DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 95     <-- 95 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630*453 Sum. list CXV (1991) 193


ZNAČAJ BIOTICKIH FAKTORA U PROCESU SUŠENJA ŠUMA


Miroslav HARAPIN*


SAŽETAK: Među svim listačama hrast lužnjak ima najviše
vrsta štetnika, a oštećenja i ugroženost su daleko veća nego u drugim
dijelovima Europe. Do unatrag 6 godina gubar (Lymantria
dispar L.) je bio najvažniji štetnik hrasta lužnjaka. U razdobljunajintenzivnijeg sušenja hrasta lužnjaka, osim gubara permanentno
su bili prisutni slijedeći defolijatori: hrastov savijač (Tortrix
viridana L. Archips crataegana Hb. A. xylosteana L.), zlatokraj(Euproctis chrysorrhoea L.), mraz°vci (Eranis defoliaria CL, Operophtera
brumata L. Himera pennaria L.), hrastove ose listarice
(Apethymus abdominalis Lep., A. braccatus Gmel.), sovice (Orthosia
cruda Schiff., Acronicta aceris L.) i dr. Masovno sušenje hrasta
lužnjaka započelo je 1910. i nastavlja se do danas.


Brijest je nestao iz naših šuma sinhroniz.iranim djelovanjemdvaju biotičkih čimbenika potkornjaka (Scolytus spp.) i holandske
brestove bolesti (Ceratocystis ulmi Mor.) u nepovoljnim klimatskim
uvjetima (suša). Intenzivnije sušenje treće dominantne vrste
u nizinskim šumama poljskog jasena započelo je u razdoblju1943—47. Već tada se na nekim lokalitetima u Vinkovcima posušilo
50% jasenovih stabala. Jasen je ugrožen od jasenove pipe(Stereonychus fraxini Deg.). Jasenova pipa je prisutna kao vrsta
svugdje u Europi gdje ima jasena, a samo kod nas dolazi do gradacija,
pa je razumljivo da imamo i zašto imamo najintenzivnijesušenje jasena u Europi. Bukva se počela sušiti već 1950. god.
Osjetljiva je na kasne proljetne mrazove i sušu, a napada ju rak
kore (Nectria ditissima Tul.). Bukvu napada defolijator (Rhynchaenus
fagi L.). 1983. registrirana su prva sušenja hrasta kitnjaka.
Uzročnici su suša, jak napad hrastova savijača i imisije. Primarni
uzrok sušenja pitomog kestena je rak kore (Cryphonectria parasitica
Barr.) od 1950., a nepovoljno djeluju suša i imisije. Lipa se
suši zbog napada mednjače (Armillaria mellea Wahl.), suše i djelomične
defolijacije. Listopadni hrastovi jadranskog područja ugroženi
su od defolijacije gubara i savijača, a gubar napada i hrast
etniku. Jela, smreka i borovi u kontinentalnom dijelu propadajuzbog imisija i suše. Ostaje otvoreno pitanje zašto sada u procesuintenzivnog sušenja kontinentalnih crnogoričnih šuma, osobito jeleizostaju tipični primarni štetnici defolijatori kao na npr. jelinmoljac (Argyresthia fundella F. R.) koji su bili u velikim gradacijama
na početku procesa sušenja 50-tih godina ovog stoljeća.


* Dr. Miroslav Harapin, Šumarski institut, Jastrebarsko.


ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Borovi na jadranskom području su izloženi jakim napadima borova
četnjaka (Thaumetopoea pityocampa Schiff.j. Upravo trajenjegova gradacija, pa u sadašnjem periodu velikih suša i napadagljive crvena trulež (Fomes pini Fr.) postoji opasnost za velika
sušenja. Zučenje i opadanje borovih iglica izaziva muha šiškarica
(Thecodiplosis brachyntera Schweig.). Iz iznesenog proizlazi da uz
klimatske poremetnje, antropogene utjecaje od kojih su najvažnijeambijentalne promjene i izričito značajne imisije, defolijacija ima
presudnu ulogu u procesu epidemijskog sušenja i propadanjašuma.


Ključne riječi: Sušenje šuma, defolijacija, antropogeniutjecaj, fiziološka poremetnja, štetna entomofauna, ekosistem, suša,
epidemija.


