DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 195     <-- 195 -->        PDF

ZAPISNIK


18. sjednice Predsjedništva Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, u proširenom sastavu, održane 16. svibnja 1990. godine
u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., prof. dr. Branimir Prpić, dr. Tomislav Prka,
mr. Stevo Mrđenović, mr. Vladimir Bogati, Franjo Kolar, dipl. inž., Josip
Knepr, dipl. inž., Josip Dundović, dipl. inž., Edo Kalajdžić, dipl. inž., Davor Krakar,
dipl. inž., Josip Maradin, dipl. inž., mr. Gašpar Fabijanić, Nadan Sirotić, dipl.
inž., Slavko Šarčević, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž i Vlatka Antonić.


DNEVNI RED:


1.
Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Predsjedništva.
2.
Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj-ožujak 1991. godine — rasprava
i usvajanje.
3.
Pripreme za održavanje 96. Skupštine Saveza DITŠDI Hrvatske:
a) Usvajanje prijedloga za dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine,


b) Kratki osvrti na rad organa Saveza i Društava u proteklom razdoblju —
priprema za izvještaj o radu,


c) Dogovor o izradi referata — uvodnih izlaganja o nekim aktualnim pitanjima
šumarstva i prerade drva u Hrvatskoj,


d) Organizacijska i druga pitanja.


4.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Zapisnik 17. sjednice usvojen je uz konstataciju da je i Edo Kalajdžić sudjelovao
u radu 17. sjednice Predsjedništva.


Ad. 2.


Vlatka Antonić , iznosi važnije podatke po pojedinim stavkama ostvarenog
prihoda i rashoda, koji su sadržani u izvještaju o izvršenju financijskog plana
u vremenu od 1. siječnja do 31. ožujka 1991. godine. U nastavku izlaganja naglašava
sve ozbiljnije probleme naplate naših usluga, a posebno sve većeg broja
dužnika, koji su navedeni u dostavljenom popisu — Dužnici per 30. travnja 1991.
godine.


Nakon dodatnog objašnjenja pojedinih prijedloga i pitanja i kraće rasprave,
usvojen je Izvještaj o poslovanju i prijedlozi s obrazloženjem:


a) Zakupninu za poslovni prostor uskladiti s odlukom nadležnih organa grada
Zagreba i naših stavova.


b) Visina osobnih dohodaka povećava se za 28,6 posto u odnosu na sadašnje
iznose, i usklađuje se s planskim iznosima.


433
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 196     <-- 196 -->        PDF

Ad. 3.


Napomene i prijedloge uz obrazloženje dao je Adam Pavlo v ić, predsjednik.
U raspravi praktično su sudjelovali svi prisutni, u kojoj je između ostalog
naglašeno:


— Između više aktualnih pitanja u šumarstvu i preradi drva najviše se govorilo
o primjeni Zakona o denacionalizaciji..., izgrađivanju racionalnije organizacije
hrvatskog šumarstva, o sintezi opčeg, državnog i posebno stručnog — od os-
i´jvnih oblika u šumarijama preko Uprava šuma do Direkcija šuma u osnovanom
javnom poduzeću »Hrvatske šume«. Posebno su naglašeni razlozi zbog kojih
bi se morali utvrditi zajednički temelji i kriteriji za osnivanje revira u kojima se
susreću spoznaje šumarske znanosti — struke i prakse i praktično izvođenje poslova
i zadataka sadržanih u planovima koji su izrađeni u skladu gospodarskih
osnova i dugoročne šumarske i opće gospodarske politike, što u pravilu znači i
racionalne upotrebe drvne mase u razvoju industrije i zanatstva na toj sirovinskoj
bazi. Sudionici u raspravi kritički su se osvrnuli na štete, koje nastaju u
šumama primjenom mehanizacije za nužno obavljanje poslova od uzgoja i njege
sastojina, zaštite šuma i upotrebe strojeva i druge opreme za iskorišćivanje i
transport šumskih proizvoda. Bilo je govora i o drugim štetama zbog kojih na
određenim proizvodima dolazi u pitanje normalno podizanje i očuvanje šuma
(divljači, glodavci, koze i dr.). Dogovoreno je da se u što kraćem vremenu organiziraju
posebna savjetovanja i traže praktični odgovori za konkretne slučajeve.
U raspravi je postavljeno više pitanja, što možemo i moramo učiniti za razvoj
šumarstva, preradu drva i očuvanje šuma i sa ekološkog, gospodarskog i općeg
stajališta, već u tijeku priprema i za vrijeme održavanja Skupštine s obzirom
da neka predložena rješenja Zakona o denacionalizaciji i vraćanju oduzetih nekretnina,
mogu negativno utjecati na ostvarivanje utvrđenih ciljeva.


Nakon svestrane rasprave o naprijed navedenim i drugim pitanjima i zadacima
zaključeno je:


— Usvaja se predloženi dnevni red, s tim da Radna grupa uvažavajući mišljenja
i prijedloge na ovoj sjednici, za drugi dio rada 96. Skupštine — Savjetovanje,
pripremi uvodna izlaganja o aktualnoj problematici u šumarstvu.
— 96. Skupština Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
održat će se 20. lipnja 1991. godine u Zagrebu u 10 sati na Šumarskom
fakultetu u velikoj dvorani.
— Izvještaj o radu Saveza i Društava pripremit će se na osnovu Izvještaja
Društava, odgovarajuće dokumentacije i drugih izvora o radu u proteklom razdoblju.
Izvještaj o izdavanju Šumarskog lista pripremit će glavni i odgovorni
urednik.
— Izmjene i dopune Statuta Saveza — pripremit će prijedlog s obrazloženjem
Ivan Maričević.
— Predsjednik Adam Pavlović, potpredsjednik Đuro Kovačić i tajnik Ivan
Maričević upoznat će v. d. direktora direkcije »Hrvatske šume« o održavanju 96.
Skupštine Saveza i neposrednom sudjelovanju u radu predstavnika »Hrvatske
šume«.
— Organizacijsko-tehničke pripreme obavit će zajedno stručna služba Saveza
i Šumarskog fakulteta.
<134
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 197     <-- 197 -->        PDF

Ad. 4.


Prihvaćen je Izvještaj o stanju predmeta na sudu:


1. U predmetu iselenja iz poslovnog prostora Tehnološkog fakulteta Okružni
sud uvažio je našu žalbu, te je presudom broj: Gž-6263/90. od 18. 12. 1990. ukinuo
prvostepenu presudu i vratio na ponovno raspravljanje uz izmjenu prvostepenog
suca. Spis je sada signiran sucu Goranu Krajkoviću. Rasprava je zakazana za
22.
05. 1991. u 9 sati.
Također je zakazana rasprava radi iselenja Knjižnice. Oba spisa su sada spojena,
tako da sudac Goran Karajaković vodi oba spisa, kao jedan predmet. I tu
je rasprava zakazana za 22. 05. 1991.


2. Predani su prijedlozi za izvršenje na temelju vjerodostojne isprave, tj. računa,
radi isplate zakupnine protiv Tehnološkog fakulteta za mjesec 10, 11. i 12.
1990. i mjesec 1, 2, 3. i 4. 1991.
Čekam da sud izda dozvole izvršenja.


3. Rasprava protiv Tehnološkog fakulteta, radi isplate zakupnine za prethodno
razdoblje zaključena je 16. 04. 1991.
Odvjetnik:
Jasna Drezga
Zapisnik sastavio:
(Ivan Maričević, dipl. inž.)
Predsjedavajući
(Adam Pavlović, dipl. inž)