DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 95     <-- 95 -->        PDF

STRUČNI ČLANAK — PROFESSIONAL PAPER
UDK 630*68 (497.13) Šum. list CXV (1991) 333


ŠUME HRVATSKE U SVIJETLU PRIMJENE PRIJEDLOGA ZAKONA
O DENACIONALIZACIJI I VRAĆANJU ODUZETIH NEKRETNINA*


Šime MEŠTROVIC, Đuro KOVACIĆ**


SAŽETAK: Zakonom o šumama od 01. 01. 1991. god. šumama
Hrvatske gospodari javno poduzeće »Hrvatske šume« u površini
od 2.400.000 ha dok je 450.000 ha privatnih šuma kojima gospodare
individualni šumoposjednici. Pod upravom javnog poduzeća
»Hrvatske šume« nalaze se sve društvene šume kojima su do novog
zakona gospodarile šumarske radne organizacije. Prije drugog
svjetskog rata te su šume bile državne, gradske, općinske, u posjedu
zemljišnih zajednica, krajiških imovnih općina, dioničkih
društavv, crkvenih dobara i dr. One su na temelju različitih zakonskih
odredbi ujedinjene u prvom redu s obzirom na svoju
općekorisnu funkciju kao dobro od općeg interesa kojim se mora
jedinstveno gospodariti. Sada kada su formiranjem jednog privrednog
područja za sve te šume i jedinstvene organizacije stvoreni
uvjeti za suvremeno i efikasno gospodarenje šumskim resursima,
predlaže se u Zakonu o denacionalizaciji vraćanja šuma i
šumskog zemljišta te zemljišnih zajednica u skupno vlasništvo
svih stanovnika naselja u čijem se ataru nalaze. Takvo zakonsko


rješenje ne odgovara onome što se želi postići i zato se traži drukčije
rješenje.
Ključne riječi: Hrvatske šume, primjena Zakona o denacionalizaciji,
vlasništvo, gospodarenje.


UVOD


Prijedlog za donošenje Zakona o denacionalizaciji i vraćanju oduzetih
nekretnina s Nacrtom zakona od 16. svibnja 1991. godine izazvao je burne
rasprave među šumarskim stručnjacima i nemir među stanovništvom područja
na koje se ono odnosi, ali i među onima koji su bili stanovnici tih
područja a danas se nalaze izvan njih.


Evo i citata Nacrta zakona koji se odnosi na šume i šumska zemljišta:


* Referat održan na Savjetovanju u Zagrebu 20. 06. 1991. g.
* Prof. dr. Šime Meštrović, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Dr. Đuro
Kovačić, Javno poduzeće »Hrvatske šume«, Zagreb


ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Članak 15.


Poljoprivredno zemljište te šume i šumsko zemljište zatečeno na dan
stupanja na snagu zakona iz članka 1. stavak 1. točka 13. ovog zakona o
vlasništvu zemljišnih ili njima sličnih zajednica te krajiških imovnih zajednica,
postaje na dan stupanja na snagu ovog zakona skupno (zajedničko)
vlasništvo svih stanovnika sela, odnosno naselja u čijem ataru se nalaze.


Zemljištem iz stavka 1. ovog članka upravlja zajednica stanovnika sela,
odnosno naselja. Na odnose između skupnih (zajedničkih) vlasnika zemljišta
shodno se kao pravna pravila primjenjuju paragrafi Zakona o uređenju zemljišnih
zajednica od 25. travnja 1894. godine (»Sbornik zakona i naredbah
valjanih za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju«) ukoliko nisu protivni Ustavu
Republike Hrvatske.


Da bi mogli pratiti raspravu potrebno se podsjetiti nekih činjenica naše
prošlosti.


Tijekom XVI. stoljeća uz granično područje s Bosnom koja je tada bila
pod Turskom carevinom, u Hrvatskoj koja je pak bila pod vlašću Habsburgovaca,
osniva se obrambeni sustav tzv. Vojna krajina koja je s vremenom
bila potčinjena Ratnom vijeću u Grazu. Vojna krajina je s vremenom dobila
svoju konačnu fizionomiju i 1846. godine podijeljena je na 10 regimenata (na
slici su granice krajiških imovnih općina).


