DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 47     <-- 47 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 639.1:331.876.3 (497.13) Šum. list CXV (1991) 285


OBVEZATNI I DOBROVOLJNI RAD LOVACA U LOVAČKIM
DRUŠTVIMA HRVATSKE


Dominik RAGUŽ*


SAŽETAK: Autor pionirski, u obliku prethodnog saopćenja,
na osnovi ankete, procjenjuje obvez.atno-dobrovoljni rad lovaca u
lovačkim društvima — po lovno gospodarskim područjima Hrvatske
u godini 1986. Na temelju te procjene vrši usporedbe, analizira
te radove po njihovom godišnjem vremenskom udjelu (u %)
i apsolutno po jednom lovcu. Na koncu ocjenjuje i novčani ekvivalent
tog rada te njegov odnos prema vrijednosti lovine koja segodišnje ustupa samim lovcima.


Utvrđuje da se lovci svojim obvezatno-dobrovoljnim radom
još uvijek u potpunosti ne odužuju za vrijednost ustupljene im lovine.
Ako ubrojimo i vrijeme dolaska na teren i povratka kući s
obvezatno-dobrovoljnog rada, lovci gotovo nadoknađuju vrijednostustupljene im lovine putem svojih materijalnih rashoda — koji su
predmet daljnjih autorovih istraživanja.


Ključne riječi: Obvezatni i dobrovoljni rad lovaca, vrijednost
lovine.


UVOD


U okviru obrade tema iz »Ekonomike lovstva Hrvatske« u Zavodu za istraživanja
u šumarstvu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje su
i ugovorene sa Lovačkim savezom Hrvatske — jedno poglavlje odnosi se na
problem istaknut u naslovu ovog rada. Zbog zanimljivosti objavljujemo ga
zasad u obliku prethodnog saopćenja.


Obvezatni i dobrovoljni rad lovaca, koliko nam je poznato, dosad nije
obrađen ni u jednom radu, studiji, monografiji — na temelju tolikih »uzoraka
«, s toliko detalja (diferenciranih vrsta djelatnosti (radova) lovaca), a pogotovo
se nije pokušalo vrednovati ga u novcu — kako ćemo to pokušati učiniti
u ovom našem radu. Npr. u vrlo zanimljivoj novijoj francuskoj knjizi
»Ekonomika lova« (navedena pod toč. 6 u literaturi na kraju ovog rada)
Pinet et a 1. procijenio je samo dobrovoljne aktivnosti lovaca prilikom
društvenih sjednica, uređivanja lovišta, brojenja divljači i različitih aktivnosti,
i to jedino kvantitativno u danima godišnje. Prema tome, ovaj naš rad
predstavlja — pionirski pokus; stoga ga treba prihvatiti s određenom rezervom,
ali benevolentno.


* Dr. Dominik Raguž, Šumarski fakultet, Zagreb, Šimunska c. 25


ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Taj problem je, uza sve navedeno, ipak od izuzetne važnosti. Naime, njegovom
obradom može se sagledati:


— kolika je približna vrijednost tog rada godišnje, i to apsolutno i relativno
(prema prihodima lovstva, prema vrijednosti lovine koju koriste sami
lovci, prema raznim financijskim elementima državne statistike, i dr.);
— kolika je približna vrijednost tog rada godišnje po lovcu, i to ukupno
po apsolutnom iznosu te relativno po postotnoj strukturi (osobito za: odstrel
zaštićene divljači, ostale lovnogospodarske radove, inveticije, lovačke pse, lovačko
streljaštvo; kancelarijske radove i si.);
— koliki je stupanj lovačke svijesti, discipline i faktične organizacijske
efikasnosti pojedinih lovačkih društava, odnosno njihovih regija, u Hrvatskoj.
Da bi se barem »odškrinula vrata« prema rješavanju tog problema, u
okviru rada na monografiji (2) sastavljene su bile »Upute I i II« te »Dopune
podataka Srednjeročnog plana 1986—1990« a u njihovu sastavu i niz obrazaca
koje je Lovački savez Hrvatske razaslao svima lovačkim društvima Hrvatske.
U svezi s problemom koji obrađuje ovaj rad, razaslat je priloženi obrazac
DS-15. Njegovo ispunjavanje u više navrata je požureno i pritom su dane
dopunske upute. Posebno je naglašeno: da se pod svima točkama 1—18.
obrasca DS-15 obuhvate sati efektivnoga rada, bez obzira da li je obvezatan
(dogovoren na zboru lovačkog društva i propisan njegovim Statutom) ili je
dobrovoljan; da se pod toč. »1. Odstrel zaštićene divljači« obuhvate sati efektivnog
lova; da se pri svemu tome ne obuhvate sati trajanja putovanja
lovaca do radnog mjesta i natrag. Ovdje ističemo da lovci uglavnom dobrovoljno
obavljaju djelatnost samo pod toč. 1. a ostale djelatnosti navedene
u obrascu DS-15 ne predstavljaju pravi lovni užitak za sve lovce, pa se po
inicijativama Lovačkog saveza Hrvatske i lovačkih društava prihvaćaju kao
obveza lovaca.


Pri svemu tome treba imati u vidu da se u lovstvu Hrvatske ipak radi
pretežno o neprofesionalnim, znatnim dijelom sportskim, društvima lovaca.
Iskustvo i iz drugih zemalja (6) nas uči da se u toj oblasti ne ostvaruju
ni izdaleka odgovori na ankete koji bi po broju odaziva i sigurnosti podataka
odgovarali onima iz npr. državnih organa i ustanova ili privrednih poduzeća.
Svaka oblast ima svoju mjeru racionalnog zadovoljavanja principa
točnosti: jedno je npr., farmacija a drugo astronomija; veća se točnost racionalno
traži npr. u statistici industrije, manja u statistici poljoprivrede, jbš
manja u statistici šumarstva, još manja u statistici lovstva (3). Razumljivo


