DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 25     <-- 25 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 630*232.13.001/2 (Betula sp.) Šum. list CXV (1991) 23


MIKROPROPAGACIJA OBIČNE BREZE (Betula pendula Roth),
PAPIRASTE BREZE (B. papyrifera Marsh.) I ŽUTE BREZE
(B. lutea Michx.)


Višnja BESENDORFER i Branka KOLEVSKA-PLETIKAPIĆ*


SAŽETAK: Mikropropagacijski postupak za običnu brezu (Betula
pendula Roth.), papirastu brezu (B. papyrifera Marsh.) i žutu
brezu (B. lutea Michx.) zasnovan je na primjeni kulture dormantnih
aksilarnih pupova za dobivanje izdanaka i regeneraciju kompletnih
biljaka. Za indukciju izdanaka iz meristema pupova i njihovo
umnažanje korištena je podloga mod. ACM uz dodatak 2,2
\xM BA. Na ovoj podlozi izdanci su umnaženi uspješno kroz dvijegodine. Razlike u stopi umnažanja između tri vrste breza, kao i
njihovih pojedinačno ispitivanih genotipova, uvjetovane su posjedovanjem
različitog morfogenetskog potencijala, kao i fiziološkim
statusom roditeljske biljke. Zakorjenjivanjem izdanaka na podlozi
mod. ACM uz dodatak ],0°/o \J.M IBA regenerirane su kompletne
biljke koje su se uspješno prilagođavale stakleničkim uvjetima
uzgoja, a u rasadniku su izrastale u normalne sadnice.


Ključne riječi: mikropropagacija, Betula pendula, B.
papyrifera, B. lutea.


UVOD


Metode kulture biljnog tkiva, sve su prihvaćenije, a time i prisutnije u
radu na unapređenju biljne proizvodnje. Iako su mogućnosti njene primjene
znatno šire, kultura tkiva u šumarstvu spominje se najčešće kao alternativa
za vegetativno razmnožavanje (B a j a j 1986, Bong a i Durza n
1987). U tom pogledu značajne perspektive otvara tehnika razmnožavanja
biljaka in vitro, mikropropagacija. Njenom primjenom u šumarstvu postaje
moguće vegetativno razmnožavanje mnogih vrsta šumskog drveća koje se
klasičnim metodama razmnožavaju teško ili nikako (C h a 1 u p a 1987, M c-
Covvn i McCown 1987, Kolevska-Pletikapić, 1985, Kolevska-
Pletikapić i Tomović 1988, Pevalek-Kozlina i Jelask
a 1986). Osim toga mikrokloniranjem je moguće trajno očuvanje pojedinih
jedinki-stabala s prirodnim superiornim karakteristikama (Karnosk y
1981). Primjenom mikropropagacijskih metoda u oplemenjivanju šumskog
drveća može se do reproduktivnog sadnog materijala doći znatno brže i u


* Mr. Višnja Besendorfer i dr. Branka Kolevska-Pletikapić, Zavod za molekularnu
biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Rooseveltov trg


6/III, p.p. 933, 41001 Zagreb
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 26     <-- 26 -->        PDF

neograničenim količinama, čime se postavljeni ciljeva postižu u znatno kraćem
vremenu.


Mikropropagacija listopadnih vrsta šumskog drveća se temelji na korištenju
postojećih meristema, najčešće dormantnih aksilarnih pupova, kao
materijala za početnu manipulaciju in vitro. U odnosu na druge načine dobivanja
biljaka kulturom tkiva, ovoj metodi se u šumarstvu daje prednost,
jer je genetički najkonzervativnija. Osim toga ona se odlikuje izuzetnom
jednostavnošću i efikasnošću.


S ciljem da se razradi mikropropagacijski postupak za breze, u ovom
radu je istraživana mogućnost uvođenja u kulturu dormantnih aksilarnih
pupova juvenilnih i adultnih roditeljskih biljaka, te umnažanje izdanaka i
njihovo zakorjenjivanje in vitro. Odabrane su tri vrste breza i to: obična ili
evropska breza (Betula pendula Roth.), papirasta breza (B. papyrifera Marsh.)
i žuta breza (B. lutea Michx.). Vrste su odabrane zbog njihove gospodarske
važnosti, a i zato što je vegetativno razmnožavanje breza klasičnim metodama
otežano (Jovanović i Tucović 1969, Tucović i Jovanović
1970, Krstinić i Kajba, usmeno priopćenje).