UVOD


Već odavno je poznat fenomen sušenja šuma. Ponekad su to bila velika
sušenja pojedinih vrsta šumskog drveća po drvnoj masi ili po površini. Možemo
reći da je sušenje šuma klimatskopatološka pojava s naglašenom koneksijom
antropogenog utjecaja. Šume imaju obilježje kultiviranih sredina i
zbog jakog utjecaja čovjeka sve više sliče agroekosistemima. Tehnički i tehnološki
napredak sve više ugrožava šumske ekosisteme. Ujedno su šume previše
podređene ekonomskom interesu. Od početka ovog stoljeća registrirana
su sušenja pojedinih vrsta šumskog drveća velikog intenziteta i na relativno
velikim površinama. Najprije se počeo sušiti hrast lužnjak, pa jela, a brijest
je nestao iz naših šuma. Pitomi kesten se suši zbog raka kestenove kore.
Suši se jasen, lipa, bukva, smreka, borovi i ostale šumske vrste drveća.


Fitofagne gljive i štetni šumski insekti imaju značajnu uolgu u razvoju
i fiziološkoj kondiciji šume. Dolaze na svim vrstama i na svim biljnim organima
šumskog drveća tijekom njihova života. Najvažnija im je osobina velika
sposobnost razmnožavanja, pa masovna pojava biljnih bolesti izaziva epifitocije,
a masovna pojava insekata gradacije na velikim površinama.


NIZINSKE HRASTOVE ŠUME


Na početku želimo istaći za patologe šuma dvije opće poznate činjenice.
Prvo da je među svim listačama hrast lužnjak biljka hraniteljica najvećem
broju insekata i drugo da su oštećenja i ugroženost domaćina daleko veća
nego u drugim dijelovima Europe. Već 1909. god. započelo je masovno sušenje
hrasta lužnjaka u jugoistočnoj Slavoniji. Prema Manojlović u (1926)
u razdoblju 1910—1925 god. posušio se je ogroman broj stabala ukupne drvne
mase od 1.700.000 m l


U prošlosti je gubar (Limantria dispar L.) bio najvažniji štetnik hrasta.
Njegova pojava u našim šumama se prati već duže od jednog stoljeća. Do
unatrag 6 godina gubar je bio glavni defolijator ne samo nizinskih hrastovih
.šuma. U Hrvatskoj je izrazito jaka gradacija gubara bila 1981. do 1983. u
Kalju, Brezovici i Sunji na području š. g. Sisak i na području Vinkovaca.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 97     <-- 97 -->        PDF

SI. 1. Golobrst gubara u sumi hrasta lužnjaka


Tako je u Kalju (šumarija Lekenik 1982/83.) bila totalna defolijacija na površini
od preko 1500 ha. To je bila treća uzastopna registrirana defolijacija na
tom području. Osim toga na spomenutim lokalitetima bio je dugi niz godina
jak napad hrastova sovijača (Tortrix viridana L.) i zlatokraja (Euroctis chrysorrhoea
L.). Prva najjača sušenja hrasta lužnjaka započela su početkom
80-tih godina na lokalitetima gdje su bile najintenzivnije defolijacije.


U nizinskim hrastovim šumama značajniji defolijatori osim navedenih su
veliki i mali mrazovac (Eranis defoliaria CL, Operophtera brumata L.), hrastove
ose listarice (Apethymus abdominalis Lep., A. braccatus Gmel.). Ima
još čitav niz defolijatora koji se povremeno i mjestimično javljaju u hrastovim
šumama kao npr. hrastov četnjak (Thaumatopoea processionea L.), kukavičji
suznik (MalacosOma neustria L.), savijači (Archips crataegana Hb., A.
xylosteana L.), grbice (Himera pennaria L., Amphidasis betularia L.), sovice
(Orthosia cruda Schiff., Acronycta aceris L.) i dr. Osim navedenih dolaze i
mineri lišća kao Tischeria complanella Hb., lisne i štitaste uši, mnogobrojni
kornjaši i ose šiškarice (prema (Schwenke u u Evropi dolazi 111 vrsta
od toga 69 na hrastu lužnjaku).


U okviru rada na Anketi o sušenju šuma uzimani su tijekom vegetacije
od pupanja do zrenja žira uzorci grana lužnjaka svakih 14 dana iz odabranih
stabala. Nije bilo niti jednog uzorka na kojem nije bilo štetne entomofaune
(na 60% uzoraka su bile biljne bolesti) koja napada pupove listove, cvjetove
i žir. Iz izloženog se najbolje vidi što znači štetna entomofauna i biljne bo
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 98     <-- 98 -->        PDF

lesti uz klimatske i antropogene štetne utjecaje na stabilnost šuma hrasta
lužnjaka.


