DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 69     <-- 69 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630* 42 + 653 (497.13) 003 Sum. list CXIV (1990) 503´


KOMPARATIVNA ISTRAŽIVANJA EKONOMSKIH POSLJEDICA
SUŠENJA JELE U GORSKOM KOTARU


COMPARATIVE INVESTIGATIONS OF ECONOMIC CONSEQUENCES
OF THE DYING BACK OF FIR TREES IN GORSKI KOTAR


(I dio)


Uroš GOLUBOVIĆ*


SAŽETAK: Ovaj rad predstavlja popularno napisan kratak
izvadak iz autorove opsežne znanstvene studije, što ju je priredio
za jedan od znanstvenih zbornika. Zato u radu autor, u pravilu,
iznosi samo krajnje rezultate istraživanja i to opet samo za jedantip jelovo-bukovih šuma (I — C — 40) ili biljnu zajednicu jele sa
rebračom (Blechno-Abietetum Hl). Istraživanja za preostale tipove
jelovo-bukovih šuma u Gorskom Kotaru su — kako autor
navodi — u toku. Valja istaći da su ova istraživanja vrlo kompleksna,
jer obuhvaćaju proces od sječe i izrade jelovih stabala u
šumi do zaključno sa pilanskom preradom jelovine.


Ključne riječi: jela, sušenje jele, ekonomske posljedice,
drvna masa, prosječna drvna masa, pilanski trupci, piljena grada,
vrijednost.


UVOD


Introduction


Činjenica je da se jela, manje ili više, posvuda suši. Uzroci sušenja jele
su još uvijek nepoznati, ali se oni intenzivno istražuju. Doduše, već postoje
određeni rezultati tih istraživanja, ali su oni, smatramo, još nesigurni i
nekompletni da bi se na temelju njih moglo meritorno zaključivati. Čim postoji
dvojba, da ne kažemo nagađanje, da li se jela suši od prevelikog napada
moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella), ili od kiselih kiša, ili pak
od zaređalih sušnih godina, čak i godina bez snijega itd. — sve to zajedno
treba minuciozno istražiti i postaviti dijagnozu, a onda odrediti terapiju.
Istini za volju, nama je u svemu tome lakše, jer istražujemo samo ekonomske
posljedice sušenja jele i ta su istraživanja i egzaktna i brza i, što je najvažnije,
brzo donose rezultate. Ali to ne znači da nijcsu skupa, komplicirana
i kompleksna i da se ne obavljaju uz velike napore i samoodricanja, kako
istraživača, tako i stručnjaka na terenu. Na tome im se i ovom prilikom
najtoplije zahvaljujemo, uz napomenu da bez njih ovih istraživanja ne bi
ni bilo.


* Dr Uroš Golubović, Šumarski fakultet, Zagreb.
503
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Ovdje nam valja istaći da se šumarsko-ekonomskim istraživanjima na
jeli bavimo više od 30 godina i da smo, na temelju tih istraživanja napisali
i objavili brojne znanstvene radove, koje će čitalac (neke od njih) naći u
popisu korištene literature.


Zahvaljujući upravo tome i ubuduće ćemo ih nastaviti, ali sa još preciznijim
ciljevima istraživanja.


CILJ ISTRAŽIVANJA


Object of investigation


Za ova istraživanja smo odabrali tip jelovo-bukove šume I — C — 40
ili biljnu zajednicu jele sa rebračom (Blechno-Abietetum Ht). Tu biljnu
zajednicu na silikatnom matičnom supstratu smo slučajno odabrali, jer su
te jelove sastojine upravo 1989. godine došle na red za sječu bez ikakvog
našeg upliva.


Prema tome naš cilj istraživanja u ovom tipu šume ostaje isti kao i u
onim drugim tipovima ili biljnim zajednicama što su na vapnenastoj podlozi,
a on se sastoji u slijedećem:


1) Da utvrdimo točne površine jelovo-bukovih šuma prirodnog nastanka
na području SO Delnice, Čabar i Vrbovsko i da iz njih izdvojimo, također
točne površine, jelovo-bukovih šuma tipa I — C — 40 koje su predmet
naših istraživanja. Na tim, dakako, izdvojenim površinama podrazumijeva
se i utvrđivanje svih, ukupnih i po jedinici površine, taksativnih elemenata
od kojih počinjemo sa istraživanjima.