MATERIJAL I METODE


Biljni materijal


Dormantni aksilarni pupovi, sabirani sa roditeljskih biljaka od prosinca
do ožujka 1987/88. godine, korišteni su kao početni eksplantati. Za rad je
odabrano šest roditeljskih biljaka obične breze — dvije dvogodišnje (genotipovi
JV1 i JV2), tri četverogodišnje (genotipovi Ml, M3 i M4) i jedna dvadesetogodišnja
(genotip SB). Također su odabrane dvije dvogodišnje papiraste
breze (genotipovi P2 i P4) i četiri dvogodišnje žute breze (genotipovi
LI, L3, L4 i L5). Pupovi su prije izolacije meristema sterilizirani dvostruko
i to: u 3%»-tnoj vodenoj otopini klornog preparata »Izosan G« (Pliva, Zagreb)
15 minuta i u 6°/o-tnom vodikovom peroksidu 5 minuta. Nakon svake
sterilizacije ispirani su višekratno u sterilnoj destiliranoj vodi. Meristemi
pupova s nekoliko mladih primarnih listova izolirani su pod binokularnom
lupom u aseptičnim uvjetima i inokulirani na hranidbenu podlogu.


U radu su korištene biljke iz rasadnika Šumarskog instituta Jastrebarsko
i Šumarskog fakulteta u Zagrebu, te arboretuma Lisičine kraj Podravske
Slatine.


Hranidbena podloga


Za poticanje razvitka izdanaka iz meristema postojećih pupova, te njihovo
umnažanje korištena je modificirana podloga ACM (Ahuj a 1983) u
kojoj je koncentracija lizina smanjena na polovicu (342 uM), a adenin sulfat
je izostavljen iz podloge. Od regulatora rastenja dodavan je samo citokinin
6-benzilaminopurin (BA) i to 2,2 uM (indukcijska podloga). Za zakorjenjivanje
izdanaka korišten je isti hranidbeni sastav, a od regulatora rastenja
dodano je 1,0 y.M indolil-3-maslačne kiseline (IBA).


24
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Vanjski uvjeti


Kulture su rasle u klima komori na temperaturi 25 ± 1° C uz 16-satno
osvjetljavanje umjetnim bijelim svjetlom (fluorescentne lampe TEŽ — Zagreb,
40 W, 400—700 nm, 17 WITT-) UZ intenzitet rasvjete 800—1500 lx.


Kompletne biljke su presađivane u supstrat (mješavina treseta, perlita
i pijeska). U vrijeme aklimatizacije pokrivane su 8—10 dana staklom zbog
zaštite od isušivanja, a nakon toga su rasle u uvjetima uobičajenim za uzgoj
sadnica.


Razlika u statističkoj vjerojatnosti unutar aritmetičkih sredina pojedinih
ispitnih grupa provedena je analizom varijance.


REZULTATI


Mikropropagacija juvenilnih breza


Uspostavljanje kulture


Površinskom sterilizacijom dobiveno je 60—80% sterilnih pupova na
kojima je zatim ispitana mogućnost indukcije izdanka iz pupova. Na indukcijskoj
podlozi (mod. ACM s 2,2 uJVl BA) potaknut je razvitak izdanaka iz
meristema aksilarnih pupova sve tri ispitivane vrste breza. On je ovisio o
vrsti breze, ali ne i o starosti roditeljske biljke (Tablica 1). Razvitak izdanka
potaknut je na najvećem broju pupova papiraste breze, njih 75%, dok se
u početnoj kulturi žute breze u izdanke razvilo samo 46% pupova. U početnoj
kulturi obične breze u izdanke se razvilo približno isto pupova — 67%
porijeklom od dvogodišnjih i 66% od četverogodišnjih roditeljskih biljaka.
Tijekom 4-tjedne početne kulture izdanci s normalno razvijenim listovima
izduživali su se 2—5 cm u visinu.


