DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 125     <-- 125 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


17. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hravtske, održane 27. veljače 1991. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlovič, dipl. inž., dr. Đuro Kovačić, dr. Nikola Komlenović,
prof. dr. Branimir Prpić, mr. Stevo Mrđenović, Valerija Vukelić, dipl. inž. Franjo
Kolar, dipl. inž., Davor Krakar, dipl. inž., Viktor Wolf, dipl. inž., Nadan Sirotić,
dipl. inž., Slavko Šarčević, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonić.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje ZAPISNIKA 16. sjednice Predsjedništva Saveza.
2.
Razmatranje i usvajanje Prijedloga Zaključnog računa za 1990. godinu:
a) Izvještaja o poslovanju, Izvještaja inventarne komisije, Pregleda prihoda i
rashoda i Obračuna po mjestima aktivnosti Saveza.
b) Izvejštaja Odbora Samoupravne1 kontrole.


3.
Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa rada za 1991. godinu i Financijskog
plana za 1991. godinu.
4.
Dogovor u vezi održavanja 96. Skupštine Saveza — utvrđivanje prijedloga o
mjestu održavanja, datumu, dnevnom redu i temi za stručni dio Skupštine
i drugih zadataka u pripremi.
5.
Tekuća pitanja:
— Održavanje zgrade Šumarskog doma
— Imenovanje našeg člana u komisiju za Statut IT Hrvatske
— Transformacija Saveza ITŠDI Jugoslavije
— druga pitanja.
Ad. 1.


Zapisnik 16. sjednice usvojen je bez primjedbi.


Ad. 2.


Vlatka Antonić, Ivan Maričević i Slavko Šarčević, ukratko su se
osvrnuti na sadržaje Izvještaja o poslovanju, Izvještaja inventume komisije, Pregleda
prihoda i rashoda, Obračuna po mjestima aktivnosti Saveza i Izvještaja
Odbora samoupravne kontrole.


U raspravi su sudjelovali: Prpić, Pavlović, Krakar, Kovačić, i dr. u kojoj su
naglašeni problemi i moguća rješenja za redovno obavljanje poslova izdavačke
djelatnosti — posebno stvaranja uvjeta za izdavanje Šumarskog lisla i održavanje
Šumarskog doma.


Nakon svestrane rasprave Predsjedništvo je usvojilo:
a) Izvještaj o poslovanju za 1990. godinu i dokumentaciju.
b) Izvještaj Odbora Samoupravne kontrole.


223
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 126     <-- 126 -->        PDF

c) Odluku o isplati osobnih dohodaka za siječanj-ožujak 1991. godine, koja se
temelji na ostvarenim rezultatima poslovanja u 1990. godini i planiranim u
1991. godini.


IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 1990. GODINU


U materijalu za 17. sjednicu Predsjedništva dostavili smo: Izvještaj inventurne
komisije; Pregled prihoda i rashoda za 1990. godinu; Obračun prihoda i
rashoda po mjestima aktivnosti. Analizom pojedinih stavaka i ukupno ostvarenog
prihoda i rashoda za 1990. godinu možemo konstatirati da je prihod ostvaren
s indeksom 137,67, a rashodi s 112,38, (materijalni rashodi s indeksom 112,54,
a osobni rashodi s indeksom 112,20). Navedeni indeksi kao i analitički podaci po
po pojedinim stavkama u Pregledu govore u prilog racionalnog gospodarenja
raspoloživim sredstvima.


Ostvareni prihodi po pojedinim stavkama u 1990. godini kretali su se u odnosu
na plan s indeksom od 60,78 do 301,54. Indeks od 60,78 odnosi se na prihode
izdavačke djelatnosti (stvka 3), a indeks 301,54 odnosi se na ostale prihode (stavka
6) i kao pokazatelji nisu značajni za ukupno ostvarene prihode. Značajnije pozitivno
odstupanje u odnosu na plan bilo je ostvarenje prihoda od dotacija za
Šumarski list. Do povećanih odstupanja u ostvarenju prihoda u odnosu na plan
došlo je uglavnom zbog kretanja cijena u drugom polugodištu.