— usporedno s općim progresom i sve većim udjelom gospodarenja u lovstvu
— treba sve točnije evidentirati relevantne događaje i stanja u lovstvu,
što pak traži podizanje opće organiziranosti i funkcionalnosti i u toj oblasti
u kojoj sudjeluje razmjerno veliki broj aktivnih lovaca (1985. u Hrvatskoj oko
70 000 (5)), podižući kvalitetu svojeg života i ujedno pružajući društvu razmjerno
velike koristi (1).
S obzirom da »Srednjoročni plan Lovačkog saveza Hrvatske za uzgoj,
zaštitu i lov divljači« (4) temeljne podatke uzima prema godini 1986. — zbog
goleme inflacije koja i u godini 1990. nije bila mala — i mi ćemo novčane
podatke temeljiti na razini prosjeka godine 1986. Nazive regija i njihov redoslijed
u tablicama također ćemo uzeti prema tom srednjoročnom planu.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Posebno ističemo da ćemo primljene odgovore od pojedine regije na našu
anketu tretirati kao »uzorke« pojedinih regija, iako smo svjesni da to nije
u potpunosti adekvatno. Naime, postoji mogućnost da neka lovačka društva
koja nisu odgovorila na našu anketu to nisu učinila s razlogom što nisu uspjela
animirati svoje članove za obvezatni ili dobrovoljni rad u lovstvu ... u
dovoljnoj mjeri ili uopće ... Ipak, pretpostavljamo da se tu radi uglavnom o
aljkavosti administratora lovačkih društava ili o njihovoj nedovoljnoj stručnosti,
neprofesionalnosti i si. Zbog svega toga, mi smo odgovore koje smo
primili uzeli kao uzorke pojedinih regija, iako su oni »izabrani« via facti —
umjesto od autora, po principu slučajnosti. Uostalom, ta se slabost znatno
otklanja osobito pri onim regijama od kojih je primljeno više izvještaja lovačkih
društava; pritom smo kao pokazatelje pouzdanosti zadovoljili se —
postotnim odnosom odnosnih brojeva lovaca u discipliniranim učesnicima
naše ankete prema sveukupnim brojevima lovaca u regiji i broja lovaca u
lovačkim društvima koja su se odazvala odgovorima na našu anketu — uzeli
smo kao koeficijent, tj. multiplikator, kojim smo podatke »uzorka« povećali
na veličine koje bi se odnosile na cjelinu odnosne regije lovačkih društava.


Nelovci često smatraju da statistike o lovstvu sadrže sistematski iskrivljene
podatke, nedovoljne objektivne realnosti: previsoke podatke o vlastitim
troškovima u lovstvu, a preniske podatke o odstrelu zaštićene divljači.
To štoviše što je u Hrvatskoj već od poodavna sazrelo shvaćanje da bi lovci
svojim vlastitim radom trebali svome lovačkom društvu nadoknaditi ekvivalent
odstrijeljene divljači i užitih lovnih dana.


S obzirom na tradiciju organiziranog (osobito dominantnog) lovstva u Hrvatskoj
i trajnog didaktičkog djelovanja lovačkih organizacija a i opće postignute
prosvjećenosti lovaca — smatramo da nas navedeno ne treba ograničavati
u ovoj obradi problema, to više što je općepoznato da u populaciji
naših organiziranih lovaca, a osobito u upravama naših lovačkih društava,
ima relativno mnogo intelektualaca i profesionalnih stručnjaka i praktičara
koji lovstvo prihvaćaju kao važan temelj ne samo kvalitete života nego i privrede.
Zbog svega toga, ponavljamo, u ovom radu nećemo se obazirati na
navedene sumnje; to više što se ovdje radi o — pionirskom prethodnom
saopćenju.


OBRADA


U svrhu obrade problema sastavili smo ove priloge:Zemljopisnu kartu Hrvatske s granicama lovnogospodarskih regija (područja).

Obrazac DS-15 koji je sastavni dio ankete (2).

Tablicu 0. o regijama (područjima) lovačkih društava Hrvatske i brojevima
njihovih organiziranih lovaca, brojevima lovaca u njihovim »uzorcima« te
njihovim veličinskim odnosima.

Tablice I/l—10. o u god. 1986. ostvarenim obvezatnim i dobrovoljnim satima
rada lovaca u »uzorcima« regija (područja) lovačkih društava Hrvatske
te o veličinskim odnosima pojedinih vrsta djelatnosti (rada) u postocima
i po jednom lovcu.


ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 50     <-- 50 -->        PDF

288
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Regija DS-15
Općina
Lovište
Lovištem gospodari


OSTVARENI OBAVEZNI RADNI SATI LOVACA U GODINI 1986.procjene
Red. Brojevi radnih sati
br. Djelatnos t ostvarenog obaveznog rada


1. Odstrel zaštićene divljači
2. Hvatanje žive divljači
3. Unošenje divljači u lovište
4. Smanjivanje broja nezaštićene divljači
— koje nešto vrijede
— koje ne vrijede
5. Prihranjivanje divljači
6. Remize za divljač
7. Spašavanje divljači od kalamiteta
8. Brojenje divljači ... .
9. Upravljanje lovištima lovačkih društava
10. Investicije

zgrade

ograde
privremene
stalne


— čeke
— ostali lovno-tehnički objekti
11. Oko lovačkih pasa
12. U streljaštvu ... .
13. Ostali radovi u lovstvu
— u uzgoju i zaštiti divljači
— u lovu i korištenju divljači
SVEG A na terenskim radovima


14. Sjednice
15. Ocjenjivanje trofeja .
16. Natjecanja ... .
17. Izložba i si
18. Ostali kancelarijski radovi
SVEG A na kancelarijskim radovima .


SVEUKUPNO


Primjedba: Tablica se odnosi i na dorovoljni rad lovaca.
Ona ne obuhvaća trajanje putovanja do radnog mjesta.


28S
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Tablica 0.


