DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 179     <-- 179 -->        PDF

Ad. 1.


Dipl. in/. Adam Pavlovi ć, predsjednik


Dame i gospodo, kolegice i kolege!


Otvaram 96. redovnu godišnju Skupštinu Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske. Pozdravljam sve delegate i ostale
sudionike, a posebno naše goste:


1.
Dipl. inž. Slavka H o r v a t i n o v i ć a, pomoćnika Ministra za poljoprivredu
i šumarstva,
2.
Prof. dr. Paulu Durbešić , predsjednicu Hrvatskog ekološkog društva
Zagreb,
3.
Prof. dr. Šimu Meštrovića , dekana Šumarskog fakulteta Zagreb,
4.
Posebno srdačno pozdravljam naše šumarske veterane, na čelu sa savjetnikom
dipl. inž. Oskarom P i š k o r i ć e m.
Prema našem Statutu obavezni smo svake godine održati redovnu Skupštinu
Saveza.


Predsjedništvo Saveza zaključilo je na sjednici od 27. veljače o.g. da se počne
sa pripremama za održavanje 96. Skupštine, te da se i ova Skupština održi u dva
dijela, društveni dio i savjetovanje o aktualnim temama iz oblasti šumarstva Hrvatske.
Formirana je radna grupa koja je nakon rasprave o nekoliko tema, predložila
Predsjedništvu da se za savjetovanje na ovoj Skupštini pripreme izlaganja
na aktualne teme i to:


1.
Zakon o denacionalizaciji i vraćanju oduzetih nekretnina, koju će pripremiti
prof. dr. Šime Meštrović i dr. Đuro Kovačić.
2.
Revirni sustav u šumarstvu Hrvatske kao osnovni preduvjet povećanja
ekoloških, socijalnih i sirovinskih funkcija šuma.
Dana 16. svibnja 1991. godine održana je proširena sjednica Predsjedništva
Saveza na kojoj je utvrđen dnevni red za ovu Skupštinu.


Prema Nacrtu Zakona o denacionalizaciji... u članku 15. stoji... da poljoprivredno
zemljište te šume i šumska zemljišta, koja su pripadala nekadašnjim
zemljišnim i srodnim zajednicama te Krajiškim općinama, trebaju biti vraćena
kao skupno vlasništvo selima kojima su pripadali.


Kada bi došlo do primjene ovoga stava iz Zakona, polovina šuma i šumskih
zemljišta kojima gospodare »Hrvatske šume«, bila bi izdvojena iz gospodarske
cjeline.


»Hrvatske šume« su stavile primjedbu na Nacrt zakona. Ove primjedbe treba
podržati i sa nizom novih primjedaba i argumenata sa savjetovanja na ovoj
Skupštini, upoznati nadležne organe vlasti o neodrživosti ovakve formulacije u
Zakonu.


Drugi dio savjetovanja odnosi se na temu o revtirnom sustavu u šumarstvu
Hrvatske. Ovo je također veoma značajna tema kojoj treba posvetiti veliku pažnju,
jer se u »Hrvatskim šumama« uvodi revirni sustav kao temeljna organizaciona
jedinica za gospodarenje šumama.