DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 48     <-- 48 -->        PDF

U tlima spačvanskog-bazena utvrđene su relativno niske koncentracije
olova i donekle cinka te nešto-povišene koncentracije bakra. U usporedbi
sa srednjom Posavinom (Maye r i Pezdir c 1990) tla šireg područja
spačvanskih šuma sadrže više olova, cinka i bakra. U ´kojoj je to mjeri rezultat
zračnog onečišćenja valja razjasniti kroz daljnja istraživanja no čvršća
je pretpostavka da je veće onečišćenje tla u Spačvi posljedica intenzivnih
poplava prije izgradnje nasipa i provedbe drugih vodotehničkih zahvata.


Koncentracije olova u sedimentima spačvanskih vodotoka slične su onima
u tlima obraslim šumskom vegetacijom. Sedimenti sadrže više bakra.
Relativno veći sadržaj bakra u spačvanskom bazenu može se pripisati zaštitnim
sredstvima koja se intenzivno primjenjuju na okolnim poljoprivrednim
površinama. Uzorak 14 uzet na izvorištu rijeke Spačve kod lugarnice
ima vrlo visok sadržaj cinka što je vjerojatno posljedica neposrednog antropogenog
unosa. Sadržaj željeza i mangana u sedimentima Brižnice, Lubnja
i Koritnja veći je od njihovog sadržaja u tlima pod zastorom krošanja stabala.
U neplavljenim tlima varijabilnost ovih elemenata vrlo je velika, što je
uvjetovano njihovim prirodnim svojstvima.


Istraživanje unosa teških metala u šumska tla uz autocestu Zagreb —
Beograd u blizini motela Spačva na udaljenostima 25 i 100 m od voznog kolnika
(uzorci 20 i 21) je pokazalo da šumska vegetacija predstavlja sigurnu
branu širenju olova u šumu s obzirom na to da njegove koncentracije
nisu ovdje povećane. Iz tog razloga podizanje pojaseva drveća i grmlja uzduž
prometnica ima posebno značenje. U daljnjim istraživanjima valjalo bi eksperimentalno
testirati efikasnost zaštitnih pojaseva različitih vrsta drveća
i grmlja s obzirom na sprečavanje širenja olova iz ispušnih plinova.


Odnos sadržaja teških metala u površinskom sloju 0—5 m i drugom sloju
dosta je promjenljiv. Ipak se može zaključiti da površinski sloj riječnih sedimenata
i poplavnih terena sadrži više olova, cinka i bakra. Sadržaj željeza
i mangana veći je samo u površinskim slojevima sedimenata (tablica 4).


Koncentracija olova i cinka u tlima plavljenim vodama Drave, Dunava
i Save prelaze granične vrijednosti kod kojih se računa sa njihovim toksičnim
djelovanjem na šumsko drveće, posebno pomladak (Kahl e i Breckl e
1989). Najveće koncentracije ovih metala utvrđene su u tlima izloženim čestim
poplavama rijeke Drave. Na području bazena Spačve sadržaj olova i cinka
nalazi se unutar vrijednosti kod kojih ne treba računati sa njihovim
toksicitetom na šumsko drveće. Sadržaj bakra u svim analiziranim uzorcima
nalazi se u »dozvoljenim« granicama. U pogledu toksiciteta spomenuta tri
elementa kao i biljnohranidbenog značaja željeza i mangana od posebnog
je značaja visoka reakcija tala na čitavom istraživanom području. Pored
toga ova tla, posebno u površinskom sloju i pod zastorom krošanja, sadrže
dosta organske tvari. Ta dva parametra imaju izuzetno značenje za smanjenje
aktivnosti, a time i štetnog utjecaja istraživanih teških metala na
biljike. Unatoč tome sadržaj olova i cinka na površinama izloženim poplavama
Drave, Dunava i Save pretstavlja veliku neposrednu opasnost ne samo
za šumsko drveće, već i za divljač, sporedne šumske proizvode (gljive i dr.),
a time i čovjeka. Nad ovim se moraju zamisliti ne samo šumari već i čitavo
naše društvo. Jedini pravi put da se spriječi ekološka katastrofa u našim nizinskim
šumskim ekosistemima, pored očuvanja režima podzemnih i poplavnih,
je pročišćavanje otpadnih voda koje dospijevaju u vodotoke i rijeke.