Stvaranjem Vojne krajine kontinentalna je Hrvatska bila podijeljena
na dva dijela i to:


— Vojnu krajinu pod upravom Austrijskih generala. Tu nema vlastele,
seljaci su izravno podčinjeni državnoj vlasti i sva zemlja koju uživaju je
državna.
— Provincijal (građanski dio Hrvatske i Slavonije) koji je bio pod upravom
plemića na čelu s banom pa se taj dio i zvao Banska Hrvatska.
U tablici 1. prikazano je stanje šuma po kategorijama vlasništva za stanje
1910. godine.


Tabela 1


Kategori j a Kat. jutara ha
Državne šume 575.883 331.400
Gradske i upravne općine 25.357 14.592
Krajiške imovne općine
Zemljišne zajednice
620.809
374.617
357.253
215.579
Crkvena dobra 75.274 43.317
Javne zaklade 591 340
Dionička društva 9.507 5.471
Šumske i privredne udruge 19.167 11.030
Fideikomise 55.838 32.133
Privatne šume 723.838 416.543
UKUPNO 2.480.881 1.427.658
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 97     <-- 97 -->        PDF

KRAJIŠKE IMOVNE OPĆINE


Stanovnici Vojne krajine koji su ispunjavali vojne dužnosti imali su
pravo služnosti u tadašnjim državnim šumama. Servituti su bili propisani
Zakonom iz 1850. godine a odnosili su se na pravo podmirenja ogrijevnim
i građevnim drvom, na paše, na sabiranje leževine, žira, bukvice, kestena
i bujadi.


Sva uživanja bila su ograničena propisima gospodarske osnove, tj. potencijala
šume uz potrajno gospodarenje kao i neophodnim životnim potrebama
domaćinstva u naturi a ne za trgovinu.


Pred samu okupaciju Bosne po Austro-Ugarskoj razvojačena je Vojna
krajina 1871. godine, a uprava i sudstvo je izjednačeno s ostalim dijelovima
Hrvatske. Da se državne šume oterete od stvarnih tereta, servituta, u korist
dosadašnjih ovlaštenika te da se s državnim šumama može slobodno gospodariti,
donesen je u lipnju 1871. godine (prije točno 120 godina) »Zakon o
ustanovama za otkup prava na drvlje, pašu i uživanje šumskih proizvoda
što krajiški stanovnici imaju u državnim šumama nalazećim se u Vojnoj
krajini«. Samo dvije godine kasnije ili točno lipnja 1873. godine donesen je
Zakon o imovnim općinama u hrv. slav. Vojnoj krajini. Tako je osnovano
10 imovnih općina koje su dobile oko 50°/o svih šuma područja Vojne krajine,
a 50% je ostalo državi (podatke o površinama donosimo u tabeli 2).


Tabela 2


1873. g. 1935. g.


IMOVNA OPĆINA SJEDIŠTE


k.j.
k.j.

Otočka Otočac 137.659 138.406

Ogulinska Ogulin 105.174 104.180

Slunjska Karlovac 27.847 24.835
— I Banska Glina
25.249 25.209
— II Banska Petrinja
39.879 41.143

Križevačka Bjelovar 51.789 59.581

Đurđevačka Bjelovar 77.295 79.371

Gradiška Gradiška 58.349 71.820

Brodska Vinkovci 74.036 135.801

Petrovaradinska Srem. Mitrovica 64.997 66.598
UKUPNO 662.284 746.944
Ukupno hektara 381.121 429.839


Prema tome Zakonu: »Imovne općine su samostalne autonomne ustanove
s trajnom svrhom, određenim brojem ovlaštenika, postavljenim organom,
zastupstvom imovne općine« (Perušić , 1926).


