DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 135     <-- 135 -->        PDF

IN MEMORIAM


PROF. DR. NINOSLAV LOVRIĆ
(1907—1990)


Dana 14. XI. 1990. umro je, a 16. XI.
pokopan na zagrebačkom groblju Mirogoj
Dr. Ninoslav Lovrić, štovani dugogodišnji
redovni profesor Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Mnogim
generacijama stručnjaka ostati će u trajnoj
uspomeni kao vrstan znanstvenik,
praktičar i omiljeni predavač, a svima
koji su ga poznavali kao dragi znanac
i iskren prijatelj.


Ninoslav Lovrić rodio se u Tuzli, 1.


IX. 1907. godine. Otac mu dr. Ante bio
je poznati slavist, profesor i pisac. Osnovno
školovanje i realnu gimnaziju N.
Lovrić ja završio u Sarajevu 1926. Na
Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu je diplomirao god.
1930. i stekao naslov šumarskog inženjera.
Od 1932. do 1940. godine ing. Lovrić
je službenik Direkcije šuma u Zagrebu,
gdje se bavi šumsko-građevinskim problemima
i poslovima. Uz redovnu službu
studirao je i god. 1942. diplomirao na
građevinskom odsjeku Tehničkog fakulteta
u Zagrebu. Za vriejme rata, kao građevinski
inženjer, radio je na poslovima
regulacije Save i na aerodromskim objektima
hrvatskoga zrakoplovstva. Po
svršetku rata, kao domobranski časnik,
prošao je i izdržao mukotrpni Križni put
od Bjelovara do Vršca u Srbiji.


Najveći dio svojega radnog vijeka,
od 1940. do umirovljenja 1978. godine (a
i kasnije), ing. N. Lovrić je proveo na
Šumarskom fakultetu u Zagrebu, na kojem
je bio: isprva asistent, nakon habilitacije
(1958.) docent, od 1960. izvanredni
profesor i od god. 1964. redovni
profesor. Doktorat biotehničkih znanosti
stekao je god. 1977. s disertacijom »Mogućnost
primjene centralnog izvlačenja
kod planiranja šumskih transportnih
sustava«. Od 1960. do 1978. bio je predstojnik
Zavoda za šumarsko građevinarstvo
i komunikacije, odnosno kasnije Katedre
za šumska transportna sredstva na
Šumarskom fakultetu. Redovno je predavao
predmete: šumarske komunikacije,
mostovi, šumarsko i drvnoindustrijsko
građevinarstvo; honorarno tehničku
mehaniku i uređivanje bujica; a na postdiplomskoj
nastavi iz Iskorišćivanja šuma
kolegij projektiranja šumskih prometni


ca.


Osim gotovo 40-godišnjega predanog
nastavno-peclagoškog rada, prof. N. Lovrić
se usporedno bavi znanstvenim temama
i zadacima, unutar i izvan fakultetskih
Zavoda za istraživanja u šumarstvu
i drvnoj industriji. Istaknuti je teoretičar
i praktičar u izgradnji šumskih
transportnih sredstava i građevinarstvu.
Stručni radovi prof. N. Lovrića obuhvaćaju
uglavnom ove djelatnosti:
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 136     <-- 136 -->        PDF

— trasiranje i izgradnju, odnosno izradu
elaborata
za šumske ceste, željeznice
mostove


— projektiranje i statičke proračune
gospodarskih i industrijskih zgrada,
pumpnih stanica i trafo-stanica
´— izradu financijskih i investicijskih
programa.


Ing. N. Lovrić se vrlo angažirao za
vrijeme izgradnje novih fakultetskih
zgrada u Maksimiru i zgrada Nastavno-
pokusnih šumskih objekata Šumarskog
fakulteta na terenu. Unutar prije opisanih
djelatnosti izradio je mnogobrojne
projekte nisko i visokogradnji javnih i
šumskih objekata (npr. statistički elaborat
za temeljenje turbogeneratora Tvornice
šećera u Županji), elaborate i financijsko-
investicijske programe. Jedan je
od rijetkih domaćih stručnjaka, koji rješavajući
opisane tehničko-građevinske probleme
uvažava suvremene ekološke spoznaje
i opravdane zahtjeve zaštite čovje


kove životne okolice.