Ostvareni rashodi kretali su se u odnosu na plan u rasponu s indeksom između
70 do 150. Veće odstupanje od plana odnosi se na putne troškove i dnevnice.
Do toga je došlo zbog povećane isplate za održavanje sjednica i povećanih
aktivnosti Saveza.


U 1990. godini kao i ranijih godina nije se značajnije moglo utjecati na ostvarene
rashode.


U tijeku godine nisu se poduzimale intenzivnije aktivnosti za investicijsko
održavanje zgrade Šumarski dom, zbog nedovoljno akumuliranih sredstava za
te namjene. Predračuni za potrebne zahvate za temeljitiju zaštitu objekta od
propadanja su u os´jetno većim iznosima od raspoloživih i potrebnih sredstava.


Visine zakupnina za poslovni prostor u Šumarskom domu kretale su se prema
odlukama Predsjedništva, a u skladu odluka nadležnih organa grada Zagreba.


Prema obračunu prihoda i rashoda Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske po mjestima aktivnosti imamo slijedeća
ostvarenja: za Savez i Stručne službe ukupan prihod od dinara 659.881,00, a ukupni
rashodi u iznosu od 362.339,30 dinara s ostatkom viška prihoda od 297.541,70
dinara; za Šumarski list ukupan prihod od 810.713,20 dinara, a ukupni rashod
u iznosu od 774.915,20 dinara s ostatkom viška prihoda od 35.798,00 dinara; i za
izdavačku djelatnost ukupan prihod od 72.934,80 dinara, a ukupan rashod u iznosu
od 122.733,80 dinra s negativnim rezultatom u iznosu od 49.799,00 dinara.


Prihodi i rashodi po mjestima aktivnosti raspoređeni su u odnosima 35%,
50% i 15%. Negativna razlika između prihoda i rashoda za izdavačku djelatnost
nastala je zbog osjetno manjih narudžbi tiskanica i obrazaca od strane naših
korisnika (šumarija i dr.). Veći broj Šumarskih organizacija neposredno je koristio
usluge drugih uslužnih organizacija. Unazad više godina za djelatnost »Šumarski
list« redovno su se ostvarivali negativni rezultati zbog neadekvatne visine
pretplate. U drugom polugodištu 1990. godine povećana je pretplata i to je ut


224
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 127     <-- 127 -->        PDF

© ©
O O ©


o^ a\ ©


ON CN


I O ON
IO lo~ NO"
H N «


95*


IO r»S
<*> C\ fN —i


II6


pr


o


© ©


to *-i ro S © ©


oo r*^ ©


©"


H ON"
oC rr ©"
avač


rn ©
IO ro d c "~>


upni


3 ON r4


t^-o rM
r-^-´ m


o


o
X!
in —i
>N © © © o © o


L: ""*J3 f~. t «


ND O to -5 °° ON s Uf?) K -3 JN "O © ON


N K 5
Sff "* C2


© > r^3 ´O. NO r») fN "t P.


o" cs 3


t/3 >o fO OO *}* Cvj IO NO
3
o o o o
o o


""T^ t OO io OO i—i o ©©©o©©©o
*r* o -^r sp rsf m~ c °i "* fN NO NO fN © 5


lo i/i m o
\o so B.
3 Jo SS JTT * °^ °° & tC


"«T O ON ON sO ^t M ON


"NOf^rNi^i-ooio^


1" PNI io rsj —´


co o\ M´ d
M d


—i — fN


´-< —H t-*. LO ON ON
*3" LO r«")


ed


a
u


C/3


OJ


§43
."L ´M > J4
k.


—« ki o c
U
ra "t 1) o u


3
3
SI. °
3 >co —


E


ito ;q -B
3 .«


a » »
a » »
-" nj kl
O -u ki


§
to a


0


CG B
-f-I+-I


& S c "


J< +J OJ


N w s
a .2


^ ;5


~i ki -r?
M & " 3
33


c


C3


u -ću


2


3 S -51
« —r . C3>
S, c
.5 ""
N
I * JI s a — .S 1 as kl


daje


o
o
^1 >ii nj OJ
SS OJ.
E "3 ^3


O


Za


k


° "° -3 čin


tu


o


«


to


lari jski
jal za
nventar


´JJ


>t0 IH N OJ "3


S ft "-´ N T3
3


1
1
OJ ia


3


T3


>


oM


_


g -a o J3
o S
1)


