DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 75     <-- 75 -->        PDF

U SUSRET 150-oj OBLJETNICI HRVATSKO-SLAV. ŠUMARSKOG DRUŠTVA


STANJE ŠUMARSTVA U HRVATSKOJ I SLAVONIJI 1864. GODINE
PREMA DIVALD-ELTZU


Za Hrvatski biografski leksikon od šumara trebalo je prikazati i Adolf a
Divaldija . Polazna točka, s dvije jedinice, bio je podatak u Katalogu bibliografije
jugoslavenske periodike Jugoslavenskog leksikografskog zavoda »Miroslav
Krleža«. Jedna je pod naslovom


STO BI VALJALO RADITI,


da šumarstvo u Hervatskoj i Slavoniji procvieta u deržavno-gospodarstveno
uharu zemlje
sastavljeno po nalogu
grofa E 11 z a
od grofovskog Eltzovog šumara
Adolfa Div aid a,


objavljene u, zagrebačkim Narodnim novinama 1864. u br. 113—116 i 120—124;
druga je jedinica Unser Forstwesen, objavljena u novinama »Agramer Zeitung«
1864., br. 117—121.


Ni jedno ni drugo nije original, nego, u Narodnim novinama, prijevod, a u
Agramer Zeitungu opširan prikaz sadržaja originala, knjižice izdane iste, 1864.,
godine u Osijeku, a knjižica se nalazi u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u
Zagrebu. U originalu naslov je knjižice »Divald, Adolf, Graf: Was sollte geschehen
im die Fortswirtschaft in Croatien u. Slavonien in staatsvirthschaftlichen Interesae
des Landes zur Hüthe zu bringen. Esseg, 1864. Navod, da je knjižica sastavljena
po nalogu grofa Eltza nalazi se i u originalu, ali na unutarnjem listu.


»Što bi valjalo raditi« na unapređenju šumarstva u Hrvatskoj i Slavoniji u
ono vrijeme zapravo je odgovor, kako stoji na početku ove knjižice, na »Naredbu
visokog hervatsko-slavonskog namjesništva« koja je tražila izvještaj o stanju
šumarstva i gospodarenja šumama te prijedloge za poboljšanje gospodarenja.
Inicijativa je zapravo potekla od »Hervatsko-slavonske dvorske kancelarije
« (u Beču), koja je »dočula« da se »u hrvatskoj i slavonskoj kraljevini
utamanjuju šume, i da ne sieku i ne izkoriepljuju samo seljani poveće prostorije
šumah nego i više zemaljskih vlastelinah, koji ih po propisu i ne sade.«
Stoga je1 »visoka dvorska kancelarija ozbiljno nakanila da »´svakim zakonitim
sredstvom na put stane toli štetnom postupanju proti narodnom gospodarstvu
kao i proti zdravstvenim i podnebnim okolnostima i da napokon pita, da li su
za tu sverhu dovoljni doneseni opstojeći šumarski zakoni i naredbe, i što bi od
potrebe bilo, da se na put stane haranju šumah bez razlike vlasnikah.´« Dakle


1 Dio teksta objavljuje se prema originalu u Narodnim novinama, jer se na taj način u neku
ruku prenosimo u ondašnje doba.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 76     <-- 76 -->        PDF

šumoposjednici su bili pozvani na podnošenja izvještaja o gospodarenju sa svojim
šumama te o zaštiti i unapređenju šumarstva uopće. Prema tome u arhivu
nalaze se izvještaji i drugih šumoposjednika, ali je grof Eltz svoj izvještaj i svoje
prijedloge javno objavio i tako učinio ga lakše dostupnim. Iako se publikacija
vodi pod imenom A. Divaldija, nesumnjivo je, da su u njoj iznesene i ideje grofa
Eltza to više, što je A. Divaldi tek kratko vrijeme radio (službovao) u Hrvatskoj.
Zacijelo možemo zahvaliti i grofu Eltzu za tiskom objavljeni zapravo službeni
izvještaj.


Šumarski zakon, koji se spominje je Zakon od 3. prosinca 1852. koji je od te
godine važio samo za Istru i Dalmaciju kao neposredno podvrgnute Beču, u civilnoj
Hrvatskoj (i Slavoniji) od 1. siječnja 1858., dok je na Vojnu krajinu primijenjen
od 1858. godine.


