DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 174     <-- 174 -->        PDF

Na kraju knjige dat je iscrpan spisak
naše i strane dendrološke literature,
što čitaocu može poslužiti za iscrpnije
izučavanje ove materije. Rječnik botaničkih
termina (kojih ima oko 1000) i spisak
skraćenica imena autora navedenih u
knjizi upotpunjuju njen sadržaj i pružaju
čitaocu odgovarajuće informacije, kao
i registri naučnih imena, srpskohrvatskih/
/hrvatskosrpskih, slovenačkih, makedonskih,
engleskih, francuskih, njemačkih,
italijanskih i ruskih.


Koncepcijom i sadržajem, kvalitetnim
ilustracijama i visokim tehničkih dometom
knjiga predstavlja vrijedno djelo
ove vrste. Ove karakteristike omogućava-


IZ PRAKSE ZA PRAKSU


ju čitaocu da na brz i lak način upozna
obrađene vrste alohtone dendroflore. To
istovremno omogućuje njeno široko korištenje
od strane učenika i nastavnika
stručnih škola, studenata i nastavnika
fakulteta, gdje se izučava ova materija,
kao i stručnjaka za hortikulturu i pejzažnih
arhitekata. Pored ovih, knjiga će
naći korisnike među brojnim ljubiteljima
prirode, naročito onima koji se amaterski
bave vrtlarstvom. To su potvrdila i
ranija djela iz edicije Priroda Jugoslavije
ovog autora za što mu i ovom prilikom
izražavamo čestitke.


Prof, dr Vladimir Beus


UTJECAJ ŠUMSKOGOSPODARSKE OSNOVE PODRUČJA NA
OSNOVE GOSPODARENJA GOSPODARSKIM JEDINICAMA


Potrajnost prihoda u jednodobnim regularnim
šumama je direktno vezana za
normalan razmjer dobnih razreda.


Budući da se stvarni razmjer dobnih
razreda po gospodarskim jedinicama manje
ili više razlikuju od normalnog razmjera,
to je sve teže postići potrajnost
prihoda, pogotovo potrajnost jednakih
godišnjih prihoda na nivou jedinice ili
šumarije bez većih gospodarskih žrtava.


Zbog ovog razloga i veće vjerojatnosti
da će se na većim površinama, na više
gospodarskih jedinica lakše postići normalan
razmjer dobrih razreda, formiraju
se šumskogospodarska područja na kojima
se bez većih gospodarskih žrtava
može lakše postići potrajnost jednakih
godišnjih prihoda. Kako se ova materija
riješava kroz šumskogospodarsku osnovu
područja, njene se odredbe moraju
striktno izvršavati. Osnove gospodarenja
za pojedine gospodarske jedinice koje
odstupaju od odredaba šumskogospodarske
osnove područja, moraju se korigirati.


Budući da u operativi često dolazi do
određenih nesporazuma i ne jasnoća oko
utjecaja šumskogospodarske osnove područja
na osnove gospodarenja iznijet ću
jedan primjer kad se donosi šumskogospodarska
osnova područja i jedan primjer
kad se donosi osnova gospodarenja
za gospodarsku jedinicu.


Za šumskogospodarsko područje izrađena
je šumskogospodarska osnova područja
za razdoblje od 1986—1995. godine.


Primjera radi, za gospodarsku jedinicu
»X «izrađena je osnova gospodarenja
za razdoblje 1983—1992. godine.


U osnovi gospodarenja za gospodarsku
jedinicu »X« određen je etat glavnog
prihoda za I/l — 25000 ms. U šumskogospodarskoj
osnovi područja za istu jedinicu
određen je etat glavnog prihoda za
I/l — 15000 m3. Direktnim kompariranjem
ova dva etata ne može još zaključiti
da li je etat osnove gospodarenja u
suprotnosti s odredbama šumskogospodarske
osnove područja, jer svako dese
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 175     <-- 175 -->        PDF

togodištc ima svoje etatne mogućnosti.
Međutim, ako od etata 25000 m3 kojeg
je propisala osnova gospodarenja za razdoblje
1983—1992. god. odbijemo posječenu
masu u vremenu od 1983—1985. god.
koja iznosi, primjera radi 5000 m3, dakle
25000 — 5000 = 20000 m3, možemo zaključiti
da nam je u osnovi gospodarenja za
ovu jedinicu ostalo još 20000 m3 koju
treba posjeći do 1992. godine. Kako je u
šumskogospodarskoj osnovi područja za
ovu jedinicu predviđen etat glavnog prihoda
za I/l 15000 m3, lako se uočava
da je ostatak etata u osnovi gospodarenja
veći za 5000 m3 od etata šumskogospodarske
osnove područja. Prema tome
za ovaj iznos moramo umanjiti etat u
osnovi gospodarenja u suprotnom prekršit
ćemo odredbe šumskogospodarske os


nove područja.