U cilju reguliranja gospodarenja šumama imovnih općina i očuvanja
istih donesen je 11. 07. 1881. godine Zakon s tri naputka i to:


A. Naputak
za uređenje zajedničkog uživanja šuma i šumskih zemljišta
izlučenih za pravoužitnike krajiškog područja.
335
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 98     <-- 98 -->        PDF

IMOVNE OPĆINE, KRAJIŠK


OPĆINE
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 99     <-- 99 -->        PDF

B.
Naputak za izmjeru, procjenu i uređenje gojitbe šuma imovnih općina
u hrv. slav. krajiškom području.
C.
Naputak za službovanje i gospodarenje kod Imovnih Općina.
Navedeni Zakon s napucima iz 1873. godine stvorio je pravnu osnovu
za definitivno organiziranje Imovnih općina za pravoužitništvo (članstvo),
sastav osnova gospodarenja na principu stroge godišnje potrajnosti, kao i
način upravljanja.


Pravoužitnici su crkvene, upravne i školske općine, zatim potomci krajiških
zadruga i obitelji na području imovnih općina. Pravo biti članom je
nasljedno pravo, vezano za realnu kvalifikaciju (kuću, dimnjak) . To
pravo nemaju potomci koji se bave drugim zanimanjem: svećenik, oficir,
trgovac i dr.


Bitnost šumskog prava je u tome da se bazira na socijalno-ekonomskim
kriterijima. To je pravo nasljedno i ne može se na drugi način steći.


Pravoužitnike članove imovnih općina ne možemo zvati zajednicom suvlasnika
već zajednicom suposjednika piše Peruši ć 1926. godine.


Iako je zadatak imovnih općina bilo da trajno opskrbljuje svoje članove


— pravoužitnike potrebnim ogrijevnim i građevnim drvom, pašom itd., imovne
općine u velikom dijelu nisu mogle udovoljiti tom zadatku pa je stoga
remećena ravnoteža između potrajnosti prihoda i potreba na štetu potrajnosti
prihoda, što je dovodilo do njihova osiromašenja.
Nakon 1918. godine, tj. stvaranjem nove države Jugoslavije, izmijenjeni
su bili neki zakoni imovnih općina, »kako je to državna potreba zahtijevala
«. Tako su zakoni o »Imovnim općinama u Hrvatskoj i Slavoniji« djelomice
izmijenjeni naredbom Ministra šuma i rudnika od 04. 05. 1922. broj 13054.
Ta izmjena sastoji se u tome da je država »ne dirajući u pravo svojine« preuzela
upravu svih krajiških imovnih općina na području Hrvatske i Slavonije.
Ovom naredbom ostali su činovnici i čuvari šuma (lugari) imovnihi
općina državni namještenici.


Posebnim naređenjem Ministarstva šuma i rudnika izmijenjen je kod
imovnih općina naziv gospodarskih ureda u Direkcije šuma, a šumarije u
Šumske uprave. Ostale odredbe Zakona od 15. 06. 1873. godine i 08. 07. 1881.
godine, ostale su na snazi, s time da sa imetkom imovnih općina raspolažu
Skupštine zastupstva imovnih općina, ali po odobrenju Kraljevskih banskih
uprava u Zagrebu i Novom Sadu.


Napominje se da se u to vrijeme nizom zakona i ostalih mjera koje su
sve više teretile imovne općine njihovo financijsko stanje sve više pogoršavalo.


Financijsko se stanje imovnih općina pogoršavalo i zbog toga jer su
formalnim podržavljenjem uprave rasli upravni troškovi pa su zastupstva
imovnih općina između 1941. i 1945. donijela zaključak da svoju imovinu´
predaju u vlasništvo državi.


Na području imovnih općina mogla su se pojedina sela izdvojiti i osamostaliti
pa su tako nastale neke zemljišne zajednice na području Vojne
krajine.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 100     <-- 100 -->        PDF

ZEMLJIŠNE ZAJEDNICE


Provincijal ili Banska Hrvatska imala je drugi razvojni put što se odrazilo
i na gospodarenje šumama.


