DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 140     <-- 140 -->        PDF

IVO PODHORSKI, dipl. ing.
(1899—1991)


1. veljače 1991. godine, preminuo je
uslijed nesretnog slučaja u 92. godini
života, Ivo Podhorski, istaknuti šumarski
stručnjak, te najstariji šumarski inžinjer
u Hrvatskoj. Ostavlja ožalošćenu suprugu
Ljubicu rođ. Šepec, kojoj je bio odani
suprug. Oproštaj od našeg dragog Ive
obavljen je na Mirogoju 5. veljače 1991.
godine, gd´je je u ime Saveza društva inžinjera
i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, njegov životni put
i stručni rad prikazao je dipl. inžinjer
Oskar Piškorić.
Naš jubilarac rođen je u Zagrebu 15.
studenog 1899. godine, kao sin poznatog
arhitekta Stjepana Podhorskog. Pučku
školu i gimnaziju polazio je u Zagrebu,
gdje je maturirao 1917. godine. Nakon
vojne obaveze na bojištu u Galici´ji, upisao
se na šumarsku akademiju, koja je
kasnije uklopljena u novo osnovani Gospodarsko-
šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu. Budući da je također polazio
i studij glasovira, te se bavio dirigentskim
poslovima amaterskih pjevačkih
društava, diplomirao je 1924. godine.


Svoj radni vijek počinje u travnju
1925. godine, kao činovnički pripravnik
Direkcije šuma na Sušaku, na poslovima
uređivanja šuma. Ispit za samostalno
vođenje šumskog gospodarstva položio
je u Beogradu 1927. godine. Krajem
iste godine imenovan je za šefa Šumske
uprave u Vranovini (kod Topuskog), gdje
ostaje do kraja studenog 1934. godine,
kada je premješten u Šumsku upravu
u Đevđeliji. Ovo mjesto nije nastupio
već je nakon mjesec dana, krajem prosinca
1934. godine premješten za šefa
Šumske uprave u Glini. U Glini ostaje
do 26. svibnja 1941. godine, kada je premješten
u Ravnateljstvo šuma u Zagrebu,
gdje radi na poslovima uređivanja
šuma. Od studenog 1945. godine, radi u
Okružnom odboru za Gorski kotar u Delnicama,
a zatim u Kotarskom odboru
Delnice, do kraja siječnja 1947. godine.
Nakon toga prelazi za nastavnika Lugarske
škole u Delnicama. U studenom 1947.
godine, premješten je u Institut za šumarska
i lovna istraživanja u Zagrebu
na referadu za intenzivni uzgoj topola,
u svojstvu višeg stručnog suradnika, gdje
je ostao do umirovljenja t. j . do 30. travnja
1962. godine.


U institutu se našao na novom polju
rada t.j. na osnivanju plantaža i intenzivnih
kultura topole. Ovaj posao obavio
je Podhorski uspješno pa je u Šumarskoj
enciklopediji ocijenjen kao odlični
stručni i znanstveni radnik za uzgoj
euroameričkih topola. U toj temi napisao
je i brojne članke, što je vidljivo u
Šumarskoj enciklopediji, te iz napisa
Oskara Piškorića »Dipl. ing. Ivo
Podhorski — devedesetgodišnjak« (Šumarski
list br. 3—5 1990. godine).


Podhorski je bio višegodišnji član
lugoslavenske komisije za topole, te
član Fakultetskog savjeta Šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Godine 1961. primio
je povelju za zaslužnog člana Saveza
inžinjeri i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, a 1967. godine za
zaslužnog člana Jugoslavenske komisije
za topole. Prilikom proslave 130-godišnji
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 141     <-- 141 -->        PDF

ce Hrvatsko-slavonskog šumarskog druš-
Iva i 100-godišnjice izlaženja Šumarskog
lista 1976. godine dodjeljena mu je zlatna
medalja i povelja, kao priznanje za
rad na području topolarstva.