2) Da na temlju podataka odnosnih šumarija i osobnog obilaska šumskih
sastojina utvrdimo stupanj oštećenja jelovih stabala ili osipanja jelinih
iglica, kako bismo na temelju toga stupnja oštećenja mogli obrazovati komparabilni
tandem šumskih sastojina i proglasiti ih za zdrav e i sušen e
u kojima će se obaviti redovita sječa. Dakle, te sastojine su morale biti istog
matičnog supstrata što podrazumijeva i istu biljnu zajednicu, nadalje
istog bonitetnog razreda staništa i istog načina gospodarenja, zatim istog
broja šumsko-uređajnih debljinskih stupnjeva i u njima iste ili slične distribucije
stabala, a posebno onih što su doznačena za sječu itd. Jedina vidljiva
razlika između tih dviju sastojina jeste njihov stupanj oštećenja
stabala ili osipanja jelinih iglica.


3) Da u odabranim odjelima, odnosno sječinama (tandemima sječina)
pratimo sječu jelovih stabala i izradu sortimenata i da na panjevima i svim
prerezima sortimenata mjerimo (brojimo):


a) broj godova u posljednjih 10 cm drva do kore te time utvrdimo koliko
je zdravoj, a koliko sušenoj jelovoj sastojini bilo potrebno godina
da priraste tih 10 cm ili odeblja 20 cm;


b) da izbrojimo posljednjih 30 godova i izmjerimo njihovu širinu radi
utvrđivanja prirasta drvne mase i razlike u tome prirastu između zdrav e
i sušen e sastojine.


504
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 71     <-- 71 -->        PDF

4) Da utvrdimo sortimentnu strukturu posječene drvne mase u obje
komparativne sastojine, te da izrazimo ukupnu vrijednost i vrijednost po
jedinici proizvoda tih drvnih masa i ustanovimo eventualne kvalitetne i vrijednosne
razlike između njih.


5) Da te drvne mase preradimo ili oplemnimo pilanskom preradomda na taj način utvrdimo:
a) postotak iskorištenja na pilani i eventualne razlike između drvne mase
zdrave i sušene sastojine;
b) kvalitetnu strukturu i vrijednost piljene građe u tandemu porijekla
iz zdrave i sušene sastojine;
c) signifikantne razlike, izražene u postotnim odnosima, između tih posječenih
drvnih masa sastojina što su nam bile ciljem istraživanja.


METODA RADA I REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Methods of work and results of investigations


Zbog ograničenog prostora za tiskanje — prinuđeni smo u ovom poglavlju,
takoreći, telegramski prikazati gdje smo, kako smo i koliko smo istraživali,
te donijeti sumarne rezultate istraživanja. Da bi nam to pošlo za
rukom — smatramo najracionalnijim da se vratimo naprijed postavljenim
točkama u cilju istraživanja i da na njih taksativno odgovorimo,
analiziramo rezultate istraživanja i donesemo odgovarajuće zaključke.


Zahvaljujući Sektoru za uređivanje šuma GPŠG Delnice, sa sjedištem
u Ogulinu, mogli smo sastaviti tabelu 1. sa sumarnim podacima o površi-


Tab. 1.


Površina i drvna masa jelcvo-bukovih suma TIP-a I-C-40
(Blechno-Abietetum Ht.) na području SO Delnice, čabar. Vrbovsko*


Od toga
Ukupna
površina TIP - I-C-40 (Biechno-Abietetura Ht.)


Skupatina jelovoopćine
bukovih Površina Drvna ma3a Odnos drvne mase Godišnji prirast drvne mase
šuma
Ukupno po ha Četinjače LiataCe Ukupno po ha
ha ha % *


m* % ra3


Delnice,
Čabar, 67.978 5.192 8 2.198,491 423 83 17 37.226 7,17 1,69
Vrbovsko


Podaci se odnose na visoke preborne sume prirodnog nastanka.


nama jelovo-bukovih šuma i njihovim taksacijskim elementima. Nadalje,
na temelju podataka šumarija Crni Lug i Fužine, te na temelju osobnog obilaska
i uvida na terenu, decidirano smo mogli stupnjevati sušenje jelovih
sastojina koje su te 1989. god. došle na red za sječu. Onu u odjelu 69c, u
gospodarskoj jedinici »Crni Lug« na području Šumarije Crni Lug, označili
smo kao zdrav u sastojinu, jer joj je stupanj oštećenja bio »0« i »1«,
što definira malo i nikakvo oštećenje jelovih stabala, odnosno osipanja jelinih
iglica. U pravilu ta je sastojina predstavljala normalnu, zdravu, jedru,
punodrvnu i intaktnu jelovu prebornu sastojinu grupimične strukture na
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 72     <-- 72 -->        PDF

prijelazu prema visokoj regularnoj šumi. Ona pak u odjelu 61, u gospodarskoj
jedinici »Brloško« na području Šumarije Fužine, isto je jelova preborna
sastojina grupimične strukture i isto na prijelazu prema visokoj regularnoj
šumi, ali sa stupnjem oštećenja jelovih stabala ili osipanja iglica
»3« i »4«, što definira njezino jako oštećenje i potpuno sušenje stabala. Kada
navodimo jako , onda mislimo na ona stabla što izgledaju očupana,
preguljena, izobličena, malodrvna i sa malim asimilacijskim aparatom, dok
ppotpun o sušenj e predstavljaju stabla koja su potpunoma požutjela,
odnosno odumrla. Upravo u tim jelovim sastojinama je 1989. godine izvršena
redovita sječa i izrada jelovih stabala na kojima smo mjerili sve relevantne
podatke vezane za postavljeni cilj istraživanja. Dakako da smo za
ta mjerenja prethodno izradili posebnu metodu rada i primijenili je podjednako
na obje istraživane sastojine, odnosno u objema sječinama.


