DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 630*232.264. + 575.001 2 (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) Šum. list CXV (1991) 261


MOGUĆNOSTI GENETSKOG POBOLJŠANJA BUJNOSTI RASTA
CRNE JOHE (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) PUTEM KLONSKIH
SJEMENSKIH PLANTAŽA*


Ante KRSTINIĆ i Davorin KAJBA**


SAŽETAK: U subpopulacijama crne johe (Alnus glutinosa) na
području Podravine, izvršena je fenotipska selekcija roditeljskihstabala. Nakon cijepljenja selekcioniranih stabala, osnovana je sjemenska
plantaža od 32 klona na području Đurđevca. Izračunato
genetsko poboljšanje na bazi fenotipske selekcije za prosječni visinski
prirast iznosi 6,3%. Realizirano genetsko poboljšanje za
isto svojstvo izračunato na bazi testova polusrodnika iznosi 62,2"/»
za eksperimentalnu plohu Lisičine, te 55,P/0 za pokusnu plohu Crni
jarci. Očekivana dodatna genetska dobit u poboljšanim klonskim
sjemenskim plantažama, izračunata za različite intenzitete selekcije,
iznosila bi 9,2 odnosno /3%, zavisno od eksperimenta. Očekivano
genetsko poboljšanje volumne produkcije računa se da je 2
do 3 puta veće u odnosu na ostvareno genetsko poboljšanje za
visine.


Autori preporučuju, da se u buduće klonske sjemenske plantaže
crne johe osnivaju od najmanje 50 klonova, odijelito po subpopulacijama,
radi njihovog efikasnijeg korištenja za potrebe daljnjeg
oplemenjivanja ove vrste.


Ključne riječi: Alnus glutinosa, klonske sjemenske
plantaže, genetska dobit.


UVOD


U programima oplemenjivanja pojedinih vrsta šumskog drveća, koje se
ne mogu rutinski autovegetativno razmnožavati, vrlo važnu etapu predstavljaju
klonske sjemenske plantaže. Klonske sjemenske plantaže se osnivaju
heterovegetativnim razmnožavanjem plus stabala iz neselekcioniranih populacija,
te podizanjem kultura s ovako proizvedenim cijepovima u cilju dobivanja
genetski poboljšanog sjemena (Vidakovi ć 1960 i 1961). Svrha
selekcije šumskog drveća je da se prosječna vrijednost danog svojstva za
populaciju u kojoj se vrši selekcija, poboljša u željenom pravcu u slijedećoj
generaciji (Namkoon g i sur., 1988). Izbor plus stabala se vrši po feno


* Istraživanja su financirana putem Javnog poduzeća »Hrvatske šume« i Ministarstva
znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske, Zagreb
´""´´ Prof, dr. Ante Krstinić i mr. Davorin Kajba, Šumarski fakultet, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 24     <-- 24 -->        PDF

tipu, uz unaprijed zadane matematičke kriterije. Premda se na ovaj način
selekcija unapređuje u smislu objektivnosti, efekti fenotipske selekcije su
dvojbeni iz više razloga:


— Superiorni fenotip može biti rezultat superiorne genetske konstitucije
selekcioniranog plus stabla, ali isto tako i rezultat optimalnih stojbinskih
prilika, odnosno on je rezultat interakcije genotipa i okoline;
— Genetska dobit uzgojem potomstva iz sjemena od selekcioniranih
plus stabala, dobivenog slobodnim oprašivanjem u prirodnim sastojinama
je općenito mala, budući su svojstva (npr. bujnost rasta) za koje se vrši
selekcija većinom poligena, a nasljeđuju se najčešće po aditivnom modelu
nasljeđivanja. Stabla su heterozigotna, a oplodnja je najčešće izvršena sa
inferiornim muškim roditeljima, zbog čega je vrlo često izračunata nasljednost
(h2) mala (Krstinić, 1967, G r a č a n, 1972).
— Izračunato genetsko poboljšanje putem regresije majke — potomci
najčešće je nerealno iz više razloga od kojih ćemo spomenuti samo najvažnije:
neadekvatna metoda procjene, zbog čega se vrijednosti za nasljednost
kreću u širokim granicama za isto svojstvo kod iste vrste (Hattemer ,
1963): umanjene vrijednosti selekcionog diferencijala (i) zbog provedenih
uzgojnih zahvata u gospodarskim šumama (uzgojnim zahvatima su odstranjena
inferiorna stabla), te zbog činjenice, što se na ovaj način ne vrši
procjena genetskog heterogeniteta populacije u kojoj se vrši selekcija, već
samo onog dijela populacije u kojem je izvršena selekcija, a što rezultira
većom genetskom homogenošću roditeljskih stabala, pa je izračunata nasljednost
mala. Izračunata vrijednost nasljednosti (h2) kroz prosječne priraste
roditelja i potomstva je diskutabilna, budući je pod utjecajem različite dinamike
rasta.
Zbog svega navedenog, procjene genetskog poboljšanja za visine u potomstvu
iz klonskih sjemenskih plantaža, te na osnovu testova provenijencija
kreću se u širokim granicama od 3 do 70%, zavisno o vrsti, svojstvu,
intenzitetu selekcije i tipu eksperimenta (Nanson , 1968, Namkoon g i
sur., 1988, Mebrahtu i Hanover, 1989).


