DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 65     <-- 65 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*631.415.1 1 546.4/.5/.8.001/2 šum. list CXV (1991) 163


ZAKISELJAVANJE TLA I NAKUPLJANJE Pb, Cu i Zn U JELOVIM
ZAJEDNICAMA NACIONALNOG PARKA »RISNJAK«


Boris VRBEK, Mirjana VRBEK i Joso VUKELIĆ*


SAŽETAK: U radu se iznose novi dokazi o opterećenju tala u
jelovim zajednicama Nacionalnog parka »Risnjak«. Istraživanja su
provedena na 12 pokusnih ploha u tri različite šumske zajednice.
Metodom mikrostaništa određivan je stupanj zakiseljavanja, a u
prosječnom uzorku A-horizonta na svakoj plohi, analiziran je sadržaj
olova, cinka i bakra.


Rezultati su potvrdili da stupanj opterećenja koincidira porastom
nadmorske visine i izloženošću terena, čime su potvrđenirezultati ranijih sličnih istraživanja u Nacionalnom parku »Risnjak
« (Glavač, Ko eni e s i P r pić 1985, Rauš i V ukeli ć
1988).


Ključne riječi: Zakiseljavanje tla, sadržaj Pb, Zn, Cu,
jitoceneza obične jele, Nacionalni park »Risnjak«.


UVOD


Umiranje šuma, a osobito umiranje obične jele (Abies alba Mill.) zabilježeno
je i u Dinaridima Hrvatske i posebno u Gorskom kotaru. Značajnija
sušenja jele na tom području počela su prije tridesetak godina i otada se
tanje jelovih šuma stalno pogoršava. Prva istraživanja koja dovode umiranje
bukovo-jelovih šuma Gorskog kotara u vezu s imisijskim opterećenjem kiselim
kišama i teškim metalima obavili su Glavač, Koenies i Prpić
(1985).


Naše istraživanje bilo je usmjereno na određivanje stupnja zakiseljavanja
i sadržaj olova, cinka i bakra u A-horizontu tla jelovih šumskih zajednica
u Nacionalnom parku »Risnjak« u Gorskom kotaru.


Nacionalni park »Risnjak« klimatska je i vegetacijska pregrada između
kontinentalnog dijela Hrvatske i Hrvatskog primorja. Površina mu iznosi
3198,5 hektara, od čega je 3186,8 pod šumom, a ostatak 11,7 ha čine livade,
rudine i stijene. Najviša je nadmorska visina 1528 m (vrh Veliki Risnjak), a
najniža 67o m (u uvali Leska). Razlika između najviše i najniže točke iznosi
852 m. Prevladavaju vapnenačke i dolomitne stijene te nešto pješčenjaci,
škriljavci i konglomerati. Prema Horvatu (1953) te Raušu i Vuke


* Mr. Boris Vrbek, dipl. inž., Šumarski institut, Jastrebarsko, Mirjana Vrbek,
dipl. inž., Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, dr. Joso Vukelić, dipl. inž., Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 66     <-- 66 -->        PDF

SI. 1. Sušenje jele u zajednici Calamagrosti-Abietetum pred Medvjeđim vratima.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 67     <-- 67 -->        PDF

lic u (1987), obična jela javlja se u tri šumske zajednice: šumi bukve i jele
(Abieti.Fagetum »illyricum« s.l. Horv. 1938), šumi jele s rebračom (Blechno-
Abietetum Horv . 1950) i šumi jele s milavom (Calamagrosti-AbietetumHorv. 1950).


Bukovo-jelova šuma zauzima 2 3 površine Parka i razvijena je na svim
ekspozicijama i inklinacijama na nadmorskoj visini od 700 do 1100 metara.
Najčešći tip tla na kojem raste bukovo-jelova šuma je kalkokambisol (smeđe
tlo na vapnencu i dolomitu). Zajednica jele s rebračom razvijena je u
nižim dijelovima Parka na silikatnoj podlozi u zaštićenim uvalama i donjim
dijelovima padina okolnih brda na nadmorskoj visini od 680 do 800 metara.
Tip tla na kojem raste ta šumska zajednica najčešće je brunipodzol (smeđe
podzolasto tlo) i distrični kambisol (smeđe kiselo tlo). Zajednica jele s travom
milavom raste na vrhovima i kamenim blokovima strmih i sunčanih gornjih
dijelova padina. Razvijena je na nadmorskoj visini od 950 do 1350 m.
Tip tla na kojem raste ta zajednica najčešće je kalkomelanosol (vapnenačkodolomitna
crnica).


MATERIJAL I METODE


U tri navedene zajednice određeno je 12 pokusnih ploha (po 4 u svakoj
zajednici) i uzeti su uzorci metodom mikrostaništa koju je razradio K o enis
(1985), Jocheim i dr. (1986).


