DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 97     <-- 97 -->        PDF

ZAPISNIK


16. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 19. prosinca 1990. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., dr. Đuro Kovačić, dr. Nikola Komlenović,
L\V. Tomislav Prka, mr. Božidar Pleše, Franjo Kolar, dipl. inž., mr. Stevo Mrđenović,
Viktor Wolf, dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i
Vlatka Antonie.


DNEVNI RED


1. Usvajanje ZAPISNIKA 15. sjednice Predsjedništva Saveza.
2. Nacrt financijskog plana za 1991. godinu.
3. Informacija o nekim aktualnim pitanjima u šumarstvu Hrvatske.
4. Pripreme za neke organizacijske promjene u Savezu DITŠDI Hrvatske.
5. Imenovanje članova Tnventurne komisije.
6. Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Adam Pavlović i Ivan Maričević ukratko rekapituliraju važnije podatke iz sadržaja
zapisnika — posebno naglašavajući uvjete u kojima se djelomično uspostavljaju
novi odnosi sa korisnicima poslovnog prostoga u Šumarskom domu. U
toku su konkretni dogovori o primopredaji poslovnog prostora u ukupnoj površini
88,44 m´ između Poslovne zajednice industrije ambalažnih papira i ambalaže
(predaje) i poduzeća »Hrvatske šume« (preuzima), te primopredaji 24,76 m- između
CDI — SI. Brod (predaje) i »Hrvatske šume« (preuzima).


Nakon dalih objašnjenja ZAPISNIK 15. sjednice usvojen je bez primjedbi.


Ad. 2.


Vlatka Anionic i Ivan Maričević obrazložili su pojedine stavke prihoda i rashoda
u Nacrtu financijskog plana za 1991. godinu, nakon čega je uslijedila rasprava
i prihvaćanja predloženog dokumenta — Nacrta. Pod ovom točkom dnevnog reda
Predsjedništvo je obavješteno o dužnicima sa stanjem na dan 15. prosinca 1990.
godine. Do tada znatno veći broj pretplatnika za Šumarski list (poduzeća i pojedinci)
u odnosu na ranije godine, nisu podmirili svoje obveze — uplate. Dogovoreno
je da se i članovi Predsjedništva angažiraju na rješavanju ovih problema u
svojim organizacijama.


Ad. 3.


Đuro Kovačić, osvrnuo se na neka aktualna pitanja u vezi izgrađivanja javnog
poduzeća »Hrvatske šume« na osnovama zakona o šumama i drugih normi, a u
cilju stvaranja uvjeta za racionalnijju primjenu spoznaja šumarske znanosti —
struke i prakse. Važno je konstatirati da šumska gosp. područja nisu više ogra
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 98     <-- 98 -->        PDF

ničavajuća faktor za primjene suvremenijih rješenja za racionalno gospodarenje
šumama i drugim prirodnim bogatstvima u konkretnim slučajevima. U toku izrade
prijedloga za organiziranje koristila su se pozitivna iskustva iz dosadašnje prakse
koja su bila sadržana i u zakonu iz 1983. godine. Novim Zakonom o šumama poduzeća
i druge pravne osobe iz privrednih djelatnosti uplaćuju 0,07% od ukupno
ostvarenog prihoda za očuvanje općekorisnih funkcija šuma u Hrvatskoj.


Nova organizacija šumarstva osniva se s 1. 01. 1991. g. a sastoji se od tri razine:
glavna uprava šuma, 15 uprava šuma s više šumarija.


Operativni planovi za proizvodnju i ukupno funkcioniranje poslovanja izrađuju
se u postojećim organizacijskim oblicima s tim da se do kraja 1991. godine
završe procesi u skladu postavljenih ciljeva nove organizacije šumarstva Hrvatske,
što znači da će biti otvoren proces nestajanja — nastajanje posebnih organizacija


— pogona za poslove u šumarstvu zavisno od ekonomskih interesa — tržišta. Uspostavlja!
će se takvi odnosi između šumarstva i prerade drva koji će osigurati
višestrani tekući i dugoročni razvoj u tim djelatnostima — društvu.
O odnosima unutar nove organizacije ilustrirao je primjerom — pri Glavnoj
upravi obavljaju se poslovi uređivanja šuma u neposrednoj koordinaciji sa područnim
službama u Upravama šuma.