Kod svakog posječenog jelovog stabla izbrojali smo na panju i na svakom
prerezu trupaca do 24 m od panja broj godova (pod kutem od 90°) u
posljednjih 10 cm drva od kore i utvrdili aritmetičke sredine. Taj nam je
podatak bio potreban zbog toga što smo željeli utvrditi koliko je bilo potrebno
godina zdravoj , a koliko sušeno j jelovoj sastojini, odnosno
njihovim stablima da prirastu tih 10 cm ili povećaju promjer (odebljaju)
za 20 cm. Nakon toga smo na istim mjestima, znači na panju i na prerezima
trupaca udaljenosti do 24 m od panja, odbrojali posljednjih 30 godova
(opet pod kutem od 90°) i izmjerili im širinu u milimetrima. Time smo željeli
utvrditi da li i koliko sušen a sastojina zaostaje u prirastu drvne
mase za onom zdravom . Za posljednjih 30 godova smo se odlučili zato
što je ozbiljnije sušenje jele na području Šumarije Fužine primijećeno upravo
prije 30 godina kada je i bio ozbiljniji napad, da ne kažemo kalamitet,
moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella) u nekim odjelima te šumarije.
Po našoj unaprijed izrađenoj metodi rada — mjerenja su se trebala obaviti
na panju i na svakom 4-tom metru od panja uvjetujući da se jelovi pilanski
trupci izrađuju u 4-metarskim dužinama.


Međutim, organizatori sječe i izrade jelovine su nas uvjerili da im krojenje
pilanskih trupaca u tim dužinama povisuje troškove sječe i izrade, te
izvoza i prijevoza trupaca za cea 30%, s obzirom na postojeću mehaniziranost
tih radova, pa smo zato pilansku oblovinu bili prinuđeni krojiti u 8-
metričkim dužinama i na tim mjestima (prerezima) obaviti navedena mjerenja.
U pravilu do 24 m od panja krojena su po tri pilanska trupca dužine
8 m, a iznad 24 metra izrađivana je intermetrička roba koju smo zanemarili,
ali samo u ovome našem obračunu, dok smo je u daljnjem postupku itekako
pratili. Sve obrađene podatke navedenih mjerenja, ali samo u njihovim
sumarnim iznosima i prosjecima, donosimo u tabeli 2, odnosno tabelama
2a i 2b. Strukturu pak korisne drvne mase izrađene u zdravoj i sušeno
j jelovoj sastojini donosimo u tabeli 3, a samo kvalitetnu strukturu
jelove pilanske oblovine iz obje sastojine donosimo u tabeli 4. U tabeli 5.
donosimo sumarne vrijednosti pilanske oblovine iz zdrav e i sušen e
jelove sastojine, te prosječne vrijednosti ili srednje kvalitetne brojeve po
jedinici proizvoda (1 m3), koji su nastali na temelju kvalitetne strukture
iz tabele 4. i jediničnih cijena sortimenata što su bile na snazi u momentu
istraživanja (1989.). U tabeli 6. pak donosimo postotno učešće pilanske oblovine
po kvalitetnim klasama u drvnoj masi i vrijednosti te drvne mase.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 73     <-- 73 -->        PDF

U tabeli 7. opet donosimo sumarne podatke o količini i vrijednosti piljene
građe proizvedene iz drvne mase pilanskih trupaca zdrav e i sušen e
jelove sastojine. U toj tabeli donosimo i prosječne vrijednosti ili srednje
kvalitetne brojeve po jedinici proizvoda (1 m3) za piljenu građu. I oni su
nastali na temelju sortimentne strukture piljene građe i jediničnih cijena
sortimenata što su bile na snazi u momentu istraživanja (1989/90.). I napokon
u tabeli 8. donosimo skraćene podatke o postotnom učešću piljene građe
u drvnoj masi i vrijednosti te piljene građe što je proizvedena iz pilanskih
trupaca zdrave i sušene jelove sastojine.


Ovom prilikom ističemo da je sječa i izrada te pilanska prerada jelove
oblovine obavljena po uobičajenim tehnološkim procesima na koje mi nijesmo
utjecali, pa ih zbog toga nemamo potrebe opisivati.