Prof, dr, N. Lovrić sudjelovao je s referatima
i koreferatima, iz svoje struke i
specijalnosti, na mnogobrojnim domaćim
i stranim kongresima, simpozijima i savjetovanjima,
npr.: Zagreb (1955, 1969,
1971.), Zvolen (1973.), Vinkovci (1974.),
Cavtat (1977, 1989.), Portorož, Gospić i
Zadar-Plitvice (1979.), Poreč (1981.), Opatija
(1982, 1983.), Sarajevo (1982, 1984.),
Bled (1986.) i dr. Izradio je mnoge stručne
recenzije rukopisa, knjiga i projekata.


Osim mnogih projekata, elaborata, recenzija
i ekspertiza, prof. dr. Ninoslav
Lovrić je objavio oko 80-tak znanstvenih
, stručnih i stručno-popularnih studija i
članaka u ovim časopisima i publikacijama:
Mali šumarski priručnik, Šumsko-
tehnički priručnik, Šumarska enciklopedija,
Šumarski list, Drvna industrija,
Mehanizacija šumarstva, Tehnički pregled,
Glasnik za šumske pokuse Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta


za šumarstvo u Sarajevu, Bilten društva
ekologa BiHe, Građevinar, Zbornik referatov
vedecke, Holzindustrie te Zbornici,
Materijali i Referati pojedinih savjetovanja,
simpozija i si.


ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI
PROF. DR. NINOSLAVA LOVRIĆA,
DIPL. ING. ŠUMARSTVA I DIPL. ING.
GRAĐEVINARSTVA


I, Komparativna ispitivanja nekih padomjera
(sa Z. Tomašegovićem). Šumarski
list, 7, Zagreb 1948, 230—238.


2—7. Opći pojmovi mehanike, Zgradarstvo,
Šumsko-prometna sredstva, Drveni
mostovi, Novije konstrukcije nosača,
Propusti. Mali šumarski priručnik,
Zagreb 1949, 671—696, 696—727, 728—768,
769—804, 817—819, 820—822.


8. Naprave za utovar u šumi (sa S.
Floglom). Tehnički pregled, I, 1, Zagreb
1949, 30—31.
9—10. Vrijeme u radnom procesu.
Šumarski list, 9—10, Zagreb 1950, 369—
—383; Ibid., Tehnički pregled, 6, Zagreb
1950, 418—426.


II. Neka dizala kod primjene skidera.
Šumarski list, Zagreb 1950, 487—498.
12. Šumski transport i motorna vozila.
Drvna industrija, Zagreb 1951, 21—23.
13. Upotreba skidera za privlačenje
oblovine (s R. Benićem). Drvna industrija,
III, 10—12, Zagreb 1952, 1—11.
14. Srednja daljina i obračun troškova
transporta (habilitacijski rad). Šumarski
list, 7, Zagreb 1954, 301—316.
15. Nastavni program i tehnički predmeti
na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu (referat na Savjetovanju
šumarskih inženjera građevinara,
21. 3. 1950.), Zagreb 1955.
16. Šumarski inženjeri i tehničari kao
projektanti i izvođači građevinskih objekata.
Šumarski list, 5—6, Zagerb 1955,
191—194.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 137     <-- 137 -->        PDF

17. Mehanizacija izgradnje šumskih
putova (habilitacijsko predavanje). Drvna
industrija, Zagreb 1959, 20—21.
18. Vremenski plan rada. Šumarski
list, 8—9, Zagreb 1959, 291—299.
19—22. Flogl Stanko, Građenje, Građevne
konstrukcije, Građevni materijali.
Šumarska enciklopedija, I, Zagreb 1959,
383, 477—484, 486—497, 497—507.