Da bi se procjena genetskog poboljšanja kod generativnog potomstva
uzgojenog iz klonske sjemenske plantaže učinila čim objektivnijom, potrebno
je izvršiti testiranje selekcioniranih i kloniranih plus stabala po genotipu,
kako bi se na osnovu uspijevanja njihovih potomstava utvrdila čim objektivnija
procjena nasljednosti (h2), te izvršila sekundarna selekcija majki,
odnosno parova roditelja u klonskoj sjemenskoj plantaži na bazi opće kombinacijske
sposobnosti majki (OKS), odnosno specifične kombinacijske sposobnosti
(SKS) roditeljskih parova.


OKS majki očituje se u genotipskim razlikama majki u kreaciji prosječnih
vrijednosti danog svojstva generativnog potomstva nakon oprašivanja
istom smjesom polena, a SKS u činjenici, da samo pojedini parovi roditelja
imaju sposobnost kreacije iznadprosječnog potomstva.


Objektivna valorizacija OKS i SKS majki u klonskoj sjemenskoj plantaži
moguća je samo putem dobro planiranih terenskih testova potomstava
u kojima se potomstva moraju ponavljati ne samo u pojedinom eksperimentu,
već i u prostoru. Na ovaj način je moguće uz objektivniju procjenu na


262
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 25     <-- 25 -->        PDF

sljednosti utvrditi i eventualno postojanje interakcije familija X stanište,
zbog koje, ukoliko se ignorira u uzgoju, često puta nastaju veliki gubici u
novoosnovanim kulturama.


U ovom radu želimo na osnovi dobivenih rezultata uspijevanja polusrodnika
crne johe iz klonske sjemenske plantaže u Đurđevcu, ukazati na mogućnosti
poboljšanja bujnosti rasta ove vrste kroz fenotipsku selekciju, te selekciju
po genotipu, kroz osnivanje poboljšanih i biklonskih sjemenskih
plantaža od selekcioniranih plus stabala, roditeljske generacije.


METODA RADA


Iz klonske sjemenske plantaže u Đurđevcu od ukupno 32 klona crne johe,
uzgojena su potomstva od 23 klona u rasadniku Limbuš, Šumarija Đurđevac.
Od ostalih klonova nije uzgojen dovoljan broj biljaka u godinama osnivanja
testova potomstva. Kod starosti potomstva 1 + 1 osnovan je test polusrodnika
na lokalitetu Crni jarci, Đurđevac. Površina eksperimenta je 0,69 ha.
Pokus je planiran kao randomizirani blok sistem u 4 ponavljanja sa 10 sadnica
po klonu plohici od 18 klonova. Uz navedenih 18 potomstava, na ovom
smo lokalitetu kao kontrolu uzgojili i potomstvo iz komercijalnog sjemena
(neselekcionirana populacija). Analogan eksperiment je osnovan i na lokalitetu
Lisičine, Šumarija Voćin. Kod osnivanja ovog eksperimenta korišten je
također sadni materijal crne johe iz istog rasadnika sa polusrodnicima od
18 klonova, starosti 1+0. Površina ovog eksperimenta je 0,72 ha. Kod starosti
eksperimenata od 2 + 4 (»Crni jarci«) te 1 + 3 godine (»Lisičine«), izvršena je
izmjera totalnih visina sadnica po polusrodnicima, te izračunate prosječne
vrijednosti visinskog prirasta za fizičke starosti 6 i 4 godine.


