DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 100     <-- 100 -->        PDF

IN MEMORIAM


PETAR ZIANI, dipl. inž. šum.
(1906—1990)


Petar Z i a n i rodio. se u Metkoviću


4. 8. 1906. u činovničkoj pprodici. Majka
mu je bila sestra, poznatog hrv. političara
Frana Šupila. Osnovnu školu i realku
završio je u Splitu 1923. god. a Šumarski
fakultet u Zagrebu 1929. god. Za vrijeme
studija sudjelovao je u naprednom studentskom
pokretu. Poslije studija bio je
postavljen kod Direkcije šuma na Sušaku,
gdje je radio u građevinskom odjelu.
Pod rukovodstvo Ante Premužića trasirao
je turističke staze na Velebitu. Kratko
vrijeme radi na kotaru Vrbovsko i
opet na Direkciji šuma Sušak. Poslije
toga je bio premješten za šefa građevinskog
odjela kod Direkcija šuma u Skop-
Iju. Na toj dužnosti je ostao sve do sloma
stare Jugoslavije do 6. travnja 1941.
godine.
Za vrijeme okupacije nije stupio u
službu okupatora. Neko vrijeme bio je
član ilegalnog NO Odbora za Sušak, a god.


1943. prešao je na oslobođeni teritoj, gdje
je radio u Gospodarskom Odjelu ZAV-
NOH-a i Okružnom NO odboru za Kordun.
Po svršetku rata upućen je na službu
u NKOJ u Beograd, u Ministarstvo
šumarstva FNRJ. Iste godine je preuzeo
dužnost u upravi za naučno-istraživački
rad tog Ministarstva, gdje se bavio problemima
organizacije, toga rada, koordinacijom,
rada republičkih instituta; i osnivanjem
Saveznog instituta za krš.


God. 1951. premješten je u Institut za
šumarska i lovna istraživanja NRH u Zagreb.
U. tom Institutu je bio rukovodilac
sektora za melioraciju đegradiranih: površina.,
U toj oblasti radio je na slijedećim
temama: ekonomika đegradiranih
područja, tehnika sadnje šumskih vrsta
na kršu na vrištinama i rekonstrukciji
niskih šuma i šikara. Mnogo se bavio sa
istraživanjima pašnjaka i problemima uzgoja
koza. U organizaciji Instituta rukovodio
je izradom raznih stručnih elaborata.
""´´"´


Kao ekspert radio je u Albaniji na izradi
studije o vodnom režimu Skadarskog
jezera. Sudjelovao je na studijskom
putovanju u SSSR po pitanju zaštitnog
pošumljavanja. Bio je član delegacije
FNRJ na zasjedanjima Potkomisije FAO
za Mediteran u Lisabonu, Ateni i Dubrovniku.
Godine 1964. bio je konzultant i predavač
na seminaru FAO o politici uzgoja
koza na Mediteranu i Bliskom istoku.
Bio je također koordinator Projekta FAO
br. 2 za ishranu stoke sa šumskim vrstama
za sve zemlje Mediterana.


Godine 1966. izabran je od FAO za eksperta
za uređenje pašnjaka, upućen na
rad u Institut za pošumljavanje u Tunis
gdje je bio šef sekcije za pašnjake. Godine
1970. bio je premješten u Alžir gdje
je radio na uređenju šumskog područja
Aures. Odatle je premješten u Maroko