23. Šumarsko građevinarstvo (skripta,
rukopis), Zagreb 1960.
24. Plantaže šuma. Knjiga radosti, II,
Zagreb 1960, 101—102.
25. Zadaci iz tehničke mehanike (rukopis),
Zagreb 1961.
26. Smjernice za izračunavanje srednjeg
nagiba terena za potrebe analize
privlačenja. Šumarski list, 9—10, Zagreb
1963, 354—363.


27. Određivanje srednje daljine prijenosa
kod centralnog privlačenja pomoću
težišta. Ibid. 11—12, 1964, 496—506.
28. Točnost određivanja centričkih
kutova izmjerom duljina kod trasiranja
šumskih putova (s N. Neidhardtom).
Ibid., 7—8, 1965, 277—283.
29. Građevinarstvo. Šumarsko-tehnički
priručnik, Zagreb 1966, 543—568.
30. Termička izolacija zidanih komornih
sušionica za drvenu građu (s Đ. Ham-
mom). Drvna industrija, 8—9, Zagreb
1967, 115—142.


31. O nekim tipovima vibracijskih nabijača
s više ploča koji služe pri izgradnji
i održavanju šumskih putova. Šumarski
list, 1—2, Zagreb 1968, 50—59.
32. Dimenzioniranje kolničkih konstrukcija
šumskih puteva. Ibid., 7—8,
1970, 221—228.


33. Parionice za bukovu piljenu građu
(s Đ. Hammom). Drvna industrija, 9—10,
11—12, Zagreb 1971.
34—35. Dimenzioniranje kolničkih konstrukcija
šumskih puteva, Suvremena izgradnja
i održavanje prometnih površina
na pilanskom prostoru. Materijali Drvarskoga
simpozija prigodom 300-godišnjice


Sveučilišta te 50-godišnjice šumarske
fakultetske nastave u Zagrebu, Zagreb


1971, 17—21, 68—74.


36. Racionalna izgradnja transportne
mreže na otvorenim površinama pilanskog
prostora (referat na Internac. simpoziju
u Zvolenu, 11—14. 9. 72.). Drvna
industrija, 3—4, Zagreb 1973.
37. Planiranje mreže šumskih puteva
u okviru nastavnog programa zagrebačkoga
šumarskog fakulteta. Šumarski list,
3—4, Zagreb ´ 1973, 132—136.
38. Die Anwendung der befesstigten
Erde in Forstwegebau. Zbornik referatov
vedecke Zvolen 1973, 132—148.
39. Zum Ausbau eines innenbetrieblichen
Transportnetzes in Schnittholzbetrieben.
Holzindustrie, 5, Leipzig 1973, 141—
—142.
40. Primjena stabilizacijskih materijala
u izgradnji šumskih putova na području
Šumskog gospodarstva »Mojica
Birta« Bjelovar. Materijali Simpozija 6
mehanizaciji tehnoloških procesa u suvremenim
procesima gospodarenja u šumama
(29—31. 10. 74.), Bjelovar 1974, 1—
—11.
41. Dosadašnja izgrađenost i perspektiva
izgradnje mreže šumskih putova na
području jugoistočne Slavonije. Centar
za znanstveni rad JAZU, 1, Vinkovci 1974,
159—184.
42. Nova metoda gradnje kolničkoga
zastora i mogućnost njene primjene u
jugoistočnoj Slavoniji. Ibid., 2, 1975, 389—
—401.
43. Prof. Ing. Stanko Flogl — in memoriam.
Šumarski list, 7—10, Zagreb
1975, 395—396.
44. Armirano tlo u izgradnji šumske
putne
mreže. Mehanizacija šumarstva,
1—2, Zagreb 1976.


45. Šumsko-građevinska tehnika i transport.
Povijest šumarstva Hrvatske 1846—
—1976. kroz stranice Šumarskog lista. Zagreb
1976, 267—286.


