DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 151     <-- 151 -->        PDF

PORTRETI


Prof. dr. ing. VJEKOSLAV GLAVAC


U lipnju prošle godine zaokružio je 60 godina života naš ugledni šumarski
stručnjak, istraživač, pedagog i pisac prof. dr. Vjekoslav Glavač , pa je taj
jubilej prilika da naša, osobito mlađa, stručna javnost pobliže upozna njegov
životni put i pregalaštvo u šumarstvu Hrvatske i Njemačke.


Vjekoslav Mladen Glava č rodio se 4. VI. 1930. godine u Zagrebu, gdje je
završio osnovnu školu (1940), realnu gimnaziju (1948) i šumarski odsjek na ondašnjem
Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta (1953). Iste godine povremeno
se uključuje u vegetacijska istraživanja i kartiranja botaničara Ive Horvata,
a usto radi u Šumariji Sljeme (Zagreb) i u Odjelu za uređivanje šuma (Ogulin)
do 1. XI. 1955. Tad nastupa u službu u Zavodu za uzgajanje šuma Polj.-šumarskog
fakulteta u Zagrebu kao asistent iz predmeta Šumarska fitocenologija. Na tom
mjestu ing. V. M. Glavač, uz poslove u nastavi, provodi originalna i osobito zapažena
istraživanja naših nizinskih šuma i kultura, između kojih se ističe rasprava


Crna joha u posavskoj i podravskoj Hrvatskoj s ekološkoga, biološkog i šumsko-
uzgojnog gledišta, na osnovi koje je i doktorirao 9. XII. 1961. g. Godine 1960/61.
boravio je na specijalizaciji kod botaničara svjetskog glasa, J. Braun-Blanqueta,*
u Stanici za istraživanje Alpa i Mediterana (S.I.G.M.A., Montpellier), a kao vanjski
suradnik Šumarskog instituta u Zagrebu uključuje se u fitocenološka i tipološka


* V. In Memoriam — Josias Braun-Blanquet; šumarski list, 9—10, 1985., str. 483—492.


ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 152     <-- 152 -->        PDF

istraživanja i kartiranja vegetacije različitih krajeva Hrvatske (Gorski kotar, Hrv.
primorje, Plitvička jezera, Medvednica, Papuk i dr.).


U listopadu 1963. dr. V. Glavač odlazi u Švicarsku, odakle 20. X. 1964. otkazuje
službu u Zagrebu i ostaje do 1966. u Ziirichu na Visokoj tehničkoj školi (ETH)
kao znanstveni suradnik u tamošnjim institutima za uzgajanje šuma i za geobotaniku.
U istoj je funkciji, od 1966. do 1972., u Bundesforschungsanstalt fiir Naturschutz
und Landschaftsokologie u Bonn-Bad Godesbergu. Taj studijski i radni
boravak dr. V. Glavača u Švicarskoj i Njemačkoj obilježava, uz ostalo, obrada
dijela znanstvene ostavištine preminulog profesora Ive Horvata, koju s uglednim
botaničarom H. Ellenbergom objavljuje u opsežno dokumentiranom i reprezentativnom
djelu o vegetaciji jugoistočne Europe.


Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Gbttingenu, dr. V. Glavač se habilitirao
1972. raspravom »Uber Hohenwuchsleistung und Wachstumoptimum der
Schwarzerle auf vergleichbaren Standorten in Nord-*, Mittel- und Slideuropa« za
privatnog docenta. Dana 20. XI. iste godine primio je i povelju o imenovanju za
redovnoga sveučilišnog profesora za kolegij Pflanzen-, Vegetations- und Landschaftsokologie
na Gesamthochschule Kassel, gdje i sada, osim redovne i postdiplomske
nastave rukovodi zapaženim biološko-ekološkim istraživanjima u Institutu
za ekologiju bilja, vegetacije i krajolika. God. 1974. prof. V. Glavač prima
njemačko državljanstvo i 1975. postaje ekspert OUN-a na projektu Protection of
the Human Environment in the Yugoslav Adriatic Region, koji uprkos znanstveno
i praktično vrlo dobro zamišljenoj metodici i programu planiranja prostora nije
naišao na razumijevanje i podršku ondašnjih »mjerodavnih struktura« u Hrvatskoj.
God. 1982. dr. V. Glavaču ponuđeno je mjesto sveučilišnog profesora za geobotaniku
na Biološkom fakultetu Univerziteta u Hannoveru, koje nije prihvatio.
Prof. V. Glavač povremeno je surađivao sa Zavodom za zaštitu prirode R. Hrvatske
u Zagrebu, a bio je i dugogodišnji član Savjeta za zaštitu prirode Pokrajinske
vlade u Hessenu. U izbornom periodu 1988/89. bio je dekan Biološko-kemijskog
fakulteta Univerziteta u Kasselu i predsjednik Senata Univerziteta Kassel. Aktivan
je sudionik na mnogobrojnim međunarodnim ekskurzijama, savjetovanjima
i simpozijima i rukovodilac mnogih znanstveno-istraživalačkih projekata koje financiraju
ugledne institucije, kao što su npr. Bundesministerium fiir Forschung


u.
Technologie (BMFT) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
U tijeku dosadašnjega zapaženog i vrlo intenzivnog znanstveno-istraživačkog
rada u području fitocenologije i poredbenih biološko ekoloških proučavanja, zaštite
prirode i čovjekova životnog okoliša te zaštite šuma — prof. Glavač je (sam
ili sa suradnicima) objavio više od stotinu znanstvenih i stručnih rasprava, članaka,
referata, priručnika i aktualnih napisa u mnogim našim i stranim publikacijama.


POPIS RADOVA PROF. DR. VIEKOSLAVA GLAVACA


1.
Neki problemi fruktifikacije i C/N teorija. Šumarski list, 7—8, Zagreb 1953,
str. 323—329.
2.
Nekoliko riječi o izumiranju tise. Ibid., 1, 1955, str. 47—49.
3.
Seed Quality and the Principles of Forest Genetics (recenzija publikacije).
Ibid., 11—12, 1956, str. 415—416.
4.
Opis i fitocenološka karta gospodarskih jedinica Bršljanovica i Pištenice u
Maloj Kapeli. Dokumentacija Odjela za uređivanje šuma, Ogulin 1956.


ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 153     <-- 153 -->        PDF

5.
Fitocenološke značajke jelovih šuma na Papuku. Dokumentacija Katedre za
uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta Sveučilišta, Zagreb 1956.
6.
VI. Interfakultetska konferencija Šumarskih fakulteta (2—5. X. 1957. u Zagrebu),
opis rada i zaključci (sa S. Bojanin), Šumarski list, 11—12, 1957,
str. 462—464.
7.
O šumi lipe i tise (Tilio-Taxetum ass. nov.). Ibid., 1—2, 1958, str. 21—26.
8.
O šumi poljskog jasena s kasnim drijemovcem (Leucojeto-Fraxinetum angustifoliae
ass. nov.). Ibid., 1—3, 1959, str. 39—45.
9—11. Andromeda, Barhat, Cuga. Šumarska enciklopedija, 1, Zagreb 1959, str. 28—
—29, 51, 193—194.