Šume u Provincijalu bile su u rukama veleposjednika pa se segregacijom
(razdruživanjem) prelazile u općinske i seoske odnosno stvarane sui
zemljišne zajednice. Ishodište segregacije je urbarska naredba cara Karla


VI. iz 1737. godine, zatim Urbar Marije Terezije iz 1756. Tim je
zakonima određen odnošaj vlastelina prema kmetovima. Vlastela je bila
prisiljena dati određenu pomoć seljaku. Značajno je da je pitanje otcjepljenja
(segregacije) pašnjaka bilo odijeljeno od pitanja uređenja šumskih užitaka.
Pored toga imamo i povoljnih ili plemićkih općina kao što je bilo Turopolje.


Po statistici iz 1910. godine, šume i šumom obrasli pašnjaci zemljišnih


zajednica po županijama prema Krbek u prikazani suraturi se mogu naći i drugi podaci već prema autoru.
u tabeli 3. U liteTabela
3
ŽUPANIJA k.j, ha
Zagrebačka
Modruško-Riječka
Bjelovarsko-Križevačka
Požeška
141.231
62.152
61.906
37.227
81.273
35.766
35.625
21.423
Virovitička 33.261 19.141
Varaždinska 21.507 12.377
Srijemska
Ličko Krbavska
10.663
6.310
6.135
3.631
UKUPNO 374.617 215.371


Budući da nakon osnivanja zemljišnih zajednica, postojeći zakonski propisi
i tadašnje običajno pravo nisu osiguravali normalni život i integritet
zemljišnih zajednica, bio je nakon više decenija, donesen Zakon o uređenju
zemljišnih zajednica (26. 04. 1894. godine) koji je trebao srediti i propisati
pravne i ekonomske norme. Prema tom Zakonu zemljišne zajednice su privatne
pravne agrarne asocijacije, a glavna im je svrha bila da pomažu gospodarske
interese ovlaštenika o podmirenju potreba za građevnim i ogrijevnim
drvom iz šuma, ispašom domaćih životinja na pašnjacima i šumskim
krčevinama, steljarenjem, korištenjem kamena iz kamenoloma, pijeska i si.


Kao ovlaštenik dodijeljenog ukupnog zemljišta, smatra se ona osoba
koja je u tzv. građanskom području imala prilikom segregacije šumskih
služnosti svoje selište (sesiju), na bivšem vlastelinskom posjedu, a na području
Krajine onaj tko je prilikom uređenja zemljišnih zajednica imao kuću
(kućni broj, ognjište, dim) u određenoj katastarskoj mjesnoj općini. Kod
plemićkih zajednica u krug takvih vlasnika ušli su oni, koji su u starim
povlaštenim općinama imali dvorna mjesta.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Prema tome, zemljište zemljišnih zajednica pripada samo ovlaštenicima
koji su prilikom uređivanja pojedine zemljišne zajednice bili uneseni u temeljne
knjige, no to pravo nije pripadalo i drugima koji su se naknadno
nastanili u istom selu i postali naknadno pripadnici političke općine. Prema
tome ustanovljeni broj ovlašteničkih prava u temeljnoj knjizi ne može se
više povećati. Zemljišna zajednica može pravilnikom odrediti da se ovlaštenje
ne može cijepati ispod stanovišta količine, a može odrediti i da svatko
tko stiče ovlaštenja na drukčiji način nego nasljedstvom ili diobom, treba
zemljišnoj zajednici platiti posebno odmjerenu pristupninu (Krbe k 1921).
Prodaju ovlaštenja vezao je zakon s pravom prekupa u korist zemljišnih zajednica
i njenih ovlaštenika.


Glavni i najvažniji organ je Skupština svih ovlaštenika, kojoj je na čelu
glavar, kao izvršni organ.