0


.„ -u


3


V


o


-c


1 o


a


^
«


ki


« p.
3 «


ca


.„ .„ .„

>


NH


3


p-


C


-g -a


Q S o


O


to


CM

5


M
QO


U 3


-g


5 —


o o a a


o


X


Gs,


>to


c3


O -M


-L


g


"


o


y


C


M


,


Q


- CS -05 W2
k,§ rS 5C !H


CL, CL, O*


^y;


M

kl


>to


Bi L


a


O


ki


X «


a


OH G O


&


«SWOD(LH


c/3


-< (N m ui ^ o H


<


3


H


"

CL,
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 128     <-- 128 -->        PDF

©


a


<


p


H
P


<


w
as


rt
o
4=

0
A
c/J
CO
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 129     <-- 129 -->        PDF

jecalo na ostvarenje pozitivnog rezultata. Troškovi za održavanje »Šumarskog
doma« po određenim predračunima znatno su veći od sredstava koja se osiguravaju
visinom zakupnina. U 1990. godini korisnik poslovnog prostora 1RMO
adaptirao je dio tavanskog prostora, uložio je vlastita sredstva i iz drugih izvora.
Obavljaju se i pripreme za ulaganje i racionalnije korišćenje podrumskih prostorija.
Akumulirana sredstva tijekom godine trošit će se na temelju programa za
redovno održavanje »Šumarskog doma« i odluka Predsjedništva.


IZVJEŠTAJ INVENTURNE KOMISIJE S 31. PROSINCEM 1990. GODINE


Komisija u sastavu:


1.
Predsjednik Vlatka Antonić
2.
Član Đurđa Belić
3.
Član Slavica Slonje
Popisana su osnovna sredstva, zalihe gotove robe (knjiga) novac i svi vrijednosni
papiri u blagajni, sredstva zajedničke potrošnje, ostala potraživanja i
obveze sa stanjem 31. prosinca 1990. godine.


1.
Stvarno stanje osnovnih sredstava odgovara knjižnom stanju.
2.
Stanje na žiro računu iznosi 465.788,00 dinara.
3.
Stanje u blagajni iznosi 453,30 dinara.
4.
Stanje sredstava zajedničke potrošnje za ostale namjene iznosi 2.270,30
dinara.
5.
Stanje sredstava zajedničke potrošnje za stambenu izgranju iznosi 7,80
dinara.
6.
Stanje sredstava narodne obrane iznosi 90,90 dinara.
7.
Ne naplaćena potraživanja od kupaca iznose 342.749,10 dinara.
8.
Sumnjiva i sporna potraživanja iznose 124.044,70 dinara.
Komisija predlaže da se:ne naplaćena potraživanja od kupaca u iznosu od 15.122,00 dinara otpišu
na teret rashoda za 1990. godinu, a iznos od 112.609,70 dinara prenese na
sporna i sumnjiva potraživanja (Tehnološki fakultet). Sumnjiva i sporna
potraživanja odnose se na nenaplaćene zakupnine Tehnološkog fakulteta.
Za njih je pokrenut redovni sudski postupak za naplatu.
— Amortizacija osnovnih sredstava ooracunava se po stopama propisanim
iz Nomenklature sredstava za amortizaciju.
Revalorizacija sredstava vrši se prema koeficijentima za revalorizaciju a
koje objavljuje Savezni zavod za statistiku.
IZVJEŠTAJ ODBORA SAMOUPRAVNE KONTROLE SAVEZA DRUŠTAVA
INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


Dana 27. veljače 1991. godine Odbor u sastavu:


1. Slavko Šarčević, dipl. inž., predsjednik
2. Rudolf Herljević, dipl. inž., član
3. Bogdan Momčilović, dipl. inž., član
227
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 130     <-- 130 -->        PDF

pregledali su materijalno-financijsko poslovanje za vremensko razdoblje od 14.
veljače 1990. godine do 27. veljače 1991. godine. Odbor u navedenom sastavu ustanovio
je da se blagajnički dnevnik vodi uredno na temelju postojećih dokumenata,
te da se blagajnički maksimum ne prekoračuje. Postoji propisana dokumentacija
za sve ulazne i izlazne račune. Vođena je briga da se potraživanja
redovno naplate. Inventurna komisija je obavila popis osnovnih sredstava, zalihe
(knjige), novca i sve vrijednosne papire u blagajni, sredstva zajedničke potrošnje
i ostala potraživanja i obveze.