Tablica !.


Razvitak izdanaka u početnoj kulturi na indukcijskoj podlozi, mod. ACM
uz dodatak 2,2 |.iM BA
Shoot development in primary culture on induction medium supplemented
with 2.2 uM BA


Starost roditeljskih Tnokulirano Razvijeni izdanci
Vrsta biljaka (godine) pupova (br.) (a/o)
Species Age of donor plants Inoculated buds Developed shoots
(yrs) (No.) (%)


2


24 67,0


Betula pendula


77 66,0


Betula papyrifera 2


11 75,0


Betula lutea 2


22 46,0


Umnažanje izdanaka


Izdanci razvijeni u početnoj kulturi umnažani su također na indukcijskoj
podlozi. Rezani su na segmente veličine 1 cm s 2—3 nodija kod obične
breze, ili s jednim nodijem kod papiraste i žute breze. Ovaj postupak ponavljan
je svakih 4—5 tjedana u vremenskom periodu od dvije godine kada
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 28     <-- 28 -->        PDF

su praćene morfološke karakteristike kultura i stopa umnažanja svake pojedine
vrste i svakog genotipa unutar vrste.


Morfološke karakteristike


Supkultiviranjem segmenata izdanaka obične breze, na svakom od njih
neovisno o starosti roditeljskih biljaka i genotipa, inducirana je proliferacija
izdanaka (si. 1). Tako se kroz 5 tjedana u bazi svakog supkultiviranog segmenta
razvilo 2—5 novih izdanaka visokih 2—5 cm. Nasuprot tome, kroz
isto vrijeme iz svakog supkultiviranog segmenta papiraste i žute breze razvijao
se uvijek samo jedan 3—8 cm visoki izdanak (si. 2).


Slike 1. i 2. Aksil´arni izdanci vrsta Betula pendula (1) i B. lutea (2) umnoženi na
indukcijskoj podlozi (mod. ACM s 2,2 uJVI BA). — Axillary shoots of Betula pendula


(1) and B. lutea (2) multiplicated on induction medium (mod. ACM with 2.2uM BA)
Stopa umnažanja


Nije postojala značajna razlika u stopi umnažanja između vrsta breza
i genotipa unutar njih (Grafikon 1). Ipak, najvećom stopom umnažana je
obična breza (4,7—6,0), dok je u kulturi žute breze stopa umnažanja bila
najmanja (4,1—5,0). Utjecaj genotipa na stopu umnažanja uočen je kod sve
tri vrste breza, ali je on kod obične i žute breze bio izraženiji. U kulturi
obične breze stopa umnažanja je bila uvjetovana i starošću roditeljske
biljke, te je u kulturi genotipova JV1 i JV3 porijeklom od dvogodišnjih
biljaka iznosila 6,0 nodijskih segmenata po eksplantatu, a u kulturi genotipova
Ml, M3 i M4 porijeklom od četverogodišnjih biljaka 5,0.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Grafikon 1. Stopa umnažanja obične (JV1. JV3. Ml. M3. M4). papiraste (P2. P4)
i žute (LI. L3. L4 L5) breze na podlozi mod. ACM uz dodatak 2,2 uJVl BA.


Shoot multiplication of European, paper and yellow birches on mod. ACM medium


supplemented with 2.2 |j,M BA


JV! JV3 Ml M3 rw P2 P4 L1 13 L4 L5
6EN0TIP
GENOTYPE


Zakorjenjivanje izdanaka


Pojedinačno izolirani izdanci visoki 2—4 cm presađivani su na podlogu
za zakorjenjivanje mod. ACM uz dodatak 1,0 \xM IBA. Kroz dva tjedna na
izdancima sve tri vrste breza razvio se adventivni korjenov sistem (si. 3).
Zakorjenjivanje obične i papiraste breze bilo je u potpunosti uspješno za
sve ispitivane genotipove (Tablica 2). Kod žute breze razvitak korjenovog
sistema potaknut je u prosjeku na 75,5°/o izdanaka, jer su utvrđene genotipske
razlike u uspješnosti zakorjenjivanja izdanaka (Tablica 3).


Tablica 2.