Tab. 2l.


Broj ..... .


Broj godova u 10 cm drva od kore
po ajecenih izrađenih posjećenih izrađenih u
Debijinski stabala trupaca stabala
zdravoj suženoj
stupanj
u sastojini
cm
na
zdravoj sušenoj
8m 16ra 2411. Bra 16m 2 4 ni
panju panju
od panja od panja
sastojini
SP BG SP BG SP BG SP I!G SP BG SP BG SP BG SP BG


27,5-117,5
<26-120) 171 574 215 579 71 50 49 62 43 53 36 53 73 4.1 45 7 0 41 68 35 64
(na panju)


promjer, cm do 24 m 50 48
Srednji
broj godova B U ala 56 62


SP - srednji promjer, cm
BG - broj godova


Tab. 2b.


Prosječni prirast drvne ma&e u posljednjih 30 godina Prosjek u đebljinskim stupnjevima
mro


u


zdravoj sušenoj zdravoj suftenoj


sastojini


panju
fi m 16 mod panja
na
24 m
panju
8 m 16 raj 24 m
od panja
broj
godova
u 10 cm
drva od
kore
prirast
drvne
mase u
posljednjih
30 god. (mm)
broj
godova
u 10 cm
drva od
kcre
prirast
drvne
mase u
posljednjih
3 0 god. (mm)
63 46 49 50 64 35 i 39 i 38 56 52 62 44
Prosječna širina goda
(mm)
do
1,8 1,6
Prosječni godišnji prirast
(mm) 3,6 3,2
Prosječni prirast drvne mase
u posljednjih 30. godina
(mm)
24 m
52 44
Prosječno odebljanje stabla
u posljednjih 30. godina
(mm)
visine
104 88
Vis e
H a i. j e % stabla 18,2
" 15,4
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Tab. 3.


Struktura korisne drvne mase


Korisna drvna
masa


Pilanski trupci
Rudnicko i
celulozno drvo
Ukupno


u
zdravoj sušenoj
sastojin.i


m3 % m3 %
631,00 93,6 608,67 72,9


43,01 6,4 226,65 27,1
674,01 100,0 835,32 100,0


Tab. 4.


Kvalitetna struktura jelovih trupaca za piljenje


Kvalitetne
klase
trupaca
(po JUS-u)


F
I
II
III


3


m
Ukupno


u
zdravoj sušenoj
sastojini


m 3 % m 3 %
108,37 17,2 32,42 5,3
151,58 24,0 168,48 27,7
128,37 20,3 135,55 22,3
242,68 38,5 272,22 44,7
631,00 100,0 608,67 100,0


trupaca 574 579
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Tab. 5.


Vrijednost jelovih trupaca za piljenje
u


Dkupna zdravoj sušenoj
vrijednost
i vrijednost saatojini
po lm3


količina vrijednost koli°ina vrijednost


m3 m3


din. din.
Ukupn o 631,00 626.854,88 608,67 511.471,79
Po 1 m3/din. 993,43 840,31
vise 18,2


%
manje -15,4


Tab. 6.


Postotno ucesće jelovih trupaca u drvnoj masi i vrijednosti drvne maae
U
Kvalitetne zdravoj sušenoj
klase


trupaca saatojini
(po JDS-u)
drvna masa vrijednost drvna masa vrijednost
drvne mase drvne maae


%


F 17,2 35,5 5,3 13,0
1 24,0 26,5 27,7 36,1
II 20,3 16,8 22,3 21,8


III 38,5 21,2 44,7 29,1
Ukupn o 100,0 100,0 100,0 100,0
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Tab. 7.


Drvna masa i vrijednost piljene građe po kvalitetnim klasama piljenica


Kvalitetne
klase
piljenica


(po JUS-u)


OPC


I
II
III
IV
V


<- Kratka
Ukupno
Po lm3/din.
vise


H


manje


količina


3


m
67,347
58,404
20,600
60,012
172,127
55,670
25,657
459,817


iz


zdrave


sastojine


vrijednost
din.
128.601,10
99.444,80
26.535,30
70.218,80
173.547,30
38.603,70
23.019,60
559.970,60


1.217,80
9,7
-


količina


3


m
41,324
37,722
25,322
74,332
154,456
95,564
18,932
447,652


sušene


vrijednost
din.
78.472,40
63.215,00
32.313,30
85.769,40
154.081,60
65.446,40
17.791,00
497.089,10


1.110,40
-
8,8


Tab. 8.


