DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 198     <-- 198 -->        PDF

ŠUMARSKI MUZEJ U BOŠNJACIMA


(EPPUR SI MUOVE)


U vinkovačkim se šumarskim krugovima veš 20-ak godina govori o potrebi
osnivanja šumarskog muzeja. Temelj za to je izuzetno bogata prošlost šumarstva
ovoga kraja, koja je duboko usađena u njegove stanovnike, a ostavila je tragove
u svim porama ekonomskog, političkog i kulturnog života, kao i u umjetničkom
stvaralaštvu.


Dugo su se »lomila koplja« oko izbora objekta i lokacije za muzej. No prvi
ozbiljni koraci su poduzeti tek prije par godina, kada je dogovoreno da se muzej
smjesti u zgradu nekadašnje škole u Bošnjacima, selu nedaleko Županje.


23. travnja ove godine posjetili su radilište u Bošnjacima (slijeva
na desno) ini. S. Brajković (referent za građevinarstvo u Upravi šuma
— Vinkovci); ini. I. Maričević (tajnik Saveza DITŠDI Hrvatske); ini.
A. Pavlović (predsjednik Saveza DITŠDI Hrvatske); ini. M. Šarčević
(zamjenik upravitelja šumarije); ini. S. Šarčević (tajnik DITŠDI Vinkovci).
Snimke je načinio mr. Nikola Segedi, suradnik za šumarstvo
u Centru JAZU — Vinkovci
Radi se o vrlo starom objektu, koji je sagrađen i u kome se počela održavati
nastava još 1869. godine, dakle u doba kada se i selo Bošnjaci nalazilo na području
tadašnje Vojne krajine. Nakon njenog razvojačenja (1873) i prestanka opasnosti
od turskih provala, broj stanovnika se povećavao, tako da je i zbog većeg
broja djece škola nadograđena (1895), i u tome obliku ostala do danas. Zbog
svoga značaja evidentirana je kao spomenik kulture.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 199     <-- 199 -->        PDF

Nakon prestanka funkcije škole zbog dotrajalosti, zdanje je počelo propadati.
Da bi se tako vrijedan objekt sačuvao, postignuta je suglasnost nadležnih
organa u Županji, Bošnjacima, ROŠ »Slavonska šuma« Vinkovci i Regianalnog
zavoda za zaštitu spomenika kulture u Osijeku da se zgrada sanira i osposobi za
smještaj šumarskog muzeja.


Budući šumarski muzej u Bošnjacima — sjeverna strana


Konzervatorski elaborat uređenja objekta stare škole u Bošnjacima izradio
je spomenuti Zavod u lipnju 1989. godine. Predviđeno je da radovi traju pet godina,
u skladu s materijalnim mogućnostima ROŠ »Slavonska šuma« kao glavnog
investitora.


Do sada se sve odvija prema planu. Sanirani su temelji, popravljeno je i nanovo
prekriveno krovište, u većini prostorija su sređeni podovi i stropovi, zamijenjen
je dio stolarije, neki su unutrašnji zidovi već i ožbukani. Vanjska će se
fasada rekonstruirati prema ostacima stare, a i na temelju ranijih fotografskih
snimaka same zgrade.


Objekt se nalazi na parceli veličine 3090 m2. Parcela je već djelomično ograđena
žičanom ogradom, koja će se vremenom zamaskirati živicom. Na vanjskom
će prostoru biti također postavljeni neki muzejski eksponati (strojevi, transportna
sredstva i si.), koji će biti uklopljeni u cjelokupni ambijent hortikulturnog rješenja
koja će se izvesti uz konsultacije sa prof. Raušem .


Izložbeni prostor unutar zgrade iznosit će oko 413 m2: u prizemlju 182 m2 (tri
veće prostorije), te na katu 231 m2 (tri veće i pet manjih prostorija). Dio prizemlja
će biti izdvojen za kancelariju s bibliotekom, čajnu kuhinju i sanitarni čvor,
od kojega će dio biti i na katu.