12.
Crna joha u posavskoj i podravskoj Hrvatskoj s ekološkoga, biološkog i šumsko-
uzgojnog gledišta (doktorska disertacija). Šumarski fakultet Sveučilišta
Zagreb 1961, 141 str.
13.
O vlažnom tipu šume hrasta lužnjaka i običnog graba (Querceto-Genistetum
elatae Horv. carpinctosum betuli subass. nov.). Šumarski list, 9—10, 1961, str.
342—347.
14.
Osnovno fitocenološko raščlanjenje nizinskih šuma u Posavini. Ibid., 1962, str.
317—329.
15.
Prilog definiciji niske šume. Ibid., 11—12, str. 406—407.
16.
O visinskom prirastu crne johe u dobi do 20 godina. Ibid., str. 408—414.
17.
O podizanju proizvodnje unošenjem euroameričkih topola u pojedine tipove
crnojohovih panjača. Ibid., str. 415—424.
18.
Tablice drvnih masa za poljski jasen (s B. Emrovič i A. Pranjić). Poljoprivredno-
šumarska komora NR Hrvatske, Zagreb 1962, 8 str.
19.
Sur le dynamisme et la succesion de la vegetation dans le pare a essai de la
S.I.G.M.A. Acta Botanica Croatica, 22, Zagreb 1963, str. 175—188.
20—23.
Svijetlo, Vjetar, Voda, Zrak. Šumarska enciklopedija, 2, Zagreb 1963, str.
517—519, 703—704, 706—710, 749—750.


24.
Tipologija šuma (sa S. Bertović). Ibid., str. 788—791.
25.
Uber die Stammform der Spitzblattrigen Esche (Fraxinus angustifolia Vahl.)
in verschiedenen Auenwaldgesellschaften des Savagebietes in Kroatien (s B.
Emrovič i A. Pranjić). Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwessen, 3, Zurich
1964, str. 143—162.
26.
Walter H. und Lieth H.: Klimadiagramm-Weltatlas (prikaz knjige). Ibid., str.
804.
27.
Uber Eichen-Hainbuchenwalder Kroatiens. Feddes Repertorium, 9, 1—2, Berlin
1968, str. 115—138.
28.
Šumske i ostale zajednice nacionalnog parka Plitvička jezera (prethodni izr
vještaj, sa S. Bertović). Dokumentacija instituta za šumarska istraživanja
Šumarskog fakulteta, Zagreb 1968, 10 str.
29.
Uber bodensauere Wald- und Gebuschgesellschaften trockenwarmer Standorte
im Mittelrheingebiet (s A. Krause). Schriftenreihe fiir Vegetationsknde,
4, Bonn-Bad Godesberg 1969, str. 85—102.
30.
Ober die Stieleichen-Auenwalder der Save-Niederung, Ibid., str. 103—108.


ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 154     <-- 154 -->        PDF

31.
Quantitative vegetationskundliche Untersuchungen zur Hohengliederung der
Buchenwalder im Vogelsberg (s U. Bohn). Ibid., 5, str. 135—185.
32.
Uber die Verteilung der Heinsimse (Luzula luzuloides) im Stammabflussbereich
der Buche im Siebengebirge bei Bonn (s A. Krause i R. Wolff-Straub).
Ibid., str. 187—192.
33.
tlber Ablagerung und Anhaufung von Kunststoffmiill am Rheinufer. Natur
und Landschaft, 6, Stuttgart 1971, 2 str.
34.
Zur Plannung von geobotanischen Dauerbeobachtungsflachen in Waldschutzgebiet.
Ibid., 5, 1972, str. 139—143.
35.
Aufgaben und Methoden der Landschaftsokologie. Ibid., 7, str. 190—192.
36.
Eine quantitative Methode zur vegetationskundlichen Hohenstufengliederung
in einem Buchenwaldgebiet. Bericht iiber das Internationale Symposion der
Internationale Vereinigung fiir Vegetationskunde (Grundlagen und Methoden
der Pflanzensoziologie), Den Haag 1972, str. 363—369.
37.
Ober Hohenwuchsleistung und Wachstumsoptimum der Schvvarzerle auf vergleichbaren
Standorten in Nord-, Mittel- und Siideuropa (habilitacijska rasprava).
Schriltenreihe der Forstlichen Fakultat der Universitiit, 45, Gottingen
1972, str. 1—61.
38.
Vegetationskarte von Siidosteuropa (M = 1:2,000.000) mit Erlauterungstext (s
H. Ellenberg i I. Horvat). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1972, 20 str.
39.
Vegetation Siidosteuropas (s I. Horvat i H. Ellenberg). Ibid., 1974, str. XXXII
+ 1—768.
40.
Opis šumske vegetacije u dolini Kupe (s vegetacijskom kartom, M = 1:25.000).
Tipološke značajke šuma u gospodarskoj jedinici »Brod na Kupi«. Radovi
Šumarskog instituta, 21, Zagreb 1974, str. 14—21.
41.
Zur Methodik der vegetationskundlichen Untersuchungen auf Dauerprobeflachen.
Berichte des Internationalen Symposions der Int. Vereinigung f. Vegetationskunde
(Sukzessionsforschung), Den Haag 1975, str. 619—622.
42.
Das Pruno-Fraxinetum Ob. 53 in Nordwestkroatien. Festschrift E. Oberdorfer.
Beitrage naturk. Forschung Siidwestdeutschlands, 34, Karlsruhe 1975, str.
95—101.
43—44. Progress Report on the Protection of Nature and Development and Reali