Kad se donose šumskogospodarske osnove
područja treba prekontrolirati sve
osnove gospodarenja i dovesti ih u sklad
sa šumskogospođarskom osnovom područja.
Najčešće će biti odstupanja kod
onih jedinica čije osnove gospodarenja
imaju više godina a poklapaju se sa godinama
važenja šumskogospodarske osnove
područja.


Naravno, one gospodarske jedinice, čije
osnove gospodarenja imaju isti »KORAK
« sa šumskogospođarskom osnovom
područja, moraju imati i iste smjernice i
šumskogospodarska osnova područja.


Da zaključim, kad se donese šumskogospodarska
osnova područja, etat u osnovama
gospodarenja, kad se od njega
oduzmu sječe izvršene u periodu od važenja
osnova gospodarenja do godine kad
je donesena šumskogospodarska osnova
područja, mora biti manji od etata koji
je predviđen u šumskogospodarskoj osnovi
područja po gospodarskim jedinicama.


Evo primjera kad se donosi osnova


gospodarenja za gospodarsku jedinicu i


kad postoji važeća šumskogospodarska


osnova područja čije smjernice važe od


1986—1995. godine.


Za jedinicu »Y« donosi se osnova gospodarenja
čije smjernice važe od 1991—
—2000. godine. Propisani etat glavnog prihoda
u ovoj jedinici primjera radi iznosi
I/l 10000 m3. Za istu jedinicu u šumskogospodarskoj
osnovi područja dakle za
razdoblje od 1986—1995. godine propisan
je etat glavnog prihoda (opet primjera
radi) I/l 20000 m3.


Naravno, opet ne možemo direktnim
uspoređivanjem ova dva etata zaključiti
da li su odredbe osnove gospodarenja u
suprotnosti sa šumskogospođarskom osnovom
područja. Prvo moramo vidjeti
što je posječeno od glavnog prihoda za
razdoblje 1986—1990. god. pa to oduzeti
od etata šumskogospodarske osnove područja.
Ako je u tom razdoblju primjera
radi opet posječeno 5000 m3, dakle 20000
m3 — 500Om3 = 15000 m8, znači preostalo
je još 15000 m3 drvne mase da se posječe
u ovoj jedinici do kraja važenja šumskogospodarske
osnove područja.


Budući da je osnova gospodarenja za
ovu jedinicu do 2000. god. predvidjela za
sječu 10000 m3, očito je da se odredba
šumskogospodarske osnove područja ne
će izvršiti, jer osnova gospodarenja nije
predvidjela dovoljno etata. U tom slučaju
mora se povećati etat glavnog prihoda
u osnovi gospodarenja za 5000 m3 da bi
se mogla izvršiti odredba šumskogospodarske
osnove područja. U ovom slučaju,
kad se donosi osnova gospodarenja za
gospodarsku jedinicu, predviđeni etat
glavnog prihoda ne smije biti manji od
etata glavnog prihoda kojeg je predvidjela
šumskogospodarska osnova područja
kad se od njega oduzme sječa glavnog
prihoda koje su izvršene u toj jedinici
od 1986. god. do godine u kojoj se donosi
osnova gospodarenja.


Iz ova dva primjera očit je utjecaj
šumskogospodarske osnove područja na
osnove gospodarenja.


U prvom slučaju morali smo smanjivati,
a u drugom povećati etat u osnovama
gospodarenja.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 176     <-- 176 -->        PDF

Do izrade šumskogospodarske osnove
područja, predviđeni etat u osnovama gospodarenja
mogli smo, unutar desetgodišta,
slobodno realizirati kako nam je najbolje
odgovaralo, a s izradom šumskogospodarske
osnove područja limitirani
smo na realizaciju dijela etata do kraja
važenja šumskogospodarske osnove, a dio
do kraja važenja osnove gospodarenja. U
drugom primjeru umjesto 10000 m3 da
je osnovom bio predviđen etat od 20000
m3, realizacija ovog etata bila bi 15000
m3 do kraja važenja šumskogospodarske
osnove (1995. g.), a preostali dio od 5000
m3 do kraja važenja osnove gospodarenja
(2000. g.).


Naravno, ovo što je rečeno za etat
glavnog prihoda važi i za etat prethodnog
nog prihoda i za šumsko-uzgojne radove.


