DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 630* 373 šum. list CXIV (1990) 463


KARAKTERISTIKE ŠUMSKIH TERENA KAO INDIKATORI
IZBORA TEHNOLOGIJE PRIVLAČENJA DRVETA


Božidar KULUŠIĆ*


SAŽETAK: Privlačenje drveta predstavlja ključnu fazu iskorišćivanja
šuma kako sa gledišta troškova rada, tako i sa gledištastupnja oštećenja šume i šumskog zemljišta koja nastaju pri iskorišćavanju
šuma. Uspješnost realizacije ove faze rada mjerenestupnjem oštećenja šume i šumskog zemljišta, s jedne, te troškovima
rada, s druge strane, zavisi od prirodnih faktora terena i
sastojine, odnosno prilagođenosti planskih faktora (tehnološkog
procesa, sredstava i organizacije rada), datim terenskim i sastojinskim
prilikama. U okviru te problematike rad se bavi problemom
izbora sredstava rada za privlačenje drveta u zavisnosti od
tipičnih karakteristika šumskih terena, u funkciji minimiranja


šumskih šteta i troškova rada.
Ključne riječi: kriteriji vrednovanja realizaciječenja drveta, te klasifikacija šumskih terena i sredstavafazi privlačenja drveta.
privlarada
u
UVOD


Privlačenje drveta kao jedna od faza iskorišćivanja šuma predstavlja
transport posječene drvne mase različitog stupnja obrade (od izrađenog
drvnog sortimenta do cijelog stabla) od panja u sječi do najbližeg kamionskog
puta ili, u rjeđim slučajevima, do mjesta prerade ili distribucije. S
obzirom na prirodu poslova, realizacija ove faze nije moguča bez izvjesnih
(manjih ili većih) negativnih posljedica kao što su: smanjenje proizvodne
površine šumskog staništa, oštećenja sastojine i šumskog podmlatka, te oštećenje
šumskog zemljišta — od razaranja zemljišnog profila do mogućnosti
pojave erozije i klizišta. Stoga, u vrijeme ograničenih prirodnih resursa, deficitarnosti
drvne sirovine na domaćem i vanjskom tržištu, sve naglašenijih
i radikalnijih zahtjeva javnosti za očuvanjem i Linapređenjem šumskih ekosistema
i njihovih polivalentnih funkcija, privlačenje drveta postaje sve delikatniji
i složeniji problem. Neodrživo je danas mišljenje po kojem se valorizacija
faze privlačenja drveta vrši samo ili isključivo sa gledišta radnog
učinka i troškova privlačenja drveta, ne uzimajući pri tome u razmatranje
stupanj oštećenja šume i šumskog zemljišta kao posljedice privlačenja drveta.
Nažalost, još uvijek nisu rijetki slučajevi gdje procijenjena vrijednost


* Prof. dr. Božidar Kulušić, Šumarski fakultet, Sarajevo


ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 30     <-- 30 -->        PDF

šteta u fazi privlačenja drveta premašuje troškove privlačenja, a u nekim
slučajevima i troškove privlačenja i vrijednost realiziranih sortimenata.


Polazeći od evidentnih negativnih iskustava u šumarskoj praksi Bosne i
Hercegovine, te shodno zahtjevima vremena i principa šumarske struke, kriteriji
valorizacije proizvodne faze privlačenja drveta po prioritetu su, odnosno
trebalo bi da su:


1.
Minimalno mogući ili prihvatljiv stupanj oštećenja sastojine i šumskog
zemljišta.
2.
Sigurnost radnika pri radu uz prihvatljiv stupanj humanizacije rada.
3.
Produktivnost i jedinični troškovi rada na privlačenju drveta.
Prva dva kriterija predstavljaju limitne ili granične vrijednosti. Oni pri
izboru tehnologije privlačenja drveta apriori moraju biti zadovoljeni i po
osnovu njih se ne smije praviti ustupak trećem kriteriju. Tek po udovoljavanju
tih kriterija ostavljaju se otvorene mogućnosti izbora sredstava i
tehnologije privlačenja drveta u funkciji minimiranja troškova rada.


