DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 82     <-- 82 -->        PDF

PORTRETI


PROF. DR. ING. IVO DEKANIĆ


Naš istaknuti šumarski stručnjak, istraživač, pedagog i pisac prof, dr. Ivo
D e k a n i ć navršio je u listopadu 1989. 70 godina života, kojeg je velik dio utkao
u zapažen i plodonosan rad u šumarskoj znanosti i struci.


Ivo Dekan i ć rodio se 14. X. 1919. godine u Rokovcima, gdje je polazio
i osnovnu školu. Realnu gimnaziju je završio u Vinkovcima, a na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1943. šumarski odsjek.
Službu je započeo 1. IX. 1945. Najprije je bio referent za šumarstvo u Okružnom
narodnom odboru u Vinkovcima i Slavonskom Brodu, zatim upravitelj
šumarija u Oriovcu, Daruvaru i Pakracu, potom referent za uzgoj šuma Šumskog
gospodarstva »Psunj« u Novoj Gradiški, Ministarstva šumarstva NR Hrvatske,
Glavne uprave za šumarstvo NRH i Šumskog gospodarstva »Šamarica« u Zagrebu,
pa tehnički direktor Šumskog gospodarstva »Spačva« u Vinkovcima. Stručni šumarski
ispit položio je 1949.


Od 25. III. 1953. ing. I. Dekanić je na dužnosti asistenta u Zavodu za uzgajanje
šuma Poljoprivredno-šumarskog, odnosno (od 8. XII. 1959. samostalnoga) Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Ecole Nationale des Eaux et Forets
(Nancy) i na Eidgenossische Hochschule, Institut für Waldbau (Zürich), specijalizirao
se 1954. iz uzgajanja šuma. Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


I. Dekanić je doktorirao 17. X. 1959. s tezom Utjecaj podzemne vode na pridolazak
i uspijevanje šumskog drveća u posavskim šumama kod Lipovljana, a u lipnju
1960. se habilitirao s raspravom Elementi za njegu mladih sastojina u poplavio
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 83     <-- 83 -->        PDF

nom području posavskih šuma. Na istom fakultetu dr. I. Dekan,ić je izabran: u
veljači 1961. za docenta iz predmeta Uzgajanje šuma, u listopadu 1963. za izvanrednog
profesora iz predmeta Tehnika uzgajanja šuma, i u lipnju 1968. za redovnog
profesora iz predmeta Uzgajanje šuma. Od 1968. do 1975. održavao je nastavu
i iz predmeta Melioracije degradiranih šumskih terena.


Osim opisanih predmetnih predavanja i vježbi prof. Dekanić je rukovodilac
terenske nastave: na fakultetskim nastavno-pokusnim šumskim objektima Zalesina,
Lipovljani, Velika i Zagreb (park Maksimir, park-šuma Dotrščina, dio Medvednice
i zeleni pojas grada Dubrava-Mokrice i Šašinovečki lug), na područjima
Šumskih gospodarstava Slav. Brod, Osijek, Slavonska Požega, Gospić, Senj i Buzet,
nadalje na objektima Šumarskog instituta u Jastrebarskom i poduzeću »Semesadike
« u Mengešu (Slovenija). Također rukovodi arboretumom i proizvodnjom
različitih vrsta šumskog drveća i grmlja, specijalno stablašica, u šumskim vrtovima
Katedre za uzgajanje šuma.


Prof. dr. I. Dekanić bio je voditelj nastave 3. stupnja iz znanstvenih područja
Silvikultura i Oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata i
nastavnik ovih postdiplomskih kolegija: Osnivanje i uzgojni tretman prirodnih
sastojina, Šumske kulture i plantaže, Sjemenarstvo i rasadničarska proizvodnja,
Vrtna i pejzažna tehnika te Biološka konzervacija tla i rekultivacija. Rukovodio je
i aktivno sudjelovao u edukacijskim i znanstveno-nastavnim ekskurzijama šumarskih
fakulteta iz Čehoslovačke, Danske, Mađarske i Norveške (koje se održavaju
na šumskim objektima Šumarskog fakulteta i u šumama diljem Hrvatske), a u
Međunarodnom savezu organizacija za istraživanja u šumarstvu (IUFRO) bio je
vođa u sekciji Intensivierung des Eichenwaldbaue (1980).