Jedini uzor za unutrašnje uređenje, postavljanje i aranžiranje izložaka muzeja
(za sada) je »Forstmuseum« u Grossreiflingu u Štajerskoj (Austrija), a koji


43/
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 200     <-- 200 -->        PDF

je dio naših šumara i posjetio. No kako se kod nas radi o posve drugačijim tipovima
šuma i gospodarenja (ograničimo li se samo na Slavoniju), morat ćemo
tražiti vlastita rješenja. Šumarski muzej u Bošnjacima imat će ne samo povijesno-
muzejsku ulogu, nego također i kulturnu, turističku i, što je naročito značajno


Zgrada muzeja pod skelama — pogled s južne strane


— edukativnu. Mnoge školske, studentske i stručne ekskurzije navratit će u nj
da se upoznaju ne samo s prošlošću šuma i šumarstva Slavonije, nego i s općim
karakteristikama ovih šuma kakve su danas: njihovu sastavu, rastu, životu, podizanju
i njegovanju, sječi, transportu, životinjskom svijetu i lovu, upotrebi i preradi
drveta, šumskom mjerništvu, zakonodavstvu, publicistici, pa sve do takmičenja
sjekača, odraza na umjetnost itd.
Dio materijala za buduću muzejsku postavu već je prikupljen i nalazi se pohranjen
na raznim mjestima. No sam posao oko njegova odabiranja, evidentiranja,
konzerviranja i izlaganja zahtijevat će suradnju većeg broja kompetentnih
stručnjaka: muzeologa, arheologa i drugih stručnjaka. Normalno je, da postava
muzeja neće biti »stalna i nepromjenjiva«. Ona će se dopunjavati novim izlošcima,
pronalascima, saznanjima i idejama.


Ako se radovi na adaptaciji nastave u istom tempu, mogli bismo za dvije godine
proslaviti otvorenje muzeja. To će vrijeme brzo proći, a pravi »muzejski«
posao tek predstoji. Nije dovoljna samo zgrada i eksponati. Treba misliti (i to
već sada!) i na opremu: vitrine, izložbene stolove, panoe, fotografije, makete raznih
objekata, police, odgovarajuće osvjetljenje... a kasnije će doći i prospekti
itd.


Kao što se šumarstvo Slavonije može pred svijetom podičiti šumskim sastojinama
koje su podizale generacija šumara, tako bismo se jednoga dana morali
ponositi i svojim muzejom. A za to će trebati još mnogo rada i suradnje svih nas.


Mr. Nikola Segedi
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 201     <-- 201 -->        PDF

UPUTE SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne, stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva,
drvne industrije, zaštite prirode i lovstva, prikaze stručnih predavanja i društvenih zbivanja
(savjetovanja, kongresa, proslava i dr.) te prikaze domaće i strane stručne literature i
časopisa. Objavljuje nadalje, sve ono što se odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu,
podatke i crtice iz prošlosti šumarstva i drvne industrije te napise o radu Saveza i društava.


Radovi i članci koje pišu stručnjaci iz privrede imaju prednost.


Doktorske i magistarske radnje objavljujemo samo ako su pisane u sažetom obliku,
te zajedno s prilozima, mogu zauzeti najviše 10 stranica Šumarskog lista.


Posebno pozivam o stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva, kako
uspješnih tako i neuspješnih stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu vrijednost
za našu struku. Veličina rukopisa ne bi trebala prelaziti 10 stranica Šumarskog lista,
odnosno oko 15 stranica pisanih strojem s proredom. Ako rad ima priloge (fotografije,
crteže, grafikone, tušem ili strojem pisane tablice) tada je potrebno za svaku stranicu
priloga smanjiti rukopis za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto. Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Rukopis treba biti napisan pisaćim strojem s proredom i to tako, da redovi budu s lijeve
strane uvučeni za 3,5 cm od ruba papira. Uz svaki članak treba priložiti i sažetak i to
za hrvatski tekst 1/2 stranice, a za strani jezik može biti i do 1 stranice. Ukoliko se za
sažetak koristi zaključak članka treba ga posebno napisati. Sažeci se u pravilu prevode
na engleski jezik. Ukoliko prijevod ne dostavi autor, prevodi ga Uredništvo. U sažetku
na početku članka autor treba iznijeti problematiku i rezultate istraživanja te njihovu
primjenu u praksi.


