DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 119     <-- 119 -->        PDF

U skladu s načelima Ustava R. Hrvatske i Zakona o društvenim organizacijama
i udruženjima građana i njihovim izmjenama u dopunama (NN br. 7/1982.
i NN br. 5/1985.), Skupština Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske donijela je na svojoj 96. godišnjoj Skupštini, održanoj
u Zagrebu 20. lipnja 1991. godine — izm´jene i dopune naziva i sadržaja STATUTA
koji u punom tekstu glasi:


STATUT
HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


I. OPĆE ODREDBE
Cl. 1.


Hrvatsko šumarsko društvo je stručna društvena organizacija, inženjera i
tehničara šumarstva, drvne tehnologije, kemijske prerade drva i prometa drvnim
proizvodima Republike Hrvatske.


Hrvatsko šumarsko društvo upisuje se u registar društvenih organizacija
kod ovlaštenog republičkog organa.


Cl. 2.


Naziv organizacije je: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO (skraćeno: HŠD).
Sjedište HŠD je u Zagrebu, Trg Mažuranića 11.


Cl. 3.


Hrvatskso Šumarko Društvo (u daljnjem tekstu: HŠD) je pravna osoba s
pravima i obvezama koje su usklađene s Ustavom Republike Hrvatske, postojećim
zakonom i odredbama Statuta.


Cl. 4.


HŠD ima svoj žig okruglog oblika. U krugu žiga je sadržaj: Hrvatsko šumarsko
društvo, a u sredini vodoravno stoji: Zagreb.


Cl. 5.


Šumarska društva (u daljnjem tekstu: Društva) imaju svoj vlastiti Statut,
usklađen s Ustavom zakonima i Statutom Hrvatskog šumarskog društva.


Društvo se osniva za jednu ili više općina na području Republike Hrvatske.
Društva zavisno od broja članova po teritorijalnim i organizacijskim jedinicama
mogu osnivati PODRUŽNICE i SEKCIJE, a u cilju lakšeg i boljeg izvršavanja
postavljenih zadataka.


555
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Cl. 6.


HŠD je kolektivni član SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA HRVATSKE
s kojim surađuje u rješavanju problematike koja zadire u više stručnih područja,
a posebno u problematiku šumarstva i industrijske prerade i prometa drvom.


Cl. 7.


HSD predstavlja ŠUMARSKA DRUŠTVA R. Hrvatske pred drugim društveno-
političkim i privrednim organizacijama i organima u rješavanju stručnih, društvenih
i materjalnh ptanja struke.


Cl. 8.


HŠD predstavlja i zastupa predsjednik Upravnog odbora HŠD, a u slučaju
spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje ga podpredsjednik odnosno ovlašteni
predstavnik.


Cl. 9.


HŠD odgovara svojom imovinom za sve obveze koje nastaju iz djelatnosti
ove društveno-stručne organizacije.


Cl. 10.


HŠD nastavlja rad Šumarskih društava Hrvatske i rad Hrvatsko-slavonskog
šumarskog društva u Zagrebu, osnovanog 1846. g., te je pravni sljednik toga
društva sa svim kasnijim izmjenama dopunama u njegovom nazivu.


Cl. 11.


Organi HŠD donose svoje programe rada i odgovarajuće odluke u skladu
ovoga Statuta, usklađuju svoje aktivnosti u okviru akcionog programa, organiziraju
i koordiniraju zajedničke akcije društava.


Zajedničke osnove za aktivnosti HŠD i Društava su:


— poticanje stvaralačke inicijative za razvoj šumarstva i prerade drva;
— praćenje razvoja prirodnih i tehničkih znanosti i prakse, uvođenje suvremenih
tehnoloških procesa, unapređenje organizacije proizvodnje i rada na
znanstvenim osnovama, u organizacijama i institucijama naših djelatnosti;
— praćenje razvoja, zbivanja u tehnološkim promjenama, te angažirani utjecaji
na uređenje prostora i očuvanja čovjekovg okoliša;
— poticanje i pomaganje u stručnom usavršavanju;
— izdan´ja znanstvenih i stručnih radova, časopisa i drugih stručnih publikacija;
— razvijanje etike inženjersko-tehničkog poziva u skladu s osnovnim principima
razvijenog svijeta;
— uspostavljanje i razvijanje suradnje s Društvima i Savezima s područja
drugih republika i pokrajina;
— organiziranje kongresa, simpozija, znanstvenih i stručnih skupova, izložbi
i si;


— razvijanje međunarodne suradnje;
— afirmiranje stručnog i znanstvenog rada inženjera i tehničara šumarstva
i drvne
industrije;
—drugi opslovi od interesa za HŠD i Društva.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 121     <-- 121 -->        PDF

III. IZDAVAČKA DJELATNOST
Cl. 12.


HŠD redovito i neprekidno još od 1. siječnja 1877. god. do danas izdaje svo´j
stručni i društveni časopis »Šumarski list«, a povremeno i ostale stručne i informativne
materijale sa savjetovanja, simpozija, stručnih i znanstvenih skupova,
te druge stručne publikacije, tiskanice i obrasce.