U mjestima gdje je živio tokom svojeg
službovanja. Podhorski je uživao ne
samo glas vrsnog i savjesnog šumarskog
stručnjaka, već se pokazao i kao druš


tven čovjek visoke kulture, koji je sudjelovo
u radu pjevačkih društava u tim
mjestima. S toga je ne samo među svojim
kolegama i suradnicima, već i među
tamošnjim građanima, ostao u trajnoj
i svijetloj uspomeni. Za sve što je taj
divni čovjek učinio, neka mu je vječna
slava i hvala!


R. Štraser


ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 142     <-- 142 -->        PDF

UPUTE SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne, stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva,
drvne industrije, zaštite prirode i lovstva, prikaze stručnih predavanja i društvenih zbivanja
(savjetovanja, kongresa, proslava i dr.) te prikaze domaće i strane stručne literature i
časopisa. Objavljuje nadalje, sve ono što se odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu,
podatke i crtice iz prošlosti šumarstva i drvne industrije te napise o radu Saveza i društava.


Radovi i članci koje pišu stručnjaci iz privrede imaju prednost.


Doktorske i magistarske radnje objavljujemo samo ako su pisane u sažetom obliku,
te zajedno s prilozima, mogu zauzeti najviše 10 stranica Šumarskog lista.


Posebno pozivam o stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva, kako
uspješnih tako i neuspješnih stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu vrijednost
za našu struku. Veličina rukopisa ne bi trebala prelaziti 10 stranica Šumarskog lista,
odnosno oko 15 stranica pisanih strojem s proredom. Ako rad ima priloge (fotografije,
crteže, grafikone, tušem ili strojem pisane tablice) tada je potrebno za svaku stranicu
priloga smanjiti rukopis za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto. Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Rukopis treba biti napisan pisaćim strojem s proredom i to tako, da redovi budu s lijeve
strane uvučeni za 3,5 cm od ruba papira. Uz svaki članak treba priložiti i sažetak i to
za hrvatski tekst 1/2 stranice, a za strani jezik može biti i do 1 stranice. Ukoliko se za
sažetak koristi zaključak članka treba ga posebno napisati. Sažeci se u pravilu prevode
na engleski jezik. Ukoliko prijevod ne dostavi autor, prevodi ga Uredništvo. U sažetku
na početku članka autor treba iznijeti problematiku i rezultate istraživanja te njihovu
primjenu u praksi.


Popis korišćene literature treba sastaviti abecednim redom na kraju članka i to:
prezime i početno slovo imena autora, u zagradi godina objavljene knjige ili časopisa,
naslov knjige ili časopisa (kod ovoga i br. stranice). Fotografije, crteži, grafikoni i si.
moraju biti jasni i uredni, jer se samo takvi mogu kliširati. Fotografije neka budu većeg
formata (najmanje 10 x 15 cm), kontrastne i na papiru visokog sjaja. Kod tablica, grafikona,
crteža treba voditi računa, da je najpovoljniji omjer stranica 1:1,5. Legendu treba
po mogućnosti ucrtati u sam crtež. Original može biti i većeg formata od tiskanog, a to
je i bolje, jer sa smanjenjem se postiže bolja reprodukcija. Crteži i si. moraju biti rađeni
tušem, a tablice mogu i pisaćim strojem, ali s crnom i neistrošenom vrpcom. Papir: paus,
pisaći i gusti pisaći.


Rukopise dostavljati u dva primjerka od kojih jedan treba biti original. Tablice,
crteže, grafikone i si. ne stavljati u tekst nego priložiti samostalno. Drugi primjerak može
biti i fotokopija.


Autori koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih naručiti istodobno
sa slanjem rukopisa. Separati se POSEBN O NAPLAĆUJ U po stvarnoj tiskarskoj
cijeni, a trošak se ne može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se može naručiti
30 separata.


Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz rukopis treba dostaviti broj i naziv
svojeg žiro računa kao i broj bankovnog računa Općine u kojoj autor stalno boravi na
koji se uplaćuje porez od autorskih honorara.


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 444-206