Usporedo s dugogodišnjom nastavno-pedagoškom djelatnošću, prof. Dekanić
se intenzivno bavi istraživanjima triju krupnih i za našu šumarsku znanost i
praksu važnih problema, a ti su:unapređivanje kvantitativne i kvalitativne proizvodnje uzgojnim zahvatima
i fertilizacijom prirodnih sastojina,

proučavanje djelovanja gravitacijske podzemne vode na uspijevanje (rast
i prirast) šumskog drveća, posebice euroameričkih topola i
— prirodna regeneracija i rekultivacija nizinskih šuma te konverzije plantaža
i šumskih kultura u sastojine autohtonih vrsta šumskog drveća.
Ta je proučavanja proveo u ekološki različitim stojbinama i sastojinama Šumskih
gospodarstava: Senj, Buzet, Delnice, Karlovac, Sisak, Zagreb, Đurđevac, Bjelovar,
Nova Gradiška, Slavonski Brod, Vinkovci, Osijek i Našice, a većinu rezultata
tih istraživanja objavio je u mnogim domaćim i stranim časopisima. Za istaknuti
je Biološko-gospodarsku klasifikaciju stabala u njezi sastojina proredom,
kojom je znatno pridonio razvitku šumarstva u Hrvatskoj.


ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI PROF. DR. ING. IVE DEKANICA


Radovi znanstvenog karaktera


1.
Utjecaj proreda na kvalitet i vrijednost drvne mase te sniženje ophodnje.
Bilten Poljoprivredno-šumarske komore NRH, Zagreb 1958.
2.
Biološki i gospodarski faktori njegovanja sastojina. Šumarski list, 11—12, Zagreb
1962.
81
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 84     <-- 84 -->        PDF

3—6. Utjecaj podzemne vode na pridolazak i uspijevanje šumskog drveća u posavskim
šumama kod Lipovljana; Elementi za njegu mladih sastojina u poplavnom
području posavskih šuma; Kvantitativno i kvalitativno povećanje
proizvodnje drvne mase u mješovitim sastojinama brežuljkastih terena; Povećanje
proizvodnje proredom mladih mješovitih sastojina lužnjaka, poljskog
jasena i nizinskog brijesta u Posavini. Glasnik za šumske pokuse Šumarskog
fakulteta Sveučilišta, 15, Zagreb 1962.


7.
Metodi intenzivnog proređivanja sastojina visokog uzrasta. Jugoslavenski poIjoprivredno-
šumarski centar, Dokumentacija za tehnologiju i tehniku u šumarstvu,
46, Beograd 1964.
8.
Osnovni principi intenzivne njege nizinskih i prigorskih ekonomskih šuma
suvremenim metodama. Savezna privredna komora, Beograd 1965.
9.
Uspijevanje raznih euroameričkih topola (Populus euramericana f. marilandica,
-regenerate!, -rpbusta, -serotina i P. e. klon I—214) kod jednakog režima
podzemne vode na dravskom aluviju u intenzivnim kulturama. Topola, 48—49,
Beograd 1965.
10.
Utjecaj podzemne vode na uspijevanje Populus euramericana f. marilandica
u šumskim i intenzivnim kulturama na dravskom i dunavskom aluviju kod
Osijeka. Topola, 59—60, Beograd 1966.
11.
Djelovanje visine podzemne vode na uspijevanje Populus euramericana f.
serotina. Zemljište i biljka, 1—3, Beograd 1967.
12—13. Plantaže i intenzivne kulture topola i četinjača u šumskoj proizvodnji
SR Hrvatske; Španjolska ada — Plantažni uzgoj P. x E. klon 1-214. Materijali
III. Kongresa Jugoslavenskog društva za proučavanje zemljišta, Zagreb
1967.