KLASIFIKACIJA ŠUMSKIH TERENA


Kao što je poznato šumarskoj struci i znanosti, primarni određujući faktori
pri izboru tehnologije privlačenja drveta po navedenim kriterijima i
prioritetu su brojne karakteristike terena kao što su: topologija, profil i
nagib terena, ravnost površine, dubina tla, struktura i mehanički sastav zemljišta,
nosivost tla, vrsta podloge, sklonost zemljišta eroziji i klizištima i
drugo.


Stupanj utjecaja svakog pojedinog faktora na efikasnost privlačenja
drveta zavisi od veličine samog faktora i sprege u kojoj se pojavljuje sa
ostalim utjecajnim faktorima. Zbog velikog broja utjecajnih faktora i još
većeg broja kombinacija sprege u kojima se faktori u prirodi pojavljuju,
utvrđivanje i vrednovanje pojedinačnih utjecaja na privlačenje drveta ima
pretežno teoretski značaj. Za praktično vrednovanje utjecaja terenskih faktora
pri oblikovanju faze privlačenja drveta presudna je rezultanta utjecaja
sprege svih faktora određene konstelacije. Zbog toga, svrsishodna je i za
šumarsku praksu prihvatljiva podjela šumskih terena prema tipičnim karakteristikama.
Jedna od takvih podjela može se izvesti iz pedološke klasifikacije
šumskih zemljišta u BiH. Ta klasifikacija razlikuje šest geološko-
pedoloških cjelina tipičnih karakteristika (vidi tablicu 1).


Kompleksni utjecaj navedenih karakteristika terena u tablici 1 na izbor
i efikasnosti tehnologije privlačenja drveta može se sa gledišta postavljenih
kriterija valorizacije privlačenja drveta diferencirati u tri stava:


— dozvoljeni stupanj intervencije pri izgradnji infrastrukture za privlačenje
drveta (mreža traktorskih puteva ili žicanih trasa),
— stupanj utjecaja na troškove izgradnje infrastrukture privlačenja
drveta,

stupanj utjecaja na neposredne troškove realizacije privlačenja drveta.
464
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 31     <-- 31 -->        PDF

O o.rt


o
Z


5 o
u °T3


O

SH ni


s >


5 KS


ni


rt


\4


S P
Q3
o


u


´—!
U


JU


O


-a


0


o


a


li
li
.-d 5
i g


3 S-T1


u


51


>0M -M


o «
S3 s* rt


O o 0


a
-a a


u


" O


^


o
o


-a


C


OJ *J w


3.13 2
peg


° rt.E


O C tn


rt 6 rt
O B*3 B


i -C O


1
1
Ju c


C .i—-C


II
II
N a.1.8


111


rt


0
rt E -.


S-3.2


,L3 C/1 (H


0


rt


rt


rt
rt


Hl 8 « o


^ rt _H.


» «


O


M


U


rt*


ŠBg,


N a g i


o


.a "5


> Bu


o


a-a


i I
i I
B *j
rt


i3Sg


>o rt


0


STTĆ


r


0) rt tu


3 EsJ c/i c/i psj U C/l


O


l>
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Dozvoljeni stupanj intervencije pri. izgradnji infrastrukture privlačenja
drveta određuje se sa gledišta stabilnosti terena u odnosu na eroziju i klizišta
primarno i smanjenja proizvodne površine staništa sekundarno. Konsekvence
koje proizlaze iz primjene ovog kriterija su slijedeće:


Na šumskim terenima kod kojih je opasnost od erozije i klizišta velika
do izrazito velika (geološko-pedološke cjeline IV, V i VI) u principu se ne
smije narušavati prirodna suvislost i profil zemljišta. Iz ovog slijedi zaključak
da se traktorski putevi na ovakvim terenima smiju razvijati isključivo
linijom glavnog pada (bez usjecanja puta u teren), a realizacija privlačenja
drveta treba da uslijedi u suhom razdoblju ili zimskom kod zamrznute podloge,
kako bi se spriječilo razaranje zemljišnog profila i stvorio proces erozije.
Ako se uz ovo primarno opredjeljenje imaju u vidu još dvije poznate
činjenice: (1) da je, općenito uzevši, privlačenje drveta traktorom jeftinije
u odnosu na privlačenje sa žičarom i (2) da se radni nagib privlačenja drveta
traktorom treće generacije (zglobni traktori) kreće od 30—35%, onda se dolazi
do zaključka da je granično područje između primjene traktora i žičara
na ovim terenima nagib terena od 30—35%. Tehnički posmatrano, u navedenom
intervalu nagiba terena geološko-pedoloških cjelina IV, V i VI moguće
je primijeniti:


— standardne traktore točkaše na nagibima terena 0—10%, u izuzetno
povoljnim ostalim uvjetima rada 0—15%,
— traktore gusjeničare i zglobne traktore u intervalu nagiba 0—35%.
O tome, koji tip traktora treba primijeniti u konkretnoj situaciji, odlučuje
kriterij jediničnih troškova, odnosno odnos između troškova gradnje i
troškova privlačenja dreveta, s jedne, i radnog učinka na privlačenju drveta,
s druge strane.


Na terenima geološko-pedološke cjeline I ne postoji opasnost od erozije
i klizišta, što dozvoljava mogućnost usjecanja traktorskog puta u teren, odnosno
razvijanje traktorskog puta na terenima većeg nagiba od uzdužnog
nagiba puta. U tom pogledu ne postoje ograničenja. Međutim, zbog izrazite
kamenitosti i stjenovitosti površine terena, troškovi izgradnje puteva, naročito
pri usjecanju puta u teren, su izrazito veliki, što ograničava primjenu
traktora na strmijim terenima. Izgradnja traktorskih puteva na terenima
geološko-pedoloških cjelina II i III je značajno jeftinija zbog relativno dubokog
profila zemljišta. Međutim, postoje ograničenja u pogledu opasnosti
od erozije, a kod geološko-pedološke cjeline III dodatno se mora uzeti u
razmatranje i širina traktorskog puta sa horizontalnom projekcijom škarpi.
Tako geološko-pedološka cjelina III sa rastresitom i trošnom podlogom zahtijeva
pri usjecanju puta u teren široke škarpe, što kod gušćih mreža traktorskih
puteva na strmijim terenima ima za posljedicu značajnije smanjenje
proizvodne površine šumskog staništa, a u kišnim razdobljima nisu isključeni
ni odroni zemljišta.


Uvažavajući naprijed izneseno i na osnovu uspoređenja neposrednih,
ukupnih, jediničnih troškova (troškovi gradnje puta, odnosno troškovi montaže
i demontaže žičara plus troškovi privlačenja drveta), koji se temelje
na normalnom vremenskom iskorišćenju sredstava rada (oko 200 radnih
dana godišnje) i objektivnoj proizvodnoj mogućnosti sredstava rada (normirani
učinak), u zavisnosti od nagiba terena kod ostalih prosječnih uvjeta
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 33     <-- 33 -->        PDF

rada, cijenimo da se na terenima I, II i III geološko-pedološke cjeline granična
vrijednost nagiba terena između područja primjene traktora i žičara
kreće između 50 i 70%.


S povećanjem nagiba terena u odnosu na uzdužni nagib traktorskog puta
povećavaju se zemljani radovi, a s time i troškovi gradnje, što za sobom
povlači smanjivanje »optimalne« gustine traktorskih puteva. Za granično
područje primjene traktora u odnosu na nagib terena (nagibi 50—70%) teoretski
optimalna gustina traktorskih puteva kreće se između 60 i 70 m/ha
sa prosječnom distancom primicanja drveta vitlom od cea 35—40 m, pod
pretpostavkom da se drvo primiče sa obje strane traktorskog puta.