HŠD za ove svoje kako stalne tako i povremene izdavačke radove osniva stalne
i povremene stručne saavjete i si.


IV. JAVNOST RADA HŠD
Cl. 13.


Rad HŠD je javan.


HŠD o radu i svoji mdruštvenim stručnim djelatnostima informira svoje
članstvo i javnost putem:


— pisanih materijala,
— sredstva javnog informiranja i
— drugih oblika informiranja.
V. MEĐUNARODNA SURADNJA HŠD
Cl. 14.


HŠD surađuje s međunarodnim stručnim i znanstvenim organizaijama pridržavajući
se odredaba Statuta, SITH i HŠD, kao i Zakona o društvenim organizacijama
i udruženjima građana Republike Hrvatske.


VI. ČLANSTVO HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Cl. 15.


Članovi HŠD su Šumarska društva u Republici Hrvatskoj.


Članstvo u HŠD utvrđuje se odlukom Skupštine HŠD.


Čl. 16.


Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne industrije, kao i drugi stručnjaci s
odgovarajućom stručnom spremom (najmanje srednja stručna sprema), koji
rade na poslovima iz oblasti šumarstva i industrijske prerade drva učlanjeni
u Šumarsko društvo ostvaruju svoja prava u HŠD putem svojih predstavnika.


Cl. 17.


Pristupanjem u članstvo HŠD i Društava prihvaćaju se obveze koje proizlaze
iz Statuta i drugih akata HŠD.


Čl. 18.


Članovi HŠD imaju prava i dužnosti:
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 122     <-- 122 -->        PDF

— birati upravne i kolegijalne organe HŠD.
— sudjelovati u svim aktivnostima HŠD. i
— uživati podršku u svom društveno-stručnom radu.
Cl. 19.


Članstvo Društava u HŠD prestaje:


— istupanjem Društva
— isključenjem na temelju odluke Skupštine HŠD, zbog kršenja statutarnih
odredaba HŠD, odnosno postupaka koji bitno nanose štetu društvenom ugledu
HŠD.
— prestankom rada Društava.
Na odluke o isključenju iz članstva HŠD žalba se podnosi Skupštini HŠD.
Cl. 20.


Članovi HŠD i članovi Društava imaju slijedeće dužnosti:


— redovito uplaćivati članarinu;
— izvršavati obveze koje proizlaze iz Statuta, statutarnih odluka kao i drugih
akata
HŠD i Društava.
Cl. 21.


Registriranje i brisanje članova vodi se u inženjersko-tehničkom registru,
koji su dužna voditi sva Društava HŠD.


Cl. 22.


Članovi HŠD izdaju jedinstvene članske iskaznice za svoje članove.


Cl. 23.


Članovi HŠD kao i rijihovi članovi koji svojim radom ostvaruju osobite
stručne i društvene rezultate u djelatnostima HŠD i struke mogu dobiti odgovarajuće
priznanje na prijedlog organa HŠD i Društava, a prema pravilniku koji
donosi kupština HŠD.


Cl. 24.


HŠD u izvršavanju svojih ciljeva i zadataka, kao i unapređenja šumarstva
i industrijske prerade drva u širem smislu, surađuje s proizvodnim, stručnim
i znanstvenim organizacijama i dr. institucijama.


Cl. 25.


Programe i zadatke koji proizlaze iz ovoga Statuta HŠD izvršava:
— organiziranjem stručnih i političko-privrednih predavanja, izložbi, stručnih
ekskurzija i si;
— osnivanjem i vođenjem stručne knjižnice, čitaonice, šumarskog muzeja,
Centra za propagandu i popularizaiju šumarstva i drvne industrije i si.;


— izdavanjem stručnog časopisa »Šumarskog lista«, stručnih publikacija,
stručno-tehničke štampe i ostalih materijala, koji podižu kvalitetu i olakšavaju
stručni rad;
— održavanjem savjetovanja o aktualnoj problematici i si;


558
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 123     <-- 123 -->        PDF

— iznošenjem vlastitih stručnih stavova i prijedloga u rješavanju posebnih
i zajedničkih problema struke;
— ostalom djelatnošću, koja se ukaže potrebnom i korisnom, a u skladu s
ciljevima i zadacima navedenim u ovom Statutu.