Kod prethodnog prihoda ne bi smjelo
biti razlike između odredaba šumskogospodarske
osnove područja i osnova gospodarenja
zbog toga, što se kod prethodnog
prihoda svake godine siječe cea.
1 10 predviđenog etata.


Kod šumsko-uzgojnih radova treba
više računa voditi o neizvršenju nego o
prekoračenju šumsko-uzgojnih radova,
kad se zna da šumsko-uzgojni radovi
predstavljaju trošak radne organizacije.


Vinkovci, 3. IV 1991. godine


mr. Krajina Martin dip!, inž. šum.


GODIŠNJI PLAN GOSPODARENJA


Po Zakonu o šumama u čl. 32 stoji,
iznimno ako ne postoji mogućnost pravovremene
revizije odnosno obnove gospodarske
osnove, gospodarit će se u
tim šumama na osnovi godišnjeg plana
gospodarenja, ali najduže jednu godinu.
Dakle, u godini kad nastaje prekid u
kontinuitetu važenja gospodarskih osnova,
donosi se godišnji plan gospodarenja.
Plan se donosi prije nego nastupi kalendarska
godina za koju se donosi godišnji
plan gospodarenja, na način i u postupku
kako se donose osnove gospodarenja.


Odredba godišnjeg plana gospodarenja
u pogledu sječa, šum. uzgojnih radova
kao i radova na zaštiti šuma moraju
se striktno poštovati kao i odredbe osnove
gospodarenja. Takav plan mora sadržati
popis odsjeka s količinama i vrstama
radova koji se moraju obaviti u
toj godini. U spomenutom čl. 32 dalje
stoji da izvršenje godišnjeg plana gospodarenja
smatra se prvom godinom izvršenja
revidirane odnosno obnovljene osnove
gospodarenja gospodarskom jedinicom.


Ovu odredbu je zaista teško razumjeti.
Postavlja se pitanje kako je moguće raz


dužiti osnovu gospodarenja s izvršenim
radovima u godini koja nije osnovom
obuhvaćena, dakle s radovima koji su
izvršeni izvan perioda za koju važi osnova
gospodarenja.


Osim toga u godini kad važi godišnji
plan gospodarenja mogu se izvršiti neki
radovi koje u osnovi ne moramo raditi,
pa prema tome neće biti ni planirani u
osnovi. Na kraju po isteku osnove vrši
se bilans izvršenih radova u odnosu na
planirane radove, pa tako isto treba postupiti
i kod godišnjeg plana gospodarenja,
kako bi se vidjelo što je od planiranih
radova izvršeno. Ostaje pitanje kako
je to moguće ako se izvršenje godišnjeg
plana gospodarenja smatra prvom
godinom izvršenja osnove gospodarenja.


U gospodarskoj jedinici za koju je donesen
godišnji plan gospodarenja kaou jedinicama u prvoj godini važenja osnova
gospodarenja čija je izrada u toku,
formira se stručna komisija koja odobrava
godišnje operativne planove sječe,
šum. uzgojnih radova i planova zaštite
šuma koji se odnose na ove jedinice.


Rad ove komisije je nepotreban i bez
svrhe iz slijedećih razloga:
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 177     <-- 177 -->        PDF

Plan sječe je proizišao iz prethodno
izvršene doznake, pa ako je ta doznaka
bila predviđena osnovom onda je i taj
plan sječe regularan i za njegovu realizaciju
nije potrebno posebno odobrenje
komisije.


Međutim, ako je doznaka izvršena izvan
propisa osnove odnosno godišnjeg
plana gospodarenja onda je takav plan
nezakonit i njegovu realizaciju ne može
odobriti nikakva komisija.


U gosp. jedinici za koju je donesen
godišnji plan gospodarenja, plan šum. uzgojnih
radova i plan zaštite šuma mogu
se izvršiti bez posebnog odobrenja komi


sije jer su predviđeni god. planom gospodarenja-
U gosp. jedinicama u kojima je
u toku izrada osnova gospodarenja planirani
šum. uzgojni radovi i radovi na
zaštiti šuma ne mogu se izvršiti dok se
ne donesu osnove gospodarenja i ove radove
ne može odobriti komisija.


Na kraju, u šumi se mogu vršiti samo
oni radovi koji su predviđeni osnovama
gospodarenja, odnosno godišnjim planom
gospodarenja.


U godini za koju važe odredbe osnove
gospodarenja ne može se donijeti godišnji
plan gospodarenja.


mr. Krajina Martin dipl. ini. šum.