DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Jedinice — naslovi radova — su raz
vrstani po godinama objavljivanja (1935—
—1948; 1949—1988. str. 7—184) i abecednim
redom prema imenima autora. U ovom
poglavlju ukupno 1597 bibliografskih
jedinica.


Posebno poglavlje u Bibliografiji (str.
185—204) predstavlja »Pregled radova objavljenih
u vlastitim edicijama« Fakulteta.
Ti radovi su objavljivani prema posebnom
programu i materijalnim mogućnostima
Fakulteta a izlazili su periodično
pod nazivima (ovisno o organizacionom
položaju i sastavu Fakulteta):


— Radovi Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Sarajevu (1952—1958),
— Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta
za šumarstvo i drvnu industriju
u Sarajevu (1959—1964),
— Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta
za šumarstvo u Sarajevu (1.965—
—1981) i
— Radovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu
(od 1981).
U ovom poglavlju tiskan je još pregled
»Posebnih izdanja« (18 knjiga) koje
je Fakultet u svojoj režiji ili zajedno s
Institutom za šumarstvo u Sarajevu objavio
kao radove svojih nastavnika i suradnika,
ili su to posebna samostalna izdanja
nekolicine autora s Fakulteta.


Na kraju Bibliografije dat je »Index
autora« s rednim brojevima svih uvrštenih
radova uz svakog autora, tako da je
vrlo lako moguće sagledati cjelovit opus


autora ili pronaći njegove pojedine radove.


Ne treba posebno isticati kolika je općenito
vrijednost svake dobro napravljene
i kompletirane bibliografije radova.
U ovom slučaju njenu vrijednost povećava
činjenica da je na jednom mjestu,
u jednoj knjizi, prezentirana praktički
cjelokupna izdavačka te naučno-stručna
aktivnost Fakulteta i njegovog nastavno-
naučnog kolektiva.


Na kraju ovog letimičnog prikaza Bibliografije
samo još jedna misao i jedno
viđenje: Čovjek prosto da ne povjeruje
da je u tako teškim, često do kraja
nepovoljnim uvjetima jugoslavenskog poratnog
razvoja visokog školstva, bilo moguće
od strane suradnika Fakulteta napraviti
i objaviti toliko raznih, interesantnih
i značajnih tema iz oblasti
šumarstva i šumarskih te drugih (bioloških,
tehničkih, ekonomskih itd.) nauka!
Među objavljenim radovima ima
i takvih koji bi po svom značaju i
rezultatima mogli biti isticani i među
radovima daleko starijih i poznatijih šumarskih
naučnih institucija kod nas i u
svijetu. Uvjeren sam da u konstataciji
i ocjeni vrijednosti nisam pretjerao. Utoliko
više ova edicija zaslužuje da se pregleda
i da nađe mjesto u svim šumarskim
naučnim institucijama, ali i bibliotekama
velikih šumarskih privrednih organizacija
i ustanova.


Fazlija Alikalfić


Dr. Slavco Dzekov
DENDROLOGIJA
Skopje, 1988. godina


Pod naslovom DENDROLOGIJA 1988.
godine pojavio se udžbenik u izdanju Univerziteta
»Kiril i Metodij« u Skopju
autora đipl. inž. profesora dr. Slavča Džekova.
Knjiga ima 538 stranica, 223 foto


grafije, naklada je 600 primjeraka, a
štampana je u offset tehnici, broširanog
uveza. Ona je rezultat dugogodišnjeg rada
profesora dendrologije (povremenoUzgajanja šuma), Slavča Džekova, gdje
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 95     <-- 95 -->        PDF

se student Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
u Skopju prvi put upoznao s disciplinom
koja proučava drvenaste biljke,
tj. dendrologijom, a koja je jedna od
ključnih disciplina visokoškolskog šumarskog
obrazovanja. Time je započeto dugo
putovanje dolinama i planinskim vrletima
otkuda niču nova saznanja i nova
otkrića. Tu su začeci prvih naučnih zbirki,
herbarija i živih kolekcija, kasnije uobhčenih
u univerzitetski udžbenik za
dendrologiju, prvi ovakve vrste, napisan
na makedonskom jeziku.


Sadržaj knjige izgleda ovako:


stranica
Sadržaj 1—4
Uvod 5


Opći dio 6—41
Specijalni dio 42—520
Literatura 521—524
Registar naučnih imena 525—536
Registar narodnih imena 537, 538


U općem dijelu knjige (str. 6—41) obrađen
je materijal na kojem se gradi
sljedeći, specijalni dio o drvnim vrstama,
domaćim i unesenim. Tu se govori


o podjeli drvnih vrsta prema njihovom
habitusu (drvo, žbun, povijuša) i o njima
svojstvenim razmjerima, o njihovim organima,
vegetativnim i generativnim, o
nomenklaturi, o principima taksonomije.
Posebno poglavlje obrađuje faktore vanjske
sredine koji djeluju na drvne vrste.
Pojmu biljnih areala posvećena je posebna
pažnja, a geografskim flornim elementima
među drvnim vrstama. Objašnjava
se koji su uvjeti za pojavu i
opstanak šumske vegetacije. Opisane su
vegetacijske formacije kao sheme na
sjevernoj polutki Zemlje prema shvaćanju
poznatih autora, kao vodoravna
smjena vegetacijskih zona i okomito članjenje,
paralelizam promjena u vegetaciji
pri udaljavanju od ekvatora u pravcu
pola s jedne strane i pri udaljavanju u
veće nadmorske visine s druge strane.
Razlozi izmijenjenih odnosa u pravcu od
ekvatora prema Antarktiku su u tome
što kopnene mase kontinenata na dopiru
blizu polarnih područja.