U tim šumama u daljnjoj i bliskoj prošlosti po opće poznatom scenariju
događalo se je slijedeće: U rano proljeće došlo je do parcijalne, a najčešće
totalne defolijacije na velikim površinama (od nekoliko tisuća do nekoliko
desetaka tisuća ha). Kada je potjerao novi list krošnje su postale zeleno bijele,
jer je novi list napala pepelnica (Microsphera alphitoides). Nakon ova
dva stresa došao je treći, a to je bio napad mednjače (Armillaria mellea) i dr.
patogenih gljiva. I konačno tako fiziološki oslabljena stabla čemu su pridonijeli
i drugi uzročnici (suša i antropogeni utjecaji) napali su sekundarni
štetnici: ksilofagni insekti koji su obezvrijedili ono što više nije moglo preživjeti.


Hrastove nizinske šume imale su tri dominantne vrste drveća: hrast
lužnjak, nizinski brijest i poljsiki jasen. Najprije, prije osam decenija kao
što je gore rečeno počelo je sušenje lužnjaka. Malo kasnije 20-tih godina
počeo se sušiti brijest i za trideset godina gotovo posve nestao iz naših šuma.
Uzrok je bila kompleksna tzv. »holandska bolest« koju čine dva biotička
faktora: potkornjaci i gljiva traheomikoza. Ostala je nepoznanica koji
čimbenik je stvorio predispoziciju za prenamnožavanje i djelovanje potkornjaka
i gljive. Pretpostavlja se da su to bile klimatske promjene tj. suše jer
uvjerljivo se za ono vrijeme ne bi moglo pretpostaviti da je bila značajnija
polucija. Sušenje i nestanak brijesta nedvosmisleno pokazuje kakovu ulogu
mogu imati biotički čimbenici u određenim uvjetima.


SI. 2. Jasenova sastojina nakon napada jasenove pipe i poremećenog vodnog režima
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Slična je situacija i sa poljskim jasenom. Masovno sušenje jasena započelo
je u razdoblju 1943—1947 godine (S p a i ć 1955). Prema navedenom
autoru u pojedinim odjelima šumarija Strošinci, Županja, Mikanovci i Rajić
oboljelo je više od polovine svih jasenovih stabala.-Ta pojava je bila zapažena
na čitavom nizinskom području Hrvatske. Pretpostavljalo se da je sušenje
jasena kao i hrasta, posljedica sinhroniziranog nepovoljnog djelovanja više
faktora.


Jasen je ugrožen od jasenove pipe (Stereonychus fraxini Deg.) kao defolijatora
prvoga reda. Imaga uništavaju pupove a larve brste lišće. Skoro
permanentna defolijacija u intervalima traje već skoro pedeset godina. Zbog
defolijacije prekida se transpiracija, pa se još više poremećuje negativan
utjecaj vodozračnog režima u tlu. Ovdje želimo naglasiti dvije veoma važne
činjenice: Prvo, jasenova pipa kao defolijator je rani štetnik, jer oštećuje
pupove i u isto vrijeme se na jasenu mogu naći svi razvojni stadiji, a kornjaši
tijekom trajanja vegetacije. Drugo u čitavom arealu rasprostranjenja jasena
u Europi, jasenova pipa dolazi kao vrsta, ali nisu zabilježeni kalamiteti i defolijacije,
što je karakteristično za jasen u nas. To su specifičnosti koje nemaju
druge zemlje, pa je razumljivo da imamo i zašto imamo najintenzivnije
sušenje jasena u Europi.


LISTOPADNE ŠUME KONTINENTALNOG PODRUČJA


Ekonomski najvažnije vrste tog područja su bukva, hrast kitnjak, pitomi
kesten, lipa, grab i javor.


