DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Površina šuma u Italiji iznosi 6,346
mil ha 21% ukupne površine s udjelom
šuma panjača i si. od 75%. Prosječna
drvna masa kreće se oko 88 m3/ha (visokih
163 m3) prosjelni godišnji prirast
3,8 m3 (visokih 7,4 m3) a godišnje se koristi
samo 0,9 m3 (visokih 4,3 m3)). Velik
udio šuma panjača, iz kojih se zbog edafskih
činilaca ne može očekivati jači
drvni sortimenti, to su se pristupilo istraživanjima
o mogućnostima iskorišćivanja
sitne drvne mase kemijskim pre-
rađivanjem, proizvodnjom celuloze. O


rezultatima tih istraživanja izvješćuje V.
Vidric h i sur. Istraženo je drvo crnog
graba, pitomog kestena, cera, johe i crnog
´jasena. Udio ukupne celuloze kreće
se u granicama od 75,40% (crnojasenovine)
do 79,67° „ (crnograbovine), a lignina
od 19,13",, (cmojasenovina) do
22,38" n johovine); udio ctanola kreće se
od 1,75% (crnograbovina) do 4,03% (kestenovina).
Zaključak je autora, da »neke
vrste panjače« mogu se koristiti i za pro


izvodnju celuloze.


Oskar Piškoric


HORTIKULTURA
Godište 58/1991, br. 1—2


Prvi svezak, kao dvobroj 1—2, časopisa
Hortikultura za 1991. godinu izašao
je krajem ljeta. Razlog je, kao i do sada,
financijske naravi a izlazi zahvaljujući
glavnim urednicima počem od Petra
Matkovića, obnovitelja tog časopisa
1963. godine, do sadašnjem dipl. inž.
Stjepana Vladimira L e t i n i ć a. Kada se
urednik pored svoje osnovne dužnosti —
uređivanja (pribavljanju rukopisa, priređivanjem
za slog i dr.) mora brinuti,
što više i boriti, za osiguranje financijske
podloge onda im doista treba odati priznan´je
za takav, u biti nesebičan, rad.
Tako Hortikultura nastavlja svoj put ne
samo sadržanjo nego i tehnički dobro opremljena
(i s kolor prilozima) na razini


sličnih časopisa u Svijetu.


Dvobroj 1—2/1991. Hortikulture sadrži:


— Akademik Cvito Fisković: Vrtovi
orebičkih pomorskih kapetana i brodovlasnika,
— Ksenija Sinđelić-Jegrišnik: Opravdanost
povratka penjačica u ambijent
grada,
— Dragutin Kiš: PARK: umjetnička
ili znanstvena kategorija?
— Ljerka Regula — Bevilacqua: 100
godina Druge gospodarske izložbe u Zagrebu,
— Skupština Hrvatskog hortikulturnog
društva, i
— Javni poziv za pomoć Zoološkom
vrtu.
Cvito Fisković uvodno je prikazao
bibliografiju u kojoj se spominju
prirodna ili kultivirana vegetacija u Orebiću
i okolini a potom opisuje 32 kućna
vrata. Od izvanvrtne vegetacije navodimo,
da je prirodoslovac Dr. Bartol Biasoletto,
kao pratilac saksonskog kralja
kada je ovaj 1838. godine posjetio Orebić,
u putopisu naveo »šumicu prekrasnih
uzraslih čempresa«; prigodom posjeta
cara i kralja Franje Josipa 1875. godine
u Orebiću zabilježena je i »šuma
ariša« (valjda cedra). Također čitamo,
da je 1895. godine posječeno stablo hrasta
opsega 5 m (promjera 150 cm) visokog
50 met. koje se nalazilo usred vinograda.
Kako se lokalitet tog vinograda
naziva »Dubi« to je nedvojbeno bio zadnji
primjerak — ostatak nekadašnjeg
hrastovog gaja. Zabilježeno je, str. 7, i
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 115     <-- 115 -->        PDF

postojanje »državnog šumskog rasadni


ka«.


Vrijednost ovoga opširnog prikaza
(str. 3—30. kvart formata) povećana je
dokumentacijom od 154 jedinice bibliografije
ili arhivskog materijala.