46. Racionalna izgradnja kolničkih
konstrukcija šumskih putova u suvre235
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 138     <-- 138 -->        PDF

menom gospodarenju šumama (referat
na proslavi 25. godišnjice rada Šumarskog
fakulteta Univ. u Sarajevu, 23. 10.
74). Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta
za šumarstvo, Sarajevo 1976.


47. Primjena lijepljenoga prenapregnutog
drvnog materijala u izgradnji građevinskih
objekata. Drvna industrija,
11—12, Zagreb 1977.


48. Savjetovanje o stabilizaciji vapnom
u niskogradnji. Mehanizacija šumarstva,
3—4, Zagreb 1977.
49. Izgradnja šumskih transportnih
sustava primjenom stabilizacije tla vapnom.
Šumarski list, 10—12, Zagreb 1977,
488—496.
50. Problematika primjene konstrukcionog
drva u izgradnji objekata šumskih
transportnih sistema. Materijali
Simpozija — drvene inženjerske konstrukcije
i njihova sigurnost, B 9—6, Cavtat
1977, 1—10.


51. Prilog problematici planiranja i
izgradnje šumskih transportnih sistema
(referat na X. kongresu Saveza društava
za puteve Jugoslavije, Aranđelovac 19—
—21. 10. 78.). Mehanizacija šumarstva,
11—12, Zagreb 1978.


52. Prikaz izgradnje šumske putne
mreže na području Like. Zbornik radova
II. znanstvenoga simpozija, Centar »Nikola
Tesla«, 13, Gospić 1979, 5—11.
53. Prostorno planiranje šumskih prometnica
s aspekta zaštite čovjekove okoline.
Zbornik radova II. kongresa ekologa
Jugoslavije (Zadar-Plitvice 1979.), Zagreb
1979, 253—259.
54. Primjena konstrukcionog drva u
izgradnji objekata šumskih transportnih
sistema. Šumarski list, 1—2, Zagreb
1980, 17—24.


55. Kameni materijali u izgradnji šumske
putne mreže (referat na Simpoziju
o primjeni kamenih materijala u kolovoznim
konstrukcijama, Portorož 1979.).
Mehanizacija šumarstva, 3—4, Zagreb
1980.


56. Flogl Stanko. Šumarska enciklopedija,
1, Zagreb 1980, 398.
57. Određivanje i mogućnosti primjene
srednje daljine centralnoga linijskog izvlačenja.
Zbornik materijala sekcije iskorišćivanja
šuma zajednice Šumarskih
fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu
industriju SFRJ, Beograd 1981, 11—
—20.
58—59. Neka rješenja izgradnje šumske
cestovne mreže u nizinskim šumama
poplavnog područja; Obnova i održavanje
šumske cestovne mreže. Mehanizacija
šumarstva, 3—4, Zagreb 1981, 85—96,
97—106.


60. Sigurnost izgradnje i odvijanje
prometa šumskih transportnih sistema
izvlačenja i prijevoza. Ibid., 11—12, 1981,
343—349.
61. Teorijska razmatranja o primjeni
plastične netlon mreže u cestogradnji nizinskih
šumskih transportnih sustava.
Ibid., 3—4, 1982, 62—74.
62. Klasifikacija šumskih terena s aspekta
novih propisa građenja šumskih
cestovnih transportnih sustava. Ibid., 9—
—10, 1982, 237—247.
63. Mogućnosti primjene ekološko-bioloških
stajališta u izgradnji šumskih
transportnih sistema (referat na 1. kongresu
biologa Hrvatske, Poreč 21—26. 9.
81.), Šumaraski list, 9—10, Zagreb 1982,
392—402.
64—65. Ocjena kvalitete kolničke vozne
površine šumskih kamionskih cestovnih
prometnica; Utjecaj motornih vozila
na gradnju i održavanje šumskih cestovnih
transportnih sustava. Zbornik radova
savjetovanja Mehanizacija šumarstva
u teoriji i praksi, Opatija 1983, 433-438,
439—447.


