DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 35     <-- 35 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 630*231 + 581.4.001 (Betula pendula Roth) šum. list CXV (1991) 273


VARIJACIJE DUŽINE VLAKANACA DRVA BREZE
(Betula pendula, Roth) IZ PRIRODNE POPULACIJE
NA PODRUČJU HRVATSKE*


Božidar PETRIC, Jelena TRAJKOVIĆ, Radovan DESPOT i Ante KRSTINIC**


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati istraživanja varijacija
dužine vlakanaca drva obične breze (Betula pendula, Roth.) iz
prirodnih populacija na području SR Hrvatske.


Dužina vlakanaca varira od 0,38 do 1,77 mm, sa srednjom vrijednošću
od 0,98 mm. Dužina vlakanaca u godovima debla i grana
raste od srčike prema kori. Utjecaj starosti goda na promjene dužine
vlakanaca veći je u deblima od istoga u granama. Dužina vlakanaca
duž debla je veća na prsnoj visini od iste na 9,3 m od tla,
za svega 4°/t>. Vlakanca u granama u prosjeku su za 15<>lo kraća
od vlakanaca u deblovini. Vlakanca u stablima iz lokaliteta Duboka
za 12^lo su duža u deblima a za lP/o u granama od vlakanaca
u stablima iz lokaliteta Duge Rese.


Ključne riječi: Dužina vlakanaca drva, obična breza, varijacije
u deblima i granama.


1. UVOD
Kvalitet svakog proizvoda, pa tako i proizvoda od drva ili na bazi drva,
pored ostalih tehnoloških faktora, ovisi i o svojstvima sirovine iz koje se
proizvod izrađuje.


Drvo kao sirovina biogeni je materijal, te je kao takovo podvrgnuto zakonima
biologije. Vrste drveća zatvoreni su genetski sustavi, koji se uglavnom
međusobno oplođuju. Zato, svaka vrsta drveća ima svoju genetsku konstituciju
izraženu genofondom te vrste, po kojem se razlikuje od ostalih. Zbog
toga su i svojstva drva raznih vrsta drveća različita. Prema tome, kvalitet
nekog proizvoda od drva ili na bazi drva prvenstveno ovisi o pravilnom izboru
vrste drva kao sirovine za njegovu izradu.


* Ovaj je rad dio teme »Ispitivanje dužine vlakanaca selekcioniranog materijala«, zadatka »Oplemenjivnje
brzorastućih listača«, znanstvenog projekta »Povećanje šumske biomase i postizanje ekološke
stabilnosti šuma u SRH«, čiji je nosilac Zavod za istraživanje u šumarstvu, Šumarski fakultet Zagreb.
Rad je financirala zajednica »Exportdrvo«.
Koristimo priliku da se zahvalimo financijeru što nam je svojim sredstvima omogućio, a dipl.
ine. Stjepanu Lukačić, upravitelju šumarije Duga Resa i mr. Andriji Vranković, upravitelju Nastavno
pokusnog šumskog objekta u Velikoj, šumarskog fakulteta u Zagrebu, što su nam besplatno dali na
raspolaganje materijal za ovo istraživanje.


** Dr. Božidar Petrić, dipl. ing. Jelena Trajkovtć, dipl. ing. Radovan Despot i dr. Ante Krstinić.
Šumarski fakultet, Zagreb, šimunska cesta 25.


273
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Prirodni resursi drvne mase kao sirovine, zbog sve veće tražnje prouzročene
ekspanzijom kapaciteta drvne tehnologije, danas su nedostatni. Da
bi se taj nedostatak ublažio, započelo se podizanjem kultura i plantaža. Pretežno
su to multiklonske monokulture brzorastućih vrsta drveća, čije drvo
po svojim svojstvima odgovara unaprijed određenim konačnim proizvodima.


Obzirom da je naša industrija za proizvodnju papira sirovinom najdeficitarnija,
najčešće se podižu kulture, odnosno plantaže vrsta drveća čije drvo
po svojim svojstvima najbolje odgovara njenim potrebama.