Značajnije sušenje bukve registrirano je početkom 80-tih godina premda
ima podataka o sušenju bukve već 1950. na Kalniku i drugim lokalitetima.
Bukva je veoma osjetljiva na kasne proljetne mrazove i velike suše sredinom
ljeta. Velika oštećenja registrirana u bukovim šumama bila su u proljeće
1988. god., a izrazito sušne godine započele su 1985. god. Na više lokaliteta u
arealu rasprostranjenja bukve registriran je jak napad raka kore (Nectriaditissima Tul.) na bukvi. Gljiva je veoma patogena i najopasnija za mlada
stabla bukve do 30 godina starosti. Na deblu, granama i grančicama napadnutih
stabala uzrokuje stvaranje rak rana, što u mnogo slučajeva rezultira sušenjem
stabla. Jak napad je registriran u Križevcima, Petrovoj gori i Slavonskoj
Požegi. Bukva je inače kao vrsta veoma osjetljiva na progale, jer dolazi
do upale kore. Već 50-tih godina registrirane su pojave sušenja bukve u Istri
na Učki i drugim lokalitetima.


Bukvu već dugi niz godina, a pogotovo od 1980. god. napada primarni
štetnik bukova skočipipa (Rhynchaenus fagi L.). Najprije u proljeće kornjaši
perforiraju list u vidu mnogobrojnih rupica a ličinka buši hodnike u listu i
pravi grizotinu između gornje i donje epiderme, pa nastaje parcijalna defolijacija,
lišće žuti, a krošnje postaju razrijeđene u svijetložute.


Hrast kitnjak se je također početkom 80-tih godina počeo masovnije
sušiti. Jaka sušenja su registrirana 1983. god. na području Nove Gradiške
i Slavonske Požege. U isto vrijeme šume hrasta kitnjaka bile su izrazito jako
napadnute od hrastova savijača. Tih godina registriran je dvostruki golobrst
u jednoj godini. Najprije su uništeni svi pupovi u vrijeme početka listanja,
a kad je potjerao drugi list njega su opet napale gusjenice savijača i drugih
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 100     <-- 100 -->        PDF

defolijatora. Takav napad savijača je bio do tada neviđen u našim šumama.
Hrast kitnjak se je najintenzivnije sušio u predjelima na nadmorskoj visini
od 600—700 m. Tu je vjerojatno bio najjače pogođen sušom a pretpostavlja
se da je polucija u tom horizontu bila najviše prisutna što su pokazala istraživanja
Prpića i suradnika u Gorskom kotaru.


Sušenje pitomog kestena je u stalnom blagom porastu. Ne jedini ali najvažniji
uzročnik sušenja i propadanja pitomog kestena je rak kore (Cryphonectria
parasitica Barr.). U Evropi je bolest prvi puta registrirana 1938. (Đenova),
a u nas 1950. Danas je oboljenjem obuhvaćen cijeli areal rasprostranjenja
u kontinentalnom i submediteranskom dijelu. Smatramo da su navedeno
oboljenje i suša, dakako uz imisiju, glavni uzročnici sušenja.


SI. 3. Sušenje vršnih grana hrasta lužnjaka zbog višekratnog napada zlatokraja


Krajem 70-tih godina registrirana su prva sušenja lipe na području Virovitičke
Bilogore. Istraživanja su pokazala da sušenje počinje promjenama
u krošnji. Lišće mijenja boju a zatim slijedi odumiranje grana. U isto vrijeme
uočavaju se promjene na pridanku debla, gdje kora uzdužno puca. Proces
propadanja od prvih simptoma venuća do sušenja traje relativno kratko,
obično jednu vegetaciju. Kod posušenih stabala javlja se slojevita trulež drveta
po godovima. Nađeno je više gljivičnih oboljenja, ali primarni uzročnik
je mednjača (Armillaria tncllea Wahl. Kum.). Da je nesumnjivi uzročnik sušenja
i propadanja lipe mednjača potvrđuje činjenica da je registrirano najjače
sušenje lipe u monokulturama. U isto vrijeme registrirana je znatna broj
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 101     <-- 101 -->        PDF

nost štetne entomofaune a napose Lepidoplera kojih gusjenice kao defolijatori
reduciraju lisnu površinu do 80%. Napad mednjače i defolijacije, osobito
u monokulturama lipe su glavni uzročnik njenog sušenja i propadanja.


U razdoblju 1985—90. prvi puta u nas registrirano je znatnije sušenje
graba. Biotički uzročnici nisu istraživani. Pretpostavlja se da su suša i polucija
primarni uzročnici sušenja graba.


