DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 127     <-- 127 -->        PDF

Za obavljanje administrativno-tehničkih i financijskih i si. poslova HŠD formira
Stručnu službu. Radnici Stručne službe HŠD imaju pravo na sredstva za
osobne dohotke i zajedničku potrošnju u skladu s načelima raspodjele, koji
važe u organizaciji udruženog rada, kao i drugim odredbama i sporazumima
utvrđena prava.


Međusobna prava i obveze kao i odgovornosti pomoćnih tijela utvrđuju se
ugvorom, koji je u skladu s postojećim zakonskim odredbama.


Cl. 48.


Stručna služba nije pravna osoba. Djelokrug rada prava i dužnosti Stručne
službe reguliraju se odlukama Upravnog odbora HŠD.


Radom Stručne službe HŠD posredno rukovodi predsjednik Upravnog odbora,
a neposredno poslovni tajnik HŠD kojega izabere Upravni odbor javnim
natječajem na 4. godine, s time da podliježe reizbornosti.


Radni odnos u Stručnoj službi HŠD radnici zasnivaju u skladu Zakona o
radnim odnosima i Zakona o udruženom radu ovoga Statuta i odluke kolegijalnog
izvršnog organa HŠD.


Za poslove poslovnog tajnika utvrđuju se posebni uvjeti: i to: Šumarski fakultet
i 5 godina radnog iskustva, sposobnosti za organiziranje stručnih savjetovanja,
kongresa, izložbi, izdavačke djelatnosti, propagande i populariziranje
šumarstva, prerade drva, dobro poznavanje problematike šumarstva i industrijske
prerade drva i ponzavanje općih uvjeta poslovanja a posebno društvenih
organizacija.


XII. F1NANCI.SKO I MATERIJALNO POSLOVANJE HŠD
Cl. 49.


Materijalna sredstva za rad HŠD ostvaruju se znanstveno-stručnim i društvenim
aktivnostima, povremenom izdavačkom djelatnošću, upravljanjem i korišćenjem
imovine HŠD, novčanim prilozima društveno-političkih i radnih asocijacija,
članarinom, pretplatom od Šumarskog lista, kao i iz drugih izvora u
skladu sa Zakonom i ovim Statutom.


Cl. 50.


Materijalno-financijsko poslovanje HŠD vodi se prema postojećim zakonskim
propisima, a dostavlja se na uvid svim članovima HŠD objavljivanjem u
Šumarskom listu.


Cl. 51.


Financiranje HŠD vrši se u skladu financijskog plana prihoda i rashoda.
Za svaku proteklu godinu sastavlja se završni račun o kojem raspravlja Upravni
odbor, a Skupština ga usvaja — verificira.


XIII. ŠUMARSKI DOM HŠD
Cl. 52.


HŠD ima svoj vlastiti dom u Zagrebu, ulica 8. maja 1945. g. broj 82. Domom
upravlja Upravni odbor HŠD, a administrativno tehničke poslove obavlja