Glavna skupština vršila je ove poslove: utvrđuje i mijenja Pravilnik;
izabire zastupstvo; obavlja reviziju računa; sastavlja proračun i raspolaže
s redovitim i izvanrednim prihodom; odlučuje o dodjeljivanju i uzimanju
zajma; stječe i otuđuje imovinu; određuje treba li provesti diobu zajedničkog
zemljišta; određuje kolike prihode treba ubirati u ime statutorine, zatim
u ime skupnih užitaka u naravi koji pripadaju pojedinim ovlaštenicima.
U Skupštini svaki ovlaštenik ima pravo glasa točno prema veličini ovlašteničkog
prava s time da nitko nije mogao imati više od 1/3 svih glasova.


Zastupstvo vodi sve ostale poslove oko uprave imovinom. Mandat zastupstva
i glavara ne može trajati manje od jedne godine niti više od pet
godina.


U pogledu šuma zemljišne zajednice stoje pod nadzorom kotarske oblasti.


Zemljišne su zajednice dobro živjele dok je bilo starih šuma, ali nagla
potražnja za drvom i nekontrolirano korištenje dovelo ih je brzo u situaciju
preživljavanja. Iako je već Zakon iz 1894. godine propisivao potrajno
gospodarenje, temeljem gospodarske osnove, ono nije provađano pa je došla
tzv. Naredba 23. travnja 1903. godine po kojoj je iste godine izdan »Naputak
za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa« za šume pod osobitim
javnim nadzorom. To je za to doba bila vrlo vrijedna i napredna instrukcija
koja je odigrala povijesnu ulogu u šumarstvu Hrvatske. Samo za
bivše zemljišne zajednice po njemu je izrađeno preko 100 osnova u Hrvatskoj.
»Naputak« je u uređivanju šuma vrijedio do 1945. godine (Kern 1916).


No ni strogi propisi nisu spriječili daljnje slabljenje šumskog potencijala
šuma zemljišnih zajednica koje se neminovno javljaju kao posljedica
porasta broja pravoužitnika cijepanjem obitelji, zatim trgovinom pravima
koja se razvila kao posljedica ekonomskih problema. To je stvaralo još veće
ekonomske i socijalne razlike. Naime, živjeti na području zemljišne zajednice
nije se postajalo pravoužitnikom, ali kupnjom se to postizalo.


Veliki troškovi gospodarenja šumama s jedne strane i zahtjevi pravoužitnika
s druge strane, doveli su do toga da mnoge zemljišne zajednice,
nisu mogle opstati pa su se počele raspadati.


Kao što se iz izloženog vidi, šume i šumska zemljišta imovnih općina ni
zemljišnih zajednica nisu bila vlasništvo pojedinaca pa ni tih organizacija.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Na tim površinama imali su određena prava služnosti točno poimenično određeni
žitelji i to poslije podmirenja troškova održavanja i gospodarenja,
a sve po strogim propisima osnova gospodarenja donesenih po kriterijima
potrajnosti. Kako su troškovi sve više rasli te dorasli do vrijednosti da je
trebalo u šume više ulagati nego što su one mogle doprinositi, takva prava
su se istopila. Interesantan primjer navodi Majnari ć (1910) obračunavajući
prava po pravilniku za neke ovlaštenike zemljišnih zajednica Gorskog
kotara. Ako ovlaštenik ima 1/16 i ako na to imaju pravo više njih (braće)
dobiva 1/4 m:i godišnjeg prihoda na drvu pa Majnarić konstatira: »Sad valja
da još znate, da mu je ta 1/4 m:´ na pol trule bukovine doznačena čak tamo
iza trećeg brda — pa eto da vidimo, kamo smo s takvim uređenjem došli.
Da je ta 1/4 m:l barem građevno drvo — i pomoži Bože, nu ovako je malo
vrijedno ogrievno drvo, pa stoga šteta takvog posla, i bolje da ga u obće
nikada nije ni bilo«.


JAVNO PODUZEĆE »HRVATSKE ŠUME«


Zakonom o proglašenju imovine zemljišnih i njima sličnih zajednica te
krajiških imovnih općina općenarodnom imovinom (N. N. br. 36´47) pripojene
su te šume i šumska zemljišta ostalim šumama s kojima su činile
jednu suvislu i zaokruženu cjelinu.