NEPOSREDNI TROŠKOVI I RADNI UČINCI
U FAZI PRIVLAČENJA DRVETA


Za sredstva rada, koja rade na privlačenju drveta u šumarstvu Bosne i
Hercegovine, izvedena je, ilustracije radi, i kalkulacija neposrednih troškova
po vremenu, odnosno po pogonskom satu. Radi mogućnosti korektne uporedbe
obračun je izvršen po istoj metodici i temelji se na slijedećim ulaznim
podacima: cijeni sredstva rada sa doprinosom za energetiku od 31. 12.
1987. godine, prosječnom BLD radnika »ŠIPAD-a«, koji rade sa mehaniziranim
sredstvima rada na privlačenju drveta, za decembar 1987. godine, prosječnim
iskustvenim vrijednostima potroška goriva, maziva i investicionog
održavanja, cijeni goriva i maziva iz decembra 1987. godine, te realnim stopama
kamata i osiguranja iz istog perioda. Nadalje, obračun troškova se
zasniva na pretpostavci normalnog vremenskog iskorišćivanja sredstava rada
u toku godine po formuli P = H/N. Normalni vijek trajanja sredstva rada


(N) u pogonskim satima procijenjen je kako slijedi: za IMT traktora H —
= 8.000 Ps, za žičare KSK 16/20, H = 11.000 Ps, a za sva ostala sredstva u
tabeli 2 H = 10.000 Ps. Vijek tehničkog zastarijevanja u godinama (N) uzet
je za IMT traktore N = 5 godina, a za sva ostala sredstva u tablici 2 N = 6
godina. Kod obračuna BLD radnika u obzir je uzeta organizacija rada: traktorista
plus pomoćni radnik kod rada sa traktorom, odnosno motorista plus
tri radnika kod rada sa žičarom.
S obzirom na prisutna inflatorna kretanja u SFRJ, od praktičnog značaja
su relativni pokazatelji u tablici 2. Na osnovu tih pokazatelja da se zaključiti
slijedeće:


(1) Materijalni troškovi rada na privlačenju drveta traktorima i žičarama
participiraju u ukupnim troškovima 65—92°/u i pokazuju tendencu rasta
sa povećanjem stupnja mehanizacije. Ovi postoci su uvjetovani određenim
ekonomskim okruženjem i samo u tim granicama imaju svoju iskaznu
vrijednost. Ovakvi kakvi su, djeluju demotivirajuće na uvođenje suvremenije
mehanizacije u proces proizvodnje.
(2) Ako se uzme cijena pogonskog sata najjeftiniji strojevi (IMT 558 i
560) kao baza za uspoređenje, onda se odnos cijene rada kreće 1—5,11 za
traktore, odnosno 1—6,77 za žičare. Navedni odnosi pokazuju ujedno koliki
bi trebali biti i odnosi radnih učinaka pojedinih strojeva, pod pretpostavkom
da njihova primjena ima približno isto ekonomsko opravdanje. Koliko
je to moguće neka pokaže analiza radnih učinaka.
467
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Neposredni troškovi rada na privlačenju drveta traktorima i žičarama u din/Ps
Tablica 2.


Tr o š k o vi rad a
Sredstv o rad a Ukupni
din/Ps
Materijalni
°/o
BLD
°/o
Odnos troš
kova (F)
A. Traktori :
— IMT-558, 560
— BELT GV-50
— BELT GV-70
— LKT-80, 81
— LKT-120
— TREE FARMER 05D
— KOCKUM-821
— KOCKUM-822
— TIMBERJACK-225
— TIMBERJACK-350A
— TIMBERJACK-380
— CATERPILAR-518
13.119
17.706
18.462
23.456
32.358
38.810
35.949
40.488
42.463
54.346
57.419
66.989
64,7
69,3
70,6
76,8
83,2
86,0
84,9
86,6
87,2
90,0
90,5
91,9
35,3
30,7
29,4
23,2
16,8
14,0
15,1
13,4
12,8
10.0
9,5
8,1
1,00
1,35
1,41
1,79
2,47
2.96
2,74
3,09
3,24
4,14
4,38
5,11
B. Žičare :
— KSK 16/20
— COLER
— GANTNER
— LESNA
88.855
36.103
53.674
33.231
88,4
71,4
80,8
68,9
11,6
28,6
19,2
31,1
6,77
2,75
4,09
2.53


Rezultati analize radnih učinaka prikazani su u tabeli 3. Tu razlikujemo
tri vrste radnog učinka: normirani, kalkulativni i realizirani.