Članak Ks. Sinđelić — Jegrišn
i k vrijedan je pažnje jer se u njemu
nalazi odgovor na pitanje, zašto je opravdana
sadnja penjačica u ambijentu
grada, tj. sadnja penjačica uz zgrade.
Penjačice imaju i ekološku i ekonomsku


vrijednost.
Dragutin K i š suprotstavlja se Mladenu
Obadu Šćitarociju. Šćitaroci,
naime, zastupa mišljenje, da su parkovi
u osnivanju i održavanju, znanstvena
kategorija a Kišu park je umjetnička
kategorija. »Park je«, navodi Kiš, »specifična
um´jetnička tvorevina tj živi organizam
kojeg dodatno oblikuje i sama
priroda ... dopunjavajući tako prvobitnu
zamisao stvaraoca«. ... (te) park nije


statički muzejski eksponat«. Prema tome
kod obnove starih parkova ne bi se
smjelo slijepo držati prvotnog plana
nego uvažiti i prirodno nametnute promjene
Privaćajući Kišovo mišljen´je uz
napomenu da ne traba isključiti i mogućnost
da se neki park restaurira i kao
»muzejski eksponat«. U takvim slučajevima
trebalo bi se u samom parku i
tekstualno (tablom) upoznati posjetitelja


na tu činjenicu.


Lj. Regula-Bevilakva u svom
prikazu Jubilarne gospodarsko-šumarske
izložbe iz 1891. godine zadržala se uglavnom
na dio vezan uz Botanički vrt te je
dobra dopuna prikazu te izložbe u Šu


marskom listu.


Hortikultura zavređuje, da se nađe u
knjižnici šumsko-uzgojne ustanove. Adresa
Hrvatsko hortikulturno društvo, 41020
Zagreb, Remetinečka cesta 15, a p. p. 73.


15. X. 91.
Oskar Piškorić
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 116     <-- 116 -->        PDF

IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


19. sjednice Predsjedništva Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i
drne industrije Hravtske, održane 01. kolovoza 1991. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., prof. dr. Branimir Prpić, dr. Tomslav
Prka, Valcrija Vukelić, dipl. inž., mr. Vladimir Bogati, dr. Joso Gračan, dr. Đuro
Kovačić, Nadan Sirotić, dpi. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonie.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Predsjedništva i Zaključaka 96. Skupštine Saveza
društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske —
Hrvatskog šumarskog društva.
2.
Izještaj o poslovanju siječanj — lipanj 1991. godine — rasprava, i donošenje
odluka.
3.
Pripreme za registraciju Hrvatskog šumarskog društva — izmjene i dopune
Statuta.
4.
Problematika održavanja Šumarskog doma — ugovaranje i otkazivanje.
5.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Predsjednik Adam Pavlović, ukratko se osvrnuo na sadržaje u Zapisniku i
između ostalog naglašava da su uspješno izvršeni svi poslovi i zadaci koji su
utvrđeni i usvojeni na sjednici Predsjedništava. Posebno je istakao rezultate
koji su ostvareni u toku priprema i rada 96. Skupštine Saveza DITŠDI Hrvatske
održane 20. lipnja 1991. godine u Zagrebu na Šumarskom fakultetu, kada je
usvojena i odluka o promjeni naziva naše organizacije u HRVATSKO ŠUMARSKO
DRUŠTVO.


Zapisnik 18. sjednice usvojen je bez primjedbi, a ZAKLJUČKE 96. Skupštine
treba određenije utvrditi, jer je to stav svih sudionika Skupštine i šumarske
struke Hrvatske.


Ad. 2.


Vlatka Antonie, pročitala je i komentirala sve važnije stvake ostvarenog prihoda
i rashoda iz pregleda o Izršenju financijskog plana za razdoblje siječanj-
lipanj 1991. godine, i drugih priloga koji govore o uvjetima poslovanja. Posebna
objašnjenja po pojedinim pitanjima dao je Ivan Maričević. Osvrnuo se je na
aktualna pitanja u vezi financiranja izdavačke djelatnosti — Šumarskog lista i
unificiranih tiskanica i si. za potrebe naših šumarskih organizacija. Obavijestio
je Predsjednštvo o negativnom rješenju za sufinanciranje Šumarskog lista, ali
da je u određenom roku podnio Zahtjev o preispitivanju takve odluke na adresu
organa nadležnog Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske.