Nakon rasprave i odgovora na više postavljenih pitanja prihvaćeno je izlaganje


— informacija.
Ad. 4.


Adam Pavlović i Ivan Maričević, pozvali su se na postojeće odredbe Zakona


o društvenim organizacijama i Statuta našeg Saveza na kojima se zasnivaju oblici
i sadržaji rada Saveza i naših društava. S obzirom da je prema Programu nadležnog
ministarstva Republike Hrvatske predviđeno donošenje novog Zakona o
društveno-stručnim organizacijama prihvaćen je prijedlog da se rasprava i donošenje
odluke o promjenama odgode na neodređeno vrijeme.
Ad. 5.


Vlatka Antonić, obrazložila je prijedlog o osnivanju Inventurne komisije i popisu
sa 31. 12. 1990. g.


U komisiju su imenovani:


1. Vlatka Antonić, predsjednik
2. Đurđa Belić, član
3. Slavica Slonje, član
Ad. 6.


Nakon obrazloženja prijedloga po pojedinim pitanjima usvojene su odluke:
a) Visina mjeseččne zakupnine po lm 1 u Šumarskom domu od 1. siječnja
utvrđuje se u skladu odluka nadležnih organa općine — grada Zagreba.
b) Cijena za korištenje — jednokratno od 1. siječnja 1991. godine za:


— veliku dvoranu 960,00 dinara plus grijanje 380,00 dinara.
— malu dvoranu 480,00 dinara plus grijanje 190,00 dinara.
c) Cijene tiskanicama i knjigama od 1. siječnja 1991. g. povećavaju se za 40°´,.
u odnosu na mjesec studeni 1990. godine.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 99     <-- 99 -->        PDF

d) Akontacija za pretplatu na Šumarski list za 1991. godinu iznosi:


— zaposleni članovi 250,00 dinara
— studenti, đaci i umirovljenici 100,00 dinara
— organizacije — poduzeća 1,600,00 dinara
— za inozemstvo USA dolara 80 u dinarima.
e) Blagajnički maksimum za 1991. godinu iznosi 2.000,00 dinara.
1) Dotacija za DIT-a Zagreb zbog zajedničkih aktivnosti za 1990. godinu iznosi
3.000,00 dinara.
g) U nastavku rada Predsjedništvo pod ovom točkom dnevnog reda razmatralo
je više dopisa — (zahtjeva, molbi i dr.) i konstatiralo sljedeće:


— Javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici
Hrvatskoj »HRVATSKE ŠUME« (kako je navedeno pod točkom 1. ovog
Zapisnika) koristit će od 1. siječnja 1991. godine poslovne prostorije ustupljene
od Poslovne zajednice industrije ambalaže papira i ambalaže i CDI-a Slav. Brod.
Predsjedništvo će u svojim aktivnostima nastojati osigurati što više slobodnog
prostora u Šumarskom domu za potrebe naših poslovnih i znanstveno-stručnih
organizacija šumarstva i prerade drva. Osim zahtjeva poduzeća »Hrvatske šume«
registrirane s obavijesti — prijedlozi zainteresiranih naših institucija — Šumarski
fakultet — drvnotehnološki odjel Zagreb i Šumarski institut Jastrebarsko.


Posebno će se razmatrati svaki konkretni prijedlog, prije donošenja odluka.


— Uvažava se obrazloženje zakupca — ART KLUBA za odlaganje plaćanja zakupnine
u trajanju 6 mjeseci (siječčanj-lipanj 1991. g.) Uređenju podrumskog prostora
nije se moglo pristupiti, zbog objektivnih smetnja za dobivanje odgovarajuće
tehničke dokumentacije od nadležnih organa općine Centar — Zagreb.
— Prima se na znanje da je adaptacija tavana u organizaciji IRMO praktično
dovršena. U toku je priprema odgovarajuće dokumentacije za potpisivanje ANEKSA
ugovoru o reguliranju odnosa između Saveza i korisnika IRMO-a.
— Priznaju se troškovi materijala ugrađeni zbog zamjene dotrajale električne
instalacije u poslovnim prostorijama koje koristi Poslovna zajednica ind. amb. papira
u iznosu od 5,180,00 dinara.
Zapisnik sastavio: Predsjednik Predsjedništva
(Ivan Maričević, dipl. inž. v. r.) (Adam Pavlović, dipl. inž. v. r.)