Regeneracija adventivnog korjenovog sistema na mod. podlozi ACM uz dodatak
1,0 uM IBA


Regeneration of adventitious root system on mod. ACM medium supplemented
with 1.0 uM IBA


Vrsta Bi-oj izdanaka ?/a zakorjenjenih izdanaka
Species No. of shoots %] of rooted shoots


Betula pendula 290 100,0
Betula papyrifera 90 100,0
Betula lutea 40 75,5
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Tablica 3.


Utjecaj genotipa na zakorjenjivanje izdanaka žute breze
na podlozi mod. ACM uz dodatak 1,0 u.M IB A


Genotype effect on rooting of shoots in yellow birch


Genotip
Genotype
Bro
No.
i izdanaka
of fhoots
°/o zakorj
°/o of
enjenih izdanaka
rooted shoots
LI 29 96,5
13 18 78,0
L4 26 54,0
L5 19 74,0


Aklimatizacija


Kompletno regenerirane biljke presađivane su u smjesu zemlje, treseta
i perlita, kako bi se prilagodile na vanjske uvjete uzgoja. Nakon 2—3 mjeseca
uzgoja u stakleniku biljke su prenesene u rasadnik gdje su se razvile
u normalne sadnice (si. 4).


Slike 3. i 4. Kompletna biljka vrste Betula papyrifera dobivena je regeneraci jom
adventivnog korjenovog sistema na hranidbenoj podlozi mod. ACM s 1,0 p.M IBA


(3) i aklimatizirane mlade biljke vrste B. pendula regenerirane in vitro koje su
nakon uzgoja u stakleniku presađivane u polje (4). — The plantlet of Betula
papyrifera were obtained by adventitous root regeneration on mod. ACM medium
supplemented with 1.0 iiM IBA (3) and acclimatized plantlets of B. pendula before
transfering to a field (4)
Mikrokloniranje adultne obične breze


Daljnji cilj naših istraživanja bio je ispitali mogućnost primjene opisanog
mikropropagacijskog postupka i kod odraslih stabala, posebice vrste
Betula pendula koja je rasprostranjena u našim krajevima. Kroz 4—5 tje
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 31     <-- 31 -->        PDF

dana iz meristema aksilarnih pupova dvadesetogodišnjeg stabla (genotip SB)
inokuliranili na indukcijsku podlogu (mod. ACM s 2,2 u,M BA) potaknut je
razvitak izdanka. Međutim, proliferacija izdanaka je postignuta tek nakon tri
do četiri supkultiviranja na istu hranidbenu podlogu. Tijekom umnažanja
uglavnom se uvijek razvijao veći glavni izdanak, dok su postrani izdanci bili
niži i malih listova. Stopa umnažanja bila je jednaka kao u kulturi četverogodišnjih
genotipova (5,0). Svi pojedinačno izolirani izdanci su nakon 10—14
dana zakorjenjeni na podlozi mod. ACM uz dodatak 1,0 nM TBA.


DISKUSIJA


Rezultati dobiveni provedenim istraživanjima pokazali su da se vrste
Betula pendula, B. papyrifera i B. lutea mogu uspješno razmnožavati mikropropagacijskim
postupkom. Uspješnost mikropropagacije ovih vrsla breza
u kulturi in vitro nije uvjetovana samo izborom regulatora rastenja i hranidbene
podloge nego i genetski. Razlike između njih očitovane su u svim
fazama mikropropagacijskog postupka. Žuta breza u odnosu na preostale
dvije je zahtjevnija vrsta. To je došlo do izražaja već u početnoj kulturi,
a u fazi multiplikacije ona se umnažala manjom stopom. Također, za poboljšanje
zakorjenjivanja izdanaka ove vrste potrebna su ispitivanja za svaki
pojedinačni genotip. Razlike između genotipova iskazane u obimu dobivanja
novih izdanaka, a zatim i kompletnih biljaka, koje su karakteristične za
svaku pojedinu vrstu, mogu se tumačiti posjedovanjem različitog morfogenetskog
potencijala svakog pojedinog genotipa (Farnha m i sur. 1982,
Coleman i Ernst 1989, Sellmer i sur. 1989). Iako je u kulturi obične
breze došlo do proliferacije izdanaka oni su bili nježnije građe, malih
listova i tankih stabljika što je onemogućilo korištenje svih pojedinačnih
aksilarnih pupova za održavanje kulture izdanaka. Stoga je i stopa umnažanja
kod ove vrste, prikazana kao broj segmenata izdanaka po inokulira
nom eksplantatu, niža od očekivane.