Na svakoj plohi odabrano je 10 starijih stabala jele. U pridanku svakog
stabla (mikrostanište) i ispod krošnje drveta (poredba) uzet je uzorak tla
dubine 1—5 cm iz A (humusnog) horizonta. Tlo je uzimano na 4 mjesta uz svako
stablo i na 4 mjesta ispod pripadajuće krošnje. Od 10 uzoraka (10 stabala)
uzorak za poredbu na svakoj plohi.


Za svaki prosječni uzorak određivana je pH-vrijednost staklenom elektrodom
u suspenziji tla i vode te tla i n-KCl (omjer 1:2,5).


Sadržaj Pb, Zn i Cu određivan je također na svih 12 pokusnih ploha.
Na svakoj plohi uzeto je 10 uzoraka tla iz A-horizonta te je načinjen po jedan
prosječni uzorak. Za utvrđivanje teških metala tlo je ekstrahirano sa 2N HC1
prema metodi Briinea i Ellinghausa (1981). Koncentracija je određena
na atomskom apsorberu (AAS, Perkin-Elmer 300S). Vrijednosti su izražene
u ppm.


REZULTATI I DISKUSIJA


U tablici br. 1 prikazane su pH vrijednosti tla u H20 i n-KCl u mikrostaništu
i poredbi te prosječni sadržaj olova, cinka i bakra u A horizontu
tla istraživanih ploha.


Na svim plohama u zajednicama bukve i jele (Abieti-Fagetum »illyricum«
s.l.) i jele s milavom (Calamagrosti-Abietetum) ustanovljene su niže prosječne
pH-vrijednosti u pridanku debla (mikrostanište) nego ispod krošnje debla
(poredba). Zakiseljavanje A-horizonta u tim zajednicama je izraženo. Pri tome
se mora računati da promjena kiselosti tla ne ovisi samo o količini i kvaliteti
oborinske vode već i o pufernim svojstvima tla (U r 1 i c h, 1981).
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 68     <-- 68 -->        PDF

SI. 2. Karakterističan izgled šume jele s rebračom (Blechno-Abietetum) u predjelu
Sove.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 69     <-- 69 -->        PDF

pH VRIJEDNOSTI MIKROSTANIŠTA I POREDBE U JELOVIM
ZAJEDNICAMA NACIONALNOG PARKA "RISNJAK"
Graf. 1
7-0-,
o
CM
PC 6.5
M 6.0
5.5


BA1 BA 2 BA 3 BA 4 AF 5m
AF G AF 7 AF 8 CA 9 CA 10 CA ti CA 12
Broj plohe
7.0 ,
L
I c
X
6-5
6.0
5.5
5.0 J
/..5
4.0
3.5 n i
3.0 m&m * m 4*


BA 1 BA 2 BA 3 BA 4 AF 5 AF 6 AF 7 AF 8 CA D CA 10 CA 11 CA 12
Legenda: Broj plohe
f jMikrostanište
Poredba
BA (Blechno-Abietetum)
AF (Abieti-Fagetum illyricum)
CA (Calamagrosti-Abietetum)
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 70     <-- 70 -->        PDF

SADRŽAJ OLOVA U A HORIZONTU TLA JELOVIH ZAJEDNICA
NACIONALNOG PARKA "RISNJAK"


Graf. 2


BAi ĐA2 BA3 BA 4 AF 5 AF 6 AF 7 AF 8 CA 9 CA10 CA11 CA12


Broj plohe


SADRŽAJ CINKA U A HORIZONTU JELOVIH ZAJEDNICA
NACIONALNOG PARKA "RISNJAK"


Graf. 3


BAI 8A 2 BA3 BA* AF 5 AF 6 AF 7 AF 8 CA 9 CA10 CA11 CA12
Broj plohe
168
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 71     <-- 71 -->        PDF

SADRŽAJ BAKRA U A HORIZONTU JELOVIH ZAJEDNICA


NACIONALNOG PARKA "RISNJAK"


6


ft.


Graf. 4
C50


40


301


,20 H


>N


U .„ 10
-a


w


en


BA 1 BA 2 BA 3 BA 4 AF 5 AF 6 AF 7 AF 8 AF 9


AF 10 AF 11 AF 12


Broj plohe


Grafikon br. 1 prikazuje razliku pH-vrijednosti tla mikrostaništa i poredbe
u šumskim zajednicama s jelom.


Na grafikonu br. 2, 3 i 4 prikazan je prosječni sadržaj olova, cinka i
bakra na 12 pokusnih ploha istraživanih šumskih zajednica. Numerički podaci
nalaze se u tablici br. 1.