Sadržaj Specijalnog dijela knjige (str.
42—518).


U ovom dijelu knjige koji se i po
svom obimu izdvaja dobivaju se, pri razumnom
izboru, potrebne informacije za
526 taksa (sp, ssp, var.). Od njih 190 potiču
iz drugih zemalja (egzote). Ovaj izbor
obuhvaća osim onih stranih vrsta
koje su se već duži niz godina pokazale
otpornim u našim prirodnim uvjetima i
druge vrste za koje postoje mogućnosti
da i kod nas uspijevaju, o čemu govore
rezultati iz maioobimnih opita. Sve zajedno
čine 36% od opisanih taksona u
knjizi.


Kod izlaganja materije redoslijed sistematskih
kategorija u cjelini je prema
Tahtadžijanu. Pripadnici Cvijetnih ili Anthophyta
ulaze u ovaj pregled sa 100 pripadnika
klase Golosjemenih ili Gym.nospermae,
a iz klase Pokritosjemenih ili
Angiospermae sa 420 taksonomskih jedinica.
Klasa Monocotyledoneae je zastupljena
sa 6 brojeva.


Opisu pojedinih vrsta drveća poklonjena
je velika pažnja srazmjerno njihovom
značaju kao sirovini koja je u nizu
slučajeva nezamjenjiva, kao i zbog bioloških
vrijednosti i ekološkog značaja za
okolinu a i estetskih osobina. U opisima
se vodila računa o prirodnim arealima
kao i kulturnom arealu na kojemu se
vrsta može uzgajati i u svrhu melioracije
zemljišta te zaštite od erozije
i drugih ekoloških utjecaja na okolinu.
Morfološke osobitosti vrsta uspješno
ilustriraju mnogobrojne fotografije od
kojih je znatan broj originala autora ove
knjige. Zavisnost o ekološkim uvjetima
staništa dolazi do izražaja na primjer i
u ugroženosti ili otpornosti od parazita.
Za pojedine vrste dendroflore dovoljno
široko je predviđen obim opisa. Više od
polovice pa do nekoliko cijelih stranica
bilo je predviđeno da se koristi kod ovećeg
broja vrsta i to od četinjača kod
40, a od širokolisnih kod 90 vrsta. Isku


93
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 96     <-- 96 -->        PDF

stva autorova u populokulturi i njenom
prenašanju u Makedoniju, istraživanja o
rodu Crataegus na području Makedonije,


o fenologiji sazrijevanja i klijanja sjemena
velikog broja drveća radi proizvodnje
sadnica za pošumljavanja, nalazimo
također u ovom dijelu knjige. Tu ima i
do sada neobjavljenih radova o jasici —
Populus tremula f. paxinoid.es Dž s duboko
raspucalim ritidomom bez zabilježene
zavisnosti od staništa (str. 324). Iz
roda Crataegus opisani su tu C. incana
Dž i C. sericea Dž (str. 396—399) do sada
neopisani, zabilježeni na području Makedonije.
Autorovo iskustvo stečeno kroz nekoliko
desetljeća na terenskim istraživanjima
i na postavljenim ogledima, korišćenjcm
domaće i strane literature, stručne
i znanstvene autorove publikacije jamstvo
su za kompetentnost profesora Džekova
za ovaj njegov pothvat. Zato njegova
Dendrologija, prvenstveno namijenjena
studentima skopskog šumar


skog fakulteta, s pravom je rado očekivana
kao pomoć u radu u nizu drugih
nastavnih predmeta ovog studija. Od ko


risti je i biolozima različitih smjerova,
hortikulturnim radnicima, stručnjacima
za prostorno uređivanje širih područja.
U Denđrologiji saznat će ono osnovno o
životnim potrebama izabranih vrsta, a ne
samo o njihovom liku. Drvenaste vrste
morat će se koristiti kao jaka brana u
očuvanju vrijednosti okoliša protiv pritiska
neminovnih posljedica sve razvijenije
industrijalizacije, a isto tako i svugdje
gdje beton i gradilišta osvajaju polja
i travnjake. Pri izboru pogodnih vrsta
bit će knjiga Dendrologije od velike
koristi.


U knjizi ima i ponešto formalnih nedostataka.
Činjenica da se uskoro očekuje
drugo izdanje knjige Dendrologij
a govori o njenoj potrebi, kao i o
mogućnosti da se svi oni propusti učinjeni
prije, sada otklone.


Prof. Hans Em