Istraživanje utjecaja starosti roditeljskih biljaka obične breze s kojih
su izolirani početni eksplantati pokazalo je da je mikrokloniranje dvogodišnjih
biljaka u odnosu na četverogodišnje, kao i odraslog stabla lakše i brže.
Ovakav rezultat se mogao očekivati s obzirom na povoljniji fiziološki status
juvenilnog biljnog materijala (B o n g a 1982, Welande r 1988). Chalup
a (1981, 1983. i 1987) je u svom radu također koristio biljke različitih starosti
ali nije dao detaljniji prikaz svojih rezultata, što upućuje na zaključak
da to nije bilo presudno za uspješnost mikropropagacije obične breze. Isto
bi se moglo tvrditi i za rezultate dobivene u ovom radu. Naime, uočene razlike
nisu bitno utjecale na krajnji rezultat, te je svaka roditeljska biljka
mogla poslužiti za masovnu proizvodnju sadnog materijala. Slični rezultati
dobiveni su kod topola. Sadni materijal proizveden in vitro od roditeljskih
stabala starih i preko 25 godina testira se već nekoliko godina na pokusnim
parcelama širom zemlje (Kolevska-Pletikapić 1985).


Stoga rezultati izloženi u ovom radu mogu u cijelosti poslužiti kao osnova
za praktičnu primjenu mikropropagacije breza, obične, papiraste i žute.
Posebice ona bi pridonijela rješavanju niza problema s kojima se susreću
oplemenjivači u svojim istraživanjima na brezama.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 32     <-- 32 -->        PDF

ZAKLJUČAK


1. Mikropropagacijskim postupkom pomoću aksilarnih pupova moguće
je klonsko razmnožavanje obične ili evropske breze (Betula pendula Roth.),
papiraste breze (B. papvrifera Marsh.) i žute breze (B. lutea Michx.).
2. Razlike u morfogenetskom potencijalu između vrsta očituju se u svim
fazama postupka. Osim toga, utvrđeno je da genotipovi također posjeduju
različit morgofenetski potencijal.
3. Iako je starost roditeljskih biljaka s kojih su uzimani početni eksplantati
utjecala na smanjenje stope umnažanja mikropropagacija adultnih
breza je moguća.
4. Regeneracijom korjenovog sistema in vitro dobivene su kompletne
biljke. Uspješnost zakorjenjivanja ovisi o vrsti breze i genotipu. Za razliku
od obične i papiraste breze koje se lako zakorjenjuju in vitro, regeneracija
korijena kod žute breze je nešto otežana.
5. Regenerirane kompletne biljke uspješno su se prilagodile na vanjske
uvjete uzgoja te su se razvile u normalne sadnice.
6. Rezultati izloženi u ovom radu ukazuju na mogućnost korištenja tehnika
in vitro za masovnu proizvodnju sadnog materijala breza.
LITERATURA


