DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 8     <-- 8 -->        PDF

2. PODRUČJE I OBJEKT ISTRAŽIVANJA
Pokusna ploha Klačine nalazi se na području Šumarije Sinj. Osnovana
je 1956. godine i čini sastavni dio mclioracionog kompleksa Klačine
ukupne površine 40 ha. Pošumljavanja na ovoj šumsko pokusnoj plohi,
uz prethodnu obradu tla za sadnju, izvršeno je u proljeće 1958. godine.


Ploha je smještena na padanima desne obale rijeke Cetine, a najviša
točka joj je 395,5 m. Okružena je visokim i strmim lancima Dinare i Svilaje,
te nizom manjih ili većih brežuljaka Cetinske udoline. Ploha je tipična
za submediteransko krško područje Dalmacije i nalazi se gotovo u
njegovom središnjem dijelu.


Geološki ploha je dosta homogena, a izgrađena je od krednih vapnenaca
s lećama dolomita na kojima se danas nalaze smeđa tla.


Prema Koppenu ovo područje spada u toplu i umjereno toplu klimatsku
zonu, a prema kišnom faktoru u humidnu klimu. U toku vegetacijskog
razdoblja padne 500 mm ili 40,5% od ukupne godišnje količine oborina.
Najviše oborina ima mjesec prosinac — 163 mm, a najmanje srpanj —
63 mm. Nije rijedak slučaj da pojedini ljetni mjeseci ili uopće nemaju
oborina, ili se one javljaju u beznačajnim količinama.


Područje u kojem leži dana ploha pripada mediteransko-montanskom
pojasu listopadne vegetacije sveze bijelog i crnog graba (Ostryo — Car pinion
orientališ).


3. METODE RADA
Ploha je iskolčena u obliku romboida, čije su duže stranice (280 m)
položene u pravcu sjever-jug, a kraće (200 m) u pravcu istok-zapad. Unutar
te površine napravljene su pruge za sadnju, odnosno sjetvu pojedinih vrsta,
veličine 20 x 200 m. Svaka pruga razdijeljenja je dalje na dvije polovine
(20 X 100 m), gdje je na zapadnoj strani izvršeno pošumljavanje sadnicama,
a na istočnoj pošumljavanje sjetvom. Prema tome, ploha je razdijeljena
na 16 pruga, i to 12 pokusnih i 4 kontrolne.


Kontrolne pruge su velične 10 X 200 m, a zasađene su crnim borom
da bi se pomoću njih, odnosno uspjeha sadnica crnog bora na njima, dobio
uvid u razlike u bonitetu zemljišta na pojedinim djelovma plohe i to
uzelo u obzir prilikom razmatranja uspješnosti pojedinih vrsta kojima se
na plohi eksperimentira.


Na dijelu plohe namijenjene za sadnju iskopane su 16.252 rupe, veličine
40 X 40 X 40 cm. Istina jedan dio tih rupa nije mogao imati dane dimenzije,
jer terenske prilike to nisu uvijek dozvoljavale, a rupe koje su
bile vrlo plitke nisu uzete u obzir prilikom sadnje. Ovdje su naravno uračunate
i iskopane rupe u prugama pošumljenim autohtonim listačama. Dakle,
pošumljavalo se »klasičnom« metodom, sadnjom sadnica golog korijena
i s velikim brojem biljaka po hektaru (6.000—8.000). Pošumljavanje sadnjom
izvršeno je između 13. 2. i 19. 3. 1958. godine.


Prve izmjere na šumskim vrstama posađenih na toj plohi izvršene su
u mjesecu studenom 1958. godine, dakle koncem prvog vegetacijskog razdoblja.
Prva su mjerenja imala za cilj utvrditi postotak preživljavanja bi