sation
of Land Use Scheme for the Planned Growth and Development of the
Yugoslav Adriatic Region. UN-Development Programme. Report, Rijeka 1975,
31 str. — Projekt o zaštiti čovjekove okoline u jadranskoj regiji Jugoslavije.
Rijeka 1975, 40 str.


45.
Protection of Nature. Proposals to Methodology for Establishing Sample
Plots for Plant Succession Observations and Suggestions for Elaborations of
Ecological Diagrams and Land Use Choices. Ibid., 14 str.
46.
Umwelt-Praktikum (Experimente zum Umweltbelastung). Gesamthochschule
Kassel, Kassel 1975—1976, 57 str.
47.
Soil die Eigenart der Landschaft am Kleinen Dornberg bewahrt werden?
Naturschutz in Nordhessen, 2, 1978, str. 31—45.
48.
Mineralstickstoff-Gehalte und N->Nettomineralisation im Boden eines Fichtenforstes
und seines Kahlschlages wahrend der Vegetationsperiode 1977. (s H.
Koenies). Oecologia Plantarum, 13, 1978, str. 207—218.


ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 155     <-- 155 -->        PDF

49.
Vergleiche der N-Nettomineralisation in einem Sauerhumus-Buchenwald (Luzulo-
Fagetum) und einem benachbarten Fichtenforst am gleichen Standort vor
und nach dem Kahlschlag (s H. Koenies). Ibid., str. 219—226.
50.
Das Gentiano-Koelerietum Knapp 1942 am Kleinen Dornberg bei Zierenberg
— Kreis Kassel (s A. Schlage i R. Schlage). Mitteilungen floristisch-soziologische
Arbeitsgemeinschaft, N. F., 21, Gottingen 1979, str. 105—109.
51.
t)ber die Konkurrenzfahigkeit des Indischen Springkrautes (Impatiens glandulifera
Royle) am Fuldaufer bei Kassel (s H. Koenies). Philippia, 4, Kassel
1979, str. 47—59.
52.
Vergleichbare Untersuchung der pflanzenverfugbaren Mineralstickstoffgehalte
und der Stickstoffnettomineralisation im Boden eines montanen Braunerde-
Buchenwaldes und seines Kahlschlages wahrend der Vegetionsperiode 1978
(s H. Koenies). Angewandte Botanik, 54, Braunschweig 1980, str. 221—229.
53.
Ober die schutzwiirdige Vegetations am Dorenberg bei Wolfhagen und ihre
Bedeutung fiir die Erforschung der sekundaren progrcssiven Sukzession nordhessischer
Kalkmagerrasen (sa suradnicima). Naturschutz in Nordhessen, 4,
1980, str. 5—30.
54—55.
Ekologija, Ekosistem. Šumarska enciklopedija, 1, Zagreb 1980, str. 469—
—470, 477—482.


