeli prostora u Šumarskom domu.


Osnivanjem j . p. »Hrvatske šume« stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje
postavljenih ciljeva iz PROGRAMA koji je poslužio kao podloga — opravdanje
za donošenje ZAKONA O DENACIONALIZACIJI PROSTORA U ŠUMARSKOM
DOMU 1977. godine.


Upravni odbor je usvojio prijedlog da se poslovni prostor na I. i II. katu
prvenstveno koristi za stručne poslove j . p. »Hrvatske šume«, a prostori prizemlja,
podruma i potkrovlja za poslove u organizaciji Hrvatskog šumarskog društva.
Poduzećima organizacijama i drugim korisnicima poslovnog prostora u Šumarskom
domu, koji po svojim djelatnostima nisu u funkciji unapređenja šumarske
znanosti i prakse potrebno je otkazati ugovore o zakupu u skladu zakonskih i
drugih važećih normi i dogovora.


Usvojena je Odluka kojom se od 1. studenoga određuje visina zakupnine po
1 m-´ u prizemlju, I. i II. katu u najnižem iznosu 250,00 dinara, a u podrumu i
potkrovlju se umanjuju za 25"/0.


Potrebno je analitički sagledati realne potrebe i mogućnosti korištenja prostora
u Šumarskom domu — izraditi koncepcijski pregled stanja i idejnih rješenja
(od podruma do potkrovlja).


Ad. 7.


1.
Prihvaća se prijedlog Šumarskog fakulteta prodekana DT odjela da Hrvatsko
šumarsko društvo bude suizdavač za tiskanje časopisa DRVNA INDUSTRIJA.
Odluka u sudjelovanju o sufinanciranju donijeti će se naknadno.
2.
Usvaja se prijedlog za imenovanje komisije za Inventuru s 31. 12. 1991. g.
1.
Slonje Slavica, predsjednik
2.
Belić Đurđa, član
3.
Antonie Vlatka, član
3.
Obavijestiti Šumarska društva o novoj registraciji i poslati im STATUT
HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA.
4.
Doznačiti 60.000,00 dinara za pomoć progonjenima i Zboru narodne garde.
5.
Prihvaća se sudjelovanje u organiziranju tradicionalnog ispraćaja stare godine
u Šumarskom domu.
Zapisnik sastavio: Predsjednik Upravnog odbora
(Ivan Maričević, dipl. inž. v.r.) (Adam Pavlović, dipl. inž.)