Regije lovačkih društava Republike Hrvatske (1—10), njihovi ukupni brojevi orga
niziranih lovaca (N), brojevi organiziranih lovaca čija društva su odgovorila na
našu anketu, tj. »uzoraka« regija (Nu), struktura (p */) i koeficijenti —


multiplikatori (k)


N„ N
Red. Naziv regije N P = 100 k =


Nu
br. (područja) N


Nu


1. Bilogorsko-podravsko 5 692 1493 26.23 3.81
2. Ličko
3 585 1 082 30.18 3.31
3. Karlovačko-kordunsko 3 479 745 21.41 4.67
4. Slavonsko-baranjsko 13 036 4 725 36.25 2.76
5. Istarsko-primorsko-eoransko 10 018 5 060 50.51 6.98
6. Sisačko-banijsko 4 018 650 16.18 6.18
7. Dalmatinsko
17 674 3 649 20.65 4.84
8. Varaždinsko-međimrsko 2 248 999 44.44 2.25
9. Hrvatsko Zagorje 1 973 656 33.25 3.01
10. Zagrebačko "
8 872 2 288 25.78 3.88
REPUBL. HRVATSKA (l.dolO.) 70 595 21347 30.23 3.31Tablicu II. koja predstavlja rekapitulaciju za sve regije (područja) lovačkih
društava Hrvatske: njihovih ukupnih brojeva obvezatnih i dobrovoljnih
radnih sati organiziranih lovaca te veličinskih odnosa pojedinih
vrsta djelatnosti (rada) u postocima i po jednom lovcu.
Napominjemo da smo u tab. I 1—10. na obrazac DS-15 dodali još dvije
kolone: postotnu strukturu unutar A. SVEG A na terenskim radovima
(toč. 1—13), unutar B. SVEG A na kancelarijskim radovima (toč. 14—18)
i postotke za A. i B. unutar C. (100.00°0); prosječno po lovcu za točke 1—18,


A. SVEG A na terenskim radovima. B. SVEG A na kancelarijskim radovima
iC. SVEUKUPNO.
Zbog ograničenosti prostora tiska, moramo nažalost u ovom objavljenom
napisu odustati od objavljivanja tih 10 tablica koje se odnose na »uzorke«
za 10 regija (područja) i zadovoljiti se našom analizom njihovih podataka.


Sada nam preostaje da dademo sažeti komentar navedenih tablica I 1—10.
i II. — kako bi istakli specifičnosti pojedinih područja u navedenoj problematici
te relativnu veličinu obradom obuhvaćenog rada lovaca Hrvatske.


a) Komentar tablicama I 1—10. — u vezi s postocima:


Tablica a.


Područje Bilogorsko-podravsko: ima minimum toč. 1, a maksimum toč. 10.


Područje Ličko: ima minimum toč. A, a maksimum toč. B.


Područje Karlovačko-kordunsko: ima minimum toč. 13a, 14, 16, a maksimume
toč. 13b. i 18.


Područje Slavonsko-baranjsko: ima minimume toč. 18.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Pregled specifičnosti područja
Regij a
područje) 1. 2—8. 9.
Maksimumi ( + )
10. 11. 12.
i minimumi (13a
13b
—) iz strukture, u *>h
14. 15. 16.
i
17, 18.
Bilogorskopodravsko
o
—1.50
3.57
25.51
26.67
3.00
6.92
43.53
52.25
1.50

0.90

6.00
10.57
3.00

+ 85.71
37.50
2.86

2.86
26.96
5.71

2.86
35.52
90.4
—82.16+Karlovačko-
kordunsko 5.97 18.22 0.30 37.61 3.00 0.30 —1.19 + 33.43 —20.70 —2.20 _ + 77.09 88.0
Slavonskobaranjsko
11.47 28.71 2.54 40.75 2.17 0.89 6.52 6.43 67.00 3.87 6.08 5.63 —17.41 92.9
Istarsko-
primorsko-
goransko 13.79 23.59 4.01 19.66 1.31 1.70 7.07 28.95 36.51 1.33 8.73 4.32 49.10 91.7
sačko-bani j sko 7.19 28.92 +8.11 18.20 1.24 3.05-
12.65 17.42 43.87 + 5.20 19,06 1.80 30.07 85.7
Dalmatinsko 12.57 + 42.93 242 7.77 + 7.93 1.54 10.23 14.05 36.24 0.10 6.62 1.17 55.87 92.2
Varaždinskomeđimrsko
4.86 —5.02 0.15 8.73 0.17 0.73 1.20 0.47 33.75 0.33 35,78 + 7.15 22.99 + 98.0
Hrvatsko Zagorje 9.40
Zagrebačko +35.66
38.58 1.36
15.85 —0.03
14.88
—6.45
2.36
7.15
+6.30
1.95
5.22
2.29
21.91
30.50
45.02
31.93
1.49 32.99
0.21+41.60

0.53
20.50
25.73
93.4
95.7
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Područje Istarsko-primorsko-goransko: nema minimuma ni maksimuma
postotaka u usporedbi s područjima 1—10.
Područje Sisačko-banijsko: ima maksimume toč. 13a i 15.
Područje Dalmatinsko: ima maksimum toč. 2—8 plus 11.
Područje Varaždinsko-međimursko ima minimume toč. 2—8. i B., a maksimume
toč. 12.
Područje Zagorje: ima maksimume toč. 12.
Područje Zagrebačko: ima minimume toč. 9, 10., a maksimume toč. 1.
i 16.


Promatrajući radove lovaca koji se odnose na toč. 2—S. i 13a. možemo zaključiti
da lovačkim društvima nije bilo lako uočiti njihovo međusobno razlikovanje,
budući da se podjednako odnose na »uzgoj i zaštitu divljači«, tj.
»biološku reprodukciju divljači«.


Promatrajući pak radove lovaca koji se odnose na toč. 1. i 13b. — možemo
također zaključiti da lovačkim društvima nije bilo lako uočiti njihovo
međusobno razlikovanje, budući da se podjednako odnose na »lov i korištenje
divljači«, tj. u širem smislu »lov«.


Zbog navedenog u prethodnim dvjema stavkama, da bi očitije sagledali
radove lovaca u tim dvjema glavnim neposredno proizvodno-sportskim djelatnostima
lovaca — dat ćemo u slijedećoj tablici odnose sume postotaka iz
tab. I 1—10. odnosno tab. a:


Područj e toč. 2—8 +
+ toč. 13a.
toč. 1. +
+ toč. 13b.
1. Bilogorsko-podravsko 31.51 4.50
2. Ličko 37.24 — 3.57
3. Karlovačko-kordunsko 19.41 39.40
4. Slavonsko-barahjsko 35.23 17.90
5. Istarsko-primorsko-goransko 30.66 42.74
6. Sisačko-banijsko 41.57 24,61
7. Dalmatinsko + 53.16 26.62
8. Varaždinsko-međimursko — 6.22 5.33
9. Hrvatsko Zagorje 43.80 31.31
10. Zagrebačko 18.14 + 66.16


Na temelju podataka iz te tablice možemo zaključiti:


Lovci maksimalni postotak svojeg rada posvećuju »biološkoj reprodukciji
divljači« u 7. Dalmatinskom području, a minimalni postotak svojega rada
u 8. Varaždinsko-međimurskom području. Prema organiziranosti lovstva, to
iznenađuje. A prema ekološkim uvjetima (prirodnoj hrani), to je opravdano.