Od ukupno testiranih 23 potomstava na oba lokaliteta, 12 potomstava je
bilo isto u oba terenska eksperimenta. Nasljednost je izračunata po metodi
Morgenstern a i sur. (1975) za 12 istih polusrodika na dvije lokacije.
Izračunato genetsko poboljšanje rađeno je po formuli AG = i h2 za selekciju
po fenotipu, te po formuli AG = i 5p h2 za različite intenzitete selekcije po
genotipu (Wright , 1976, Becker , 1984). U gornjim formulama AG označava
genetsku dobit, (i) je selekcioni diferencijal, odnosno intenzitet selekcije,
Sp standardnu devijaciju izračunatu preko testova potomstava, a h2 nasljednost
za prosječni visinski prirast, izračunata također iz testova potomstava.
Genetska dobit, ostvarena i očekivana na pokusnoj plohi »Crni jarci«, računata
je u odnosu na uzgojeno potomstvo iz komercijalnog sjemena, a za pokusnu
plohu »Lisičine« na bazi prosječnog prirasta za adultnu populaciju
u kojoj je vršena selekcija.


Analiza genetskog heterogeniteta za totalne visine uzgojenog generativnog
potomstva za obje pokusne plohe, izvršena je analizom varijance, a signifikantne
razlike među uzgojenim potomstvima iskazane su na nivou od
5 i 1%. Procjena interakcije polusrodnici X staništa izvršena je putem korelacije.


Tlo pokusne plohe »Lisičine« karakterizira pseudoglej zaravni, distrični,
srednje duboki antropogenizirani, sa specifičnom dinamikom oborinske i bočne
vode, koja u vlažnim razdobljima stagnira. Reakcija tla je kisela, a nivo
hraniva u tlu je niži od nivoa dobre opskrbljenosti (Maye r i sur., 1985).
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Tlo pokusne plohe »Crni jarci« pripada T — G tipu hidromorfnih tala.
Reakcija tla je slabo kisela. Tlo je dobro opskrbljeno hranivima (K r s t i n i ć
Komlenović, 1986).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Nasljednost za prosječni visinski prirast izračnata za 12 istih potomstava
na dva lokaliteta iznosi 0,50 (Tab. 1). Relativno niska izračunata nasljednost


| Tabela l


Analiza varijance i procjena nasljednosti za prosječni visinski prirast potomstava
12 klonova crne johe na dva lokaliteta


Očekivani


Izvor
varijabiliteta
Stupnjevi
slobode
Suma
kvadrata
Sredina
kvadrata
srednji
kvadrati
Komponente
varijance
Staništa 1 2301,0 2301,0 6-, + 12 52
s 187,35
Polusrodnici 11 746,5 67,9 S2! + 2 52
F 7,55
Polusrod. x stan, 11 580,5 52,8 52,80
Ukupno 23 3628,0


4-5-V
h2 = = 0,50 (Becker, 1984)
52F + 52j


može se objasniti činjenicom, što računski utvrđena niska vrijednost koeficijenta
korelacije (r = 0,14), koji nije statistički značajan, indicira tendencije
k postojanju interakcije polusrodnici X staništa. Postojanje interakcije
polusrodnici X staništa može se pak objasniti činjenicom što su staništa
na kojima su testirani polusrodnici kontrastna s obzirom na tip tla, nivo
hraniva i vlage u tlu. S obzirom na ove pokazatelje, bolje stanište su Crni
jarci. Međutim, s obzirom na humidnost tla tijekom vegetacije, te zračnu
vlagu u zraku (akumulacija), bolje uspijevanje polusrodnika crne johe utvrđeno
je na lokalitetu Lisičine. To je osobito došlo do izražaja u godinama,
kada je tijekom vegetacije bilo malo oborina. Isto tako treba napomenuti,
da polusrodnici nisu pripadali samo jednoj subpopulaciji, već dvjema subpopulacijama
i to Crni jarci i Preložnički berek.


Analizom varijanci dobivene su statistički značajne razlike među polusrodnicima
crne johe na svakom pojedinom lokalitetu (Tab. 2).