56.
Grosses Okologie-Projektpraktikum. Gesamthochschule Kassel, Kassel 1981,
140 str.
57.
Ober die Pflanzengesellschaften des Landschafts- und Naturschutz.es Donche
in Kassel (s Th. Raus). Tuxenia, 2, Gottingen 1982, str. 73—113.
58.
Ober die Wiedereinfuhrung der extensiven Ziegenhaltung zwecks Erhaltung
und Pflege der Kalkmagerrasen. Naturschutz in Nordhessen, 6, 1983, str. 25—
-A7.


59.
Ober die Rotschwingel-Rotstraussgras Pflanzengesellschaft (Festuca rubra-
Agrostis tenuis Ges.) im Landschafts und Naturschutzgebiet Donche in
Kassel´. Tuxenia, 3, Festschrift Ellenberg, Gottingen 1983, str. 389—406.
60.
Gradientenanalyse der Griinlandgesellschaften des Landschafts- und Naturschutzgebietes
Donche in Kassel (sa sur.). Philippia, 3, Kassel 1983, str. 151—
—162.
61.
Dem Waldsterben auf der Spur? Aufgaben und Methoden der Okologischen
Vegetationskunde, Buchenwaldgesellschaften als Beispiel. Prisma der Gesamthochschule
Kassel, 32, 1984, str. 24—28.
62.
Einfluss des Stammablaufwassers auf den Boden im Stammfussbereich von
Altbuche in unteschiedlich immissionsbelasteten Gebieten (s H. Jochheim, H.
Koenies, R. Rheinstadter i H. Schafer). Allgemeine Forst Zeitschrift, 40, Miinchen
1985, str. 1397—1398.
63.
O unosu zraččnih polutanata u bukove i bukovo-jelove šume Dinarskog gorja
sjeverozapadne Jugoslavije (s H. Koenies i B. Prpić). Šumarski list, 9—10,
1985, str. 429—448.
64.
Bodenchemische Zustande der stammablaufwasserbeeinflussten Altbuchen-
Fussbereiche in durch Immissionen unbelasteten und belasteten Gebieten —
Das Problem der Null-Flachen (s H. Jochheim, H. Koenies, R. Rheinstadter
i H. Schafer). Exkursionsfiihrer Sommer 1985 des Forschungszentrums Waldokosysteme
Waldsterben Univ. Gottigen, 1985, str. 100—110.
393
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 156     <-- 156 -->        PDF

