DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 171     <-- 171 -->        PDF

balo je navesti posljedice revalerizacije
dinara, koje su za drvnu industriju, npr.,
bile s teškim posljedicama sve do porasta
nezaposlenosti baš u najsiromašnijim
krajevima, u krajevima, gdje je rad u
šumi bio glavni izvor prihoda znatnog
broja stanovništva. Takvo stanje dokumentirao
je Br. Begović. (3)


3. Iz rada Fehima Dž. S p a h e Skradinska
nahija 1574. godine« saznajemo,
da od stotinjak posjeda (njiva, bašta,
maslinik) samo jedan posjeduje i šumu
ali »koja se krči«. To znači da su šume
i pašnjaci bili javno dobro.
Ostali su prilozi, prema redosljedu u


knjizi:
Hrabak , B.: Stočarstvo i stočarski
proizvodi Kosova i susjednih krajeva


1455—1800;
Sršan , S.: Pregled gospodarsko i demografskog
stanja vukovarskog vlastelinstva
1728—1736. To je zapravo treći
dio radnje kojom je obuhvaćeno stanovništvo,
i promjene, u 1736. godini na


području Vukovara te sela od Vukovara
do Ilače i Nijemaca.
Butorac , J.: Kretanje stanovništva u


selu Djedina Rijeka kod Slavonske požege
(tokom stoljeća);
Sršan , S.: Popis đakovačkog veleposjeda
1757. godine. U tom popisu za 47
sela đakovačkog vlastelinstva nalazimo


KERESZTESI, B., 1988:
THE BLACK LOCUST.
AKADfiMIAI KIADO, BUDAPEST


Uz glavnog autora još 17 stručnjaka u
ovoj knjizi iznose rezultate istraživanja
bagrema u Mađarskoj od 1950. do 1985.
godine. Tiskana je na engleskom jeziku,
A5 formata, sadrži 196 stranica i 55 slika.
Cijela knjiga obrađuje 3 široka, međusobno
povezana područja: šumarstvo,
pčelarstvo i drvnu industriju. Podijelje


na je u tri dijela.


poimenično sve stanovnike s veličinom
posjeda po kulturama za svako selo;
I n a n c i k, Halil (univerzitetski profesor
u Ankari): Stvaranje kapitala u Os


manlijskom carstvu.


Na kraju knjige su »Recenzije i prikazi
« šest knjiga, među kojima i tri knjige
Br. Begovića pod naslovom Šumska
privreda Bosne i Hercegovine 1878—1941.
(iz pera O. Piškorića), Od ostalih prikaza
navodimo prikaz (ali ne i recenziju) knjige
»Tri stoljeća Belja« (808 stranica, koju
je izdao Zavod za znanstveni rad u
JAZU-a u Osijeku još 1986. godine). Među
94 rada nalaze se i radovi S. Tepšića
i M. Maj era o ulozi i značenju
šuma Baranje te J. B r n e i D. Todor
i ć a o lovnom gospodarenju jelčenskom
divljači. No vjerojatno se nalazi
pabiraka o šumama i o gospodarenju
njima i u nekim drugim prilozima.


Oskar Piškorić


BILJEŠKE


(1) Ne istražujući dalje, možemo pretpostaviti
da se staronjemački naziv »Lehrbaum« odnosi
na javor. Javor se, naime, navodi kao vrsta gorskokotarskih
šuma u komisijskom protokolu za
bečku Dvorsku ktancelariju iz 1724. godinne. Protokol
je objavljen u knjizi »Un inventario forestale
del XVIII secolo per i boschi costieri dell´ Alto
adriatico, Roma 1976.«, koja se nalazi u knjižnici
Saveza ITSDI Hrvatske i prikazana je u šumarskom
listu br. 4—5/1978.
(2) U navedenoj knjizi pod (1).
(3) Br. Begović: šumska privreda Bosne i
Hercegovine 1918—1941. Sarajevo, 1985.
Prvi dio razmatra opću problematiku
bagrema uključivši botanički opis, rasprostranjenost,
šumsko-uzgojna svojstva,
kulture i dr.


