DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 169     <-- 169 -->        PDF

naše suvremenosti kao prostora u kojem
su se dogodili značajni politički i povijesni
događaji kao jednoj od rezidencija
predsjednika Josipa Broza Tita.


Ad 3. Šesto izdanje knjige »Prirodne
znamenitosti Hrvatske« registriramo u
Šumarskom listu, jer o toj knjizi do sada
u njemu nije bilo riječi. Vrijedno je
zabilježiti i to, da knjige i ovakvog sadržaja
u roku od manje od 20 godina
(prvo izdanje izašlo je 1973. godine), izlazi
u ponovljenim izdanjima s ukupnom
nakladom od blizu 100 000 primjeraka.


Prirodne znamenitosti Hrvatske, ili
točnije izbor tih znamenitosti, u ovoj
knjizi prikazane su sa 61 člankom. Pojedini
prikazi su, prema zahtjevu fdnansijera
izdanja — Školske knjige, kratki,
pa i vrlo kratki. Takav zahtjev uslovio
je sažetost u prikazu, zadržavajući se
samo na najhitnijem. Tako, npr., za šumskog
mrava čitamo da je »vrlo koristan
za šumu i šumsku zajednicu, jer uništava
mnoge štetne kukce, što je osobito
vidljivo za masovne pojave štetnika«.
Dan je i brojčani podatak: »samo jedan
mravinjak uništi u jedno ljeto 2—5 milijuna
štetnih kukaca«. Stoga je »kao
korisna životinjska vrsta, šumski mrav
zaštićen (te je) svaki razoren mravinjak
u šumi neprocjenjiva šumska šteta«. ltd.


Nasuprot kratkom tekstu obilan je
ilustrativni materijal, fotografije predjela
i životinja u boji. Mnoge slike doku-


ACTA
HISTORICO — OECOMONICA
IUGOSLAVIAE
Vol. 16.


U ovom svesku Acta za šumarstvo
značajna su tri priloga: E r c e g, Ivan:
Prvi univerzitetski profesor ekonomsko


državnih znanosti u Hrvatskoj; Pitić ,
Goran: Karakteristike i organizacija spoljnotrgovinskog
sistema Jugoslavije od 1919.
do 1929. godine, i S p a h o, Dž. Fehim:
Skradinska nahija 1574.
mentarnog su značaja. Da navedem samo
snimku ostatka prašume bukve i
jele na Ličkoj — Velikoj Plješivici, u
specijalnom rezeravtu šumske vegetacije
Plješivica — Debeli vrh. Površina tog
rezervata doduše je svega 4,18 ha, ali je
okružen istovrsnom gospodarskom šumom
tako, da živi u bitnom nepromjenejnom
ekološkim uVjetima. Kao dokument,
jer uvijek postoji mogućnost propasti
sastojine rezervata zbog prirodnih
faktora (napada insekata, uslijed požara
a danas i zbog djelovanja kiselih kiša).


U knjizi dan je i popis rezervata i
spomenika prirode te zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta kao i karta »opisanih
rezervata i spomenika prirode u Hrvatskoj
«, Dodajmo, da su za navedene biljne
i životinjske vrste uz hrvatski naziv
dani i stručni, na latinskom, što omogućuje
i točnu identifikaciju pojedine vrste,
jer narodni nazivi za istu vrstu nisu uvijek
identični.


Autori teksta i slika? Tekstovi potječu
od stručnih suradnika Republičkog zavoda
za zaštitu prirode Hrvatske iz prvog
izdanja (Zv. Badovinac, I. Bralić, M.
Kamenarević, R. Kevo, Zv. Mikulić i O.
Piškorić). Autori fotografija su brojniji,
njih 23. dakle i izvan Zavoda. Od šumara
u zadnjem, VII, izdanju su D. Bohma,


A. Frkovića, Đ. Rauša i Filipa Šabića.
Oskar Piškorić


1. Prvi univerzitetski profesor ekonomsko-
državnih znanosti u Hrvatskoj
je, kako u napomenama o piscu i njegovom
traktatu navodi autor I. E r c e g
je Adalbert Adam B a r i ć. Barića je, naime,
kraljica Marija Terezi ja imenovala
profesorom »svih nastavnih predmeta
novoosnovanog Političko-kameralnog studija
« (STUDIO POLITICA-CAMERALE) u
Varaždinu 1769. godine, koji je studij
1772. godine premješten u Zagreb i, kako
sam Barić kaže, u Hrvatskoj je boravio
sedam godina tj. do 1775. godine. Kasnije
407
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 170     <-- 170 -->        PDF