Lovci maksimalni postotak svojeg rada posvećuju lovstvu u 10. Zagrebačkom
području, a minimalni postotak svojeg rada u 2. Ličkom području.
Prvo je shvatljivo, zbog socijalne strukture urbanog stanovništva (pretežno
neseljaci-lovci). Drugo se može shvatiti uglavnom samo izlovijenošću divljači.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Iz postotne strukture B. SVEG A kancelarijski radovi u tab. I/l—10.
vidi se: toč. 14 (sjednice) najveći postotak otpada na područje 1, a najmanji
na područje 3; na toč. 15. (ocjenjivanje trofeja) najveći postotak otpada na
područje 6, a najmanji (0) na područja 2. i 3; na toč. 16. (natjecanja) najveći
postotak otpada na područje 10, znatni na područja 8. i 9, a najmanji
na područje 3; na toč. 17. (izložbe i si.) najveći postotak otpada na područje 1,
a najmanji (0) na područja 2, 3. i 9. (postotak za područja 10. je sumnjivo
malen); na toč. 19. (ostali kancelarijski radovi) najveći postotak otpada na
područje 3, znatni na područja 7. i 5, a najmanji na područje 1.


b) Komentar tablicama II—10. — u vezi sa satima po lovcu:


Područje bilogorsko-podravsko: ima minimum toč. 1, 2, 10, 18, A, B, C.


Područje Ličko: nema minimuma ni maksimuma satova po lovcu u usporedbi
s područjima 1—10.
Područje Karlovačko-kordunsko: ima minimum toč. 9, 13a, 14, 16.
Područje Slavonsko-baranjsko: ima maksimum toč. 14.
Područje Istarsko-primorsko-goransko: ima maksimum toč. 1.
Područje Sisačko-banijsko: ima maksimume toč. 9, 13a, 15.
Područje Dalmatinsko: ima maksimume toč. 18.
Područje Varaždinsko međimursko: ima maksimume toč. 10, 16, 17, A,


B, C. Maksimum toč. 10. (investicije) u »uzorku« nije pouzdano za unošenje
u tab. II. povećavati množenjem sa koeficijentom k (iz tab. 0), jer nije nimalo
vjerojatno da se u svim lovačkim društvima izvan »uzorka« podjednako radilo
na podizanju zgrada, ograda, čeka i ostalim lovno-tehnološkim objektima.


Područje Hrvatsko Zagorje: ima maksimume toč. 2—8, 12.
Područje Zagrebačko: ima maksimume toč. 11, 13b, a znatno iznad prosječne
toč. A, B, C.


Da bi očitije mogli sagledati satove rada po lovcu u glavnim neposrednim
proizvodno-sportskim djelatnostima »biološke reprodukcije divljači« i
»lova« (u širem smislu) — dat ćemo također u narednoj tablici odnosne
sume iz točaka 2—8. i 13a, odnosno 1. i 13b, podataka iz tab. I/l—10, odnosno
tab. b:


Na temelju podataka iz te tablice možemo zaključiti:


Lovci maksimalni iznos sati svojeg rada posvećuju »biološkoj reprodukciji
divljači« u 7. Dalmatinskom području, a minimalni iznos svojeg rada u 1.
Bilogorsko-podravskom području. Prema organiziranosti lovstva, prvo iznenađuje.
A prema ekološkim uvjetima (prirodnoj hrani), drugo je opravdano;
pritom treba uzeti u obzir da područje 1. ima za 153.20% veći broj lovaca od
područja 7, pa je to pridonijelo području L to žalosno prvenstvo u usporedbi
s područjem 7. (koje je u prethodnoj analizi postotaka zauzimalo to
zadnje mjesto).


Lovci maksimalni iznos sati svojeg rada posvećuju »lovu« u 10. Zagrebačkom
području, a minimalni iznos svojeg rada u 1. Bilogorsko-podravskom
području. Prvo je shvatljivo, iz razloga koji smo već naveli u prethodnoj
analizi postotaka. Drugo se može shvatiti uglavnom uzevši u obzir samo za


293
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Pregled specifičnosti područja


a Maksimalno ( + ) i minimalno (—) po jednom lovcu
područje) 1. 2—8. 10. 11. 12. 13a 13b 14. 15. 16. 17. 18. A. B.


-
—0,03 —0.55 0.07 0.96 0.03 0.03 0.13 0.07 0.20 0.0066 0.0066 0.013 —0.0066 —1.90 —0.2


0.12 0.86 0.22 1.69 — — 0.34 — 0.26 — 0.19 — 0.25 3.23 0.7
Karlovačkoo
0.27 0.82—0.01 1.69 0.13 0.01—0.05 1.50—0.13 0.01 — 0.47 4.50 0.6
-
10.55 23.70 2.34 37.49 1.99 0.82 6.00 5.91 +4.68 0.27 0.42 0.39 1.22 91,51 7.0
o


+ 65,10 11.12 1.89 9.28 0.62 0.80 3.32 13.67 1.55 0.06 0.37 0.18 2.09 47.21 4.2
banijsko 3.85 15.47 +4.34 11.25 0.66 1.63 +6.77 9.32 3.90 +0.46 1.70 0.16 2.67 53.29 8.8
Dalmatinsko 7.76 26.52 1.50 4.79 4.90 0.95 6.31 8.67 1.87 0.0049 0.34 0.06 +2.88 61.40 5.1
Varaždinskomeđimursko
21.75 11.40 0.67 + 390.41 0.75 3.28 5.38 2.08 3.07 0.03 +3.26 +0.65 2.09 +446.78 +9.1