U trećem dijelu govori se o kulturama
bagrema u zemljama koje ga uzgajaju
na velikim površinama.


Drugi, glavni i naopširniji, dio knjige
prikazuje rezultate istraživanja bagrema
mađarskih stručnjaka, pa ga prikazujemo
nešto detaljnije.


Bagrem u Mađarskoj zauzima preko
18°/o površine, više nego ijedna druga


409
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 172     <-- 172 -->        PDF

vrsta pojedinačno. Ukupna površina pod
bagremom bila je 1986. godine 271.000 ha.
Plan je da se ta površina do 2000. godine
poveća za 10—12V». Navedeni su svi lokaliteti
i površine pod bagremom što je
prikazano tekstualno i tabelarno sa uređajnim,
taksativnim i drugim podacima.


Vrlo velik prostor posvećen je kultivarima
bagrema koje su sami proizveli.
Prema namjeni sve su kultivare podijelili
u 3 grupe. Prva obuhvaća kultivare
(nabraja 10 najvažnijih) namijenjene proizvodnji
kvalitetnih pilanskih trupaca. U
drugoj su kultivari (nabraja 6 najboljih)
za proizvodnju stupova i kolaca, a u trećoj
su kultivari za pčelinju pašu i ukrasna
stabla. Postoji nekoliko kultivara iz
prve i druge grupe pogodnih i za šumarstvo
i za pčelinju pašu.


Jedan manji dio posvećen je sjemenskim
kulturama (potrebno ih je 600 ha)
i sjemenu (godišnje supotrebe 7,5 t) i proizvodnji
sadnica. Glavni i najjeftiniji način
proizvodnje sadnica je iz sjemena, a
obrađena je također proizvodnja vegetativno
i mikropropagacijom.


Regeneracija kultura i pošumljavanjc
baziraju se na 3 glavna faktora: klima,
hidrologija i tlo.


Šumske površine su podijeljene u 4
klimatska tipa, a indikator su vrste drveća
i sastojine. Bagrem dobro ne uspijeva
jedino u klimatskom području bukovih
šuma.


Prema hidrologiji šumske površine
su podijeljene u 6 hidroloških tipova.
Za bagrem su najbolji tipovi sa dobro
prozračnim i dreniranim tlima.


Po njihovoj klasifikaciji postoje 43
tipa tla, od kojih su 22 povoljna za bagrem.


U ovom dijelu još se govori o načinima
sadnje sadnica, njezi mladih kultura,
tehnikama i strojevima za različite namjene.


Jedan dio obrađuje zdravstveno stanje
bagrema, vrste i vrijednosti sortimenata.


Posebno poglavlje posvećeno je njezi
bagrema. Jedna vrsta njege privodi se
u visokim kulturama i panjačama, a druga
kod kultivara.


Jedan dio knjige važan je za iskorišćivanje,
gdje se govori o sječi, vremenu
sječe, načinima, izradi sortimenata, transportu
i mehanizaciji, uz navode određenih
normi.


Upotreba bagremovog drveta bazira
na njegovim svojstvima, a dijeli se u 3
kategorije:


I. Tradicionalni produkti: ogrijevno,
pilansko i rudničko drvo, parketi, željeznički
pragovi, vinogradarski kolci, stupovi
i dril.
Relativno noviji produkti: drvo za
bačve, furnirske i panel ploče, palete i
dr.


III. Novi produkti: elementi za mostove,
različiti elementi u cestogradnji i si.
Računa se da će upotreba bagremovog
drveta u budućnosti biti sve šira i
češća i u vrlo širokom spektru primjene.


Iz izloženog se vidi da u ovoj knjizi
vrijedne podatke mogu naći i naši stručnjaci
da bi što bolje iskoristili bagrem
koji u našoj zemlji raste na cea 50.000
ha. Stoga smatram da je i ova obavijest


o sadržaju knjige korisna.
Doc Dr. Milan GLAVAŠ