Izvršena je prostorna podjela sada svih šuma koje su proglašene dobrom
od općeg interesa. Formirano je već 1957. god. 625 gospodarskih jedinica
(šumskih cjelina) u kojima se jedinstveno gospodari po zacrtanim propisima
gotovo 45 godina. Gospodarske jedinice imaju prosječnu površinu
od preko 3000 ha i ona je baza potrajnog gospodarenja pa u jednoj gospodarskoj
jedinici koja je sastavljena od većeg dijela bivših državnih ili vlastelinskih
šuma koje su bile dobro gospodarene i dijela šuma zemljišnih zajednica
koje su uglavnom nasljeđene kao degradirane, propisi gospodarenja
išli su u prilog povećanju kvalitete tog slabijeg dijela šuma koje je tijekom
45 godina znatno popravljeno.


Smatramo po šumu i šumski ekosistem veoma štetnim izdvajanja manjih
površina šuma iz gospodarske cjeline koja je više ili manje izabalansirana
i koja je društveno najproduktivnija.


Pored toga svi stanovnici određenog područja imaju stalno pravo služnosti
sada ne na malom posjedu zemljišne zajednice već u cijeloj šumi koja
tamo gravitira. Oni imaju prednost kod kupnje ogrijevnog drva, kod radova
u šumi, kupnje prema potrebi sitnog tehničkog i građevnog drva a sve po
pristupačnim cijenama drva na panju. Pored toga imaju pravo skupljanja
gljiva, cvijeća, puževa, leževine i drugih plodova iz šume prema propisima
osnove gospodarenja.


Kakvo bi još pravo stanovnici područja zemljišnih zajednica željeli?
Možda pravo vlasništva što po nijednom zakonu nisu imali. No kada bi i
to bilo, morali bi poštivati Zakon o šumama i druge relevantne zakone što
znači da bi morali osigurati stručnu šumarsku službu, zatim bi morali imati
za šumu osnovu gospodarenja i držati se tih propisa koji danas nisu više
bazirani samo na principu potrajnosti na drvnoj masi, već na principu potrajnosti
višestrukih koristi od šuma.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Šuma je dobro od općeg interesa a njena vrijednost u općem društvenom
interesu je deseterostruko veća od vrijednosti drvne mase. Za taj društveni
interes šume zainteresiran je svaki građanin Hrvatske pa i svijeta.
To znači da je zainteresiran da se sa šumom gospodari u općem interesu
a ne samo u interesu uskog kruga pravoužitnika.


Posebno bi velike anomalije stvorilo izvršenje zakonskih prijedloga da
se šuma i šumsko zemljište vrati kao zajedničko vlasništvo onima koji tamo
stanuju.


Socio-ekonomske promjene u društvu povezane s demografskim kretanjima
doveli su do takvih promjena žitelja određenog kraja da bi mnogi
koji nisu imali šumska prava tj. koji nisu bili upisani u temeljne knjige
ta prava bi dobili, a mnogi slijednici takvih prava koji bi ih trebali imati
ne bi ih dobili jer su iselili.


Proizvodni proces u šumarstvu je dugotrajan (to šumarstvo čini niskoakumulativnom
proizvodnjom) pa je balansiranje potrajnosti u proizvodnji
moguće jedino na velikim površinama. To je pravilno uočeno i upravo zahvaljujući
novim demokratskim promjenama u samostalnoj Hrvatskoj državi
vlada i Sabor su izvršili dopunu Zakona o šumama stvorivši time uvjete
za najsuvremenije i najefikasnije gospodarenje šumskim resursima.
Osnivanjem javnog poduzeća racionalizirana je organizacija šumarstva, a
proglašenjem svih šuma na području Hrvatske jedinstvenim privrednim
područjem stvorena je predispozicija za takve gospodarske aktivnosti kojima
će šume dati maksimalnu vrijednost u valorizaciji svih funkcija šuma
i šumskih ekosustava. Na struci je da iskoristi takve predispozicije. Mali
zastoj koji je nastao u ovom vremenu prestrukturiranja treba čim prije prebroditi
i mladim neopterećenim stručnim kadrovima krenuti u bolje sutra.