Normirani radni učinak predstavlja umnožak dnevnog učinka (tehnička
norma rada) sa brojem planiranih radnih dana u godini. Navedeni podaci u
tabeli odnose se na slijedeće prosječne uvjete rada:


Prosječni radni učinci privlačenja drveta traktorima i žičarama


Tablica 3.
R; idn i u č i n c i
Nor malni Kalkulat Real izirani
Sledstv o lacl u m"
god. °/ii ´ ms
god.
°/o m´1
god.
°/o
1. Srednjetraktori
teški standardni
5.126 100 5.126 100 3.972 77,5
2. Laki zglobni traktori 8.480 165 7.792 152 5.103 60.2
3. Srednje teški zglobni
traktori 12.080 236 14.865 290 6.284 52,0
4. Teški zglobni traktori
5. Žičare KSK 16-20
13.960
10.241
272
200
23.272
34.703
454
677
8.912
8.826
63,8
86,2
6. Ostatak žičare
Coler
Gantner
Lesna
8.794 172 15.993 312 3.694 42,0
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Prosječni neposredni troškovi privlačenja drveta traktorima i žičarama
Tablica 4.


Troškovi privlačenja drveta


Normal ni Realizirani


Sredstvo rada


u "Vo od


din.
din.


°/o
norm,


m3
m^


trošk.


1.
Srednje teški standardni
traktori točkaši 4.095 100 5.284 129
2. Laki zgobni traktori 3.180 78 6.233 196
3.
Srednje teški zglobni traktori 6.082 149 9.679 159
4. Teški zglobni traktori 9.534 233 10.697 112
5. Žičare KSK 16/20
19.522 477 20.135 103
6. Ostale
žičare
Coler 7.460 182 22.200 298
Gantner
Lesna
— za traktore: privlačenje drveta u padu, srednja distanca privlačenja
1.000 m, obujam srednjeg komada 1,5 m3, srednja distanca primicanja vitlom
20 m, broj radnih dana godišnje 200,
— za žičare: srednja distanca vuče 500 m, srednja distanca bočnog primicanja
vučnim uzetom 20 m, obujam srednjeg komada 1,0—1,5 m3, broj
radnih dana godišnje uključujući montažu i demontažu žičare 250.
Kalkulativni radni učinak je umnožak radnog učinka standardnih traktora
i faktora F iz tablice 2. Ovo je pretpostavljeni radni učinak sredstva
rada uz zadovoljavanje uvjeta jednakih jediničnih troškova rada (din/nr).


Realizirani učinak predstavlja prosječan realiziran učinak u 1987. godini.
Prosječni uvjeti u kojima je učinak realiziran nisu definirani, zbog čega u
poređenju sa ostalim učincima može poslužiti samo kao orijentacija.


Radi pojednostavljenja prikaza, radni učinci (tablica 3) i jedinični troškovi
rada (tablica 4) obračunati su kao prosječne veličine po sljedećim grupama
sredstava rada:


1. Srednje teški standardni traktori točkaši. Predstavnici grupe su traktori
IMT-558, 560, 561, snage 40—45 KW.
2. Lakši zglobni traktori. Predstavnici grupe su: Timberjack 209D, LKT
80, 81, TREE Farmer C4D, snage 53—65 KW.
3. Srednje teški zglobni traktori. Predstavnici grupe su: Timberjack
225, Tree Farmer C5D, LKT-120, snage 66—88 KW.
4. Teški zglobni traktori. Predstavnici grupe su: Timberjack 350A, 380,
Caterpilar 518, snage preko 88 KW.
5. Žičare KSK 16/20.
6. Ostale žičare (Coler, Gantrer, Lesna).
Ako se normirani učinci, odnosno objektivne proizvodne mogućnosti pojedinih
grupacija sredstava rada u navedenim uvjetima međusobno uspo
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 36     <-- 36 -->        PDF

rede, s tim što se radni učinak standardnih traktora uzme kao osnova za
poređenje, onda se dolazi do odnosa koji se kreće do 1:2,72, za traktore i
1:1,72 odnosno 1:2,0 za žičare. Ovi odnosi učinka su značajno manji od odnosa
troškova rada za iste grupacije sredstava rada, što ima za posljedicu
da jače i skuplje strojeve u fazi privlačenja drveta imaju i veće troškove
rada po jedinici proizvoda. Izuzetak u tom trendu su lakši zglobni traktori
snage do 65 KW.