14—15.
Intenziviranje proizvodnje mješovitih sastojina nizinskih šuma; Intenziviranje
proizvodnje prorjeđivanjem mješovitih sastojina prigorskih šuma. Jugoslavenski
pol joprivredno-šumarski centar, Beograd 1967.


16.
Einfluss des Grundwasserspiegels auf Wuchsleistung der euramerikanischen
Pappelsorten. Schweizerische Zeitschrift für Forstwessen, 11, Zürich 1967.
17.
Utjecaj podzemne vode na uspijevanje Populus euramericana f. serotina koti
plantažnog uzgoja na spačvanskom području. Topola, 61—64, Beograd 1967.
18.
Dubina podzemne vode i tlo kao važni edafski činioci uspijevanja nekih euroameričkih
topola na aluviju Save i Kupe kod Siska. Šumarski list, 11—12,
Zagreb 1969.
19.
Kultura molike na Medvednici kraj Zagreba. Zbornik na simpoziumot za molikata,
Skopje 1970.
20.
Šumsko uzgojna svojstva poljskog jasena (Fraxinns angustvfolia Vahl.). šumarstvo,
1—2, Beograd 1970.
21.
Uspijevanje nekih vrsta šumskog drveća u prirodnim sastojinama i kulturama
Posavlja u ovisnosti o režimu poplavnih i podzemnih voda. Savjetovanje
o Posavini, III, Zagreb 1971.
22.
Intenziviranje proizvodnje drva u cenozi hrasta kitnjaka i običnog graba
(Querco-Carpinetum croaticum Horv.) primjenom intenzivnih proreda i fertilizacije
različitim mineralnim gnojivima. Šumarski list, 7—8, Zagreb 1971.
23.
Dinamika proizvodnje drva za celulozu nekih evroameričkih topola pri različitom
načinu uzgajanja. Topola, 98—99, Beograd 1973.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 85     <-- 85 -->        PDF

24.
Mogućnost proizvodnje prostornog drva u mladim sastojinama nizinskih šuma.
Šumarstvo, 11—12, Beograd 1973.
25.
Značajke uzgoja šuma jugoistočne Slavonije. JAZU, Centar za znanstveni rad
Vinkovci, Vinkovci-Slavonski Brod 1974.
26.
Edafske prilike i uspijevanje evroameričkih topola na nekim lokalitetima
Hrvatske. Zemljište i biljka, 2—3, Beograd 1974. (s A. Skorićem).
27.
Njega sastojina proredom. JAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci
1975.
28—29.
Utvrđivanje najpogodnijih vrsta drveća i metoda obnove opustošenih površina
sušenjem hrasta lužnjaka (Quercus robur L.); Utjecaj visine i oscilacije
nivoa podzemnih voda na sušenje hrasta lužnjaka [Quercus robur L.). Šumarski
list, 4—6, Zagreb 1975.