I drugim zakonskim odrednicama je Prvi demokratski Sabor Hrvatske
države pokazao da visoko vrednuje značenje šuma u privrednom, kulturnom
i društvenom razvitku Hrvatske a posebno odredbom iz članka 70. Zakona


o šumama kojim se regulira plaćanje naknade za korišćenje višekorisnih
funkcija šuma u visini od 0,07% od ukupnog prihoda na poseban račun za
razvoj šumarstva.
Sigurno je da će Sabor shvatiti i ovaj naš apel koji mu upućujemo s
molbom da razmotri prijedlog za donošenje zakona o denacionalizaciji i izmjeni
u tom smislu da se izvrši denacionalizacija šuma i šumskih zemljišta
nominalnim vlasnicima ili njihovim sljednicima koji to pravo mogu dokazati
gruntovnim uvidom. Šume i šumska zemljišta bivših krajiških imovnih
općina i zemljišnih zajednica nisu nikada bila u vlasništvu pa to vlasništvo
nije moglo biti oduzeto i ne može biti ni vraćeno. Ni po Zakonu iz 1947.
godine ona nisu oduzeta već su proglašena općenarodnom imovinom. Ovo
naše izlaganje kojim smo nastojali rasvijetliti problem neka bude mali doprinos
u pravilnom sagledavanju svih čimbenika i donošenju takvih rješenja
koja neće biti kontraproduktivna.


U cilju očuvanja šuma kao osnovnog nosioca prirodnih ekosustava, u
cilju zaštite ljudi koji žive na prostorima bivših zemljišnih zajednica pa i
svih stanovnika Hrvatske, u cilju najbolje valorizacije šuma i šumskog bogatstva
ove zemlje okrupnimo šumske posjede u jedinstvenom gospodarskom
tretmanu, objedinimo male privatne posjede šuma jedinstvenim programom
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 104     <-- 104 -->        PDF

gospodarenja koji će biti komplementaran onim programima sa državnim
šumama te prepustimo cjelokupnu brigu o šumama šumarskim stručnjacima
koji već preko 200 godina na stručnim i znanstvenim osnovama gospodare
našim šumama, mnogostruko koristeći taj samoobnovljeni resurs,
sačuvavši ga na ponos naš i cijeloga svijeta. Ne bez razloga šumarska se
struka u Hrvatskoj ponosi najbolje očuvanim i gospodarskim prirodnim šumama
i prirodnim ekosustavima. Nema razloga da tako ne bude i sutra!


ZAKLJUČAK


Zakonom o proglašenju imovnih općina i njima sličnih zajednica td
krajiških imovnih općina općenarodnom imovinom (Narodne novine 36/47)
zajedno s nizom drugih zakonskih odredbi iz toga vremena, sve su šume u
Hrvatskoj osim malih privatnih šumskih posjeda postale državne. Sve su
šume proglašene dobrom od općeg interesa pa je shodno tome i propisano
gospodarenje tim dobrom. Na teritoriju Hrvatske formirano je 625 gospodarskih
jedinica čime je u najvećem dijelu šuma i šumskih zemljišta izvršeno
prostorno uređivanje šuma. Prema gospodarskim propisima osigurano
je potrajno gospodarenje koje se balansira za svaku gospodarsku jedinicu
a osigurava na nivou šumsko-privrednog područja. Potrajnost prihoda je u
našem šumskom zakonodavstvu propisivana od 1756. godine (Urbar Marije
Terezije) pa sve do sada u svim zakonskim aktima i za sve šume, ali se nije
uspjela realizirati na malim posjedima kao što su bile zemljišne zajednice
i njima slične te u privatnim šumskim posjedima. Tek stvaranjem većih
cjelina šuma na nivou gospodarske jedinice od 1957. godine planira se potrajnost
prihoda u svim našim državnim šumama. Potrajnost prihoda se
obavezno osigurava na nivou šumsko privrednog područja. Između 1947. i
1991. godine Hrvatska je bila podijeljena na različit broj područja tijekom
vremena. Uvidjevši da mnoga mala područja ne mogu osiguravati potrajnost
što je osnovni preduvjet očuvanja šuma i šumskih ekosustava a time i opstanka
čovjeka na ovim prostorima, novim je zakonom od siječnja 1991.
godine cijela Hrvatska proglašena jednim šumskogospodarskim područjem
i osnovano javno poduzeće »Hrvatske šume« koje će gospodariti tim šumama
na principu potrajnosti ne samo drvne mase, nego svih funkcija šume
uz najmanje gospodarske žrtve.