65.
Die Abhangigkeit der Schwermetalldeposition in Waldbestanden von der Hohenlage.
Natur und Landschaft, 61, Stuttgart 1986, str. 43—47.
66.
Strukturaufbau und Umweltbedingungen der nordhessischen Linden-Bergulmen-
Hangschuttwalder (Tilio-Ulmetum glabrae) am Beispiel der Baunsberges
bei Kassel. Abhandlungen, 48, 2—3, Miinster (Westf.) 1986, str. 129—141.
67.
Die Wurzelkammer, eine einfache Einrichtung zur experimentellen Nachpriifung
der Bodentoxizitat an ausgewachschenen Baumen in Freiland (s U.
Ebben). Angewandte Botanik, 60, Braunschweig 1986, str. 95—102.
68.
Vergleichende Untersuchung der Boden-, Wurzel- und Blatt-"MineralstoffgehaIte
von Baumen verschiedener Schadstufen in einem immissionsbelasteten
Altbuchenbestand (s B. v. Bredow, A. Buggert, A. Eckhoff, B. Hollstein, M.
Neumann, R. Schindel, A. Weber i S. Zech). Allgemeine Forst Zeitschrift, 22,
Munchen 1986, str. 551—554.
69.
Kleinraumige Verteilung der pflanzenaufnehmbaren Mineralstoffe in dem
vom Stammablaufwasser beeinflussten Bodenbereichen alter Buchen (s H.
dener Waldgesellschaften (s H. Koenies). Diisseldorfer Geobot. Kolloquium, 3,
Diisseldorf 1986, str. 3—13.
70.
Kleinraumige Konfiguration wichtiger bodenschemischen Messgrossen in dem
vom Stammablaufwasser beeinflussten Bodenbereichen alter Buchen s H.
Koenies). Verhandlungen der Gesellschaft fiir Okologie, 14. Jahrstagung in
Hohenheim, Stuttgart 1986, str. 293—297.
71.
1st die Abnahme der Ca-, Mg-, K- und Zn-Gehalte in Blattern immissionsgeschadigter
Altbuchen die Folge vergrosserter Blattauswaschung oder vermin-
deter Nahrstoffversorgung? Ibid., 16. Jahrestagung Giessen, str. 253—266.
72.
Relief effects on the deposition of air pollutants in forest stands — lead deposition
as an example (s H. Koenies, H. Jocheim i R. Heimerich). In: Commission
of the European Communities (ed): Pollution Climates in Europe
and their Perception by Terresterial Ecosystems. Air Pollution Research Report,
6, Bern 1987, str. 166—175.
73.
1st der lebende, wasserreiche Aussenbereich des Holzes im Schaft immissionsgeschadigter
Altbuchen eingeschrankt? (s A. Buggert). Forstarchiv, 58, 4,
Hannover 1987, str. 163—165.
74.
Calcium-, Magnesium-, Kalium- und Zink-Gehalte in Blattern eines immissionsgeschadigten
Rendzina-Buchenwaldes. Allgemeine Forst Zeitschrift, 12, Miinchen
1987, str. 303—305.
75.
Die Gewinnung des Xylemwassers von lebenden Baumen und Analyse seiner
Mineralstoffgehalte. Angewandte Botanik, 61, Braunschweig 1987, str. 453—466.
76.
Zur immissionsbelastung der industriefernen Buchen- und Buchen-Tannenwaldern
in den Dinarischen Gebirgen Nordwestjugoslaviens (s H. Koenies i
B. Prpić). Verhandlungen der Gesellschaft fur Okologie, 15. Jahrestagung in
Graz, Graz 1987, str. 237—247.
77.
Gradientenanalyse der baumspezifischen Mineralstoffhaushalte von unterschiedlich
stark immissionsgeschadigten Altbuchen (s H. Koenies i dr.). Ibid.,
17. Jahrestagung in Gottingen, 1987, Gottingen 1989, str. 577—584.
78—82. Svijetlo, Vegetacijski pojasi Balkanskog poluotoka (karta), Vjetar, Voda,
Zrak. Šumarska enciklopedija, 3, Zagreb 1987, str. 325—327, 369, 579—581,
585—589, 645—646.
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 157     <-- 157 -->        PDF