Tablica 1


Šumska pH u H,0 pH u n-KCl


Pb Zn Cu


zajednica* Mikro-


Broj plohe sS e P-dba stanište Poredba (ppm)


BA 3,8 3,8 3,0 3,2 80 33 4
BA 3,9 4,0 3,0 3,5 134 50 5
BA 3,9 3,7 3,1 3,0 100 31 5
BA 4,0 5,1 3,3 3,5 76 41 3
AF 4,7 6,9 4,0 6,2 154 87 10
AF 6,2 7,0 5,7 6,4 140 101 11
AF 4,4 6,6 3,7 6,0 164 89 10
AF 8 3,8 5,1 3,0 4,3 130 66 7
CA 9 5,4 6,1 4,8 5,8 540 250 22
CA 10 4,2 4,8 3,6 4,1 290 180 14
CA 11 4,6 4,9 4,0 4,3 350 265 14
CA 12 4,3 5,7 4,6 5,2 426 365 20


* BA = Blechno-Abietetum, AF Abiet, l-Fagetum. CA = Calamagrosti-Abietetum
Predodžba o sadržaju olova u humusnom A-horizontu može se dobiti
usporedbom s koncentracizama koje daje Smit h (1990). Po njemu prirodna
koncentracija za olovo u tlu iznosi 10—20ppm, a po Friedeman u
(1989) 35 ppm, za cink 90 ppm i bakar 30 ppm. Prosječne koncentracije u
otpadnim muljevima u Švedskoj, V. Britaniji i SAD-u iznose za olovo 281—


-820--1200ppm, za cink 2060-4100—1320 te za bakar 791—970—1100 ppm
(Mayer 1990).


169
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 72     <-- 72 -->        PDF

SI. 3. Sušenje jele u zajednici Abieti Fagetum »illyricum s.l.« u predjelu Vilja.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Brun e i Ellinghau s (1981) smatraju da su podnošljive koncentracije
za olovo u tlu 100 ppm, za cink 250—300 ppm i za bakar 100 ppm.


Prema tome u nekim dijelovima Nacionalnog parka »Risnjak« onečišćenje
olovom je kao i u ugroženim industrijskim područjima u Evropi (Koenies
, 1962), a na pojedinim mjestima sadržaj olova u A-horizontu tla je
visok kao u Oh-horizontu smrekovih sastojina uz autocestu Kassel-Hannover,
na 50 metara udaljenosti od kolosijeka (Tietz, 1983).


Apsolutno najviše koncentracije olova u tlu u Parku utvrđene su u šumskoj
zajednici jele s milavom (Calamagrosti-Abietetum). Ta zajednica uglavnom
zauzima više nadmorske visine na strmim stranama i grebenima. To je
u skladu s rezultatima istraživanja Glavača, Koenisa i Prpića(1985)
te rezultatima nekih drugih autora koji su utvrdili korelaciju između nakupljanja
olova i ostalih teških metala u tlu reljefnih oblika i nadmorske visine.


Onečišćenje tla olovom pratili su i na širem području Hrvatske: Marti nović
(1988), Martinović i Burlica (1985), Mayer (1987), Prpić
(1987), Prpić i dr. (1987), Vrbek i Pezdirc (1988), Sele tko vić
(1990). Zabrinjavajuće visoke koncentracije otkrivene su na područjima pod
industrijskim zagađenjem ali i na područjima koja su vrlo udaljena od bilo
kakva industrijskog zagađivača.


ZAKLJUČCI


Na osnovi utvrđivanja zakiseljavanja i sadržaja olova, cinka i bakra u
površinskom A-horizontu tla jelovih šumskih zajednica može se zaključiti:


— Jelove šumske zajednice u Nacionalnom parku »Risnjak« pod utjecajem
su imisija zračnih polutanata.
— Najmanji utjecaj imisija ustanovljen je u zajednici Btechno-Abietetum
koja je reljefno na najnižim položajima i zaštićenim uvalama.
— Od tri istraživane jelove zajednice najveći unos olova otkriven je u
zajednici jele sa milavom (Calamagrosti-Abietetum) i u zajednici bukve i jele
(Abieti-Fagetum »illyricum« s.l.). Sve su vrijednosti u tim plohama za sadržaj
olova iznad graničnih od 100 ppm.
— Unos cinka je manji i njegove vrijednosti prelaze granične od 300 ppm
u dvije plohe smještene u zajednici jele s milavom (Calamagrosti-Abietetum).
— Sadržaj bakra se kreće unutar dopuštenih graničnih vrijednosti od
100 ppm.
— Od svih 12 istraženih ploha samo je na tri plohe sadržaj ukupne
količine olova ispod granične vrijednosti. To su plohe br. 1, 3 i 4 i sve tri se
nalaze u zajcdnicijele s rebracom (Btech.no-Abietetum).
LITERATURA


Brline, 1L, Ellinghaus , R. (1981): Schwermetallgehalte in hessischen Boden
landvv. Forschung Kongressband, Trier, 38.
Friedman , B. (1989): Environmental Ecoloav. Toxic Elements. Academic Press,
INC, 53—63, London.
Glavač,V., Koenis, H., Prpić, B. (1985): Zur Imissionenbelastung der in


dustrieferner Buchen und Buchentannenwalder in den dinarische Gebirgen


Nordwestjugoslawiens, 15 Jahrestugung der Gessellschaft fur okologie, Graz.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Horvat , I. (1953): Obrazloženje prijedloga za proglašenje Risnjaka narodnim
parkom. Glas. biol. sekc. Hrvatskog prirod, društva 4/6, 209—221, Zagreb.