VII. ORGANI HŠD
Cl. 26.


U skladu s ustavnim načelima i načelima ovoga Statuta, kao i u cilju racionalnijeg
i efikasnijeg rada ima slijedeća tijela:


1. Skupštinu,
2. Upravni odbor
3. Odbor samoupravne kontrole.
VIII. SKUPŠTINA
Cl. 27.


Skupština je najviši organ HŠD koja se formira od predstavnika šumarskih
Društava s područja R. Hrvatske.


Čl. 28.


Skupštine HŠD su redovne i izvanredne.
Redovna Skupština HŠD održava se svake godine, a saziva je Upravni odbor
HŠD.
Redovna Skupština održava se u mjestu koje odredi predhodna Skupština,
ukoliko mjesto održavanja nije određeno po prethodnoj Skupštini mjesto održavanja
određuje Upravni odbor.
Dan održavanjaa i dnevni red Skupštine utvrđuje Upravni odbor HŠD i objavljuje
dnenvi red najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine.
Članovi HŠD imaju pravo predložiti izmjene i dopune dnevnog reda najkasnije
15 dana prije održavanja Skupštine.


Čl. 29.


Redovnu i izvanrednu Skupštinu sačinjavaju opunomoćeni stalni predstavnici
šum. Društava, Broj predstavnika ovisi o broju članovi svakoga Društva.
Društvo do 50 članova ima 1 predstavnika, od 50—100 člannova po 2, a preko
100 članova 3 predstavnika.
Predstavnike se bira na četiri godine, a bira ih svako pojedino Društvo.


Čl. 30.


Kod glasanja na Skupštini svako Društvo ima po jedan glas (1), bez obzira
na broj predstavnika. Predstavnici su odgovorni za svoj rad organima Društva.


Čl. 31.


Redovna Skupština može raspravljati i odlučivati o svim pitanjima iz područja
rada HŠD.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 124     <-- 124 -->        PDF

Ćl. 32.


O radu Skupštine vodi se zapisnik u koji se obavezno unose odluke i zaključci
doneseni na Skupštini.
Skupštinski zapisnik potpisuje predsjednik Radnog predsjedništva, kao i zapisničar
i dva ovjero vi tel ja, koje je izabrala Skupština.


Cl. 33.


Redovna Skupština vrši ove poslove:


— donosi i mijenja Statut HŠD,
— raspravlja i prihvaća izvještaj o radu HŠD u proteklom radzoblju, koje
podnosi Upravni odbor HŠD;
— daje razrješnicu organima HŠD;
— bira nove organe HŠD: Upranvi odbor i Nadzorni odbor;
— bira predstavnike u organe IT Hrvatske;
— rješava žalbe Društava i članova Društava;
— donosi godišnje i srednjoročne programe rada HŠD;
— verificira završni račun i finacijski plan prihoda i rashoda;
— donosi Pravilnik o priznanjima (čl. 23);
— prihvaća ili mijenja dnevni red Skupštine;
— rješava o prestanku rada HŠD;
— daje priznanja u smislu čl. 23. Statuta HŠD;
— prima nove članove HŠD;
— određuje visinu članarine DIT-ova za HŠD;
— tumači pojedine odredbe Statuta i
— rješava i druga pitanja iz nadležnosti HŠD, koja nisu u nadležnosti drugih
organa
HŠD.
Cl. 34.


Izvanrednu Skupštinu saziva Upravni odbor HŠD prema potrebi, kao i na
zahtjev najmanje 1/3 Društava ili na zahtjev Nadzornog odbora.
Izvanredna Skupština rješava samo predmet, radi kojega je sazvana.


Cl. 35.


Skupštine (redovne i izvanredne) punovažno odlučuju, ako je prisutno više
od polovice članova.
U slučaju nedovoljnog broja prisutnih članova Skupština se saziva ponovno
u roku od 30 dana.
Skupštinom rukovodi radno predsjedništvo, odluke se donose nadpolovičnom


većinom prisutnih predstavnika.
Ukoliko Skupština ne odluči drugačije, odluke se donose javnim glasanjem.
Odluke Skupštine su obavezne za sva Društva i njihove članove.