6.87 +28.22 1.00 10.87 1.72 +4.60 3.81 16.00 2.31 0.08 1.70 — 1.05 73.05 5.1
o 53.15 23.61 0.05 9.61 +10.66 2.91 3.41 +45.47 2.10 0.01 2.74 0.03 1.70 148.87 6.5


ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 57     <-- 57 -->        PDF

4.31% veće područje (4, str. 21, SP Tab 1), a za 55.78% veći broj lovaca u
području 1. od stanja u području 2. (koje je u prethodnoj analizi postotaka
zauzimalo to zadnje mjesto). Pored toga može se uvažiti i poznata izuzetna
»gospodarstvenost« lovaca iz područja 1.


satovi po lovcu
Područje toč. 2—8+ toč. 1. +


+ toč. 13a. + toč. 13b.
1. Bilogorsko-podravsko
— 0.68 — 0,10
2. Ličko
1.20 0.12
3. Karlovačko-kordunsko
0.87 1.77
4. Slavonsko-baranjsko
29.70 16.46
5. Istarsko-primorsko-goransko 14.44
78.77
6. Sisačko-banijsko
22.24 13.17
7. Dalmatinsko
+ 32.83 16.43
8. Varaždinsko-međimursko 16.78
23.83
9. Hrvatsko Zagorje
32.03 22.87
10. Zagrebačko
27.02 + 98.62
Iz podataka o broju radnih sati unutar grupe B. SVEGA kancelarijskiradovi u tab. I/l—10. vidi se: na toč. 14. (sjednice) najveći iznos otpada na
područje 4, znatni iznos na područje 6, a najmanji iznos na područje 3; na
toč. 15. (ocjenjivanje trofeja) najveći iznos otpada na područje 6, a najmanji


(0) na područjie 2. i 3; na toč. 16. (natjecanja) najveći iznos otpada na područje
8, znatni na područje 10, a najmanji na područje 1; na toč. 17. (izložbe
i si.) najveći iznos otpada na područje 8, a najmanji iznos (0) na područja
2, 3 i 9. (iznos za područje 10. je sumnjivo malen); na toč. 18. (ostali kancelarijski
radovi) najveći iznos otpada na područje 7, znatni na područje 6,
a najmanji na područje 1.
c) Komentar tablici II:


Podaci tablice II. izračunali su se tako da su se radni sati lovaca iz
tablice I/l—10. pomnožili koeficijentima iz tablice 0. i tako podaci »uzoraka«
povećali na ukupne podatke regija (područja) lovačkih društava i izračunao
čitav njihov zbroj za čitavu Hrvatsku. Na tako dobijenoj rekapitulaciji za
čitavu Hrvatsku dodali smo također dvije zadnje kolone, analogne onima u
tablici I: za pojedine djelatnosti (radove) strukturu u % i prosječno po jednom
lovcu u Republici. Na toj tablici od osobita interesa je podatak o ukupnom
godišnjem broju istraživanih radnih sati lovaca lovačkih društava u
Hrvatskoj. Taj broj će nam poslužiti kao temelj daljnjeg računanja novčanog
ekvivalenta tog rada u apsolutnom iznosu i procjene njegove dostatnosti sa
stanovišta lovine koju koriste sami lovci te relativne njegove veličine u Republici,
ukupno i po jednom lovcu; to sve obuhvatit ćemo pod d) komentarom.


U čitavoj Hrvatskoj lovci su ostvarili 1986:


— sveukupno 5 397 285 sati obvezatnog i dobrovoljnog rada, tj. 100.0%,
a godišnje
po lovcu 76.45 sati:
— od tog rada otpadalo je:
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 58     <-- 58 -->        PDF

*/o
12


9.2


3.7


3.6


0.4


5.0
1.9
2.0
1.6
1.8
2.9
6.5
Ostvareni obvezatni i dobrovoljni radni sati lovaca u godini 1986.
— procjen a —
Djelatnos t 1
Brojevi radnih sati
2 3 4
ostvarenog5
dobrovoljnog
6 7
rada po
8
regijama
9 10
1—10
U
zaštićene divljači
e divljači
divljači u lovište
190.5
— 190.5
nezaštićene divljači
vrijede
vrijede
e divljači
divljač
divljači od kalamiteta
divljači
lovištima lov. druš
190.5
190.5
762.0
190.5
381.0
1 333.5
. 381.0
413.7

827.5
794.4
685.2

— 784.5
801.0
934.0
— 93.4

— 2 335.0
373.4
— 46.7
46.7
137 569.4
138.0
89 407.4
39 112.0
27 870.5
79 203.7
71 594.4
1 633.9
35 468.8
30 500.8
65 221.2
306.0
8.219.0
32 052.2
22 637.3
14 695.6
17 996.2
1069.2
14 370.8
18 958.5
15 450.0
— 31 443.8
5 562.0
5 067.6
15 450.0
2 039.4
— 2 583.2
17 427.6
136 972.0
1 452.0
11 930.6
105 966.96
85 324.36
39 905.8
51 202.36
4 840.0
167 851.2
26 378.0
48 879.0
— 1 642.5
4 140
6 390
24 840
8 932.5
585
3 960
1 503
13 560.05
— 4 515
13 439.65
14 538.3
11 769.1
4 876.2
— 6 501.6
1 956.5
47 200.2
— 6 308.9
22 504.0
24 762.2
92 468.2
28 750.8
12 920.4
22 038.4
426.8
466 390.0
1 896.9
153 751.1
223 794.8
187 575.2
282 114.6
185 956.0
21 429.5
254 938.7
98 379.9
0.0
3.
4.
5.
1 333.5 5 554.2 5 604.0 36 040.1 32 299.7 15 944.4 9 873.6 453 442.5 10 685.5 35 308.0 606 085.5 12.
1905.0
762.0 — 496.5 —,116.7
10 063.0
48 600.0 — 12 089.9
1 854.0
6 056.4
6 969.6
3 533.2
408 177
6 304.5 — 3 280.9
1 610.2
23 668.0
430 578.8
104 908.9
8.
lovno-tehnički objekti
pasa
1 524.0
190.5
114.3