Popis korišćene literature treba sastaviti abecednim redom na kraju članka i to:
prezime i početno slovo imena autora, u zagradi godina objavljene knjige ili časopisa,
naslov knjige ili časopisa (kod ovoga i br. stranice). Fotografije, crteži, grafikoni i si.
moraju biti jasni i uredni, jer se samo takvi mogu kliširati. Fotografije neka budu većeg
formata (najmanje 10 x 15 cm), kontrastne i na papiru visokog sjaja. Kod tablica, grafikona,
crteža treba voditi računa, da je najpovoljniji omjer stranica 1:1,5. Legendu treba
po mogućnosti ucrtati u sam crtež. Original može biti i većeg formata od tiskanog, a to
je i bolje, jer sa smanjenjem se postiže bolja reprodukcija. Crteži i si. moraju biti rađeni
tušem, a tablice mogu i pisaćim strojem, ali s crnom i neistrošenom vrpcom. Papir: paus,
pisaći i gusti pisaći.


Rukopise dostavljati u dva primjerka od kojih jedan treba biti original. Tablice,
crteže, grafikone i si. ne stavljati u tekst nego priložiti samostalno. Drugi primjerak može
biti i fotokopija.


Autori koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih naručiti istodobno
sa slanjem rukopisa. Separati se POSEBN O NAPLAĆUJ U po stvarnoj tiskarskoj
cijeni, a trošak se ne može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se može naručiti
30 separata.


Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz rukopis treba dostaviti broj i naziv
svojeg žiro računa kao i broj bankovnog računa Općine u kojoj autor stalno boravi na
koji se uplaćuje porez od autorskih honorara.


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 444-206
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 202     <-- 202 -->        PDF

TISKANICE - OBRASCI ZA POTREBE ŠUMARSTVA


NAZIV OBRASCA Oznaka - broj


A) Štampano u arcima


Očevidnik šumskih šteta i krivolovaca — arak 10—a
Knjižice procjene za jednodobne šume — arak 62—a
Knjižica procjene za preborne šume — arak 62-b
Plan sječa Šp—1
Plan sječa po sortimentima u oblom stanju Šp—2


Plan pošumljavanja Poš.


Plan njege mladika Pl—ml.
Plan čišćenja (guštika) Pl—čišć.


Plan lovne privrede


Plan vlastite režije
Plan investicija


Šumska kronika obr. 25


Katastar zadrž. i priv. šuma sa inventarima obr. 4


B) Štampano na kartonu (kartotečni listovi)


Kartotečni list za glavne šumske proizvode 36—a


C) Štampano u blokovima (perforirani listovi)


Nalog za terensko osoblje 50x2 54
Lugarski izvještaj 50 x 2 listova 54—a
Prodajni popis glav. šum. proizvoda — 100 listova 55
Prodajni popis glav. šum. proizvoda - 100 listova 58
Uplatnica za drv. proizvode 50 x 3 listova 58—a
Primjerbena knjižica za primanje trupaca — 50 x 3 listova ... . 63—a
Premjerbena knjižica za ogrjev, drvo — 50 x 3 listova 63—c
Obavijest o otpremi — 100 listova 69
Specifikacije otpreme — 50 x 3 listova 69—a
Tablice za kubiciranje trupaca — tvrdi povez


D) Dnevnik rada, službena knjiga terenskog osoblja, vel. 12x17 cm


OGT-1 Manual za opis sastojina i evidenciju izvršenih terenskih radova .


Isporuku tiskanica i knjiga vrši:


Savez društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije HRVATSKE
Zagreb — Mažuranića trg 11, tel. br. 444-206