U nastavku autor(i) nastavlja, da »morda neće biti zgorega, ako najprije gledam
dokazati, da se mene ne tiče ukor, kojim su u obće ukorene slavonske
gospoštine radi haranja šumab ...« To dokazuje i činjenica, »da se u šumah
moje gospoštine već kroz više desetak godinah rabi sustav ošestarenja, pa Komu
do siečenja nedodje na godinu nikad više, nego poveršina, koja odgovara 100 godišnjem
kolanju«, dakle sa šumama je gospodareno sa 100-gouišnjom ophodnjom.
Sječine se pomlađuju bilo prirodno bilo »nasađivanjem« što iziskuje »znamenite
žertve« tj. troškove. Tome su dokaz »1—5 godišnji nasadi kao i »mlade ošestarine
«. Nadalje se »od onih lazah (čistinah) što su još iz starih vremena na mene
prešle, svake godine jedan dio, koji je znamenito veći, nego je po zakonu propisano,
nasadjuju neobičnim troškom, a iskerčenjem nekornisnoga griča, kopanjem
otočnicah i skupim ograđjivanjem pripravlja se opet drugi dio za nasad jivanje
«. Ovi i svi ostali poslovi u šumi provode se »na način, koi odgovara zahlie
vom današnjega gledišta šumarske znanosti«. Stoga smatra, da može dati svoje
mišljenje »o valjanosti i vriednosti« Zakona o šumama i dati svoje prijedloge,
a što će se, vjeruje, uzeti kao dobronamjerne primjedbe«.


U nastavku se navode razlozi za postojanje šume (opskrba drvom, klimatska
funkcija, održavanje plodnosti tla i »uklone harajući prirodni dogadjaji«) sa zaključkom,
da tome mogu zadovoljiti i šume na apsolutnom šumskom tlu. Međutim,
kako u Hrvatskoj i Slavoniji ima šuma na relativnom šumskom tlu na stotine
hiljada hektara, to se »nebi nikako opravdati moglo, da se ukupne šume
naše zemlje nederže u neoskrnjenom stanju«. Kako se pak »prema nalazu c. kr.
poreznog katastra od dervah« godišnje iskorištava tek 50% drva, to, »makar me
i barbarinom proglasili« do dalnjega krčenje šuma nije »haračenje ili pustošenje
nego obradjivanje«.


Autor odbacuje i prigovore onih, koji o »šumogojstvu nemaju ni pojma, ali
ipak osjetaju, da su pozvani za nevolju svojih sugradjanih, baciti u sviet velike
ricči nerazboritog suda«. Naime, takovi svoj sud donose gledajući sječine »gdie
zemljište pokriveno lišćem, granjem i overšejem, otriebljenim kožicama i nekoresnimi
panjevi« jer bi njihova izrada i izvoz stajao dva puta više nego vrijede.
K tome na površinama s prirodnim pomlađivanjem u prvo vrijeme podmladak
se i ne vidi, jer za njegov razvoj »treba podulje vremena«. Nastavlja da »i ja sam
mogu u šumah moje vukovarske gospoštine pokazati 40—50 godišnjih miestah,
koja su postariji domaći seljani kroz dugo godina verlo poznavali kao pašnike«.


Na primjedbu »obćinstva«, da bi šume trebalo staviti pod skrbništvo, pita
zašto se to ne traži i za poljoprivredu. Za poljoprivredu »jer su polja često zlo
obradjena, oranice nevaljalo nagnojene, naopako uzorane i bez. razbora do zadnje
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 77     <-- 77 -->        PDF

kapi izciedjene«. Skrbništvo nad šumarstvom bilo bi »na uštrb pa i stiešnjenjc
slobodnoga šumarstva«. Pri tom se poziva na Josipa Wessely-a, tada glavnog
nadziratelja državnih imanja, te na stanje šuma u Vojnoj krajini. Za šumu su,
čitamo dalje, nepovoljne i služnosti, jer »u čitavom bitju šumarskih služnosti
leži očito neprijateljstvo prama šumogojstvu. Ušumljeniku daje se dio dohodka
od šume, a on se nema ni malo brinuti za troškove i uzderžavanje šume«.


Divald-Eltz smatraju odredbu Zakona o šumama o nužnosti zadržavanja zatečene
površine šuma ekonomski neopravdanom. Nasuprot tome trebalo bi smanjiti
površinu šuma, »moralo bi se još mnogo stotina tisuća jutara iskrčiti«, i
uspostaviti »pravo razmicrje izmedju polja i šume, a da se iz zemlje dobije
barem dovoljno potrajan dohodak«. To je dužno i radi osiguranja potrebnih prihoda
za, da se izrazimo današnjom terminologijom, podmirenje općedruštvenih
potreba, jer je »na svaki način tužna i nemila istina, da zemlja kao naša, toli
plodna i svačim blagogoslovljena, usperkos teških daćah i neizmjernih prireza
neima dosta porezne snage, da iz vlastitih dohodakah namiri svoju domestikalnu
upravu«. U dokaz lome autori predočuju odnos površina pojedinih kultura (načina
korišćenja) prema čistom dohotku za Hrvatsku i Slavoniju. Prema tim podacima
dok šume zauzimaju 43l/c, a oranice 307o zemlje čisti dohodak od šuma
je IO1/«, a od oranica 48%.