66. Primjena logistike kod otvaranja
šumskih predjela cestovnim prometnicama.
Mehanizacija šumarstva, 9—10, Zagreb
1983, 254—260.
67. Konstrukcijska i prometna sigurnost
šumskih prometnica. Drvna industrija,
9—10, Zagreb 1983, 217—274,


ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 139     <-- 139 -->        PDF

68. Mogućnost primjene centralnog
izvlačenja kod planiranja i projektiranja
šumskih transportnih sustava (disertacija).
Glasnik za šumske pokuse Šumarskog
fakulteta Sveučilišta, XXI, Zagreb
1983, 79—120.
69—70. Građenje, Most. Šumarska enciklopedija,
2, Zagreb 1983, 1—18, 427—
—428.


71. Gradnja šumskih cestovnih prometnica
za transport drvne mase odnosno
sitnog drva, s aspekta potrošnje energije.
Mehanizacije šumarstva, 9—10, Zagreb
1984, 196—200.
72. Utjecaj građenja šumske cestovne
mreže odnosno cestovnih pravaca na
ekološke sustave okoline. Knjiga referata
III. kongresa ekologa Jugoslavije, 1,
Sarajevo 1984, 447—450.
73. Analiza transportnih cestovnih i
gospodarskih sustava u procesu planiranja
otvorenosti šumskih predjela. Mehanizacija
šumarstva, 9—10, Zagreb 1985,
225—227.
74—75. Izvedba drvenih konstrukcija
lijepljenim prednapregnutim materijalom.
Građevinar, 8, Zagreb 1986, 319—
—323. Ibid., Drvna industrija, 7—8, Zagreb
1986, 175—180.


76. Problematika planiranja i projektiranja
šumskih cestovnih prometnica sa
stajališta zaštite čovjekove okoline. Mehanizacija
šumarstva, 9—10, Zagreb 1986,
137—160,


77. Razvojna iskustva u izgradnji
šumskih cestovnih prometnica nizinskih
i brdskih predjela primjenom građevinske
opreme u razdoblju od 1945. do 1985.
godine. Ibid., 9—10, 1987, 135—140.
78—79. Put šumski, Trasiranje. Šumarska
enciklopedija, 3, Zagreb 1987, 105—
—115, 529—531.


80. Metoda planiranja otvorenosti
šumskih predjela i cestovne infrastrukture
za potrebe proređivanja sastojina u
nizinskim poplavnim područjima. Šumarski
list, 3—4, Zagreb 1987, 125—
81. Građenje mostova na šumskim
cestovnim prometnicama primjenom
lameliranog drva. Zbornik simpozija —
Caveat 11—13. 10. 1989. (u tisku).
Za svoj požrtvovan i plodonosan rad,
prof. dr. Ninoslav Lovrić je dobio ova
priznanja:


— Zlatnu plaketu i povelju Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske u povodu 130. obljetnice
osnutka Hrvatsko-slavonskoga šumarskog
društva i 100. godišnjice neprekidnog
izlaženja Šumarskog lista (1876—
—1976.), godine 1976. i
— Počasnu diplomu Šumaraskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, povodom
125. godišnjice šumarske nastave i znanstvenog
rada u Republici Hrvatskoj ...
u znak priznanja i zahvalnosti za doprinose
razvoju Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
za ostvarenje uloge fakulteta u
obrazovanju visoko stručnih kadrova i
znanstvenih radnika, za uspjehe postignute
u znanstvenom radu, za doprinose
razvoju svestrane suradnje i ugleda Šumarskog
fakulteta u našoj zemlji i inozemstvu,
za doprinose razvoja šumarstva
i prerade drva, godine 1985.
Častan i plemenit lik prof. dr. ing. Ninoslava
Lovrića ostati će u trajnom
sjećanju mnogobrojnim studentima, suradnicima,
kolegama i štovateljima njegovih
uzornih životnih načela i djela.


Zagreb, 25. II. 1991.


Dr. Stjepan Bertović