163.4
467.0
46.7
394 255.0
25 979.9
10 628 8
45 670.7
6 217.2
8 058.6
21 321.0
2 657.4
6 550.8
64 294.56
86 466.6
16 794.8
9 623.25
1 680.75
7 308
7 494.9
3 401.3
9 090.2
24 696.2
94 617.7
25 825.3
569 043.0
221 678.3
84 417.5
11.
4.
u lovstvu
zaštiti divljači
korištenju divljači
762.0
381.0
1 224.7

186.8
5 230.4
78 232.2
77 095.1
33 307.6
136 956.6
27 192.0
37 450.8
111 528.12
153 079.52
12 102.75
4 682.25
7 525
31605
30 302.8
403 636.4
302 363.9
850 117.0
6.
16.
teren, radovima 10.782.3 11581.7 5 644.4 1 193 393.8 470 127.2 214 050.4 1 084 363.4 004 192.8 144 239.2 879.044.5 5 045 419.7 93.4
1 143.0 943.3 439.0 61 089.8 15 566.8 15 647.8 33 003.96 6 903 4 560.15 18 674.4 157 971.2 44.
trofeja 38.1
38.1 — 678.5 — 46.7
3 532.8
5 542.1
568.3
3 722.4
1 854.0
6 798.0
87.12
6 025.8
67.5
7 319.25
150.5
3 341.1
120.3
24 327.6
6 418.6
57 839.5 16.
76.2 — — 5 130.8 1 841.4 642.7 1 064.8 1 462.5 — 310.4 10 528.8
kancelarijski radovi 38.1 893.7 1 634.5 15 875.5 20 932.6 7 020.5 50 878.08 4 702.5 2 076.9 15 054.4 119 106.8 33.
kancelarij. radov. 1 333.5 2 515.5 2 120.2 91 171.0 42 631.5 31 963.0 91 059.78 20 454.75 10 128.65 58 487.1 351 864.9
12 115.8 14 097.2 17 764.6 1 284 564.8 512 758.7 246 013.4 1 175 423.2 024 647.5 154 367.85 955 531.6 5 397 284.6 100.0
0.2 0.2 0.3 23.8 9.5 4.55 21.77 19.0 2.86 17.70 100.0 99.8
0.3 0.7 0.6 25.91 12.11 9.0 25.87 5.81 2.87 16.62 100.0 99.7
0.2 0.2 0.3 23.65 9.31 4.24 21.50 19.90 2.85 17.77 100.0 99.9
se odnosi i na dobrovoljni rad lovaca.
e obuhvaća trajanje putovanja do radnog mjesta i natrag.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 59     <-- 59 -->        PDF

na »biološku reprodukciju divljači«
1 613 820.8 sati tj. 31.99%, a godišnje
po lovcu 22.86 sati;
(Red. br. 2—8 i 13b; kolona 11)


na »lov i korištenje divljači«
1316 507.0 sati tj. 26.09%, a godišnje
po lovcu 18.65 sati;
(Red. br. 1 i 13; kolona 11)


na upravljanje lovištima
98 379.9 sati tj. 1.9%, a godišnje po
lovcu 1.39 sati;
(Red. br. 9; kolona 11)


1710 616.2 sati tj. 33.7%, a godišnje


na investicije


po lovcu 24.23 sati;
(Red. br. 10; kolona 11)


na lovačke pse
221 678.3 sati tj. 4.3´!
(l, a godišnje po
lovcu 3.14 sati;
(Red. br. 11; kolona 11)


na streljaštvo
84 417.5 sati tj. 1.6%, a godišnje po lovcu
1.19 sati;
(Red. br. 12; kolona 11)


A. Svega na terenske
radove 5 045 419.7 sati tj. 93.48%, a godišnje
po lovcu 71.47 sati;
(Red A svega; kolona 11)
B. Svega na kancelarijske radove 351 864.9 sati tj. 6.52%, a godišnje po
lovcu 4.98 sati;
(Red. B sviga; kolona 11)
Ostali detalji se vide u tablici II. Zbog već navedenog, podaci za »investicije
« vjerojatno su previsoki. A podaci za lovačke pse vjerojatno su preniski,
jer mnogovrsno bavljenje oko lovačkih pasa lovcima-ljubiteljima svojih
četveronožnih pomagača »ne pada teško«.


Sveukupno obvezatnih i dobrovoljnih sati rada pokazuje najviše lovno
područje pod 7, tj. Dalmatinsko (21.77%), koje obuhvaća i najviše lovaca
(25.04%). Najmanje pak pokazuju pod 1, tj. Bilogorsko-podravsko, i pod 2, tj.
Ličko (0.2% odnosno 0,2%), iako ne obuhvaćaju najmanji broj lovaca
(8.06%, odnosno 5.08%); prema broju lovaca Bilogorsko-podravsko područje
je peto, a Ličko područje je šesto.


Od toga obvezatnih i dobrovoljnih terenskih radova najviše pokazuje
područje pod 4, tj. Slavonsko-baranjsko (25.91",,), iako je po broju lovaca
drugo po redu (18.47%). Najmanje pak pokazuju pod 1, tj. Bilogorsko-podravsko,
i pod 2, tj. Ličko, (0.2% odnosno 0.2%), iako po broju lovaca zauzima
peto, odnosno šesto, mjesto.


Ostali detalji vide se u tablici II.


d) Komentar ukupnom broju radnih sati organiziranih lovaca Republike
Hrvatske, utvrđenom u tablici II:
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Taj broj iznosi 5 397 284.6 obvezatno-dobrovoljnih radnih sati.
Godišnje zaposleni rade 52 tjedna X 42 sata tjedno minus 7 državnih
praznika po 8 sati minus prosječni godišnji odmor 20 dana po 8 sati =
= 2 184 — 56 — 160 = 1 968 sati rada godišnje.
Kada se navedeni broj 5 397 284.6 radnih sati godišnje podijeli sa 1 986
radnih sati godišnje po radniku, dobije se 2 742.5 godina zaposlenih radnika.
Šumarstvo u Hrvatskoj godišnje zapošljava 1986. u društvenom sektoru
16 426 radnika (9, SGJ-1986, str. 463), pa to znači da organizirani lovci
daju rad koji nije u statistici uopće registriran, a obuhvaća oko 16.7° „ dodatnih
radnika. U vrijeme izračunavanja vrijednosti u dinarima službeni
tečaj DM-dinar iznosio je 1:234,00.
Cisti osobni dohodak 1986. u Hrvatskoj u mjesečnom prosjeku iznosio
je po radniku svih djelatnosti 90 995 din, a prosječno mjesečno po radniku
djelatnosti šumarstva 97 379 din (9, SGJ-1986, str. 470). U Lovačkom savezu
Hrvatske općenito se procjenjuje da rad lovaca koji se ovdje obrađuje po
radnom satu »vrijedi« oko 2 3 onoga u prosjeku svih djelatnosti Hrvatske:
pritom se uzima u obzir teškoća terenskog rada ali i intenzivnost radnog
naprezanja lovaca za vrijeme samog rada. Uzevši u obzir taj udio, obvezatno-
dobrovoljni rad organiziranih lovaca Hrvatske »vrijedio« bi, prema onome
svih djelatnosti, oko 1 996 995 302 din, a prema onome samog šumarstva, oko
2 136 515 059 din.