Postotno uCesće u drvnoj masi i vrijednosti drvne mase piljenica


Kvalitetne
klase
piljenica
(po JUS-u)


epe


I
II
III
IV
V
Kratka


Ukupno


iz
zdrave sušene


saatojine
drvna masa vrijednostdrvne mase
1 drvna masa vrijednost
drvne mase
%


14,6 23,0 9,2 15,8
12,7 17,8 8,4 12,7
4,5 4,7 5,7 6,5
13,1 12,5 16,6 17,3
37,4 31,0 34,5 31,0
12,1 6,9 21,4 13,2
5,6 4,1 4,2 3,5
100,0 100,0 100,0 100,0
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 77     <-- 77 -->        PDF

ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA I ZAKLJUČCI
Analysis of the results of investigations and conclusions


Budući da se radi o velikom broju podataka koje ćemo analizirati, to
smo se odlučili — radi čitaoca i autora — da nakon svake analize pojedinih
tabela donesemo i odgovarajuće zaključke. Čini nam se da bi takav pristup
bio najpraktičniji, jer postoji bojazan da se u obilju podataka čitalac neće
moći najbolje snaći.


Dakle, kako se iz tabele 1. vidi, ukupna površina visokih jelovo-bukovih
prebornih šuma prirodnog nastanka na području triju općina (Delnice,
Čabar, Vrbovsko) iznosi 67.978 ha. Od te površine sam o su 5.192 h a il i
8% jelovo-bukove šume na silikatnom matičnom supstratu, što definira biljnu
zajednicu jele sa rebračom {Blechno-Abietetum Ht) ili tip šume I — C


— 40. Upotrijebili smo izraz »samo« zato što nam je žao da tih najvrednijih
jelovo-bukovih šuma nema na većim površinama, s obzirom na njihovu
drvnu zalihu, zatim prosječnu drvnu zalihu po 1 ha, nadalje, postotni odnos
jele i bukve u toj drvnoj zalihi, kao i ukupni godišnji tečajni prirast, te
prirast po jedinici površine, što je sve navedeno u tabeli 1.
Kako smo naprijed istakli, u tabeli 2. odnosno tabelama 2a i 2b prikazali
smo skraćene (sumarne) podatke naših mjerenja. Iz tabela se vidi da
se za ova istraživanja posjeklo 171 jelovo stablo u zdravoj , a 215 stabala
u sušeno j sastojini. Ta posječena stabla u obje sastojine su bila
podjednako distribuirana u 19 šumsko-uređajnih debljinskih stupnjeva (od
27,5 do 117,5 cm). Iako se radi o prebornim jelovo-bukovim sastojinama
grupimične strukture — one su se obje, u pravilu, više približile visokim
regularnim šumama što je posljedica načina gospodarenja u prošlosti. Osim
toga, obje su istraživane sastojine u momentu sječe već bile prezrele za
sječu. Nižih debljinskih stupnjeva od 27,5 cm, bar za pilansku oblovinu, u
njima nije bilo, a viših od 117,5 cm je bilo, ali su bili diskontinuirani, pa
smo ih zanemarili, dok smo na onima što su bili in continuo obavili sva
potrebna mjerenja. No ovdje još valja istaći da smo prije 30 godina prilikom
istraživanja najovoljnije sječne zrelosti u jelovim
sastojinama i istraživanja najrentabilnijeg šumsko-
uređajnog debljinskog stupnja jele za pilansku prerad
u utvrdili da je to debljinski stepen od 67,5 cm, odnosno jelova stabla od
65 do 70 cm u prsnoj visini (1, 4). Zašto je iznad tih promjera ostalo neposječenih
u šumi još ravno 10 šumsko-uređajnih debljinskih stupnjeva, ili
50 cm jačih jelovih stabala, ostat će nam nepoznato. U svakom
slučaju su, a to će se i iz daljnje analize vidjeti, ta jelova stabla prezrel a
i iz njih izrađeni pilanski trupci deklasirani.


Iz tabele 2, odnosno 2a i 2b, se vidi da je u zdravo j sastojini izrađeno
574, a u sušeno j 579 jelovih pilanskih trupaca. Srednji promjer
na panju posječenih jelovih stabala u zdravo j sastojini je iznosio 71
cm, a u sušenoj 73 cm, ili praktično podjednako, s obzirom na nepravilna
žilišta i perca. Međutim srednji promjer izrađenih pilanskih trupaca do 24
m od panja u zdravoj sastojini je 50 cm, a u sušenoj 48 cm, ili za
2 cm manje. To upućuje na zaključak da su jelova stabla u zdravoj
sastojini punodrvnija, odnosno manjeg pada promjera od onih u sušenoj ,