83.
Tipologija šuma (sa S. Bertović). Ibid., str. 472—475.
84.
Uber die Koevolution der Pflanzendecke und ihrer physikalischen Umwelt
an Wacholdergebusch-Saumen in brachliegenden Halbtrockenrasen (s E. Has-
se i B. Raabe). In: Barkmann and Sykora K. V. (eds): Dependent Plant Communities.
Academic Publisching, The Hague 1988, str. 29—40.
85.
Blatt-Verkleinerungen in immissionsgeschadigten Buchenwaldern. Allgemeine
Forst Zeitschrift, 29, Miinchen 1988, str. 813—814.
86.
Relief effects on the Deposition of air pollutants in Forest stands — Lead
Depossition as an Example (s H. Koenies, H. Jochheim i R. Heimerich). Air
Pollution and Ecosystems (Proceedings of an Intern. Symposium held in Grenoble,
France, 18—22 May 1987), Reidel-Dodrecht-Boston-Lancester-Tokyo 1988,
str. 520—529.
87.
Immissionsbelastung und Gesundheitszustand der Buchenwalder in der Kasseler
Umgebung. Kasseler Hochschulwoche 13. Naturwissenschaften an der
Universitiit Kassel (GhK), Barenreiter, Kassel 1988, str. 151—165.
88.
Air-polluted Beech forest communities, their floristic structure and soil environment.
SPB Academic Publishing, The Hague 1988, str. 185—196.
89.
Zbog čega se štete od zračnih polucija prvo pojavljuju na starim a ne na
mladim stablima, grmlju ili prizemnom rašću? (Referat na simpoziju »Okologischer
und wirtschaftlicher Aspekt des Waldsterbens« (Zagreb, 5—7. X.
1988). gumarski list, 6—8, Zagreb 1989, str. 315—327.
90.
Mineralstoffe im Xylemsaft der Buche und ihrc jahreszeitlichen Konzentrationsveranderungen
entlang der Stammhohe (s H. Koenies, H. Jochheim i U.
Ebben). Angewandte Botanik, 5—6, Branuschweig 1989, str. 471—486.
91.
Effects of heavy metals and aluminon on the tree root growth (s U. Averir
haus, U. Ebben i R. Mayer). Environmental proceedings, Internat, conference,
Geneve, Sept. 1989, 2, str. 266—269.
92.
Auswirkungen der Immissionsbelastung im Baumfussbodenbereich der Altbuchen
(s H. Koenies i H. Jochheim). Intern. Kongress Waldschadenforschung:
Wissenstand und Perspektiven. Friedrichhafen am Bodensee, 2—6. X. 1989.
Poster Abstracts, 1, str. 39—40.
93.
Uber den bauminternen Wasser- und Mineralstoffhaushalt, saisonelle Auftreten
von Versorgungsengpassen und ihre mogliche Rolle bei der Vitalitatsschwachung
immissionsbelasteter Buchen (s H. Koenies i U. Ebben). Ibid.,
str. 413—414.
94.
Seasonal variation of calcium, magnesium, potassium, and manganese contents
in xylem sap of beech (Fagus sylvatica L.) in a 35-yearrbld limestone
beech forest stand (s H. Koenies i U. Ebben). Trees, 4, Springer V., 1990, str.
75—80.
95.
Seasonal variations in mineral concentrations in the trunk xylem sap of beech
(Fagus sylvatica L.) in a 42-year-old beech forest stand (s H. Koenies i U. Ebben).
New Phytol., 116, 1990, str. 47—54.
96.
Seasonal Variation and Axial Distribution of Cadmium Concetrations in
Trunk Xylem Sap of Beech Trees (Fagus sylvatica L.), (s H. Koenies i U.
Ebben). Angewandte Botanik, 64, Gottingen 1990, str. 357—364.


ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 158     <-- 158 -->        PDF

97.
Mineralstoffgehalte fraktioniert aufgefangenen Stammablaufwassers von Altbuchen
zweier Standorte (s J. Hofstetter i J. Godt). Allgemeine Forst Zeitschrift,
30—31, Munchen 1990, str. 1—3.
98.
Auswirkung sommerlicher Trockenheit auf die Splintholz-Wassergehalte im
Stammkorper der Buche (Fagus sylvatica L.), (s H. Koenies i U. Ebben). Holz
als Roh- und Werkstoff, 48, 1990, str. 437—441.
99.
Jahreszeitliche Weranderung der No3-Konzentrationen im Xylemsaft des unteren
Stammteils von Buchen (Fagus sylvatica L.), (s H. Koenies, U. Ebben
i U. Avenhaus). Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 1990.
100.
Analyse des Xylemsaftes und anderer Parameter des bauminternen Mineralstoffhaushaltes.
Fallstudie Zierenberg, »Stress in einem Buchenwald-ickosystem
in der Phase des Stickstoffvorratabbaues« (s U. Ebben). Hess. Min.
Landw., Forst. und Naturschutz. Exkursionsfiihrer, 25. X. 1990, str. 43—47.
101.
Nachweis von Organochlorverbindungen und Peroxiden in belasteten Waldboden
(s H. Parlar i R. Mayer). Bericht d. Deutsch. Bodenk. Ges. Jahrestagung
in Giessen 1990 (u tisku).
102.
Thiol composition of xylem sap of beech trees (Fagus sylvatica L.) (s R.
Schupp i H. Rennenberg). Phytochemistry (u tisku).
103.
Axial distribution of aluminon concentrations in trunk xylem sap of adult
beech trees. Plant and Soil (u tisku).
104.
Nature of vegetation boundaries — Flood plain forest communities as an
exmaple. A contribution to the continuum discontinuum controversy (s Ch.
Grillenberger, W. Hakes i H. Ziezold). Vegetatio (u tisku).
* * *