Jocheim, H., Schafer, H., Koenies, H., Glavač, V., Ebben, V,
Hakes , W. (1986): Imissionsbedingten Veranderunen des Bodenmineralstroffhaushaltes
in Industriefernen Waldgebiten Nordwest-Jugoslawiens. 18 IUFRO
World-Congress, Ljubljana.


Koenies , H. (1982): Uber die Eigenart der Altbuehen unter besonderer Beriicksichtigung
der Schwermetallgehalte in der organischen Auflage und im Oberboden.
Bericht des Forschungszentrums Woldokosysteme Waldsterben 9.


Koenies , H. (1985): Uber die Eigenart der Mikrostandarte in Fussbereich der
Altbuehen unter besonderer Beriicksichtigung der Schwermetallgehalte in der
organisehen Auflage und im Gberboden, Berichte des Forschungszentrums
Waldbkosysteme´Waldsterben, Bd. 9, Gotingen.


Martinović , J. (1988): Novi nalazi o imisijskom opterećenju tla Komolaćke
kotline. Šumarski institut, Jastrebarsko, Radovi 75, 183—187, Zagreb.


Martinović, J., B u r 1 i c a, C. (1985): Zagađenost tla teškim metalima u
Unsko-Sanskoj regiji. Zbornik radova Instituta za agroekologiju, 39—41, Sarajevo.


Mayer , B. (1987): Rezultati prvih istraživanja sadržaja olova, kadmija, sumpora
i fluora u tlu nizinskih šuma, bazena Kupčina. Šumarski list 1—2, 19—27,
Zagreb.


Mayer , B., Pezdirc , N. (1990): Teški metali (Pb, Zn, Cu) u tlima nizinskih
šuma sjeverozapadne Hrvatske. Šumarski list 6—8, 251—259, Zagreb.


Prpić , B. (1987): Sušenje šumskog drveća u SR Hrvatskoj s posebnim osvrtom
na opterećenje Gorskog kotara kiselim kišama i s teškim metalima. Šumarski
list 1—2, 53—60, Zagreb.


Prpić, B., Martinović, J., Vranković, A., B a š i ć, F. (1987): Waldschaen
und Belastung der Waldboden in der SR Croatien. Kongress Bodenschutz
Materialen, Miinchen.


Ra uš, Đ., Vukelić, J. (1987): Intesitat des tannensterbes (Abies alba Mill.) in
verschiedenen waldphytozonoscn des National parkes »Risnjak«, IUFRO-Tannensymposium,
Zvolen.


Seletković , Z. (1990): Utjecaj industrijskih polutanata na običnu bukvu (Fagus
sylvatica L.) u šumskim ekosistemima Slavonskog gorja, doktorska disertacija.
Zagreb.


Smith , H. W. (1990): Air Pollution and Forests. Springer Verlag, Second edition,
New York.


Tietz , U. (1983): Uber die Bleikonzentrationen in den organischen Auflagenhorizonten
der Fichtenforste entiang einer alten und einer neuen Autobahn strecke.
Staatsexamensarbeit GhK, Kassel; 54 S, mit Anhag.


Ulrich , B. (1981): Okologische Gruppierung von Boden nach ihrem Chemishcn
Bodenzustand. Zeitschr. fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 1944.
Vrbek , B., Pezdirc , N. (1988): Neke karakteristike mulja podzemnog sustava
Đula-Medvednica u Ogulinu, VIII Kongres JDPZ, str. 204. Cetinje.


Soil Acidification and Accumulation of Pb, Cu, Zn in Fir Forest Communities
of National Park »Risnjak«


S u m m a r y


In this paper the new data on heavy metals soil load are presented. Research
was carried out in 3 different forest communities of silver fir at the area of »Risnjak
« National Park.


12 trial plots were defined. By microsite method on the all plots the acidification
degree and the content of Pb, Zn and Cu were determined.


Our results confirmed the results of Glavač, Koenis and Prpić, 1985
and Rau š and Vukelić , 1988 who found that the degree of soil heavy metals
load is correlated with the height above sea level and elevation.


Key words : soil acidification, content of Pb, Zn, Cu, silver fir forest communities,
»Risnjak« National Park.