Prema pokazateljima u tablici 4 za približno prosječne uvjete privlačenja
drveta u Bosni i Hercegovini odnosi jediničnih troškova rada se kreću
kao što slijedi: standardni traktori 1, laki zglobni traktori 0,78, srednje teški
zglobni traktori 1,49, teški zglobni traktori 2,33, žičare KSK 16/20 i ostale
žičare 1,82.


Pri vrednovanju navedenih podataka treba imati u vidu da se odnosi
učinka i troškova mijenjaju sa promjenom uvjeta rada po poznatim zakonitostima.
Povećanjem distance privlačenja i obujma srednjeg komada, odnosi
se pomjeraju u korist jačih i skupljih strojeva. Međutim, ako se ima u
vidu da se navedene vrijednosti odnose na približno prosječne uvjete privlačenja
drveta u šumarstvu BiH, i da se ubuduće može očekivati postupno
smanjenje prosječnih distanci privlačenja drveta i obujma srednjih komada
iz poznatih razloga, onda se sa velikim stupnjem sigurnosti može konstatirati
da primjena teških i skupih strojeva u fazi privlačenja drveta nije
opravdana ni sa gledišta troškova rada, a posebno ne sa gledišta stupnja
oštećenja šume i šumskog zemljišta. Ovu konstataciju naročito i izrazito
potvrđuju u tablici 3 navedeni podaci o kalkulativnom i realiziranom učinku.
Tako npr., u navedenim prosječnim uvjetima rada i uz uvjet ostvarenja
približno istih jediničnih troškova rada, teški zglobni traktori bi trebali da
ostvare 167% normiranog godišnjeg učinka, umjesto stvarno realiziranih
63,8%,


Kao što proizlazi iz navoda u tablici 3, normirani učinci nisu realizirani
ni kod jedne grupacije sredstava rada, što ne znači da su neobjektivni. Nizak
postotak realizacije planiranog učinka je rezultat niza propusta u proizvodnji,
kao što su neadekvatno ili malo vremensko iskorišćenje sredstava
rada, potpuno odsutna ili nekvalitetna priprema rada na terenu itd. Rezultat
takvog stanja su povećani jedinični troškovi rada u iznosima 103—
298%> (tablica 4).


ZAKLJUČCI


Na osnovu iznesenih premisa i brojčanih pokazatelja sažeto se može
zaključiti slijedeće:


1. Valorizacija faze privlačenja drveta treba da se shodno zahtjevima
struke i vremena vrši po slijedećim kriterijima i prioritetu: (1) stupnja oštećenja
šume i šumskog zemljišta, (2) stupnja sigurnosti pri radu uz prihvatljiv
stupanj humanizacije rada i (3) nivoa jediničnih troškova rada u fazi
privlačenja drveta.
2. Sa gledišta navedenih kriterija, karakteristike ili faktori terena imaju
presudan utjecaj na izbor sredstava rada i prateću infrastrukturu u fazi
privlačenja drveta.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 37     <-- 37 -->        PDF

3. Polazeći od postojećeg fonda informacija (pedološka klasifikacija
šumskih zemljišta), šumske terene u BiH dijelimo u šest slijedećih geološko
pedoloških cjelina tipičnih karakteristika.
(I) Plitka zemljišta na jedrim krečnjačkim stijenama,
(II) Duboka krečnjaoko-dolomitna zemljišta,
(III) Duboka zemljišta na različitim pjeskovitim, silikatnim i karbonatnim
stijenama,
(IV) Duboka zemljišta na različitim glinovitim silikatnim stijenama,
(V) Zemljišta na peridotitsko-serpentinskim stijenama,
(VI) Zemljišta na flišu i različitim alternirajućim stijenama.
4. Kriterij izbora sredstava u fazi privlačenja drveta sa gledišta jediničnih
troškova rada uzima se u razmatranje tek nakon određenja po osnovu
prva dva kriterija.
5. Pod pretpostavkom normalnog vremenskog iskorišćenja sredstva rada
i u duhu postavljenih kriterija, područja primjene pojedinih grupacija sredstva
rada u fazi privlačenja su tereni slijedećih karakteristika:
a) Za traktore:


— geološko-pedološke cjeline I i II nagiba 0—70%,
— geološko-pedološka cjelina III nagiba 0—50%,
— geološko-pedološke cjeline IV, V i VI nagiba 0—35%.
b) Za žičare: tereni svih geološko-pedoloških cjelina nagiba većih od
navoda pod »a«. Sa gledišta jediničnih troškova rada prioritet imaju suvremene
pokretljivije i jeftinije žičare.


6. U okviru navedenog područja primjene traktora u fazi privlačenja
drveta, a u smislu datih kriterija preporučuju se slijedeća rješenja:
a) Standardne traktore adaptirane i opremljene za rad na privlačenju
drveta, snage 40—45 KW, primjeniti na terenima:


— geološko-pedoloških cjelina I, II i III u intervalu nagiba terena 0—20%,
— geološko-pedoloških cjelina IV, V i VI u intervalu nagiba terena 0—
—10% (izuzetno do 15%),
b) Lakše zglobne traktore snage 53—65 KW, primijeniti na terenima:


— geološko-pedoloških cjelina I, II i III u intervalu nagiba 0—40%,
— geološko-pedoloških cjelina IV, V i VI u intervalu nagiba 0—20%
(izuzetno do 25%).
Grupacija traktora pod »b« pokriva područje standardnih traktora. Njihova
primjena ima prednost u odnosu na standardne traktore kod većih
distanci privlačenja i većeg obujma srednjih komada.


c) Srednje teške zglobne traktore, snage 66—88 KW, primijeniti na terenima:


— geološko-pedoloških cjelina I i II u intervalu nagiba terena 40—60%
(izuzetno do 70%),
— geološko-pedološke cjeline III u intervalu nagiba 40—50%, (izuzetno
do 60%),
— geološko-pedoloških cjelina IV, V i VI u intervalu nagiba 20—35%.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 38     <-- 38 -->        PDF

d) Primjena teških zglobnih traktora, snage preko 88 KW, se ne preporučuje
u šumarstvu.


7. Procjena geološko-pedološke cjeline i nagiba terena kao pokaznih
parametara pri izboru sredstva rada u privlačenju drveta, u smislu predloženih
rješenja, vrši se na slijedeći način:
a) Geoioško-pedološka cjelina se procjenjuje na osnovu po površini najzastupljenije
geološko-pedološke cjeline na nivou uređajne jedinice »šumsko
odjeljenje«. Izuzetak u tom pogledu su dosta rijetke situacije, odnosno
šumska odjeljenja prosječnog nagiba preko 35%, u kojima dolazi do alternacije
grupe geološko-pedološke cjeline I, II, III i grupe IV, V i VI. U takvim
slučajevima površine navedenih grupa se međusobno razgraničavaju i
zasebno tretiraju, iz razloga što diktiraju različita rješenja faze privlačenja
drveta.


b) Nagib terena se mjeri linijom glavnog pada i procjenjuje se na osnovu
ponderiranog prosjeka nagiba terena na nivou najniže uređajne jedinice
»odsjeka«. Ukoliko se ponderirani prosjeci nagiba terena dva ili više odsjeka
jednog šumskog odjeljenja međusobno bitnije ne razlikuju, onda se u posmatranje
uzima ponderirani prosjek nagiba terena za cijelo odjeljenje.