30.
Djelovanje fertilizacije različitim mineralnim gnojivima na proizvodnju drva
u cenozi kitnjaka i običnog graba. ANU BiH, Posebna izdanja, XXIII, 5, Sarajevo
1976.
31.
Intenziviranje proizvodnje proredom sastojina u slavonskoj šumi hrasta lužnjaka
(Genisto-Quercetum roboris Horv.). Šumsko privredno poduzeće »Slavonska
šuma«, Zagreb 1976.
32.
Šuma i proizvodnja drva na nekim tlima slavonsko-baranjskog područja. Tla
Slavonije i Baranje, Zagreb 1977.
33.
Uzgojne mjere i proizvodnja u nekim prirodnim sastojinama i kulturama
euroameričkih topola slavonskog područja. Šumarski list, 7—8, Zagreb 1979.
34.
Način i intenzitet proreda u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba. Složena
šumsko-gopodarskih organizacija »Slavonska šuma«, Zagreb 1980.
35.
Gospodarenje šumama Slavonije s uzgojnoga stajališta. JAZU, Zbornik radova
kombinata Belišće, Osijek 1980.
36.
Rezultati istraživanja utjecaja fertilizacije različitim mineralnim gnojivima
na proizvodnju drva u cenozi kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum
croaticum Horv.). INA, 1983. (u tisku).
37.
Djelovanje kompleksnih gnojiva i UREA-e na proizvodnju drva u šumi kitnjaka
i običnog graba (Querco-Carpinetum croaticum Horv.). INA, 1983. (u
tisku).
38.
Značajke uzgojnih mjera u sastojinama nizinskih šuma. Glasnik za šumske
pokuse, posebna izdanja, 1, Zagreb 1984.
39.
Mogućnosti unapređenja šumske proizvodnje primjenom uzgojnih mjera proreda
u prirodnim šumama. Materijali Jug. simpozija o šumskim proredama
(u Sarajevu), Jug. poljoprivredno-šumarski centar, Beograd 1985.
40.
Prirodna obnova sastojina bukve progalnim proredama. Kolokvij o bukvi,
Zbornik radova Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb 1986.
Stručni radovi i prikazi


1.
Stablimična procjena. Šumarske novine, Zagreb 1952.
2.
Stanje naših lovišta. Bilten Šumskog gospodarstva Vinkovci, Vinkovci 1953.
3—5.
Dendrometrija; Geodezija; Uređivanje šuma. Lugarski priručnik, Zagreb
1953.


6.
Neki podaci o uzgajanju šuma u Francuskoj. Šumarski list, 9—10, Zagreb
1955.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 86     <-- 86 -->        PDF

1:
Stanišni uvjeti za uzgoj zelene duglazije (prikaz knjige dr. G. Jahn). Šumarski
list, Zagreb 1958.
8.
Njegovanje šuma kao mjera za unapređenje šumske produkcije. Šumarski
list, 10, Zagreb 1958.
9.
Njegovanje šuma kao mjera unapređenja šumske proizvodnje. Vjesnik društva
lugara NRH, 9, Zagreb I960.
10.
Osnovni principi uzgojnih zahvata u posavskim šumama. Šumarski list, 1—2,
Zagreb 1961.
11.
Tjedan šumarstva u Miinchenu. Šumarski list, 3—4, Zagreb 1961.
12.
Senjska draga — Historijat radova na pošumljavanju. Materijali III. kongresa
Jug. društva za proučavanje zemljišta, Zagreb 1967.
13.
Prof. dr. Milan Anić — In memoriam. Šumarski list, Zagreb 1968.
14.
Intenzivna njega sastojina kao faktor podizanja vrijednosti šuma i financijskog
efekta gospodarenja. Narodni šumar, 4—5, Sarajevo 1970.
15.
Osvrt na suradnju stručnjaka iz operative u nastavi i istraživalačkom radu
Katedre za uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Šumarski
list, 1—2, Zagreb 1970.
16.
Lov i ribolov kao privredna grana Slavonije. JAZU — Znanstveni sabor Slavonije
i Baranje, Vinkovci 1970.
17.
S. Bertović (obavijest o disertaciji i habilitaciji). Šumarski list, 7—8, Zagreb
1972.
18.
Nikola Komlenović (obavijest o doktoratu). Šumarski list, 3—4, Zagreb 1974.
19.
Kirigin B., Šinik N., Bertović S.: Klimatski podaci Hrvatske (prikaz knjige).
Šumarski list, 1—2, Zagreb 1976.
20.
Suvremeno značenje i namjena nastavnih i pokusnih objekata Šumarskog
fakulteta (Maksimir, Dotršćina, Medvednica i ostali) u današnjoj nastavi i
odgojnoj akciji. Hortikultura, 2, Split 1978.
21—22.
Konverzija šuma (s A. Pejoskim); Njega šuma. Šumarska enciklopedija,
2, Zagreb 1983.
23—24. Podzemna voda; Sklop. Ibid., 3, Zagreb 1987.