Vrijednost odstreljene zaštićene divljači u Hrvatskoj u udruženom radu
i lovačkim društvima zajedno godine 1986. iznosila je 3 912 300 000 din (4,
SP-Tab. 6). Navedeni ekvivalent godišnjeg obvezatno-dobrovoljnog rada organiziranih
lovaca iznosio je 1 996 995 302 din, što znači oko 51.04\´o, odnosno
2 136 515 059 din, što znači oko 54.61%t.


Vrijednost odstreljene zaštićene divljači lovačkih društava u Hrvatskoj
godine 1986. procijenili smo sa 3 002 191 000 din (2). Navedeni ekvivalent godišnjeg
obvezatno-dobrovoljnog rada organiziranih lovaca iznosio je
1996 995 302 din, što znači oko 66,52%,, odnosno 2 136 515 059 din, što znači
oko 71.17%\. Lovačka društva su jedan dio ulovljene zaštićene divljači unovčila
putem odstrela i lovnog dana (lovnim turizmom), odnosno putem prodaje
divljači i njezinih dijelova (mesa i drugog), ali je to, nažalost evidentirano
jedino ukupno za udruženi rad i lovačke organizacije zajedno (4, SP Tab. 9,
toč. 3 i 4 prihoda). Prema tome, lovci su svojim obvezatno-dobrovoljnim
itidom još i većim postotkom »nadoknadili« vrijednost lovine koja im jeustupljena »besplatno«!


Ako od iznosa obvezatno-dobrovoljnih 5 397 285 sati lovaca odbijemo
njihove dobrovoljne 1316 507.0 sate utrošene na »lov i korištenje divljači«,
ostaje njihovih 4 080 778 obvezatnih sati lovaca utrošenih na »biološku reprodukciju
divljači« i ostale radove pri kojima lovci ne doživljuju izraziti
užitak lovnog sporta. Novčani ekvivalent tih 4 080 778 obvezatnih sati iznosi
1509 887 800 din, odnosno 1615 375 900 din. Ti iznosi obuhvaćaju prema vrijednosti
odstrijeljene zaštićene divljači lovačkih društava u Hrvatskoj godine
1986. navedene već sa 3 002 191 000 din. Ti iznosi obuhvaćaju prema vrijednosti
odstrijeljene zaštićene divljači lovačkih društava u Hrvatskoj godine
1986. navedene već sa 3 003 191000 din, oko 50.29% odnosno oko 53.81%,.
Prema naprijed već objašnjenom, to znači da su lovci svojim obvezatnim


298
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 61     <-- 61 -->        PDF

radom još i većim postotkom »nadoknadili« vrijednost lovine koja im je
ustupljena »besplatno«.


Pritom treba uzeti u obzir da lovci pretežno love u neradne dane, tj.
subote, nedjelje i praznike. U te dane također obavljaju i obvezatne radove
predviđene u toč. 2—18. obrasca DS-15. Pri samom lovu oni ostvaruju lovni
užitak, rekreaciju, aktivni odmor, upoznavanje prirode, suradnju s drugim
učesnicima lova i lovačkim psima, užitak lovnog streljaštva i si. Pri ostalim
obvezatnim radovima oni ne ostvaruju lovni užitak, ali ipak ostvaruju aktivni
odmor, zadovoljavaju svoju lovačku svijest ispunjavajući društvene obveze,
učvršćuju drugarstvo i si. Prema navedenom, sve djelatnosti lovaca navedene
u obrascu DS-15 ne smanjuju ostali profesionalni rad (privredni i
društveni) lovaca — nego ga podržavaju; dapače unapređuju — ostvarujućii služeći podizanju njihove kvalitete života.


Stoga nas ne treba iznenaditi kada Pine t et a 1. (6, str. 87) navodi:
»Lov, kao i neke druge aktivnosti, ima dimenziju zadovoljstva za koje važnost
utrošenog vremena vrijedi više nego financijski trošak«. Kako sam navodi,
on »po prvi put« (6, str. 84) daje samo kvantitativne naturalne podatke


o dobrovoljnoj aktivnosti lovaca, obuhvaćajući pritom one koje smo mi nazvali
obvezatnima (prosječno po jednom lovcu: društvene sjednice 12.1, uređivanje
lovišta 7.7, brojenje divljači 4.8, različite aktivnosti 4.9 dana godišnje).
No, po njemu, novčane procjene te aktivnosti — treba se odreći (6,
str. 87). Ipak, mi u tome ne dijelimo njegovo mišljenje: jer je u svakom slučaju
(direktno ili indirektno) »vrijeme — novac« a radovi izvan samog vršenjaodstrela divljači i nisu za mnoge lovce zabavni; stoga za te radove lovačka
društva u nas svoje članove — obvezuju čak i statutarnim odredbama, pa i
sankcijama (poenima).
Na temelju navedenog, moramo zasad zaključiti da lovci svojim obvezatno-
dobrovoljnim radom ne odužuju se potpuno za primljenu lovinu. To
nas ne smije iznenaditi, kada nam je poznato da se ni u svjetskoj literaturi