511
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 78     <-- 78 -->        PDF

koja su malodrvnija. Srednji pak broj godova u 10 cm drva od kore do 24
m udaljenosti od panja u zdravoj sastojini iznosi 56, a u sušenoj 62
ili 6 godova više. To znači da je sušenoj sastojini bilo potrebno
62 godine da priraste tih 10 cm ili odeblja, odnosno poveća srednji promjer
za 20 cm, dok je u zdravo j sastojini to odebljanje postignuto za 56 godina.
I to je jedan, iako ne najvažniji, podatak o veličini pada promjera,
odnosno obličnom broju jedne i druge istraživane sastojine. Pa i sam prosječni
debljinski prirast drvne mase u posljednjih 30 godina od 52 mm s
jedne strane, odnosno prosječnog odebljanja stabla od 104 m m u zdra vo
j sastojini govori tome u prilog, za razliku od one sušen e sastojine
u kojoj je prosječni prirast drvne mase za isto vrijeme iznosio 44 mm, odnosno
88 mm prosječnog odebljanja stabala ili za 15,4%> manje . I prosječna
širina goda od 1,8 mm s jedne ili 3,6 mm prosječnog godišnjeg odebljanja
jelovih stabala u zdravo j u odnosu na 1,6 mm, odnosno 3,2 mm
odebljanja u sušeno j ili za 11,1% manje , potvrđuje našu naprijed
navedenu tvrdnju. I prva tri trupca od panja, odnosno do 24 m od panja
u zdravoj sastojini iznose 2,28 m;i, a u sušenoj 2,12 m:;, ili za 7% manje.


No, da rezimiramo analizirane podatke iz tabele 2, odnosno tabela 2a
i 2b.


a) manji je srednji promjer prva tri trupca od panja u sušeno j sastojini
u odnosu na onaj u zdravoj za 2 cm, pa im je otuda manja i
drvna masa za 7%;


b) dok je stablima u zdravo j sastojini potrebno 56 godina da prirastu
ili odebljaju 20 cm, dotle su stablima sušen e sastojine za isto to
odebljanje potrebne 62 godine ili 6 godina više;


c) otuda je prosječna širina goda u zdravo j sastojini u posljednjih
56 godina 1,8 mm, odnosno prosječno godišnje odebljanje 3,6 mm, a u sušeno
j u posljednjih 62 godine 1,6 mm, odnosno prosječno odebljanje 3,2
mm ili za 11,1% manje;


d) i prosječni prirast drvne mase u posljednjih 30 godina je u s u š en
o j sastojini manji u odnosu na onu zdrav u za 15,4%.


Budući da smo u tabeli 3. donijeli strukturu korisne drvne mase, a ne
ukupnu količinu izrađene drvne mase u šumi — to će nam utoliko biti lakše
da analiziramo te podatke koji će ujedno biti i zaključci po ovoj tabeli. Naime,
iz tabele se vidi da je u zdravo j sastojini izrađeno 631 m3 ili 93,6%
jelove pilanske oblovine, a samo 43,01 m3 ili 6,4% rudničkog i celuloznog
drva. U isto vrijeme u sušeno j sastojini je izrađeno 608,67 m^ ili 72,9%
pilanske oblovine, a 226,65 m3 ili čak 27,1% rudničkog i celuloznog drva. Iz
ovih podataka se, naime, zapaža da su u zdravo j sastojini, u pravilu,
sva posjećena stabla iskrojena u vrednije sortimente (pilansku oblovinu)
sve do njihovog promjera na tanjem kraju od 20 cm, a samo 6,4% u rudničko
i celulozno drvo, što je i prirodno. Za razliku od zdrave, u sušenoj
sastojini posječena jelova stabla su za oko 20% manje iskrojena
u pilansku oblovinu, a za oko 20% više u manje vrijedno
rudničko i celulozno drvo. Razlog tome je taj što su, nerijetko,
prvi trupci od panja u sušenoj sastojini, koji su nekada bili furnirska oblovina,
izrezani u drvo za celulozu ili drvenjaču i na taj su način značajno


512
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 79     <-- 79 -->        PDF

deklasirani i obezvrijeđeni. Ta se najbolje vidi iz tabele 4, gdje je najvrednija
furnirska oblovina u zdravo j sastojini zastupljena u ukupnoj masi jelove
pilanske oblovine sa 17,2%, a u sušeno j samo sa 5,3% ili za ok o
12% manje . Pilanska pak oblovina III kvalitetne klase je u zdravo j
sastojini zastupljena sa 38,5% u ukupnoj drvnoj masi pilanske oblovine, a u
sušenoj sa 44,7% ili za oko 6% više. Otuda je, prema tabeli 5. i
srednji kvalitetni broj ili prosječna vrijednost 1 m3 drvne mase pilanske
oblovine u zdravo j sastojini 993,43 dinara, a u sušeno j 840,31 dinar
il i za 15,4% manji . Da je to tako dokazuju i podaci što ih donosimo
u tabeli 6. iz kojih se vidi da je najkvalitetnija pilanska oblovina (»F«) u
vrijednost i pilanske oblovine zdrav e sastojine zastupljena sa 35,5%,
a sušene sa 13,0% ili za oko 22% manje. Istovremeno najnekvalitetnija
III klasa pilanske oblovine u njezinoj ukupnoj vrijednosti je zastupljena
u zdravo j sastojini sa 21,2%, a u sušenoj sa 29,1% ili za ok o
8% više.


