DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 126     <-- 126 -->        PDF

prisustvuje sjednici, Društvo može ovlastiti drugog člana da sudjeluje u radu
i donošenju odluuka.
Cl. 41.


O održanim sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik koji potpisuje
predsjednik, odnosno predsjedavajući.


X. NADZORNI ODBOR
Cl. 42.


Radi što neposrednije i djelotvornije kontrole, zaštite društvene imovine i
drugih prava i obaveza, osniva se Nadzorni odbor, koji ima 3 člana i 3 zamjenika
članova iz redova predstavnika Društava. Članovi Nadzornog odbora ne
mogu biti istovremeno i članovi Upravnog odbora.


Članovi Nadzornog odbora (OSK) i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme
od 4 godine.
Članove Nadzornog odbora i njihove zamjenike bira Skupština. Članovi Nadzornog
odbora iz svojdh redova biraju predsjednika Nadzornog odbora.
Članovi Nadzornog odbora odgovorni su za svoj rad Skupštini HŠD.


Čl. 43.


Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da:


— prati primjenu propisa odredbi Statuta i drugih općih akata HŠD;
— obavlja pregled svih dokumenata, obračuna poslovnih knjiga, materijalnih
i novčanih sredstava
i si. i
— obvještava organe HŠD o svom nalazu.


Čl. 44.


Nadzorni odbor dužan je upozoriti Upravni odbor na uočene nepravilnosti
i zahtjevati da se one otklone u dređenom roku.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini i njoj podnosi pismeni izvještaj.
Nadzorni odbor dužan je jedanput godišnje podnijeti pismeni izvještaj o
svom radu.
Predsjednik Nadzornog odbora redovno se poziva na sjednicu Upravnog odbora.
Čl. 46.


Kod izbora Upravnog odbora HŠD zatim delegata za HŠD IT Hrvatske, te
Nadzornog odbora, HŠD se je dužan pridržavati društvenog dogovora o provođenju
kadrovske politike Republike Hrvatske.


XI. STRUČNA SLUŽBA HŠD
Čl. 47.


Za pravovremeno obavljanje poslova Upravnog odbora HŠD može angažirati
određeni broj osba i zasnovati s njima radni odnos na određeno i neodređeno
vrijeme.


562