Dokaz da se u ovom slučaju radi o genotipskim razlikama među subpopulacijama,
u kojima je vršena selekcija, je u činjenici, što je među polusrodnicima
crne johe, koji su pripadali različitim subpopulacijama, dobiven
veći broj statistički značajnih razlika za totalne visine, nego u slučaju komparacija
polusrodnika unutar istih subpopulacija. Tako su npr. unutar subpopulacije
Crni jarci dobivene 4 razlike na nivou od 5%, 3 na nivou od 1%,
unutar Preložničkog bereka 7 na nivou od 5%, te 5 na nivou od 1%. S druge
strane, kada se kompariraju polusrodnici iz različitih subpopulacija, statis
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Tabela 2


Analiza varijance za totalne visine uzgojenih potomstava


Lokalitet: Lisičine, Voćin


Izvor Stupnjevi Suma Sredina
varijabiliteta slobode kvadrata kvadrata F


Polusrodnici 17 100639,4 5919,9 1,892*
Blokovi 3 138094,8 46031,6
Pogreška 51 159539,4 3128,2


Ukupno 71 398273,6


Lokalitet: Crni jarci, Đurđ e v a c


Izvor Stupnjevi Suma Sredina
varijabiliteta slobode kvadrata kvadrata F


Polusrodnici 17 67500,6 3970,6 2,744**
Blokovi 3 2370,4 790,1
Pogreška 51 73796,4 1447,0


Ukupno 71 143667,4


tički opravdane razlike su dobivene u 8 slučajeva na nivou od 5%, te u 12
slučajeva na nivou od 1%.


Statistički značajne razlike među polusrodnicima iste subpopulacije ukazuju
na činjenicu, da unutar pojedinih subpopulacija crne johe postoji također
vrlo značajna genetska izdiferenciranost na nivou familija. Vrlo izraženu
genetsku unutarpopulacijsku i međupopulacijsku varijabilnost kod crne
johe utvrdili su u svojim istraživanjima i drugi autori (Komlenovi c i
Krstinić, 1987).


Iz tabele 3, te grafikona 1 je vidljivo, da je izračunata genetska dobit
na bazi fenotipske selekcije vrlo mala (AG = 6,3%) i značajno je manja od
stvarno dobivene, izračunate na bazi uzgojnog potomstva na dva lokaliteta
(AG = 38,2"(l). Razlog tome je u činjenici, što su putem višekratnih proreda
u sastojinama crne johe eliminirana sva minus stabla, čime je selekcioni
diferencijal smanjen, uslijed povećanja prosječne vrijednosti za visine populacije
u kojoj je vršena selekcija. Zbog toga što je nasljednost računata preko
potomstava uzgojenih samo od plus stabala, a ne i od prosječnih i minus
stabala, dobiveni genetski heterogenitet u potomstvu je smanjen, odnosno
izračunata nasljednost je umanjena, a što je također utjecalo na smanjenje
izračunate genetske dobiti. Dobiveni stvarni pokazatelji genetske dobiti mogu
se objasniti činjenicom, što su selekcionirana plus stabla pripadala i različitim
subpopulacijama crne johe sa područja Podravine, čime je u potomstvu
došao do izražaja povećan genetski heterogenitet. Prosjek uzgojenog
potomstva je visok zbog genetske superiornosti selekcioniranih plus stabala,
što je postignuto primjenom relativno strogih kriterija selekcije (x > x + 2s,
intenzitet selekcije je 2,5%), te zbog kontrolirane oplodnje u sjemenskoj plantaži
među isključivo fenotipski superiornim stablima, što je osigurano dobrom
prostornom izolacijom klonske sjemenske plantaže.


265
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Tabela 3


Ostvarena i očekivana genetska dobit za prosječni visinski prirast kod crne johe
(Alnus glutinosa) nakon provedene selekcije po fenotipu i genotipu


Prosječni visinski prirast u potomstvu iz komercijalnog uzgoja 30,5 cm
Prosječni visinski prirast populacije u kojoj je izvršena selekcija 41,3 cm
Poboljšanje prosječnog visinskog prirasta nakon selekcije po fenotipu AG = 6,3%>
Test polusrodnika Lisičine, Vočin Test polusrodnika Crni jarci, Đurđevac
Prosječni visinski prirast uzgojenog potomstva (18 klonova)


