DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 83     <-- 83 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANAK — REVIEW


UDK 630* 49.001/2.00 šum. list CXIV (1990) 517


DEFINIRANJE STUPNJA OŠTEĆENOSTI ŠUMSKOG DRVEĆA
I SASTOJINA


SCHADSTUFENDEFINITION FUR EINZEILBAUME UND
FORSTBESTANDE


Zvonimir KALAFADŽIĆ* i Vladimir KUŠAN**


SAŽETAK. Propadanje šuma u mnogim dijelovima Hrvatske
poprima alarmantne razmjere. Kod inventarizacije tih oštećenjatreba, radi dobivanja konzistenlnih, međusobno usporedivih rezultata,
definirati način rangiranja stabala i sastojina u stupnjeve
oštećenja. Autori na osnovi svog iskustva na inventarizacijioštećenosti šuma bukve i jele na području Zajednice općina Rijeka
i NP »Plitvička jezera« fotointerpretacijom ICK aerosnimki
iznose svoje poglede na tu problematiku-Za ocjenjivanje stupnjaoštećenosti stabala na terenu predlažu utvrđivanje jedinstvenogstupnja oštećenja (JSO) na osnovi osipanja iglica i lišća (OS),
odumiranja krošnje (OD) i poiutjelosti asimilacionog aparata (Ž).
Kod određivanja oštećenosti sastojina autori smatraju da oštećenost
(O), računata kao postotno učešće svih oštećenih stabala
od JSO 1 — JSO 4 u uzorku, nije dobar pokazatelj, nego za ocjenjivanje
stupnja oštećenosti sastojina predlažu računanje srednjeoštećenosti (SO), kao složene aritmetičke sredine s brojem stabala
u stupnjevima oštećenja kao težinama. Oštećenost sastojinemože se pobliže okarakterizirati na osnovi indeksa, oštećenja (IO)
i srednje oštećenosti (S02), kao pokazatelja koji uzimaju u obzir
učešće stabala JSO 2 i većeg, za koja se smatra da su u većini
slučajeva za tu sastojinu izgubljeni.


Ključne riječi: propadanje šuma, oštećenost stabla,


kom inventarizacije oštećenja šuma bukve i jele interpretacijom infracrve


oštećenost sastojine,
tacijski ključ.
jedinstveni stupanj oštećenja, fotointerpre1.
UVOD — EINLEITUNG
Kao osnova za određivanje stupnja oštećenosti pojedinih stabala prili


nih kolornih (ICK) aerosnimki na području Zajednice općina Rijeka i Nacionalnog
parka »Plitvička jezera« (K a 1 a f a d ž i ć et al. 1989, K a 1 a f adži
ć & Kuša n 1990) uzeta su pravila iz »Uputstava« (1987). Prilikom
terenskih radova za izradu fotointerpretacijskog ključa došlo se do odre


Šumarski fakultet, Zagreb, Šimunska c. 25