je prešao u Ugarsku i kao rektor Ugarskog
univerziteta umirovljen 1804. godine.
Te godine u časopisu Zeitschrift von
und fiir Ungarn« u dva dijela objavljuje
»STATISTIČKE PRILOGE POZNAVANJU
STANJA U HRVATSKOJ s najavom trećeg
nastavka, ali kojega pisanje presrela
je vjerojatno bolest. Više podataka


o A. A. Bariću može se naći u Hrvatskom
biografskom leksikonu.
Kod ocjene navoda A. Barića u ovom
traktaktu valja računati s time, da ih
piše »samo iz sjećanja« iako je za vrijeme
boravka u Hrvatskoj »naročito u
dva glavna grada: Zagrebu i Varaždinu
često imao prilike da proputujem većinu
okruga u toj zemlji i da kroz prijateljstva
i dobre odnose sa stanovništvom
iste upoznam«. Originalni tekst pisan je
na njemačkom jeziku, a za Acta na hrvatski
prevega ga je Marija Z n i k a.
Pod Hravtskom u pravnom (političkom)
smislu smatrale se krajem XVII. stoljeća
samo tri županije: Zagreb, Varaždin
i Križevci. Dodajemo, da je Zagrebačka
županija dopirala sve do Rijeke nakon
što je 1786. godine car Josip II. ukinuo
Severinsku županiju (koju je 3776. osnovala
Marija Terezija).


Barić smatra, da »jedva može sumnjati
« kako između Karlovca i Bakra
»u neviđenim masama stijenja ne
leže skriveni mnogi korisni proizvodi
mineralnog carstva. ... Možda bi se ovdje
dalo početi s rudarstvom, koje bi
se ovdje, uz veliko obilje drveta
(spac. ref.), moglo izdržavati uz male
izdatke«. Time bi najbjednijim stanovnicima
bio otvoren željeni put hrane,
koji bi oni također, budući da su i bez
toga naviknuti živjeti štedljivo u siromaštvu,
uz nisku nadnicu mogli ocijeniti
sretnim.« Šuma, dakle, s jedne strane
omogućila bi iskorišćivanje ruda a s
druge strane bolje životne uvjete tamošnjeg
stanovništva.


Barić dalje nastavlja da »je neizmjerno
bogatstvo šuma, naročito jelovih,
omorikinih, ´Lehrbaumen´, hrastovih i


bukovih, ali ono se ne koristi (1). Tisuće
najljepših stabala padaju i propadaju
u truleži« a koje bi se mogla iskoristiti
za proizvodnju pepeljače i potaše te proizvodnje
stakla; trebalo bi na potocima
podići više pilana, »koje tu i tamo nalazimo
ili prvenstveno na Kupi koja ondje
izvire.« No za prijevoz duže građe nedostaju
putevi da se dopreme do Rijeke.


U Izvješću bečkog Dvorskog ureda
iz 1724. godine o stanju šuma u Istri i
sjeverozapadnoj Hrvatskoj na ovom zadnjem
području kod svake šume navodi
se paša i štetnost koza (2). Barić međutim
navodi da se nalazi vrlo mali broj
koza (kao i druge stoke). U bilješci se
navodi da se »od vladavine Josipa II. na
Komorskom dobru Mrkopalj i Čabar
drže najljepše svilorune ovce padovanske
i španjolske pasmine«. Smanjenje broja
koza u Gorskom kotaru posljedica je
zabrane držanja koza, koju je zabranu
izdala Severinska županija, kojom je pak
omogućena zamjena koza ovcama baš navedenim
pasminama. Ne samo koza, nego
i domaće malovrijedne ovce.


Neshvatljiv je međutim njegov opis
Karolinške ceste tj. ceste koje je »s neviđenom
mukom i velikim troškovima
za cara Karla VI. oko godine 1726. građena
(kao) poštanska i komercijalna cesta
«, da je »gotovo potpuno uklesana u
stijenama«! Kako sam tom cestom, i to
pješke, prošao od Bosiljeva do Ravne
Gore poznato mi je, da nema ni znatno
većih usjeka ili poluusjeka a, konačno,
prolazi kroz tipični kraški kraj. Jedino
odgovara stvarnosti da »njezin pravac
protiče gotovo samo uzbrdo i nizbrdo«.
(Danas se od prvotne trase koristi dio
od Stubice na Vrbovsko preko Sušice u
Ravnu Goru i dalje prema Mrkoplju).


2. Goran P i t i ć više je obradio organizaciju
nego karakteristike vanjskotrgovačkog
sistema Jugoslavije od 1919. do
1929. godine. Dotiče se agrara, a o drvnoj
industriji, što znači i šumarstvu, nema
ni riječi. Naime, kada je već navedena
zaustavljanje inflacije 1922. godine tre