DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Na temelju tih kriterija, obračunate su prosječne vrijednosti.


Na tablici 8. prikazan je prosječni kvalitet stabala po plohama i provenijencijama.
Prosječni kvalitet varira od 1,26 ± 0,05 (Zavidovići) do 2,01 ±
0,04 (Visoko).


Tablica 8.


Prosječna kvaliteta stabala*


P
ni Bos. Gradiška Zavidovići Kreševo Visoko


jencija X SD SX X SD SX X SD SX X SD SX


1029 2,07 0,10 0,06 1,23 0,06 0,04 1,78 0,25 0,14 — — —
1036 1,60 0,16 0,09 1,26 0,18 0,11 1,71 0,58 0,33 2,01 0,26 0,15
1060 1,70 0,28 0,16 1,35 0,08 0,05 — — — — — —
1069 1,80 0,25 0,14 — — — — _ — — — _
1090 1,63 0,22 0,13 1,39 0,12 0,07 — — — — — —
1091 1,52 0,03 0,02 _ _ _ _ _ _ — — —
1099 1,64 0,06 0,04 1,28 0,06 0,03 1,79 0,12 0,07 2,09 0,09 0,05
1100 1,37 0,10 0,06 1,04 0,03 0,02 1,66 0,33 0,19 1,94 0,23 0,13


Prosjek 1,67 0,19 0,07 1,26 0,11 0,05 1,74 0,05 0,03 2,01 0,06 0,04


Na plohi B. Gradiška, prosječni kvalitet debla je 1,67 ± 0,07 s variranjem
od 1,37 (prov. 1100) do 2,07 (prov. 1029). Na plohi Zavidovići, prosječni
kvalitet je 1,26 ± 0,05, s variranjem od 1,04 (prov. 1100) do 1,39 (prov. 1090).
Na plohi Kreševo, prosječni kvalitet je 1,74 ± 0,03 s variranjem od 1,66
(prov. 1100) do 1,79 (prov. 1099). Na plohi Visoko, prosječni kvalitet je
2,01 ± 0,4 s variranjem od 1,94 (prov. 1100) do 2,09, prov. 1099). Iz ovoga
se može zaključiti da je na svim plohama prov. 1100 najvrednija i po kvaliteti
debla.


Analiza varijanse po plohama je pokazala slijedeće razlike između dva
prosjeka:


Bosanska Gradiška 1099 1090 1036 1091 1100
1029 X XX XX \\ XXX
1069 — — — — X


Zavidovići 1060 1099 1036 1090
1100 XX X X XXX


Kreševo razlike dva prosjeka nisu signifikantne


Visoko razlike dva prosjeka nisu signifikantne.


3.8.
Ocjena ukupne vrijednosti pojedinih provenijencija
(proizvodnja + kvaliteta)
U ovom slučaju, kao i pri ranijim istraživanjima, utvrđeno je da proizvodnja
i kvalitet često nisu u pozitivnoj korelaciji, i da je najčešće obrnul


* U Tablici 8. treba stajati mali x sa crticom.