552
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Rezultati poslovanja za prvo polugodište ne ostavruje se u planiranom opsegu.
S obzirom na uvjete u kojima se ti procesi održavaju, možemo konstatirati
da ostvareni ukupni prihodi s indeksom 88,9, a ukupni rashodi s indeksom
61,8 osiguravaju pozitivne rezultate. Najveće teškoće u poslovanju sadržane su
u naplati potraživanja — što je evidentno u priloženom popisu naših dužnika per


30. 06. 1991. godine.
Nakon rasprave usvojeni su prijedlozi:


1.
Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj-lipanj 1991. g. s priloženim
pregledima.
2.
Za razdoblje travanj-lipanj 1991. g. odobrava se isplata 50% jednomjesečnog
osobnog dohotka.
3.
Odobrava se povećanje vrijednosti boda za 23,32% od 01. kolovoza 1991.
g. na osnovicu isplaćene akontacije za srpanj 1991. g.
Za naredno razdoblje povećanje vrijednosti boda, usklađivati će se s ostvarivanjem
ukupnog prihoda i rashoda.
4.
Stručna služba dužna je pratiti kretanje cijena usluga roba i pravovremeno
utvrditi odgovarajuće cijene tiskanica, zakupnina, dvorana i si. u
skladu stavova i dosadašnje prakse.
5.
Odmah poduzimati konkretne mjere za naplatu potraživanja.
Ad. 3.


Pripreme za registraciju Hrvatskog šumarskog društva treba nastaviti i realizirati
u što kraćem roku.


Ad. 4.


Prihvaćena je informacija i prijedlozi o aktualnim pitanjima u vezi uređivanja
odnosa između pojedinih korisnika poslovnog prostora Šumarskog doma
i davaocu HŠD-a kako slijedi:


1.
Odmah poduzeti odgovarajuće radnje za otkaz poslovnog prostora kojega
koristi Tehnički centar za drvo.
2.
Također odmah podnijeti redovnu tužbu protiv TCD zbog neplaćanja Računa
više mjeseci unazad.
3.
Po potrebi sudjelovati u razgovorima o preraspodjeli poslovnog prostora
u Šumarskom domu s potencijalnim korisnicima — Šumarskim fakultetom,
Hrvatskim šumama, Šumarskim institutom i dr., kako bi se što
objektivnije utvrdila rješenja, koja osiguravaju realizaciju zadataka —
ciljeva zbog čega je izgrađen Šumarski dom 1898. godine i donesen Zakon
o denacionalizaciji 1977. god. (odnosi se na dio poslovnog prostora).
4.
Predložiti F. Kaučiču sporazumni prekid ugovorenih obveza o adaptaciji
dijela podrumskog prostora u Šumarskom domu.
5.
Organizaciji IRMO priznati direktne troškove, koji se odnose na održavanje
dijela krovišta, nastali u tijeku adaptacije potkrovlja, u svrhu podmirenja
računa za zakupninu u konkretnim iznosima.
Ad. 5.


Prihvaćen je prijedlog da se doznači 40.000,00 dinara za potrebe obrane i
prognanika Republike Hrvatske.


553
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 118     <-- 118 -->        PDF

— Članove naših društava kao i organe Hrvatskog šumarskog društva pozivano
da i u ovim ratnim uvjetima maksimalno koriste svoja stručna znanja i
sposobnosti u cilju ostvarivanja očuvanja šuma i proizvodnje za neposredne potrebe
stanovništva i proizvodnje poluproizvoda za izradu polufinalnih i finalnih
proizvoda u prvom redu zbog obnove porušenih stambenih, kulturnih, sakralnih
i drugih vrijednosti hrvatskog naroda i zbog izvoza koliko je u ratnim uvjetima
moguće.
Zapisnik sastavio Predsjednik Predsjedništva
(Ivan Maričević, dipl. inž.) (Adam Pavlović, dipl. inž.)