Kako je drvo četinjača izgrađeno iz traheida, tj. dugačkih drvnih vlakanaca,
čiji je volumni udio o građi drva preko 90%, ono je za papirnu industriju
najpovoljnija sirovina. Međutim, ta se sirovina ionako sirovinom deficitarnoj
drvnoj industriji, zbog svojih dobrih svojstava koristi, uz veće ekonomske
efekte, za izradu građevnog drva, građevne stolarije i ostalih drvnih
proizvoda. Zbog toga se kao sirovina za potrebe papirne industrije, pored
celuloznog drva četinjača i njihovih pilanskih otpadaka, koristi drvo listača.
Kod nas je to drvo bijelih i crnih topola, breze, bijele vrbe, johe i bukve.


Papirna industrija zahtijeva drvo kao sirovinu slijedećih svojstava: dugačka
drvna vlakanca, mali kut uvijanja fibrila u srednjem podsloju sekundarnog
sloja njihovih staničnih stijenki, mali odnos debljine stijenki vlakanaca
i njihovog promjera, tzv. Runke l faktor i, ako se radi o drvu listača,
veliki udio drvnih vlakanaca u građi drva (lit. 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 i 13).


Iako su svojstva drva pojedinih vrsta drveća njihovom genetskom konstitucijom
definirana, njihova svojstva unutar populacije ipak variraju. Te
varijacije su posljedica promjena u genetskoj konstrukciji dane populacije,
uvjetovane evolucijskim procesima, i to prirodnom selekcijom, mutacijama,
interakcijama genotipa sa okolinom, migracijama i genetskim driftom, koji
je prisutan u malim izoliranim populacijama. Unutar prirodnog areala određene
vrste, zbog različitih karakteristika biotopa, pojavile su se lokalne rase,
odnosno vrlo izdiferencirane genetske varijabilnosti subpopulacija. Uslijed
seksualne reprodukcije unutar svake pojedine subpopulacije dolazi također
do vrlo izražene fenotipske i genotipske izdiferenciranosti individua, koji čine
tu populaciju.


Do varijacija u svojstvima određene vrste drva dolazi i tijekom ontogenetskog
razvoja svake individue. U svakom se stablu u prvim godinama života
formira juvenilno drvo, a kasnije starenjem i daljnjim debljinskim rastom
s vanjske strane juvenilnog drva nastaje zrelo i prezrelo drvo. Zone juvenilnog,
zrelog i prezrelog drva međusobno se po svojstvima znatno razlikuju.


Naposljetku, do varijacija svojstava određene vrste drva dolazi i zbog
antropogenog faktora, tj. djelovanja čovjeka na individue uzgojem i uređivanjem
sastojina.


Navedene varijacije svojstava drva određene vrste daleko su manje od
razlika između vrsta.


Da bi se dobila drvna sirovina s najpoželjnijim svojstvima danas se vrši
oplemenjivanje drva kao izvora sirovine raznim metodama, kao što su metode
selekcioniran]a i hibridizacije, a superiorni se individui multipliciraju
i zatim uzgajaju, podizanjem njihovih kultura, odnosno plantaža.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 37     <-- 37 -->        PDF

2. ZADATAK RADA
Zadatak je ovog rada ustanoviti varijabilnost dužine vlakanaca u drvu prirodne
populacije obične breze unutar individua i između individua subpopulacije
sa restrigiranog dijela areala ove vrste, tj. sa područja Hrvatske.


Obična breza izabrana je za ova istraživanja iz slijedećih razloga: Breza
je naša brzorastuca listača, koja u usporedbi s ostalim brzorastucim listacama
ima najširu ekološku nišu; brezovina ima u usporedbi s ostalim listacama,
koje se danas koriste kao sirovina papirne industrije, najveći volumni udio
vlakanaca u građi drva i premda nešto veći Runkel faktor, relativno duga
vlakanca (lit. 2, 4, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22). To ukazuje da je među
ostalim vrstama drva listača brezovina najpovoljnija
sirovina za papirnu industriju.


Dobiveni rezultati poslužili bi selekciji superiornih individua sa najdužim
vlakancima a zatim njihovom uzgoju, podizanjem kultura, kao izvora sirovine
za potrebe naše papirne industrije.


S time u vezi treba istražiti:


1.
Varijacije dužine vlakanca u deblima individua,
2.
Varijacije dužine vlakanca u granama individua,
3.
Statističkim metodama analizirati razlike u varijacijama dužine vlakanaca,
a) unutar debala i grana individua,
b) između individua istog lokaliteta,
c) između individua različitih lokaliteta.