o
lovstvu to nije nikada predviđalo niti s time računalo.
Na terenskim obvezatno-dobrovoljnim radovima uzimamo npr. da su
lovci proveli u prosjeku po 5 radnih sati. To znači, prema tab. II toč. A,
5 045 419.7 sati : 5 = 1 009 084 sati putovanja na teren. Ako pretpostavimo da
svako putovanje na teren i povratak kući traži u prosjeku 2 sata, to znači
u tu svrhu utrošenih dodatnih 746 722 160 din. Taj iznos predstavlja pak dodatnih
24.87% od vrijednosti odstrijeljene zaštićene divljači lovačkih društava
u Hrvatskoj godine 1986. Ako taj postotak dodamo postotku 66.52% koji se
odnosi na ekvivalent obvezatno-dobrovoljnog rada bez vremena putovanja na
teren i natrag kući, dobijemo da lovci utroše za obvezatno-dobrovoljnj rad
i putovanje na teren i natrag ukupno vrijeme ekvivalenta 91.39% vrijednosti
ustupljene im divljači. Ukratko, u tom slučaju lovci svojim ukupnim obvezatno-
dobrovoljnim radom i dolaskom na teren te povratkom s terena utroše
za lovstvo vrijeme ekvivalenta koji gotovo dostiže vrijednost u godini 1986.
odstrijeljene zaštićene divljači u lovištima lovačkih organizacija Hrvatske.


Uz to, notorno je, prema Martinović M. (5) i Kraljiću B. —
J ove ti ću R. (1) u nas, a npr. prema Pinet et al. (6) u Francuskoj —
da lovci zbog lova i lovstva snose razmjerno vrlo velike materijalne troškove
i rashode. Prema potonjim autorima (6), npr. u Francuskoj lovstvo godišnje
ima materijalne rashode 11.7 milijarda franaka a direktno i indirektno za
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 62     <-- 62 -->        PDF

pošljava 27 500 osoba, iskorištavanje šuma i pilanstvo ima rashode od 10.8
milijarda franaka a direktno i indirektno zapošljava 23 500 osoba dok dakle
manje! Lovac godišnje troši u Francuskoj 6 400 franaka, tj. po tečaju 1 franak
70,826 din (9, SGJ-87, str. 792) to iznosi godišnje 453 286 din, materijalnih rashoda
(ne računajući išta za njihov rad). Naš lovac u Hrvatskoj ostvaruje
godišnje 76.45 sati obvezatno-dobrovoljnog rada, ekvivalent (370 din/sat) 28 287
din; to iznosi jedva 6.2% materijalnih rashoda francuskog lovca! Iako je naš
lovac, razumljivo, skromniji u materijalnim rashodima za lovstvo — ipak
to svjedoči o nužnosti da se prouče i svi materijalni rashodi koji terete našeg
lovca. To ostaje predmet naših budućih istraživanja!


Zasad napominjemo samo to da, prema našim istraživanjima, godišnji
troškovi lovačkih pušaka (amortizacija), municije i potrebština u SR Hrvatskoj
godine 1986. terete lovstvo sa orijentacijski 6 346 665 00 din (7), a lovački
psi (amortizacija i održavanje) orijentacijski čak oko 8 802 711000 din (8).
Prvo iznosi za oko 62% više, a drugo čak za 125% više od vrijednosti odstrijeljene
zaštićene divljači u udruženom radu i lovačkim društvima Republike
zajedno (4, SP Tab. 6)!


LITERATURA


1.
Kraljić, B. & Jovetić, R.: »Ekonomika lovstva FNR Jugoslavije (Makroekonomika
lovstva Jugoslavije i njezinih republika)«, Skopje 1960. str. 1 —
827 + I—XXIII. Umnoženo u 4 primjerka.
2.
Kraljić , B. & R a g u ž, D.: »Makroekonomika lovstva Hrvatske«, Zagreb
— u razradi.
3.
Kraljić , B.: »Istraživanje ekonomskih elemenata lovstva i lovnog gospodarenja
(Teorijsko-metodološka studija)«, Mikro- i mezzo-ekonomika lovstva, disertacija,
Novi Sad 1990, str. I—459.
4.
Lovački savez Hrvatske: »Srednjoročni plan«, Zagreb 1986, str. 1—40.
5.
Marin o vi ć, M.: »Privredni značaj lova u Jugoslaviji«, Štamparija ´Privredni
pregled´, Beograd 1930, str. 1—219 (sa 105 slika u tekstu i 2 dijagrama).
6.
Pinet, J.-M., Lavant, M.-G. & Melen, P.: L´economie de la Chasse«,
Comitć national d´information ehasse-nature — Laboratorie d´ecologie et de la
faune sauvage de ITnstitut national agronomique, Paris 1987, pp. 1—93.
7.
Raguž , D.: »Pokušaj procjene pušaka, municije i potrebština te odnosnih godišnjih
troškova za lovstvo u Hrvatskoj«, napisano strojem za pisanje, str. 1—13.
Pripremno za tisak.
8.
Raguž , D.: »Lovački psi u Hrvatskoj — kao troškovi i osnova sredstva lovstva,
napisano strojem za pisanje, str. 1—17. Pripremno za tisak.
9.
Savezni zavod za statistiku: »Statistički godišnjak Jugoslavije 1987«, Beograd
1987, str. 1—797. Kratica SGJ-86.
Dokument: »Upute I« i »Upute II« za ispunjavanje statističkih podataka po propisima
objavljenim u Narodnim novinama broj 33/4 1977: »Dopuna podataka
Srednjoročnog plana za lovstvo Hrvatske 1986—1990« (predali Lovačkom savezu
Hrvatske, autori Kraljić, B. & Raguž, D.)
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Compulsory and Voluntary Work of Hunters in The Hunters´Associations of Croatia


Summary


On the basis of a questionaire the author assesses the compulsory-voluntary
work of hunters´ associations located in the wildlife management regions of Croatia
in 1986. On the basis of this assessment the author carries out comparisons and
analyses of the work performed according to the annual time consumption (in %)
and absolutely (for each) hunter. Finally he assesses the equivalent of this work in
money terms and relates it to the value of the hunted game which is given to the
hunters each year.


It is determined that the hunters, with their compulsory-voluntary work, still
do not compensate for the value of the game given to them. If the time needed
to the field and the time needed for the return home is added to the time spent in
compulsory-voluntary work, the hunters almost compensate for the value of the
game given to them in the form of their material expenditures, which are the
object of further investigation by the author.