67,0 cm AG = 62,2»/o 47,3 cm AG = 55,l«Vo


Očekivana dodatna genetska dobit iz poboljšane klonske sjemenske plantaže


Prosječni visinski prirast generativnog potomstva od 10 selekcioniranih klonova
69,6 cm AGi = 4,03/o | 50,0 cm AGi = 5,6»/o


Prosječni visinski prirast generativnog potomstva od 5 selekcioniranih klonova
71,5 cm AGa = 2,7»/o 51,7 cm AG, = 3,8%
Prosječni visinski prirast generativne g potomstva od 2 selekcionirana klona


73,2 cm AGs = 2,5,3/(. 53,5 cm AG:! = 3,6*Vo
Ukupno ostvarena AG: 62,2»/o | 55,l«Vo
Ukupno očekivana dodatna AG: 9,2°/« | 13,0Vo


Ostvarena genetska dobit za pokusnu plohu »Lisičine« u iznosu od
AG = 62,2%, te za pokusnu plohu »Crni jarci« u iznosu od 55,1% je vrlo
visoka i ukazuje na činjenicu, da je kod crne johe, kao brzorastuće vrste,
kroz klonske sjemenske plantaže moguće ostvariti značajno genetsko poboljšanje
prosječnog visinskog prirasta, čime se značajno unapređuje produkcija.
Prema literaturnim podacima (N a n s o n, 1968) genetska dobit u volumnom
prirastu je 2 do 3 puta veća u odnosu na dobiveno genetsko poboljšanje visinskog
prirasta. Proizlazi da je realno očekivati genetsko poboljšanje volumne
produkcije u iznosu od 100—130%, naravno uz pretpostavku, da se
dinamika visinskog prirasta u potomstvu tijekom daljnjeg uzgoja bitno ne
mijenja. Ovako velika genetska poboljšanja volumne produkcije ostvarena
su i kod drugih brzorastućih vrsta šumskog drveća kao npr. eukaliptusa, topola
i vrba (Zobel i T,albert, 1984).


Uz pretpostavku povećanja intenziteta selekcije, izborom najboljih 10, 5
odnosno 2 majke na bazi OKS sposobnosti (Graf. 2), moguće je ostvariti
dodatno genetsko poboljšanje u ukupnom iznosu od 13% za pokusnu plohu
»Crni jarci«, te 9,2%, za pokusnu plohu »Lisičine«. Pretpostavljamo, da će klonovi
sa najboljom OKS pokazati i najbolju SKS. Očekivana dodatna genetska
dobit relativno je mala u odnosu na ostvarenu kroz uzgoj svih polusrodnika,
iz razloga, što je dodatna selekcija izvršena uz relativno nizak intenzitet
selekcije zbog malog broja majki odnosno uzgojnih polusrodnika. Intenzitet
selekcije, kod izbora majki na bazi OKS može se povećati, ukoliko
se poveća broj uzgojenih potomstava, odnosno broj klonova u klonskoj sje
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 29     <-- 29 -->        PDF

9t


gS3 S´S


poboljšanje visinskog


prirasta izračunatog na


osnovu uzgojenog potomstva |3 r, y T;rar.i


lfj n 7J T3


poboljšanje visinskog prirasta
generativnog potomstva cd 23
klona na dvije lokacije


(AG) genetsko poboljšanje


__1 1 |__


poboljšanje visinskog prirasta uzgojenog potomstva
od 18 klonova


poboljšanje visinskog prirasta generativnog potomstva
od 10 selekcioniranih klonova


poboljšanje visinskog prirasta generativnog potcmstva
od 5 selekcioniranih klonova


~l ?5 -M
poboljšanje visinskog prirasta generativnog potomstva
od 2 selekcionirana klena


ostvarena genetska dobit


o w a
m*


GV


poboljšanje visinskGg prirasta uzgojenog potomstva
od 18 klonova sa


m \ =


poboljšanje visinskog prirasta generativnog potomstva
od 10 selekcioniranih klonova


poboljšanje visinskog prirasta generativnog potomstva
cd 5 selekcioniranih kloncva


poboljšanje visinskog prirasta generativnog potomstva
od 2 selekcionirana klona


ostvarena genetska dobit


II
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Početna populacija


2,5% intenzitet selekcije


(x) x + 2s)
Selekcionirani dio populacije klonska
sjemenska plantaža


Prosječna vrijednost uzgojenog
potomstva iz klonske sjemenske
plantaže na dvije pokusne plohe