Zaključno su predložene mjere, koje bi trebalo provesti, a one u (hrvatskom)
originalu glase:


»1. Da se, što prije moguće, izvede izlučenje šumah na povlaštjenike, i s tim da
se oslobodi svojina šumah;


2. da se pravednom i priličnom, ali kriepkom osobito berzom kaznom za oštećenjah
šumah dobavi štovanje prema štićenom zakonu;
3. da se naredi sastaviti točnu statistiku šumah, da iz nje bude moguće
4. načiniti šumarski zakon, koji bi se naslanjao na naj nutarnji je bit je naših
šumarskih odnošajah, i tako
5. da se ustanove granice neophodno potrebnoga prigledanja i skerbništva za
osebno šumarstvo kao i
6. način, kojim bi se imalo postupati kod izlučenja šumah za obćine i
7. da se podigne primjeran broj sposobnih šumarskih školah, i da se u njih
uzgoji neophodno posleničtvo za uspiešno razvijanje šumarstva.«
U razmatranju prijedloga autora polazimo od prijedloga za izmjenu Zakona


o šumama iz 1852. godine i odmah da navedemo, kako je to bila jedna od prvih
intencija osnovane šumarske referade u tadanjoj Zemaljskoj vladi.´- U to vrijeme
bili su razrješeni kmetski odnosi (dekretom bana Jelačića 1848. godine), ali je
ostalo pravo korišćenja bivšim kmetovima drva i paše u šumama. Formalno je
to bilo pravo služnosti, ali u biti nije bila služnost, jer su seljaci, tj. svojedobni
kmetovi vrijednost tog korišćenja djelomično nadoknađivan osiguranjem radom
na obskrbi drvom svom vlastelinu. Kako proizlazi iz izlaganja Divaldi-Eltza u
tome je vladalo neke vrste bezvlađa, jer korisnici nisu vodili računa o racionalnom
iskorišćavanju, jer je šuma, konačno, bila »grofova«. Stanje se nije bitno
promijenilo ni kada je nakon segrecije uprava tih seoskih šuma bila povjerena
općinskim upravama. Tek donošenjem Zakona o zemljišnim zajednicama 1894.
"Vitli (). PiskonC Franjo Cordaš^č šumarski list hi 1—2 r´SI
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 78     <-- 78 -->        PDF

godine stanje se popravlja, jer se tada znao, kako bi danas rekli, titular vlasništva,
pa se promijenio i odnos ovlaštenika pojedinih zemljišnih zajednica (koje
su bili samoupravno organizirana) prema šumi i posjedu uopće; ako ne kod
svih, a ono kod većine. Valja reći, da se rečeno odnosi na civilni i banski dio
Hrvatske i Slavonije, jer su prilike na području Vojne krajine bile drugačije.


Kolika bi trebala biti intervencija države u privatnim šumama (t. 5. Prijedloga)
nije podrobnije obrazloženo, ali bi zakonske odredbe vjerojatno, trebale
biti u duhu načela citiranog J. Wessely-a da u narodnom gospodarstvu »svaka
struka slobodno posluje, ili što je isto, prema ponudi i potražnji«. Prema uvodno
navedenom autori opisuju gospodarenja šumama (i pošumljavanjima novih površina)
u vukovarskom vlastelinstvu grofa Eltza što ne bi bilo sporno uz napomenu,
da li i za svaku hrastovu sastojinu zadovoljava ophodnja od 100 godina
odnosno, da li za neke, one kvalitetnije, ne bi trebala biti i viša.


Zanimljiv je prijedlog o potrebi osnivanja »primjerenog broja ... šumarskih
škola« a da se križevačka, koja djeluje već tri godine, uopće ne spominje. Nije
vjerojatno, da križevačko Gospodarsko-šumarsko učilište nije bilo poznato, jer
su natječaji za upis bili oglašeni u svim općinama, koje su neke polaznike, a u niže
ili ratarnice i u cijelosti, stipendirali. Autori su zacijelo smatrali da trebaju i druge,
niže, za lugare pa možda i za radnike.


Adol f Dival d do ovog časa zapravo je nepoznat hrvatskom šumarstvu
i hrvatskim šumarima, ako izuzmemo njegove suvremenike. Upoznajemo ga zahvaljujući
Hrvatskom biografskom leksikonu, koje mu i jest zadaća upoznavanja
svih trudbenika na svim poljima djelatnosti u Hrvatskoj u prošlosti, a i sadašnjici.
Međutim, podatke o osobi Adolfa Divaldija i njegovoj stručnoj djelatnosti
zahvaljujemo kolegi Istan u A b o n y - u, koji je šumarstvo, pod imenom
Stevan Ruff, diplimao 1934 35. na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu.