Javor na mnogim lokalitetima napada gljivično oboljenje Rhytisma acerinum
(Pers.) Fr. koja mu smanjuje asimilacionu lisnu površinu. Štetna entomofauna
nije dovoljno istražena premda je poznato da ga napadaju defolijatori
drugih listača. Javor se pokazao izuzetno osjetljiv na zagađenje zraka
kada reagira odumiranjem rubova lišća.


LISTOPADNE I ZIMZELENE ŠUME JADRANSKOG PODRUČJA


Listopadne i zimzelene šume (Q. ilex) jadranskog područja već 10 godina
ugrožava gubar na više lokaliteta od Istre do Dubrovnika (Brioni, Cres, Lošinj,
Silba, Split, Pelješac i Mljet). Gradacija gubara, pa prema tome i golobrst
traje 3 godine i ponavlja se svake 3 do 5 godine.


Hrastov savijač je uz gubara drugi po značaju defolijator na jadranskom
području. Napada samo listopadne hrastove. Osim zelenog hrastovog savijača
na području sjeverozapadno od Zadra nađeno je u 1987. god. osam vrsta
drugih gusjenica. Šume medunca i cera ostale su kompletno bez lišća. Situacija
je još složenija gdje na istom lokalitetu dolazi savijač i gubar. Hrastovi
savijači su permanentno prisutni iako se kod njih može govoriti o razdobljima
jačeg i slabijeg napada.


U okviru rada na Anketi o sušenju šuma registrirani su jaki napadi hrastova
prstenara (Coraebus bifusciatus 01.). To je rašireni i primarni štetnik
hrastova. Jače napada crniku a u manjoj mjeri medunac i cer. U kontinentalnim
predjelima napada samo vršne grane, a na Jadranu napada i donje dijelove
krošnje. Iz literature je poznato da tople i sušne godine pogoduju njegovu
razvoju i prenamnoženju, što se upravo događa u posljednjem desetljeću.
Napad navedenog štetnika na Jadranu, osobito na Brionima i Braču
poprima epidemijski karakter.


CRNOGORIČNE ŠUME KONTINENTALNOG PODRUČJA


Ekonomski važnije vrste u crnogoričnim šumama su jela, smreka i borovi.
Fitopatološki i entomološki kompleks kontinentalnih crnogoričnih šuma
nije dovoljno istraživan. Među glavne uzroke sušenja spadaju promjena
klime osobito duga sušna razdoblja i imisije. Nije pojašnjeno zašto sada u
procesu intenzivnog sušenja, osobito jele izostaju oni tipični primarni štetnici
defolijatori kao na primjer jelin moljac (Argyresthia fund&lla F. R.), koji su
masovno bili prisutni na početku procesa sušenja 50-tih i 60-tih godina.
Jedino je prisutnost gljivičnih oboljenja, a naročito mednjače permanentna,
jer su već davno zapažena sušenja jele u krugovima. Jedino je nedvojbeno
našim istraživanjima dokazan porast brojnosti potkornjaka i ksilofagnih insekata
koji već u dubećem stanju napadaju četinjače. To se veoma često do
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 102     <-- 102 -->        PDF

gađa već sa prvim vidljivim vanjskim simptomima sušenja stabala. Fiziološka
poremetnja u stablima zbiva se čak prije vidljivih simptoma sušenja
što ksilofagni insekti kao indikatori svojom prisutnošću dokazuju, a mi smo
to u praksi provjerili.


CRNOGORIČNE ŠUME JADRANSKOG PODRUČJA


Najvažnije vrste drveća su borovi: alepski, crni, brucijski i primorski,
te čempres. Crnogorične šume jadranskog područja su izložene povremenim
jakim napadima štetne entomofaune. Najugroženiji su borovi, osobito alepski
i crni od borova četinjaka (Thaumetopoea pityocampa). Jaki napad je
registriran već duži niz godina, a napose 1988. i 1989. i 1990. od Istre do
Dubrovnika. Borov četnjak kao defolijator smanjuje prirast i fiziološki slabi
stabla, pa su izložena napadu gljiva i sekundarnih štetnika. Poznati ksilofag
i primarni štetnik čempresov krasnik (Buprestis cupressi) napada čempres
koji je u isto vrijeme ugrožen od gljivičnog oboljenja odumiranja krošnje
kojeg izaziva gljiva Seridium cardinalle.