Cčekivcna dodatna genetska dobit
selekcijom po gcnotipu


prosječni visinski prirast


(53,5%)
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 31     <-- 31 -->        PDF

menskoj plantaži. Zbog navedenog, te zbog činjenice, što klonske sjemenske
plantaže ne služe samo za proizvodnju genetski poboljšanog sjemena, već
nam služe i kao osnova za dalje oplemenjivanje, predlažemo da broj klonova
u klonskim sjemenskim plantažama, u kojima bi se vršila selekcija majki
na bazi genotipa, bude najmanje 50. Ovo tim više treba respektirati i zbog
činjenice, što cvatnja klonova crne johe u klonskim sjemenskim plantažama
često puta nije sinhronizirana po godinama, kao i zbog utvrđenih značajnih
razlika s obzirom na učešće muških i ženskih cvatova kod pojedinih klonova
(funkcionalno muški ili funkcionalno ženski klonovi prevladavaju, dok je
manji broj klonova sa izbalansiranim brojem muških i ženskih cvatova)
(Vidaković i Krstinić, 1984 i 1985).


Zbog navedenog, u potomstvu je često puta smanjen heterogenitet i zbog
nejednakog učešća potomaka po pojedinom klonu, a što može također imati
negativne posljedice i sa aspekta stabilnosti budućih kultura, zbog suženog
genetskog varijabiliteta.


ZAKLJUČCI


1. Putem fenotipskc selekcije plus stabala izračunata je vrijednost genetske
dobiti za prosječni visinski prirast u klonskoj sjemenskoj plantaži crne
johe u Đurđevcu u iznosu od 6,3%. Stvarno ostvareno genetsko poboljšanje je
znatno veće i iznosi 62,2% za pokusnu plohu »Lisičine«, te 55,1% za pokusnu
plohu »Crni jarci«. Poboljšanje volumnog prirasta procjenjuje se na dvostruku
vrijednost genetskog poboljšanja visinskog prirasta.
2. Ostvareno genetsko poboljšanje prosječnog visinskog prirasta izračunatog
na bazi uzgojenih potomstava na dvije različite lokacije ukazuje na
činjenicu, da se postojeća klonska sjemenska plantaža u Đurđevcu s uspjehom
može koristiti kao sjemenski objekat.
3. Selekcijom majki na bazi OKS može se ostvariti dodatna genetska
dobit za navedeno svojstvo u iznosu od 13 odnosno 9,2%. Korištenje generativnog
potomstva crne johe iz biklonske sjemenske plantaže može biti vrlo
uspješno u specijalnim namjenskim nasadima (npr. energetskim plantažama).
4. S obzirom na utvrđeni genetski heterogenitet unutar subpopulacija
crne johe sa područja Podravine, a u cilju eliminacije interakcije polusrodnici
X staništa, povećanja intenziteta selekcije na bazi genotipa, te stabilnosti
ekosustava budućih kultura, predlažemo da u početnim klonskim sjemenskim
plantažama broj klonova crne johe bude minimalno 50, a da se
klonske sjemenske plantaže osnivaju odijelito po subpopulacijama (npr.
Crni jarci i Preložnički berek).
5. Daljnje genetsko poboljšanje može se ostvariti selekcijom i kloniranjem
plus varijanti u najboljim familijama, za što se crna joha pokazala kao
pogodna vrsta.
ZAHVALA


Zahvaljujemo se diplomiranim inženjerima šumarstva Savi Prerađoviću,
Željku Senjanu, Đorđu Vukeliću, Zorici Vlajnić i Đuri Jorgiću koji su nam
pomogli kod sabiranja sjemena u klonskoj sjemenskoj plantaži, uzgoju polusrodnika,
osnivanju terenskih eksperimenata i izmjerama na pokusnim plohama.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 32     <-- 32 -->        PDF

LITERATURA


Becker , W. A. (1984): Manual of Quantitative Genetics. Academic Enterprises,
Pullman, 188 pp, Washington.
Gračan , J. (1972): Varijabilnost i nasljednost nekih svojstava evropskog ariša
populacije Varaždinbreg. Magistarski rad, 121 pp., Zagreb.


Hattemer , H. H. (1963): Estimates of Heritability Published in Forest Tree
Breeding Research, World Consul, on For. Gen. and Tree Improv., 2a/3, 14 pp,
Stockholm


Komlenović, N. i A. Krstinić (1987): Međupopulacijska i unutarpopulacijska
varijabilnost nekih provenijencija crne johe (Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.) u produkciji i akumulaciji hraniva. Šum. list 10—12, 577—587, Zagreb.