3. MATERIJAL ZA ISTRAŽIVANJE
Materijal za ovo istraživanje potječe sa dva šumska područja, i to područja
Šumskog gospodarstva Karlovac, Šumarija Duga Resa i Nastavno pokusnog
šumskog objekta Šumarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u Dubokoj,
kraj Velike, koji se nalazi na području Šumskog gospodarstva Slavonska
Požega. Metodom slučajnih uzoraka odabrana su i oborena po tri stabla
sa svakog lokaliteta, što potpuno zadovoljava propise JUS-a (lit. 14). Oborena
stabla iz lokaliteta šumarije Duga Resa označena su brojevima 1, 2 i 3, a stabla
iz lokaliteta u Dubokoj brojevima 10, 11 i 12. Dendrometrijski podaci pokusnih
stabala prikazani su u Tabeli 1.


Nakon obaranja stabla izrezani su iz debala koluti debljine cea 5 cm, na
prsnoj visini, na 9,3 m od tla i na prvoj živoj grani, 05 m od pazuha grane.
Koluti sa debala označeni su brojevima pripadajućih stabala i oznakama strana
svijeta, a kolutovi s grana sa gornje i donje strane grane, te dopremljeni
u laboratorij na daljnje ispitivanje.


4. LABORATORIJSKI RAD
Iz dopremljenih koluta debala izrezani su segmenti širine cea 2 cm, oztnačeni
smjerom glavnih strana svijeta, a iz koluta grana, da se izbjegne
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Tablica 1.


Oznaka
stabala
Starost
stabla
Prsni
promjer
Totalna
visina stabla
Visina do 1.
žive grane
m cm m m
1 > 27 17,50 9,80
2 29 24 16,50 9,40
3 26 21 16,00 9,70
10 28 24 17,30 9,70
11 25 22 16,70 9,50
12 33 30 17,80 9,80


zona tenzijskog drva, segmenti duž centralne neutralne linije, tj. okomito na
smjer gornje i donje strane grane. Iz dobivenih segmenata koluta vađene su
probe od srčike prema kori, dimenzija 5 mm X 10 mm X širina goda, u svakom
2., 5., 10. i 20. godu. Probe su isjeckane u iverje veličine šibice, stavljene
u označene epruvete i macerirane Franklinovi m reagensom (lit. 10) u
termostatu pri temperaturi od 65+2 °C kroz 24 sata. Iz svake su probe izrađena
po 3 preparata maceriranog materijala, uklopljenih u glicerin-želatinu
obojenu salraninom, pripremljenu po Keiser u (lit. 3).


Mjerenje dužine vlakanaca obavljeno je na monokularnom mikroskopu
tvrtke Reichert povećanjem 10 X. Mikroskop je postavljen horizontalno na
povišeno postolje iza kojeg je smještena mikrosvjetiljka velike svjetlosne jakosti.
Optičkom prizmom slika objekta projicirana je na stol. Pomoću objekt-
mikrometra izrađeno je kartonsko mjerilo točnosti 0,01 mm, kojim se
djerene dužine vlakanaca. Iz svake je probe izmjereno po 30 vlakanaca. Ukupno
je izmjereno 3540 vlakanaca.


Dobiveni podaci statistički su obrađeni uobičajenim metodama varijacijske
statistike (lit. 12).


5. REZULTATI RADA
Rezultati mjerenja dužine vlakanaca ispitane brezovine prikazani su u
tabelama 2 i 3 i dijagramima na slici 1.


Dužina vlakanaca brezovine s oba lokaliteta u deblima varira od 0,47 mm
do 1,77 mm, sa srednjom vrijednošću od 1,02 mm, a u gramima od 0,38 mm do
1,51 mm, sa srednjom vrijednošću od 0,88 mm. Vlakanca u deblima su signifikantno
duža od vlakanaca u granama u prosjeku za 15%.