IX. UPRAVNI ODBOR
Cl. 36.


Upravni odbor HŠD je kolektivni izvršni organ Skupštine, koja vodi poslove
HŠD po principu kolektivnog odlučivanja i odgovornosti u cjelini, a u vremenu
između dvije redovne Skupštine.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 125     <-- 125 -->        PDF

Upravni odbor se sastoji od 13 članova i 5 zamjenika. Mandat članova Upravnog
odbora traje 4 godine, a najduže u trajanju osam godina.
Upravni odbor se sastoji od najmanje 2/3 članova izabranih iz redova predstavnika,
a 1/3 iz redova članova Društava.
U Upravnom odboru ne mogu biti birani članovi Društava koji ne mogu
biti predstavnici Skupštine HŠD.
Članovi Upravnog odbora odgovorni su za rad Skupštini HŠD.


Predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora HŠD izabiru članovi Upravnog
odbora između sebe, a s mandatom od 2 godine, a najduže u trajanju
četiri godine.


Cl. 37.


Predsjednik Upravnog odbora predsjedava i rukovodi Upravnim odborom.
U slučaju njegove odsutnosti sjednicom predsjedava i rukovodi potpredsjednik
Upravnog odbora. U slučaju odsutnosti predsjednika i potpredsjednika, sjednicom
predsjedava član Upravnog odbora izabran na toj sjednici.


Cl. 38.


Upravni odbor HŠD obavlja funkciju predstavnika HŠD prilikom izbora člana
u organe društvenih, društveno-političkih organizacija i drugih organizacija i
zajednica.


Cl. 39


U nadležnosti Upravnog odbora spada:


— predlaganje Statuta, te izmjena i dopuna;
— sazivanjem redovnih i izvanrednih Skupština HŠD, i utvrđivanje dnevnog
reda Skupštine;
— utvrđivanje godišnjeg i srednjoročnog programa rada;
— utvrđivanje Završnog računa;
— utvrđivanje godišnjeg financijskog plana prihoda i rashoda;
— upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom HŠD;
— izvršavanje odluka i zaključaka Skupštine;
— donošenje odgovarajućih odluka iz svoje nadležnosti;
— osnivanje stalnih i povremenih odbora i komisija za izvršenje pojedinih
zadataka;


— biranje glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista i organiziranje
pomoćnih radnih tijela;
— donošenje odluka koje se odnose na zaposlenje radnika u Stručnoj službi
HŠD;
— donošenje odluka u vezi radnog odnosa radnika u Stručnoj službi HŠD;
— utvrđivanje cijena zakupnini poslovnih prostorija, tiskanica i pretplata za
Šumarski list;
— obavljanje drugih poslova za koje se ukaže potreba između dvije Skupštine.
Cl. 40.


Upravni odbor na svojini sjednicama donosi zaključke i odluke, ukoliko je
na njima prisutno više od polovine članova. Odluke se donose nadpolovičnom
većinom prisutnih članova. U slučaju spriječenosti člana Upravnog odbora da


561
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 126     <-- 126 -->        PDF

prisustvuje sjednici, Društvo može ovlastiti drugog člana da sudjeluje u radu
i donošenju odluuka.
Cl. 41.


O održanim sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik koji potpisuje
predsjednik, odnosno predsjedavajući.


X. NADZORNI ODBOR
Cl. 42.


Radi što neposrednije i djelotvornije kontrole, zaštite društvene imovine i
drugih prava i obaveza, osniva se Nadzorni odbor, koji ima 3 člana i 3 zamjenika
članova iz redova predstavnika Društava. Članovi Nadzornog odbora ne
mogu biti istovremeno i članovi Upravnog odbora.


Članovi Nadzornog odbora (OSK) i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme
od 4 godine.
Članove Nadzornog odbora i njihove zamjenike bira Skupština. Članovi Nadzornog
odbora iz svojdh redova biraju predsjednika Nadzornog odbora.
Članovi Nadzornog odbora odgovorni su za svoj rad Skupštini HŠD.


Čl. 43.


Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da:


— prati primjenu propisa odredbi Statuta i drugih općih akata HŠD;
— obavlja pregled svih dokumenata, obračuna poslovnih knjiga, materijalnih
i novčanih sredstava
i si. i
— obvještava organe HŠD o svom nalazu.


Čl. 44.


Nadzorni odbor dužan je upozoriti Upravni odbor na uočene nepravilnosti
i zahtjevati da se one otklone u dređenom roku.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini i njoj podnosi pismeni izvještaj.
Nadzorni odbor dužan je jedanput godišnje podnijeti pismeni izvještaj o
svom radu.
Predsjednik Nadzornog odbora redovno se poziva na sjednicu Upravnog odbora.
Čl. 46.


Kod izbora Upravnog odbora HŠD zatim delegata za HŠD IT Hrvatske, te
Nadzornog odbora, HŠD se je dužan pridržavati društvenog dogovora o provođenju
kadrovske politike Republike Hrvatske.


