DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 88     <-- 88 -->        PDF

jedinice koje su izdvojene obzirom na određene prirodne karakteristike ili
obzirom na umjetnu podjelu uspostavljenu po čovjeku. Tako se ustanovljava
oštećenost šuma cijele zemlje, federalnih republika, regija, šumskih gospodarstava,
gospodarskih jedinica, predjela, odjela i odsjeka ili posebno po vrstama
drveća, tipovima šuma, fitocenozama, matičnom supstratu, tipu tla i
slično.


Kada su sastojine znatno oštećene, kao što su sastojine bukve i jele na
području ZO Rijeka, stupanj oštećenosti sastojina postaje jedan od najvažnijih
faktora pri određivanju etata i stabala za sječu. Zbog toga bi ocjenjivanje
oštećenosti sastojina trebalo vršiti prilikom svake izrade ili revizije osnove
gospodarenja gospodarskim jedinicama.


Pokazatelji oštećenosti mogu biti izračunati na razne načine. Jedan od
najčešće primjenjivanih (P r p ić et al. 1988) je postotak oštećenosti ili oštećenost
(O), koja se računa po formuli (2). Ona pokazuje postotno učešće svih
oštećenih stabala u uzorku. Taj podatak međutim ne vodi računa o učešću
pojedinih JSO, a sigurno nije svejedno da li se oštećena stabla nalaze uglavnom
u JSO 1 ili pretežu veći JSO.


If,-,


0% = 100


Sf(H


(2)
Realniju procjenu stanja ošteećenosti dobivamo računanjem srednje
oštećenosti (SO) po formuli (3). Pomoću složene aritmetičke sredine, s brojem
stabala u pojedinom stupnju oštećenja kao težinama, ona nam daje srednji
stupanj oštećenosti stabala u uzorku za određenu površinsku jedinicu.


2fjXi
SO% =
Sf,


(3)
fi — broj stabala u i-tom stupnju oštećenja
X, — sredina intervala i-tog stupnja oštećenja u postotnoj skali stupnjeva
oštećenja


0 = 5%, 1 = 17.5%, 2.1=32.5%, 2.2 = 50% 3 = 80%, 4 = 100»/o


Dvije sastojine A i B mogu imati sličnu oštećenost, na pr. 0 \ = 75.8" n,
a 0B = 73.4%, što znači da se u stupnjevima oštećenja 1—4 nalazi toliki postotak
od svih stabala u uzorku. Srednja oštećenost za sastojinu A (S0,\ =
= 21.7%), u odnosu na sastojinu B (SOB = 41.3%) ukazuje na mnogo bolje
zdravstveno stanje prve sastojine, jer se srednje oštećeno stablo sastojine B
nalazi u JSO 2.2, sastojina je jako oštećena, a sastojine A u JSO 1, te je ona
malo oštećena (vidi tablicu 5).


Predlaže se oštećenost po površini definirati srednjom oštećenosti (SO)
prema skali u tablici 5, koja je slična skali za oštećenost pojedinih stabala.