Sva dokumentacija o inventurnom popisu nalazi se u prilogu i pregledano je
od Samoupravne kontrole.


Nenaplaćena potraživanja u iznosu od 15.122,00 dinara treba otpisati na teret
rashoda za 1990. godinu, te da se i dalje vodi računa o naplati tih dugova. Iznos
od 112.609,70 dinara prenosi se na sporna i sumnjiva potraživanja (Tehnološki
fakultet). Na sumnjivim i spornim potraživanjima nalaze se nenaplaćena zakupnina
od Tehnološkog fakulteta u iznosu od 124.044,70 dinara. Poduzimaju se
mjere da se putem suda naplate ti iznosi.


Odbor Samoupravne kontrole prihvaća izvještaj uz Zaključni račun o financijskom
poslovanju i raspodjeli ostatka prihoda kako slijedi.
Prihodi i rashodi za 1990. godinu.


Prihodi


Preneseni višak prihoda iz protekle godine 18.451,40 dinara
Prihodi od SlZ-a znanosti 391.662,80 dinara
Prihodi od vlastite djelatnosti 1.042.951,70 dinara
Ostali prihodi 90.463,10 dinara


Ukupno prihodi 1.543.529..00 dinara


Rashodi


Materijalni troškovi i amortizacija 669.128,60 dinara
Osobni rashodi 590.859,70 dinara


Ukupno rashodi 1.259.988,30 dinara
Ostatak prihoda 283.540,70 dinara


Raspodjela ostatka prihoda


za osobne dohotke, bto po ZR 62.087,70 dinara
za prijenos u iduću godinu 221.453,00 dinara


Odbor Samoupravne kontrole dostavlja svoj izvještaj Predsjedništvu Saveza
društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske s prijedlogom
da ga u cijelosti prihvati.


Zagreb 27. 02. 1991.
Odbor Samoupravne kontole:


Slavko Šarčević, dipl. inž. predsjednik, v.r.


Bogdan Momčilović, dipl. inž. član, v.r.


Rudolf Herljević, dipl. inž. član, v.r.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 131     <-- 131 -->        PDF

Ad. 3.


Nakon uvodnih napomena o prijedlogu PROGRAMA RADA za 1991. g. — 6.
i prijedloga FINANCIJSKOG PLANA za 1991. g. koje su dali Adam Pavlović i
Ivan Maričević, te rasprave u kojoj su sudjelovali Đuro Kovačić, Branimir Prpić,
Davor Krakar i drugi prihvaćen je jedan i drugi prijedlog kako slijedi.


PROGRAM RADA ZA 1991. g.


prijedlog


Savez i Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
programiraju svoje aktivnosti i utvrđuju ciljeve i zadatke na temelju odredbi
i sadržaja STATUTA, Zakona o društvenim organizacijama i drugih odgovarajućih
zakonskih i posebnih normi i odluka.


Utvrđene ciljeve i neposredne zadatke organi Saveza i Društava: Skupštine,
Predsjedništva (izvršni odbori), organi kontrole, i drugi oblici djelovanja ostvaruju
neposrednim angažiranjem svojih članova, po potrebi i druge znanstvenike


— stručnjake za određena pitanja, a kroz različite oblike organiziranosti — akcije.
U konkretnim uvjetima nastoje se maksimalno koristiti stečena znanja i iskustva
iz prethodnih razdoblja u trajanju više od 140 godina.
Ovim programom rada naznačena su pojedina područja organiziranog djelovanja
i važniji zdaci:


— Nastavljanje, uspostavljanje i razvijanje suradnje s organizacijama —
institucijama šumarstva i prerade drva — javnim poduzećem »Hrvatske šume«,
Šumarskim fakultetom, Šumarskim institutom, Savezom inženjera i tehničara
Hrvatske i s posebnim organizacijama — institucijama unutar naše zemlje i s
drugim državama, kada se traže rješenja za aktualna pitanja iz pojedinih područja
naše struke.