Krstinić , A. (1968): Varijabilnost i nasljednost visina i broja grana kod bijele
vrbe (Salix alba L.) populacija Bakovci i Lipovljani. Šum. list 1/2, 27—49,
Zagreb.


Krstinić, A. i N. Komlenović (1986): The Effect of Black Alder (Alnus
glutinosa (L.) Gaertn.) on the Growth of White Willow (Salix alba L.) Clones,
Proc. 18th IUFRO World Congress, Division 2, Vol. II: 436—445, Ljubljana.


Mayer, B., N. Komlenović i P. Rastovski (1985): Pedološka i biljnohranidbena
istraživanja rasadnika »Lisičine«, Š. G. Podravska Slatina. Šum.
institut, 14 pp, Jastrebarsko.


Mebrahtu, T. i J. W. Hanover (1989): Heritability and expected Gain Estimates
for Traits of Black Locust in Michigen, Silvae Genctica 38, 125—131,
Frankfurt.


M o r g e n s t e r n, E. K., M. J. Hoist, A. H. T e i c h i C. W. Y e a t m a n (1975):
Plus — Tree Selection: Review and Outlook. Can. For. Service, Publication No.
1347, 72 pp, Ottawa.


Namkoong, G., H. C. Kang i J. S. Brouard (1988): Tree Breeding: Principles
and Strategies. Springer — Verlag, 180 pp, New York.
Nan son, A. (1968): Perspectives d´amelioration en premiere generation par selection
des provenances. Silvae Genetica 17, 130—132, Frankfurt.
Vidaković , M. (1960): Sjemenske plantaže šumskog drveća. Jug. savet. centar
za polj. i šum., 82 pp, Beograd.
Vidaković , M. (1961): Podizanje sjemenskih plantaža šumskog drveća. Topola
19, 7—9, Beograd.
Vidaković, M. i A. Krstinić (1984): Sjemenske plantaže listača u SR
Hrvatskoj. Šum. pregled 1—2/3—4, 41—63, Skopje.
Vidaković, M. i A. Krstinić (1985): Genetika i oplemenjivanje šumskog
drveća. Liber, 505 pp, Zagreb.
Wright , J. W. (1976): Introduction to Forest Genetics. Academic Press, 463 pp,
New York.
Zobel , B. i J. Talber t (1984): Applied Forest Tree Improvement. John Wiley
& Sons, 505 pp, New York.


Possibilities of Genetic Gain for Vigorous Growth of Black Alder (Alnus glutinosa
(L.) Gaertn.) by Clonal Seed Orchards


Summary


In subpopulations of Black Alder (Alnus glutinosa) in the northwest Croatia,
parent trees were selected by phenotypic selection. Upon grafting, thirty-two selected
clones were used to establish a clonal seed orchard in Đurđevac. The calculated
genetic gain from phenotypic selection for average height increment was 6,3%.
The realized genetic gain for the same trait as calculated on the base of the
raised half-sib progenies on different sites was 62,2% for the experimental plot
of Lisičine and 55,1% for Crni jarci. The expected genetic extra gain, as calculated
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 33     <-- 33 -->        PDF

on different selection intensities, created on the GCA of female trees, with the
hypothesis of establishing a second- cycle orchard of the parent generation, totally
amounted to 9,2 and 13%, depending on the experiment.


The authors suggest the use of at least 50 clones of this species in future seed
orchard establishments, separated according to subpopulations, considering that
they are to be used in further tree improvement.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 34     <-- 34 -->        PDF

ERRATA CORRIGE!


U broju 1—2/1991. Šumarskog lista na 86. stranici u šestom odlomku
rečenica »danas nam je poznato da kasni hrast lužnjak lista kontinuirano u
vremenskom razdoblju od 60 dana« treba glasiti:


kasni hrast lužnjak počinje listati tek krajem mjeseca travnja s varijabilnošću
početka listanja (u vremenskom razmaku od) 27 dana.


Ovaj ispravak je potreban i stoga, što u Šumarskoj enciklopediji, i u


I. i u II. izdanju, stoji da Quercus robur var. tardissima Matt, »lista krajemmaja«.