Iz tabela i dijagrama vidljivo je da dužina vlakanaca kod svih individua
raste u godovima debala i grana od srčike prema kori. Prosječna dužina
vlakanaca u deblima individna oba lokaliteta u drugom godu od srčike iznosi
0,79 mm, a u 10. godu 1,16 mm, što u prosjeku čini porast od cea 47%.
Prosječna dužina vlakanaca u granama individua s oba lokaliteta u drugom
godu od srčike iznosi 0,73 mm, a u 10. godu 1,01 mm, što u prosjeku čini
porast od cea 38%. Iz toga se može zaključiti da je utjecaj starosti goda na
promjene dužine vlakanaca u deblovini nešto veći od istog u granama.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 43     <-- 43 -->        PDF

PROSJEK SVIH STABALA - DUBOK A


prsna visina visina 9,3m 1. ztva grana


S*
J L J__ J L _L I I I
10 20 2 b 10 20 2 5 10
starost goda -godin a
PROSJEK SVIH STABALA DUGA
RESA
prsna visina visina 9,3m 1-ziva grana
I 2
J L _J J L J _ J L
2 5 10 20 2 5 10 20 10 20
starost goda godina
PROSJE K SVIH STABALA —DUBOKA I DUGA RESA
prsna visma visina 93 m 1 ziva grana
r-
a^
J L J L J L
2 5 10 20 2 5 10 20 10 2 0


Starost goda - godina
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Kako su vlakanca, pored ostalih elemenata građe drva, proizvod diobe
kambija, očito je da je ontogenetski razvoj kambija dominantni utjecajni
faktor varijacije dužine vlakanaca u drvu svakog individua.


Da bi se moglo komparativno analizirati utjecajne faktore na promjene
dužine vlakanca u drvu debala i grana između individua unutar lokaliteta i
između lokaliteta u analizu su, zbog različite starosti individua, uključeni
samo oni izmjereni podaci koji su bili prisutni u svakom individuu. U deblima
to su podaci o dužini vlakanaca u godovima starosti do 20 godina, a u
granama do 10 godina.


Uspoređujući dužine vlakanaca u godovima jednake starosti u deblima
na prsnoj visini i visini na 9,3 m od tla sa oba lokaliteta, uočljivo je da se one
razlikuju u prosjeku samo 4%. Razlika je nesignifikantna, što je ustanovljeno
testiranjem pomoću O-hipoteze.


Iz toga se može zaključiti da u odnosu na visinski položaj unutar debala
brezovine nema signifikantnih razlika u varijacijama dužine vlakanaca.


Analizirajući razlike u dužini vlakanca u deblovini i granama vidljivo je
da između individua unutar svakog lokaliteta postoje razlike u dužini vlakanaca,
no i one su nesignifakantne.


Međutim, komparirajući podatke dužine vlakanaca individua na lokalitetu
u Dugpj Resi sa podacima individua s lokaliteta u Dubokoj, vidljivo je da
individue s lokaliteta u Dubokoj imaju u deblima prosječno 12%,, a u granama
prosječno 11% duža vlakanca od individua s lokaliteta u Dugoj Resi.
Razlike i u ovom slučaju nisu signifikantne.


ZAKLJUČAK


Na osnovu dobivenih rezultata mjerenja dužine vlakanaca u drvu breze
(Betula pendula, Roth.) sa dva lokaliteta iz prirodne populacije na području
Hrvatske mogu se donijeti slijedeći zaključci:Dužina vlakanaca varira od 0,38 do 1,77 mm, sa srednjom vrijednošću
od 0,98 mm.

Dužina vlakanaca u godovima debala i grana raste od srčike prema
kori. Utjecaj starosti goda na promjene dužine vlakanaca jači je u
deblovini od istog u granjevini.

Dužina vlakanaca u deblovini varira od 0,47 mm do 1,77 mm, sa
srednjom vrijednošću od 1,02 mm.
— Dužina vlakanaca uzduž debala neznatno varira. Ona je na prsnoj visini
nesignifikantno u prosjeku veća za svega 4% od iste na visini od
9,3 m od tla.

Dužina vlakanaca u granama varira od 0,38 mm do 1,51 mm sa srednjom
vrijednošću od 0,88 mm.
— Vlakanaca u granama signifikantno su u prosjeku za 15% kraća od
vlakanaca u deblovini.
— Vlakanca u stablima iz lokaliteta Duboka nesignifikantno su u deblima
za prosječno 12%, a u granama za 11% duža od vlakanaca u stablima
iz lokaliteta Duga Resa.


ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 45     <-- 45 -->        PDF

LITERATURA


1.
Besley , L.: »Relationship between woodfibre properties and paper quality«

Pulp and Pap. Res. Inst, of Canada Tech. Rep. No. 156, 1959.
2.
Boyce , S. G., Kaeisner , M.: »Environmental and genetic variability in
the length of fibres of eastern Cottonwood« — TAPPI, Vol 44 No 5, 1961.
3.
Chamberla i n, C. J.: »Methods in plant histology« — Chicago, 1925.
4.
Chovanec , D.: »Zakladne rozmery vlaknitych elementov rovneho dreva
hlavnych listnatych drevin Slovenska« — Drev. vyskum, Vol. 22, No 1—2, 1977.
5.
D a d s w e 11, H. E. i W a r d r o p, A. B.: »Some aspects of wood anatomy in
relation to pulping quality an to tree breeding« — Journ of Austr. Pulp and
Pap. Ind. Techn. Assoc, Vol. 13, No. 5, 1960.
6.
Dads well, H. E., Watson, A. J. i N i eho 11 s, P. J. W.: »What are the
wood properties required by the paper industry in the trees of the future« —
TAPPI, Vol. 42, No 7, 1959.
7.
Din woo die, J. M.: »The relationship between fiber morphology and paper
properties: A review of literature« — TAPI, Vol. 48, No. 8, 1965.
8.
Din woo die, J. M.: »The influence of anatomical and chemical characteristics
of softwood fibres and properties of sulfate pulp« — TAPPI, Vol. 49, No.
2, 1966.
9.
Franklin , G. L.: »The preparation of thin sections of synthetic resins and
wood-resin composites, and a new macerating method for wood« — Nature,
51, str. 155, London, 1945.
10.
Herpka , I.: »The variability of fibre length and basic density of wood in a
natural population of Salix alba in the Danube flood-plain«.
11.
Horn , A. R.: »How fiber morphology affects pulp characteristics and properties
of paper« — chem. 26, May, 1972.
12.
Horn , A. R.: »Morphology of wood pulp fiber from Softwoods and influence
on paper strength« — Res. pap. 242, For. Prod. Lab., Madison, Wisconsin, 1974.
13.
Horn , A. R.: »Morphology of pulp fiber from hardwoods and influence on
paper Strength« — Res. pop. 312, For. Prof. Lab., Madison, Wisconsin, 1978.
14.
JUS, D.A1.040. »Uzimanje uzoraka«, 1979.
15.
Kasesalu , A.: »The fibres of Birch wood« — Metsanduse Tead. Unrim. Lab.,
7, 1969.
16.
Liese, V., A m m e r, O.: »Untersuchungen liber die lange der Holzfaser bei
der Pappel« — Holzforschung, Vol. 11, No 5/6, 1958.
17.
Mutibarić , J.: »Varijacije dužine drvnih vlakanaca unutar populacije kod
stabala bele vrbe (Salix alba, L.)« — Šum. list, 1—2, 1966.
18.
Pavlić , I.: »Statistička teorija i primjena«, Zagreb, 1965.
19.
Petrić , B., Šćukanec , V.: »Neke strukturne karakteristike domaće bukovine
« — Drv. ind., Vol. 31, br. 9—10, 1980.
20.
P e t r i ć, B., Š ć u k a n e c, V.: »Neke strukturne karakteristike juvenilnog drva
domaće bukve« — Bilten ZIDI, Šum. fak. Zagreb, Vol. 10, br. 5, 1982.
21.
S ca r amuz z i, G.: »Wood fibre dimensions of some Italian provenances of
Populus tremula« — JUFRO 13th Congr., Sect. 41, Wien, 1961.
22.
Wagenfiihr, R., Scheiber, Ch.: »Holzatlas« — VEB FACHBUCHVLG,
Leipzig, 1974.
Variation of Birch Wood (Betula pendula, Roth) Fibre Length from
Natural Population of Croatia


Summary


Presented are the results of investigation on fibre length variations from natural
population of birch wood (Betula pendula, Roth.) grown in Croatia. Fibre
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 46     <-- 46 -->        PDF

length vary from 0.38 mm to 1.77 mm, with mean of 0.98 mm. Fibril length in
trunkwood and branchwood growth rings increases from pith to bark. The amount
of fibre length increase in trunkwood is higher than in branchwood. Fibre length
in trunkwood is sligthly higher in brest hight, than in hight of 9.3 m from the
stump. The difference is only 4%.


Fibre length in branchwood is on average for 13% shorter than in trunkwood.


Fibre length in trees from locality of Duboka is in trunkwood 120/«, and in
branchwood ll19A, longer than in trees from locality of Duga Resa.