U organizaciji Predsjednštva Saveza osigurati neposredniju i intenzivniju suradnju
s izvršnim organima naših Društava, a tamo gdje još uvijek nemamo organiziranih
aktivnosti treba posebnim angažiranjem članova Predsjedništva i
drugih članova stvoriti preduvjete za organiziranje — osnivanje Društava.


— Za održavanje sjednica Predsjedništva Saveza i Skupštine Saveza i za druge
oblike organiziranog djelovanja potrebno je pravovremeno uključiti članove
i Društva, kako bi se na dnevnom redu postavljala i rješavala aktualna pitanja
od interesa struke i naših članova.
— Aktivno uključivanje naših članova i organa Saveza i društava u izradu
nacrta, prijedloga Zakona i drugih normi presudnih za unapređenje i razvoj šumarstva
i prerade drva.
— Praćenje i utvrđivanje zajedničkih stavova o mogućoj primjeni suvremenih
i racionalnijih oblika organiziranja određenih djelatnosti u šumarstvu i
preradi drva, uvođenju novih tehnologija i drugih spoznaja u prvom redu rezultate
naših znanstvenih istraživanja i praktičnih rješenja (fakulteta, instituta, poduzeća
i dr.).
— Organiziranje više stručnih i popularnih predavanja, savjetovanja, razgovora
i si. na teme: Šumarska znanost i praksa; Problematika proizvodnje, razvoja
šumarstva i prerade drva; Propadanje šuma — uzroci i posljedice; Primje229
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 132     <-- 132 -->        PDF

na suvremenih metoda i sredstava rada u našim djelatnostima — kompjuterizacija
i dr.; Čovjek, društvo — šuma, priroda i dr.


— Posebnim aktivnostima izvršnih organa Saveza i Društava posredno i neposredno
utjecati na donošenja ODLUKA nadležnih državnih i drugih organa,
kojima će se zaustaviti PROCESI koji ugrožavaju šumu i čovjekov okoliš. Prema
najnovijim istraživanjima (podacima) zdravstveno je stanje šuma vrlo loše.
— Unapređivanje i razvijanje izdavačke djelatnosti dugoročni je zadatak svih
naših organizacija — potrebno više zajedničkih akcija za realizaciju ambicioznih
ciljeva. Šumarski list znanstveno-stručno i društveno glasilo Saveza DITŠD1
Hrvatske uspješno se izdaje 114 godina i postoje svi uvjeti da se ti poslovi — zadaci
ostvaruju i u narednom razdoblju. Potrebno je aktualizirati pripreme za
izdavanje Šumarskog priručnika i drugih stručnih publikacija.
— Utvrđivanje zajedničkih zadataka zbog izgrađivanja bibliotečno-inlormacijskog
sustava za potrebe naših djelatnosti, i dalje raditi na uređivanju stručne
knjižnice Saveza.
— Pristupiti izradi projektnog zadataka, kojim bi se određeni dio prostora
u Šumarskom domu namijenio za popularizaciju šumarstva i prerade drva. Organizirano
pristupiti utvrđivanju zadataka za obilježavanje 150. godinu osnivanja
Hrvatsko-Slavonsko šumarskog društva 1846—1996. i 120. godinu izlaženja Šumarskog
lista (1877—1996.).
— Nastaviti sa redovnim zadacima na održavanju zgrade Šumarskog doma.
Pristupiti postupno adaptaciji podruma.
— Sa predstavnicima Tehnološkog fakulteta i Grad. knjižnice tražiti moguća
najbolja rješenja za privremeno korištenje poslovnog prostora u Šumarskom
domu.
— Raditi na unapređivanju rada stručne službe Saveza za obavljanje tekućih
poslova, a posebno na izradi podloge za redovne aktivnosti organa Saveza
društava zbog realizacije mogućih ciljeva — zadataka nanzačenih i u ovom programu.
— Uspostavljati i razvijati suradnju s organizacijama IT i dr. u zemlji i inozemstvu.
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 1991. GODINU:
Planirano
A Prihodi


