DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 124     <-- 124 -->        PDF

Ćl. 32.


O radu Skupštine vodi se zapisnik u koji se obavezno unose odluke i zaključci
doneseni na Skupštini.
Skupštinski zapisnik potpisuje predsjednik Radnog predsjedništva, kao i zapisničar
i dva ovjero vi tel ja, koje je izabrala Skupština.


Cl. 33.


Redovna Skupština vrši ove poslove:


— donosi i mijenja Statut HŠD,
— raspravlja i prihvaća izvještaj o radu HŠD u proteklom radzoblju, koje
podnosi Upravni odbor HŠD;
— daje razrješnicu organima HŠD;
— bira nove organe HŠD: Upranvi odbor i Nadzorni odbor;
— bira predstavnike u organe IT Hrvatske;
— rješava žalbe Društava i članova Društava;
— donosi godišnje i srednjoročne programe rada HŠD;
— verificira završni račun i finacijski plan prihoda i rashoda;
— donosi Pravilnik o priznanjima (čl. 23);
— prihvaća ili mijenja dnevni red Skupštine;
— rješava o prestanku rada HŠD;
— daje priznanja u smislu čl. 23. Statuta HŠD;
— prima nove članove HŠD;
— određuje visinu članarine DIT-ova za HŠD;
— tumači pojedine odredbe Statuta i
— rješava i druga pitanja iz nadležnosti HŠD, koja nisu u nadležnosti drugih
organa
HŠD.
Cl. 34.


Izvanrednu Skupštinu saziva Upravni odbor HŠD prema potrebi, kao i na
zahtjev najmanje 1/3 Društava ili na zahtjev Nadzornog odbora.
Izvanredna Skupština rješava samo predmet, radi kojega je sazvana.


Cl. 35.


Skupštine (redovne i izvanredne) punovažno odlučuju, ako je prisutno više
od polovice članova.
U slučaju nedovoljnog broja prisutnih članova Skupština se saziva ponovno
u roku od 30 dana.
Skupštinom rukovodi radno predsjedništvo, odluke se donose nadpolovičnom


većinom prisutnih predstavnika.
Ukoliko Skupština ne odluči drugačije, odluke se donose javnim glasanjem.
Odluke Skupštine su obavezne za sva Društva i njihove članove.


IX. UPRAVNI ODBOR
Cl. 36.


Upravni odbor HŠD je kolektivni izvršni organ Skupštine, koja vodi poslove
HŠD po principu kolektivnog odlučivanja i odgovornosti u cjelini, a u vremenu
između dvije redovne Skupštine.