DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Tablica 4.


Prosječne vrijednosti sadržaja teških metala za
uzorke šumskih bazena Drava — donji tok, Dunav i
Sava — donji tok


Neplavljeno
Plavljeno


Sediment
Neplavljeno
Plavljeno
Sediment
Neplavljeno
Plavljeno
Sediment
Neplavljeno
Plavljeno
Sediment
Neplavljeno
Plavljeno
Sediment


0—5 41
5—15 42
0—5 208
5—15 188
0—5 113
5—15 81
0—5 49
5—15 51
0—5 377
5—15 272
0—5 263
5—15 210
0—5 12
5—15 14
0—5 22
5—15 16
0—5 21
5—15 20
0—5 4573
5—15 5382
0—5 5210
5—15 5464
0—5 4714
5—15 4410
0—5 217
5—15 188
0—5 379
5—15 382
0—5 362
5—15 328


sedimentacije nanosa dolazi u mirnim vodama zaostalim u mikrodepresijama
nakon poplava. Tu dolazi i do intenzivnijeg nakupljanja organske tvari i kalcijevog
karbonata.


Sadržaj istraživanih teških metala u sedimentima iz korita Drave i Dunava
u pravilu je manji od onog u tlima poplavnih zona zaobalja. Savski sedimenti
sadrže više tteških metala što se može protumačiti težim mehaničkim
sastavom i većim sadržajem organske tvari, pa zbog toga imaju i veću
sposobnost vezanja teških metala nego sedimenti rijeke Drave i Dunava.
Veći sadržaj organske tvari vjerojatno je posljedica većeg onečišćenja savskih
voda organskim polutantima. Linearni korelacijsiki koeficijenti izneseni
u tablici 5 vrlo jasno indiciraju pozitivnu vezu između sadržaja gline u površinskom
sloju sedimenata i njihove opterećenosti istraživanim teškim metalima.
Stoga je kod sedimenata iz korita, koji se nalaze pod stalnim utjecajem
voda onečišćenih teškim metalima, utvrđena vrlo čvrsta veza između
sadržaja organske tvari i gline te sadržaja istraživanih metala (tablica 5).
Korelacija između organske tvari i bakra, te organske tvari i mangana u
površinskom sloju sedimenata praktički je potpuna. Postoji vjerojatnost
da se dio teških metala veže za organske otpadne tvari već na samom izvoru
onečišćenja.