1. Prihodi od pretplate i prodaje Šum. lista, separata oglasa 945,000,00
2. Prihodi od izdavačke djelatnosti 150.000,00
3. Prihodi od zakupnina 1.980.000,00
4. Ostali prihodi 100.000,00
5. Dotacije od SlZ-a za Šumarski list 200.000,00
Ukupno prihodi 3.375.000,00


B Rashodi


MATERIJALNI TROŠKOVI


1. Materijal za održavanje čistoće, kan. mat. i dr. 60.686,70
2. Sitan inventar 15.622,70
230
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 133     <-- 133 -->        PDF

3. Knjižnica, stručna literatura, publikacija i dr. 124.404,00
4. Utrošena energija (plin, elektr. energija) 29.022,60
5. Poštansko-telefonski troškovi 39.332,10
6. Transportne usluge 11.996,80
7. Troškovi investicijskog održavanja 829.904,50
8. Komunalne naknade (voda, smeće, dimnj. usluge) 50.000,00
9. Troškovi tiskanja Šum. lista, separata i prijevodi 344.247,80
10. Povremeni i privremeni poslovi 5.928,70
11. Ostale neproizvodne usluge 85.197,60
12. Izdaci za reperzentaciju 28.000,00
13. Amortizacija 81.893,90
14. Ostali materijalni troškovi 20.690,20
15. Naknade za usluge SDK 5.000,00
16. Premija osiguranja 60.000,00
17. Dnevnice i putni troškovi 154.920,00
18. Autorski honorari 89.129,80
Ukupno materijalni troškovi i amortizacija 2.035.877,40


OSOBNI RASHODI


19. Osobni dohoci 1.157.106,60
20. Porezi i doprinosi iz prihoda 135.990,20
21. Ostali porezi i doprinosi iz prihoda 41.025,80
22. Pomoć i dotacija drugim 5.000,00
Ukupno osobni rashodi 1.339.122,60


UKUPNO RASHODI 3.375.000,00


PRIHODI 3.375.000,00


RASHODI 3.375.000,00


Ad. 4.


O poslovima i zadacima za organiziranje 96. Skupštine Saveza govorio je
Adam Pavlović. Nakon kraće rasprave o naznačenim pitanjima usvojeni su slijedeći
prijedlozi.


— Mjesto održavanja — Zagreb.
— Vrijeme održavanja — lipanj 1991. g.
— Prijedlog Dnevnog reda 96. Skupštine, Uvodnog izlaganja, Izvještaja o radu,
kao i Teme za Stručno savjetovanje utvrdit će se na 18. sjednici Predsjedništva
Saveza, koja će se održati u mjesecu svibnju.
— Pripreme za održavanje 18. sjednice i 96. Skupštine obaviti će Adam Pavlović,
Đuro Kovačić, Ivan Maričević, Branimir Prpić i Nikola Komlenović.
Ad. 5.


— Prihvaćena je informacija o aktivnostima u vezi problema koji se odnose
na održavanje Šumarskog doma.


ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 134     <-- 134 -->        PDF

— Posebno je naglašeno pitanje korištenja poslovnog prostora u funkciji
TCD-a Zagreb. Očekuje se prijedlog radne grupe, i odluke Šumarskog fakulteta
i TCD-a.
— Nužno je i dalje inzistirati na iseljenju Tehnološkog fakulteta i Knjižnice
grada.
— Visinu zakupine i za slijedeće mjesece utvrđivati u skladu kretanja zakupnina
u gradu Zagrebu po zonama i odluka Predsjedništva Saveza.
— Odgađa se rasprava o STATUTU Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drva Jugoslavije.
— Za člana komisije za STATUT Saveza IT Hrvatske imenuje se Ivan Maričević.
— Zbog unapređenja poslovanja posebno u vezi izdavačke djelatnosti (unificiranih
tiskanica i dr.) potrebno je obaviti pripreme za registraciju kod nadležnih
organa.
Zapsnik sastavio: Predsjednik Predsjedništva
(Ivan Maričević, dipl. inž. v.r.) (Adam Pavlović, dipl. inž. v.r.)