XI. STRUČNA SLUŽBA HŠD
Čl. 47.


Za pravovremeno obavljanje poslova Upravnog odbora HŠD može angažirati
određeni broj osba i zasnovati s njima radni odnos na određeno i neodređeno
vrijeme.


562
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 127     <-- 127 -->        PDF

Za obavljanje administrativno-tehničkih i financijskih i si. poslova HŠD formira
Stručnu službu. Radnici Stručne službe HŠD imaju pravo na sredstva za
osobne dohotke i zajedničku potrošnju u skladu s načelima raspodjele, koji
važe u organizaciji udruženog rada, kao i drugim odredbama i sporazumima
utvrđena prava.


Međusobna prava i obveze kao i odgovornosti pomoćnih tijela utvrđuju se
ugvorom, koji je u skladu s postojećim zakonskim odredbama.


Cl. 48.


Stručna služba nije pravna osoba. Djelokrug rada prava i dužnosti Stručne
službe reguliraju se odlukama Upravnog odbora HŠD.


Radom Stručne službe HŠD posredno rukovodi predsjednik Upravnog odbora,
a neposredno poslovni tajnik HŠD kojega izabere Upravni odbor javnim
natječajem na 4. godine, s time da podliježe reizbornosti.


Radni odnos u Stručnoj službi HŠD radnici zasnivaju u skladu Zakona o
radnim odnosima i Zakona o udruženom radu ovoga Statuta i odluke kolegijalnog
izvršnog organa HŠD.


Za poslove poslovnog tajnika utvrđuju se posebni uvjeti: i to: Šumarski fakultet
i 5 godina radnog iskustva, sposobnosti za organiziranje stručnih savjetovanja,
kongresa, izložbi, izdavačke djelatnosti, propagande i populariziranje
šumarstva, prerade drva, dobro poznavanje problematike šumarstva i industrijske
prerade drva i ponzavanje općih uvjeta poslovanja a posebno društvenih
organizacija.


XII. F1NANCI.SKO I MATERIJALNO POSLOVANJE HŠD
Cl. 49.


Materijalna sredstva za rad HŠD ostvaruju se znanstveno-stručnim i društvenim
aktivnostima, povremenom izdavačkom djelatnošću, upravljanjem i korišćenjem
imovine HŠD, novčanim prilozima društveno-političkih i radnih asocijacija,
članarinom, pretplatom od Šumarskog lista, kao i iz drugih izvora u
skladu sa Zakonom i ovim Statutom.


Cl. 50.


Materijalno-financijsko poslovanje HŠD vodi se prema postojećim zakonskim
propisima, a dostavlja se na uvid svim članovima HŠD objavljivanjem u
Šumarskom listu.


Cl. 51.


Financiranje HŠD vrši se u skladu financijskog plana prihoda i rashoda.
Za svaku proteklu godinu sastavlja se završni račun o kojem raspravlja Upravni
odbor, a Skupština ga usvaja — verificira.


XIII. ŠUMARSKI DOM HŠD
Cl. 52.


HŠD ima svoj vlastiti dom u Zagrebu, ulica 8. maja 1945. g. broj 82. Domom
upravlja Upravni odbor HŠD, a administrativno tehničke poslove obavlja
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 128     <-- 128 -->        PDF

Stručna služba HSD. Društvene prostorije HSD nalaze se u Šumarskom domu,
Trg Mažuranića 1 l/prizemno.


XV. PRESTANAK RADA HSD
Cl. 53.


Odluku o prestanku rada HSD donosi redovna ili izvanredna Skupština HŠD
dvotrećinskom većinom delegata svih Društava HŠD.


Cl. 54.


U sluaju prestanka rada HŠD sva imovina, kao i osobe u radnom odnosu
pripada novoformiranoj organizoiji, koja će nastaviti rad HŠD, ukoliko bude
osnovana.


U protivnom imovina HŠD prelazi pod upravu Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu sve do osnivan´ja nove stručno-društvene organizacije s istim
ili sličnim ciljevima i zadacima.


XVI. ZAVRŠNE ODREDBE
Cl. 55.


Ovaj Statut stupa na snagu kad ga ussvoji Skupština HŠD.


Cl. 56.


Društva inženjera i tehniara šumartva i drvne industrije dužna su da u roku
od 6 mjeseci usuglase svoje Statute s ovim Statutom HŠD.


Cl. 57.


Za tumačenje primjena pojedinih odredaba ovoga Statuta nadležna je Skupština.
Cl. 58.


Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaju vrijediti odredbe Statuta
Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske od


27. veljače 1985. godine.
Radno Predsjedništvo
Skupštine
Adam Pavlović, dipl. inž. v. r.