1.
Ahuja , M. R. (1983): Somatic differentiation and rapid clonal propagation
of aspen. Silvae Genetica 32:131—135.
2.
Bajaj , Y. P. S. (1986): Biotechnology of tree improvement for rapid propagation
and biomass energy production. U: Y. P. S. Bajaj (Ed.) Biotechnology
in Agriculture and Forestry 1 (Trees I), pp 1—23.
3.
Bon g a, J. M. (1982): Vegetative propagation in relation to juvenility, maturity
and rejuvenation. U: J. M. Bonga and D. J. Durzan (Ed.) Tissue Culture
in Forestry. Martinus Nijhoff Publishers NV, The Hague, The Netherlands,
pp. 387—412.
4.
Bonga , J. M., D. J. Durza n (1987): Cell and Tissue Culture in Forestry
Vol. 3 (Case Histories: Gymnosperms, Angiosperms and Palms. Martinus Nijhoff
Publishers, The Netherlands.
5.
Chalupa , V. (1981): Clonal propagation of broad-levaed forest tress in vitro.
Communicationes Instituti Forestales Cechosloveniae, Vol. 12:255—271.
6.
Chalupa , V. (1983): Micropropagation of conifers and broadleaved forest
trees. Communicationes Instituti Forestales Cechosloveniae, Vol. 13:7—39.
7.
Chalupa , V. (1987): European hardwoods. U: J. M. Bonga, D. J. Durzan
(Ed.) Cell and Tissue Culture in Forestry, Vol. 3. Martinus Nijhoff Publishers.
The Netherlands, pp. 224—246.
8.
Coleman, G. D., S. G. Ernst (1989): In vitro shoot regeneration of Populus
deltoides: effect of cytokinin and genotype. Plant Cell Reports 8:459—
462.
9.
Farnham, R. S., S. Gar ton, K. A. Luis, P. E. Read (1982): Propagating
and establishing bioenergy plantations. Proceedings. Energy Conservation
and Use of Reneviable Energies in the Bio-Industries (2nd). Trinity
Collage, Oxford.
10.
Jovanović, M., A. Tucović, (1969): Neke odlike hibridnih breza nastali
ukrštanjem vrsta sa različitim brojem kromosoma. Genetika 1 (1):43—58.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 33     <-- 33 -->        PDF

11.
Karnosky , D. F. (1981): Potential for forest tree improvement via tissue
culture. BioScience 31 (2): 114—120.
12.
Kolevska-Pletikapić, B. (1985): Klonsko razmnožavanje Leuce topola
metodom kulture tkiva. Topola 145—146: 3—8.
13.
Kolevska-Pletikapić, B., Z. Tomović (1988): Mikropropagacija bagrema.
Šumarstvo 5—6: 29—35.
14.
Pe valek-Kozlina, B., S. Jelaska (1986): In vitro growth and development
of oaks (Quercus robur and Q. petrea). Acta Botanica Croatica 45:55—61.
15.
Sellmer, J. C, B. H. McCown, B. E. Haissig (1989): Shoot culture
dynamics of six Populus clones. Tree Physiology 5:219—227.
16.
Tu co vić, A., M. Jovanovi e (1970): Međuvrsna hibridizacija breza sa
istim i različitim brojem kromosoma. Zbornik Instituta za šumarstvo i drvnu
industriju 9:215—226.
17.
Welander , M. (1988): Biochemical and anatomical studies of birch (Betulapendula Roth.) buds exposed to different climatic conditions in relation to
growth in vitro. U: W. Hanover, D. E. Keathley (Eds.) Genetic Manipulation
of Woody Plants. Basic Life Sciences, Vol. 44. Plenum Press. New York, pp.
243—264.
Micropropagation of European birch (Betula pendula Roth.), paper birch


(B. papyrifera Marsh.) and yellow birch (B. lutea Michx.)
S u m m a r y


The vegetative propagation by conventional methods which exploit natural
mechanisms of asexual reproduction, rooting of cuttings and grafting, is time
consuming and of limited success for many tree species. Tissue culture techniques
offer a new dimension to tree improvement and may serve as an adjunct
to conventional tree-breeding programs.


In present paper we described how micropropagation technique could bee
used in production and genotypes selection of three birch species Betula pendula,
ß. papyrifera and B. lutea.


Initial explants — axillary bud meristerns, were excised from two-, four-
and twenty-year-old European birch, as well as from two-year-old paper and yellow
birch. The branches were collected in winter to early spring before foliation. The
modified aspen culture medium (ACM) with low concentration of cytokinin BA


(2.2 u.M) was used as initial medium for shoot induction and multiplication. The
differences observed in all micropropagation stages were affected by different
morphogenetical capacity of tested species as well as their genotypes. Multiplication
rate achieved was 4—6 nodal segments per explant. The adventitious
root system was developed on the basal portion of shoots on the same medium
composition (mod. ACM) supplemented with 1.0 u.M IBA. Plantlets which passed
through hardening period, were developed into the normal plants in field conditions.
The results presented in this paper showed, also, that our micropropagation
method could bee used for propagation of mature birch trees.