U crnogoričnim šumama odnosno kulturama četinjača na jadranskom
području zapažanja od 1985. god. pokazuju povećanu prisutnost potkornjaka
i ksilofagnih insekata kojih se brojnost iz godine u godinu povećava. To
isto vrijedi i za gljivična oboljenja razarače drveta kao što je crvena trulež
(Fomes pini (Brot.) Fr.) i dr.


Ovdje želimo istaći jednog manje poznatog štetnika na crnom boru. To
je mušica šiškarica (Thecođiplosis brachyntera Schweig.). Ličinka tog štetnika
se uvlači u lisni ovoj na bazalnom dijelu iglica, gdje prezimi. Uslijed napada
iglice požute, odumiru i otpadaju, pa imamo sliku klorotične prorjeđene
krošnje. Ovaj štetnik je do sada u nas bio nepoznat, a sada postaje značajan
štetnik osobito u Istri i Primorju.


DEFOLIJACIJA


O defolijaciji kao čimbeniku koji utječe u lančanom slijedu uzročnika
na sušenje šuma mnogo je pisano u stručnoj literaturi. Mi navodimo Marc
u - a et al (15 koautora) koji u jednoj knjizi daju najiscrpniji materijal o
problematici sušenja hrasta lužnjaka. Iz navedenih istraživanja navodimo samo
3 zaključka:


1.
Golobrst smanjuje, visinski, debljinski i volumni prirast. Jednokratni golobrst
smanjuje prirast za 40%, a dvostruki za 60%. Kod idućeg golobrsta
smanjuje se prirast 50—75%.
2.
Defolijacija dovodi do poremetnje biokemijskih i fizioloških procesa u
stablu. Nakon jedne defolijacije ugiba 10% stabala, poslije druge 70%.
Ako nastupi i treća defolijacija ugiba 90% stabala.
3.
Defolijacija i napad pepelnice su jedan od bitnih čimbenika u procesu
sušenja. Naglo sušenje uzrokovano je uzastopnim defolijacijama.
Defolijacija je nezaobilazan činilac u procesu epidemijskog sušenja i
propadanja šuma. Hrast je neprestano izložen naizmjeničnom napadu poje


200
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 103     <-- 103 -->        PDF

dinih grupa štetnika koji izazivaju defolijaciju. Višekratna i uzastopna defolijacija
može izazvati sušenje, a pogotovo ako koincidira sa drugima nepovoljnim
ekološkim faktorima. Ona je jedna važna komponenta u kompleksu
faktora koji djeluju u interakciji. Suzbijanje defolijatora može odgoditi ili
spriječiti fatalne posljedice koje dovode do sušenja šumskih sastojina.


LITERATURA


Androić , M. (1978): Entomološki faktor u lancu uzroka koji dovode do poremetnje
ekološke ravnoteže u šumskim ekosistemima. Šumarski list, 458—464,
Zagreb.


Bilandžija , J. (1989): Reagiranje šumskih vrsta na polutanate. Radovi br. 80,
191—208, Šumarski institut Jastrebarsko.
Cambell , R. (1979): Gypsy moth: Forest influence. U.S. Forest Service, Agricultural
Information Bulletin 423, Washington.
Harapin , M. (1988): Štetna entomofauna u šumama SR Hrvatske. Radovi br. 75,
129—133, Šumarski institut Jastrebarsko.
Harapin , M. (1989): Utjecaj defolijacije na sušenje hrastovih nizinskih šuma.
Glasnik za šum. pokuse br. 25, 155—160, Šumarski fakultet Zagreb.
Kovačević , Z. (1956): Primijenjena entomofauna. III knjiga, Zagreb.
Marcu , Gh. et al (1966): Studiul cauzelor sial metodelor de preveniere si combatere
a uscarii stejarului. Institut de cercetari forestiere. Bucuresti.
Manojlović , P. (1926): Sadanje stanje hrastovih šuma u Slavoniji. Spomenica:
Pola stoljeća šumarstva, Zagreb.


Mikloš, I. (1976): Stereonychus fraxini Deg. (Curcalionidae, Col.) and the dying
back of field ash (Fraxinus angustifolia Vahl.) in Lowland mixed forests of
pedunculate oak in Yugoslavia. XVI IUFRO World Congress, Oslo.


Prpić , B. (1986): Ekologija šuma — razvoj i problemi. Šumarski list 7—8, str.