Nabrojene publikacije i golem istraživački rad koji im je prethodio, svjedoče


o velikom znanstvenom iskustvu, zanosu i radnoj energije prof. Glavača, te umješnoj
organizaciji suradnje i ekipnih istraživanja. Premda svjestan preopterećenosti
različitim dužnostima i poslovima te ponešto narušenoga zdravlja (srca) —
prof. Glavač se opravdava i stoički tješi uzrečicom A. Camusa: »dobar razlog za
život je i dobar razlog za smrt«. A ti dobri radni životni razlozi prof. V. Glavača,
koliko nam je poznato, trenutačno su ovi:
— priređeni podaci za objavljivanje desetak manjih ali aktualnih publikacija,
— godinama (s dr. W. Hakesom) pripreman rukopis suvremeno koncipiranog
udžbenika pod naslovom »Okologische Vegetationskunde — Grundlagen, Forschungsaufgaben
und Arbeitsmethoden«, u kojem bi bile ujedinjene fitocenologija,
ekologije, EDV tj. kompjutorska obrada i biometrija.
— opsežan manuskriptni materijal za knjigu (na hrvatskom jeziku) o propadanju
(»umiranju«) šuma, u kojoj bi se — polazeći od premisa modernoga industrijskog
društva — razmotrile mogućnosti minimalizacije izvora onečišćenja
i stvaranja kompromisa između dva radikalno suprotstavljena stava: prvog, koji
poziva »natrag u prirodu« i drugog, koji teži rastu i profitu bez obzira na posljedice.


Prof. V. Glavač pozorno prati i vrlo aktivno podupire novonastale promjene
i zbivanja u Hrvatskoj. U Bonnu sudjeluje u mirnim hrvatskim demonstracijama,
kod ministra za školstvo pokrajine Hessen zalaže se za osnutak škola s hrvat
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 159     <-- 159 -->        PDF

skom nastavom, sudjeluje u sakupljanju priloga, organizaciji sastanaka, proslava
i si.


U portretu prof. V. Glavača zanimljiva (ali i začuđujuća) je činjenica, da dosad
nije dobio nikakvo znanstveno-stručno, društveno ili slično priznanje za svoju
predanu i višestruku aktivnost!


Prof. V. Glavač se sprema, da sa 62 godine života ode u zasluženu mirovinu
te piše... »onda ću imati vremena za sve ono što me zanima, a toga ima jako
puno. A nadajmo se da ćemo u Domovini ostvariti slobodu i blagostanje«.


Pridružujući se željenom ostvarenju impresivnih radnih zamisli i nadi o pravednijoj
i ljepšoj budućnosti Hrvatske — prof. dr. Vjekoslavu Glavaču odajemo
iskreno priznanje i čestitke za primjeran dosadašnji životni učinak te mu želimo
dobro zdravlje, mnogo godina smirenog rada i objektivno zasluženo priznanje
Društva i šumarske struke!


Dr. Stjepan Bertović