Daljnja zakonska regulativa mora ići u pravcu učvršćivanja funkcija i
prinadležnosti jedinstvenog privrednog područja te objedinjavanja malih
privatnih posjeda šuma u gospodarske cjeline s definiranim programima na
bazi progresivne potrajnosti da i te šume daju adekvatno potencijalu tla na
kome se nalaze. Denacionalizacija šuma i šumskog zemljišta može se provesti
samo bivšim vlasnicima ili njihovim sljednicima ako takvu vlasnost
mogu dokazati gruntovnim izvatkom. Time će se steći preduvjeti za okrupnjavanje
privatnih posjeda koje onda treba na nivou općine objediniti te
prostorno i vremenski urediti.


Socio-ekonomske promjene u društvu i demografska kretanja izvršila su
takve preduvjete da bi svako vraćanje ovlaštenja na šumu sadašnjim stanovnicima
sela, odnosno naselja, u čijem ataru se nalaze, izazvao kontraproduktivne
efekte u društvu, a za veliki dio šuma mogao bi biti nepovratno
štetan.


342
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 105     <-- 105 -->        PDF

LITERATURA


Goglia , A. (1917): Uredovna zbirka šumarskih propisa, Zagreb, str. 1—320.
Griinwald , J. (1926): Male šumske općine u Hrvatskoj i Slavoniji, Pola sto


ljeća šumarstva 1887—1926, Zagreb, str. 268—278.
Krbek , I. (1921): Zemljišne zajednice, Zagreb, str. 1—170.
Novak, N. (1991): Kordunsko-Pokupsko Šumsko-gospodarsko područje, Karlo


vac, str. 1—11.
Perušić , A. (1915): Studija o temeljnim principima šumskog gospodarstva krajiških
imovnih općina, Šumarski list, Zagreb, str. 154—188.
Perušić , A. (1926): Krajiške imovne općine, Pola stoljeća šumarstva 1887—1926,
Zagreb, str. 252—267.
*** ZAKON O ŠUMAMA (pročišćeni tekst), Narodne novine br. 52, Zagreb 12. XII.
1990, str. 1076—1091.


Croatian Forests in the Light of the Application of the Proposed Law on
Denationalization and Return of Nationalized Property


Summary


3 \ tine Forest Lav. of b januar*´ 1991 the public enterprise »Croatian Forests«
nonage Croatian forests covering an area of 2,400,000 ha while 450,000 ha are private
forests managed by individual forest owners. »Croatian Forests« include stateowned
forests and socially owned forests. The latter were managed by forestry work
organizations until the introduction of the new Law. Prior to World War II thes*
forests were owned by the state, municipalities, communes, land communities,
district realty communes, church properties, share holding companies, etc. On the
basis of various legislations they were all united with regard to their general beneficial
function, as goods of general interest which must have a united management.
Today, when the formation of a single economic enterprise realises the conditions
for modern efficient management of forest resources of these forests and
individual organizations, denationalization law has been proposed, whereby the
forests and forest lands be returned to collective ownership of all inhabitants
living in a particular area. Such a legal solution is not adequate to achieve the set
aims and therefore some other solution is sought.


Key words : Croatian forests, application of the law on denationalization,
ownership, management.