Tabelu 7. smo izradili zbog u njoj donesene posljednje kolone o srednjim
kvalitetnim brojevima ili prosječnim vrijednostima 1 m3 piljene građe
proizvedene iz pilanskih trupaca zdrav e i sušen e jelove sastojine.
No prije analiza te posljednje kolone u tabeli 7. moramo naglasiti da je
pilanska oblovina iz jedne i iz druge sastojine pilanskom preradom podjednako
iskorištena, odnosno postotak iskorištenja na pilani im se kreće
oko 68%. To stoga što je pilanska oblovina u sušeno j sastojini već u
šumi priređena za njezino maksimalno iskorištenje na pilani, jer su joj, a
to smo naprijed istakli, odstranjeni svi dijelovi koji nijesu bili za pilansku,
nego su namijenjeni kemijskoj preradi, čime su ti sortimenti deklasirani.
Dakle, srednji kvalitetni broj ili prosječna vrijednost piljene građe iz zdra ve
sastojine, kako se iz tabele 7. vidi, iznosi 1.217,80 din/m3, a iz sušen e
1.110,40 din/m3 ili za 8,8% manje.


To, prema tabeli 8. dolazi otuda što su dvije najvrednije kvalitetne klase
piljenica (ČPČ i I klasa) zastupljene u ukupnoj drvnoj masi piljenica
zdrav e sastojine sa 27,3%, a u vrijednosti te ukupne drvne mase čak sa
40,8%, dok su ti odnosi u sušeno j sastojini puno manji. Naime, ČPČ i
I klasa u ukupnoj drvnoj masi piljenica iz sušen e sastojine zastupljena
je sa 17,6%, a u ukupnoj vrijednosti te drvne mase sa 28,5% il i za ok o
12% manje.


Za razliku od ovih — V klasa piljenica je iz zdrav e sastojine zastupljena
u njihovoj ukupnoj drvnoj masi sa 12,1%, a u vrijednosti tih piljenica
sa 6,9%, dok je ta zastupljenost u sušeno j sastojini znatn o veća.
Te piljenice su, naime, u ukupnoj drvnoj masi piljenica iz sušen e sastojine
zastupljene sa 21,4%, ili oko 10% više nego u zdravoj, a u
vrijednosti tih piljenica sa 13,2% ili opet za o k o 6% viš e nego u zdra vo
j sastojini.


Dužni smo iznijeti još jednu napomenu. Naime, u tabeli 1. donijeli smo
podatke o ukupnom tečajnom godišnjem prirastu drvne zalihe, te prirastu
po jedinici površine (1 ha). Taj ukupni tečajni godišnji prirast drvne zalihe,
prema tabeli 1, od 37.226 m3 na 5.192 ha površine manji je prema tabeli 2,
odnosno 2a i 2b, u sušeno j sastojini za 15,4% u odnosu na isti prirast
u onoj zdravo j sastojini. U slučaju sušenja jelovo-bukovih sastojina na
cijeloj površini od 5.192 ha, onda bi ukupni godišnji gubita k n a pri
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 80     <-- 80 -->        PDF

rastu iznosio 5.733 m:! ili 1,10 m-Vha. U tome prirastu je kako smo
naprijed istakli, 83% zastupljen prirast jele.


Prema našim prijašnjim istraživanjima prosječni postotak iskorištenja
drvne mase jele u šumi iznosi 85%, a prema tabeli 3. u toj iskorištenoj drvnoj
masi je sa 93,6% zastupljena jelova pilanska oblovina. Prema tabeli 5.
srednji kvalitetni broj ili prosječna vrijednost 1 m3 jelove pilanske oblovinc
iznosi 993,43 din/m:i. Naprijed smo naveli da smo jelovu pilansku oblovinu
iskoristili pilanskom preradom u piljenu građu sa 68%, a prosječna vrijednost
te piljene građe, prema tabeli 7, iznosi 1.217,80 din/m3.


Iz navedenog nije nam teško izvesti računicu koliki bi bili manji vrijednosni
ili novčani prihodi na tečajnom godišnjem prirastu drvne zalihe ukoliko
bi zbilja cijela navedena površina jelovo-bukovih šuma bila zahvaćena
sušenjem. Ti manji prihodi bili bi samo na pilanskoj oblovini 715 din/ha,
a na piljenoj građi 597 din/ha ili zajedno u proizvodnji iskorištavanja šuma
i pilanskoj preradi oko 1.312 din/ha, što je znatan iznos.