A. Divald rođen je 1. VI. 1828. u Banskoj Štiavnici, Slovačka, umro u Sombathely-
u 12. XI. 1891. a pokopan u Bratislavi, u rodnoj domaji. Šumarstvo je
završio na Visokoj šumarskoj i rudarskoj školi u rodnom mjestu. Zapošljava
se u državnoj šumskoj upravi u B. Štiavnici, ali zbog neslaganja s metodama
Bachova apsolutizma prelazi 1863. godine u službu grofa Eltza u Vukovaru. Nakon
četiri godine tj. 1867. godine vraća se u Mađarsku, gdje radni vijek završava 1889.
godine kao šef Šumarskog odjela Ministarstva financija u Budimpešti. Kada je
1872. godine osnovano Dioničarsko društvo za iskorišćivanje erarskih šuma u Slavoniji,
tj. šuma na području Vojne krajine, dolazi na čelo te organizacije, ali ona
nije bila dugog vijeka.
A. Divald je jedan od osnivača Mađarskog šumarskog društva, koje datira od
9. XII. 1866. godine, te suurednik mađarskog šumarskog lista Erdeszeti Lapok.
U tom časopisu objavio je 62 studije, članaka, referata i si. a među njima 12, koji
obrađuju teme s područja Hrvatske i Slavonije. To su:
1863. god.: Prihodnost veleposjeda vukovarskog grofa Eltza u Grabovu,
Poljoprivredno i šumarsko gospodarenje na jednom malom posjedu — Bogdanovci,


1864. god.: Potrajnost šumskog gospodarenja na relativnom tlu, u skladu sa za


konom, na posjedu grofa Eltza (21 sir.),


Otkup šumskog servituta, posebno u uvjetima jeftinog drva u Slavoniji,


76
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 79     <-- 79 -->        PDF

1865. god.: Prirodne nauke i šumarstvo (22 str.),


Neuspješna šumska transportna sredstva u Slavoniji, i


Poučna ekskurzija u brodskim šumama (26 str.),


1871. god.: Hrvatske erarske šume (34 str.),


1872. god.: Suvremeni gospodarski plan u hrvatskim erarskim šumama (40 str.),
Odgovor Divalda zbog navodnog neracionalnog iskorišćenja slavonskih šuma,


1873. god.: Šume u Vojnoj krajini,
Koje ministarstvo treba nadzirati rad u erarskim šumama.


A. Divalid je i pisac deset knjiga od kojih navodimo Šumarski stručni rječnik
njemačko-mađarski i mađarsko-njemački, te Pomoćne tablice za šumare i šumovlasnike
izdane 1864. godine a tiskane u Osijeku.
Ovih nekoliko redaka s jedne strane pokazuju, kako je izvještaj — publikacija
»Kako valja raditi« rezultat opažanja stručnjaka širih pogledu a s druge
strane ukazuje na potrebu osnivanja radnog mjesta (na Šumarskom fakultetu ili
Šumarskom institutu) za proučavanje povijesti hrvatskog šumarstva. Ovaj pri(
mjer ukazuje i na to, kako bi taj povjesničar morao naučiti osposobiti se za
mogućnost proučavanja literature i arhive na više jezika, počam od latinskog,
i dakako u to uz ostalo uložiti i koju godinu učenja kao sastavnog dijela radnog
mjesta.


Vukovarsko vlastelinstvo bilo je u posjedu obitelji grofova od Eltza od 1737.
godine, a 1918. godine površina iznosila je 32.756 jutara. Od ukupne površine na
poljoprivredne površine otpadalo je 20.177 jutara, a na šume 12.389 jutara. Nakon
agrarne reforme (poljoprivrednih površina) vlastelinstvu je ostao maksimum od
518 jutara i supermaksimum od 1.000 ha uz obavezu uzdržavanja ergele za uzgoj
pastuha te jahače konje za vojsku. Od ukupne površine šuma u visokom uzgoju
bilo ih je na 9.492 jutara, a u niskom uzgoju 3.097 jut. Na dunavskom otočju bilo
je 1.188 jutara pod šumom. Uz vlastelinski ured u Vukovaru djelovale su i tri
šumarije (u Vukovaru, Petrovcima i Tompojevcima) te 32 čuvarije. Ove podatke
saznajemo iz publikacije V. D o j k o v i ć a »Šume i šumsko gospodarenje grofova
od Eltza u Vukovaru«, napisanu povodom posjeta članova šumarskog fakulteta
u Brnu, a tiskanu u Vukovaru 1927. Detaljnije je opisana šuma »Jelaš« uz
prilog pregledne karte. Po pojedinim odjelima opisan je sastav sastojina po vrsti
drveća, a uz hrasta lužnjaka nalazio se i crni, pa i pitomi, orah. Dodajemo, da
je uzgajanje crnog oraha u tim šumama podrobnije opisao Ing. F. S e v n i k u
Šumarskom listu 1926. godine.


Oskar Piškorić