279—281, Zagreb.
Schwerdtfeger , F. (1970): Die Waldkrankheiten, Paul Parey, Hamburg.
Schvester , D. (1985): Les insectes et la foret francaise. Revue forestiere fran


caise Nu. special, 45—64.
Spaić, I., Glavaš, M. (1988): Uzročnici šteta na lužnjaku u Jugoslaviji. Glasnik
za šum. pokuse br. 25, 199—226, Šumarski fakultet Zagreb.
Vajda , Z. (1971): Uloga klime u sušenju šuma. Glasnik za šum. pokuse br. 28,
67—87, Šumarski fakultet Zagreb.
Vajda , Z. (1978): Utjecaj klimatskih faktora na rast i zdravstveno stanje šuma.
Schweizerische Zeitschrift fur Forstwessen, No 10.


The Significance of Biological Factors in the Dieback of Forests


Summary


Among all broadleaved species the Pedunculate Oak is effected by the largest
number of harmful insects, while damage and threat to it is much higher than
in other parts of Europe. Up to 6 years ago gipsy moth (Lymantria dispar L.) was
the most important harmful insect of the Pedunculate Oak. During the period of
most intensive dieback of the Pedunculate Oak, apart from the gipsy moth the
following defoliators were permanently present: oak leaf-roll moth (Tortrix virv
dana L. Archips crataegana Hb. A. xylosteana L.), browns-tail moth (Euproctischrysorrhoea L.), winter moth (Eranis defoliaria CL, Operophtera brumata L.
Himera pennaria L.), oak-tree Tenthredinidae (Apeihymus abdominalis Lep., A.
braccatus Gmel.), sovice (Orthosia cruda Schiff., Acronicta aceris L.), etc. Massive
dieback of the Pedunculate Oak began in 1910 and has continued up to the present
day.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 104     <-- 104 -->        PDF

The Elm-itree has disappeared from our forests due to the synchronized activity
of two biotic agents, the bark beetle (Scolytus spp.) and Duch eln>disease
(Ceratocystis ulmi Mor.) in unfavourable climatic conditions (drought). More intensive
dieback of the third dominant species in the lowland forests of Common
Ash, started in the 1943—47 period. Even then 50% of Common Ash trees perished
from dieback at some localities in Vinkovci. The Common Ash is threatened by
ash-tree borers (Steronychus flaxini Deg.). The ash-tree borer is present everywhere
as a species in Europe where the Ash-tree is found, but only in Yugoslavia
does it reach the stage of gradation, and it is therefore understandable that we
are a country with the most intensive process of Ash-tree dieback in Europe. The
Beech started to dieback as early as 1950. It is very susceptible to late spring
frost and drought, and is also attacked by bark cancer (Nectria ditissima Tul.).
The Beech is also attasked by a defoliator (Rhynchaenus fagi L.). In 1983 the
first dieback of the Sessile-tflowered Oak was registered. The causes were the
drought, severe attack of leaf-roll moth and emissions. The primary cause of the
dieback of the Sweet Chestnut since 1950 has been bark cancer (Cryphonectriaparasitica Barr.), and drought and emissions have an unfavourable effect. The
dieback of the Lime-trees is due to mednjača, (Armillaria mellea Wahl.), drought
and partial defoliation. Deciduous Oaks from the Adriatic region are endangered
by defoliation caused by the gipsy moth and leaf-rollers. The gipsy moth also
attacks the Evergreen Oak. Fir-tree, Spruce and pines in the continental area
perish due to emissions and drought. A question which remains unanswered is
why today during the process of intensive dieback of continental coniferous
forests, particularly of the Fir-tree, the typical primary harmful insect-defoliators
such as the fir-moth (Argyresthia fundella F. R.) are missing although they were
present in big gradations at the beginning of the dieback process in the fifties.
Pines in the Adriatic region are exposed to severe attacks of the pine Thaumatopea.
Their gradation is in process at the moment, and in the current period
of big droughts and attacks by the red rot fungi (Fomes pini Fr.) great danger
exists from large scale dieback. Yellowing an dropping of pine deedles is caused
by the leaf-gall fly (Thecodiplosis brachyntera Schweig.)


From the aforementioned it can be concluded that aparat from climatic disorders,
anthropogenic influences — of which environmental changes and especially
emissions, are most, important, defoliation plays a decisive role in thci
process of epidemic dieback and perishing of forests.


Key words : forest dieback, defoliation, anthropogenic influence, physiological
disorders, harmful entomofauna eco-systems, drought, epidemics.