Ako upravo navedeni podatak primijenimo samo na naš istraživani odjel
61 u gospodarskoj jedinici »Brloško«, koju smo jelovu sastojinu, s obzirom
na stupanj oštećenja ili osipanja jelinih iglica nazvali sušenom ,
onda bi taj (zajedno) manji godišnji prihod, s obzirom na površinu odjela
(30,50 ha), iznosio 40.016 dinara , što nije zanemarivo. Ostale računice o
smanjenom godišnjem prihodu zbog sušenj a sastojine u ovome radu
nijesmo izvodili, iako ta smanjenja prihoda evidentno postoje, kao npr. ono
o deklasiranju jelove i´urnirske oblovine u celulozno drvo itd. No, više o
tome u kompletnoj studiji koju upravo radimo.


H. S eh u Iz (5), kako sam navodi, »bez provjeravanja«, ističe svoja
optimistička razmišljanja o razmjerno velikoj otpornosti drva na kemikalije,
trovanja i si. On ipak navodi »redukciju širine godova, ili u najgorem
slučaju izostanak godova« te »pad prirasta, ali ne i smanjenj e drvn
e kvalitete« . Potonje, ovdje istaknuto, očito je tom autoru promaklo
— sudeći sa čisto tehnološkog aspekta. Iz našeg istraživanja jasno
proizlazi upravo suprotno: sa biljno-fiziološkog stanovišta
sušenje stabala uzrokuje razmjerno golemo smanjenje kvalitete
drva, tj. deklasiranje drvnih sortimenata iskorištavanja šuma
i pilanske prerade te ukupnog primarnog procesa oplemenjivanja drvne
sirovine do oblika valoriziranih na tržištu. Stoga »odštete posjednicima šuma
koje su plaćali industrijski pogoni«, prema našim istraživanjima, trebale
su obuhvatiti i ta deklasiranja. Možemo još navesti da bi trebalo još dodati
odštete za štete koje uzrokuju stabla u stadiju sušenja kao prenosioci,
pa i rasadišta, štetnih insekata i biljnih bolesti (3).
LITERATURA


Bibliography


1.
Golubović , U.: Istraživanje najrentabilnijeg šumsko-uređajnog debljinskog
stepena jele (Abies alba Mill.) za pilansku preradu. Zagreb, 1964.
2.
Golubović , U.: Istraživanje praga i granica rentabilnosti pri preradi jelovih
trupaca na jarmačama. »Drvna industrija« br. 9—12/1965.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 81     <-- 81 -->        PDF

3.
Kraljić , B.: Što da se radi pri masovnom sušenju naših šuma u ZO Rijeka
»Goranski list« br. 206/90.
4.
Plavšić , M. Golubović , U.: Istraživanje sadašnje najpovoljnije sječne
zrelosti u jelovim prebornim šumama. Zagreb, 1967.
5.
S eh u Iz, H.: Oštećenje šume — kvalitet drveta. »Šumarski list« br. 6—8/1989.
Comparative Investigations of Economic Consequences of the Dying Back of Fir
Trees in Gorski kotar


Summary


Serious dying back of fir and beech forests in Gorski Kotar was noted as
early as 30 years ago. It is caused by a moth attacking fir needles (Argyresthiafundella). Although this dying back was of a local character affecting only some
areas in the Fužine forest district, in fact only some part of it, it was quickly
and fairly successfully arrested by airplane apraying with appropriate preparations.
However, the disease later on spread to larger areas in the district to
such an extent that it began to cause concern not only among experts but also
the public at large. The causes of the dying back of fir trees are being carefully
examined and the first results indicate that they lie in acid rains or frequent
rainless years, and even years without any snow, or perhaps in the present mode
of management of these forests, but in the first place in thir overripeness for
felling. Through the investigation now under way it will be possible to determine
the causes of the dying back of fir stands. It is quite probable that the causes
are complex and act synergically, so that they are investigated in this light. Without
concerning ourselves with the causes, we investigated the economic consequences
of the dying back of firs in Gorski Kotar and are presenting in this
paper some of the results obtained. We carried out our investigations in fir-beech
stands in the communes of Delnice, Čabar and Vrbovsko, which together have
about 68,000 hectares (one hectare = 2.47 acres) of uneven-aged fir-beech forests
of natural origin. Out of this total, about 5,200 hectares, or 8 per cent, is accounted
for by a plant community of fir and a variety of fern (Blechno-Abietetum Ht),
or I — C — 40 forest type. This type of forest on a predominantly silicate substrate
ranks among the best kinds of fir-beech stands in Gorski Kotar. This growing
stock averages about 450 cu.m./ha and its current-annual increment exceeds
7 cu.m./ha; about 83 per cent of the stand is accounted for by classes I and II,
and the quality of firewood is first class.