Rukopisi u pripremi za tisak


1. Areal i šumsko-uzgojna svojstva jele na Papuku, 2. Ekološka karakterizacija
predjela »Brezovačka« predestiniranoga za uzgajanje euroameričkih topola,
3. Prirodna regeneracija i rekultivacija nizinskih sastojina u propadanju, 4. Konverzija
plantaže Populus euroamericana L-214 u sastojini hrasta lužnjaka, 5. Razvijanje
i pronalaženje optimalne metode uzgajanja prirodnih mješovitih sastojina
hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), 6. Razvijanje i pronalaženje optimalnog načina
uzgajanja prirodnih sastojina hrasta kitnjaka (Quercus petraea Lieb.), 7. Intenziviranje
proizvodnje proredom sastojina u slavonskoj šuma hrasta lužnjaka
(Genisto-Quercetum roboris Horv.), 8. Neki podaci o uzgajanju šuma u Danskoj,
9. Prorede sastojina u gospodarskoj jedinici »Breznica«, 10. Njega sastojina proredom,
gospodarska jedinica »Novsko brdo«, 11. Podzemna voda i tlo kao faktori
uspijevanja (rast i prirast) euroameričkih topola u Ravniku, 12. Tehnika uzgajanja
šuma (predavanja), 13. Dubina podzemne vode kao edafski čimbenik uspijevanja
bijele vrbe (Salix alba L.) na inundacijskom području Save i Kupe kod


ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Siska, 14. Prirodna regeneracija i rekultivacija propalih nizinskih sastojina, 15.
Konverzija plantaža Populus euramericana, klon 1-214 u sastojinu hrasta lužnjaka,
16. Rekultivacija opustošenih površina sušenjem hrasta lužnjaka, 17. Način
i intenzitet prorede u gorskoj bukovoj šumi.


Osim nastavnih i istraživalačkih aktivnosti, prof. dr. Ivo Dekanić je obavljao,
do svog umirovljenja ujesen 1985., i mnoge dužnosti u različitim fakultetskim
tijelima te strukovnim i društvenim organizacijama. Bio je dugogodišnji predstojnik
Katedre za uzgajanje šuma, u dva navrata prodekan i 1978—1980. dekan
Šumarskog fakulteta, član fakultetskog Savjeta, Izvršnog odbora za šume, Zavoda
za istraživanje u šumarstvu i dr. Član je i predsjednik Komisije za predlaganje
stručnih mjera i nadzor u Velebitskom botaničkom vrtu i rezervatu, član je
Društva sveučilišnih nastavnika, Saveza šumarskih društava Hrvatske te u nekoliko
šumarskih i lovačkih društava u i izvan Zagreba.


Za svoj stručni i društveni rad, prof. dr. I. Dekanić je primio mnoga priznanja,
između kojih spominjemo:


— Orden rada sa zlatnim vijencem za naročite zasluge na polju nauke i na
uzdizanju stručnih kadrova (Beograd, 1965),
— Priznanje za uspješan rad i doprinos na unapređivanju šumarstva jugoistočne
Slavonije (Vinkovci, 1974. i Slav. Brod, 1974),
— Povelja i priznanje za izvanredno zalaganje i postignute rezultate na podizanju
i unapređenju topolarstva u Jugoslaviji (Beograd, 1975),
— Zlatna medalja i povelja Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, u povodu 130. obljetnice osnivanja Hrvatsko-slavonskoga šumarskog
društva (Zagreb, 1976),
— Počasna diploma Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znak priznanja
i zahvalnosti za doprinos razvoju Šumarskog fakulteta u Zagrebu (Zagreb,
1985),
— Zahvalnica za uspješnu suradnju ROŠ »Slavonska šuma« Vinkovci (Vinkovci,
1989).
Odajući iskrenu zahvalnosl i priznanje, u ime mnogobrojnih generacija šumara,
zaslužnom slavljeniku želimo zdravlje i smiren rad u završnici njegovoga
životnog djela i vrijednog doprinosa hrvatskom šumarstvu.


Dr. S. Bertović