8. Na osnovu uspoređenja stvarnog stanja mehaniziranih sredstava! rada
u fazi privlačenja drveta i predloženih rješenja u ovom radu može se
zaključno konstatirati da šumska mehanizacija u fazi privlačenja drveta, u
šumarstvu BiH, svojim većim dijelom nije prilagođena prirodnim uvjetima
terena, što u sprezi sa ostalim propustima neposredno utječe na neprihvatljivo
visoke troškove privlačenja drveta i stupanj oštećenja šume i šumskog
zemljišta.
LITERATURA


1.
Asthana , N. M. (1965): Terrain Classification in Logging Proceedings of
the Meeting on the Section 32. Operational Efficiency in Montreal and Port
Arthur, Sept. 15—25.
2.
Bieberstein , D. (1986): Technologien und Machinen fuer Kahlschlaege und
Teilschlaege in hiebsreifen Bestaenden an Hangen unterschiedlichen Neigungsgrades.
Der Forst und Holzwirt Nr. 14.
3.
Cornide s and Haj k (1974): Remerk on the Classification of Terrain and
Operational Systems. Joint Committee to Forest Working technique and training
of Forest Workers. Geneve.
4.
Czereyski , K. (1974): Classifikation of Terrain and Operational Systems.
United Nation International Labour Organization Geneve.
5.
Institu t za šumarstvo i preradu drveta Beograd (1982): Funkcionalna klasifikacija
uslova rada u fazi privlačenja drveta. Rukopis.
6.
Kl an jš ček, V. (1971): Les Methodes de travail adaptees au Terrain au
peuplement Forestier Committee mixte des Techniques du travail en foret et
de la Formation des Ouvriers Forestiers. Geneve.
1 Prema popisu mehaniziranih sredstava rada u šumarstvu BiH krajem 1987.
godine konstatirano je u fazi privlačenja drveta slijedeće stanje. Od ukupnog
broja mehaniziranih sredstava zastupljeni su zglobni traktori sa oko 80%, standardni
traktori točkaši sa oko 17%, žičare sa 2% i ostala mehanizirana sredstva
sa oko 1%. Među zglobnim traktorima 17 različitih tipova oko 50% čine traktori
LKT 80/81, dok se ostalih 50% odnosi na ostale traktore iz grupacije srednje teških
i teških zglobnih traktora.


472
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 39     <-- 39 -->        PDF

7.
Kulušić, B., Nenad, B., Šobat, S., Pašalić, 0. (1989): Tehničke
norme rada u iskorišćavanju šuma. Posebno izdanje »ŠIPAD-IRC«, OOUR
»SILVA«, Sarajevo.
8.
Kulušić, B., Šobat, S., V r 1 j i č a k, J. (1988): Tehnološka klasifikacija
šuma u BiH. Šumarski fakultet u Sarajevu (Izvještaj o radu).
9.
Loeffler , H. J. (1979): Forsttechnische Gelaendeklassifikation. FTI, Nr. 12,
S. 89—92.
10.
Loeffler , H. J. (1984): Gelaendeklassifikation fuer Forstwirtschaft. FAC/
EFC/ILO. TIM/EFC, WP. l/R. 51.
11.
May r (1973): Terrain Classification. Symposium on Forest Operation in Mountainous
Regions-Technical Report. Joint Committee on Forest Working
Technique and Training of Forest Workers, Geneve.
12.
Putkisto , K. (1972): Classification and Inventory of Forest Terrain with
Reterence to Cross. Country Movement Referat, Geneve.
13.
Rebula , E. (1984): Glavni pravci razvoja tehnologije dobijanja drveta četinara
u čistim i mješovitim šumama četinara. VTOZD za gozdrarstvo BF.
Rukopis.
14.
Rec h t s tein e r, K. (1976): Forsttechnische Gelaende klassifikation. Beiheft
zu den Zeitschriften des Schweizerischen Forstvereins Nr. 57. Zuerich.
15.
Ro´nay , E. (1968): Holzruecken mit Ruecksicht auf die Forstwirtschaftliche
Beduerfnisse und Funktionen des Waldes. Internationaler Verband forstlicher
Forschungsanstalten. XVII IUFRC — Weltkongress, Gruppe S 3.16. Ljubljana.
16.
Sam set, J. (1974): Classification on Terrain and Operational Systems. Joint
Committee of Forest Working Technique and Training of Forest Workers,
Geneve.
17.
Skogsarbeten , (1969): Terrain Classification for Swedish Forestry. Logging
Research Foundation. Stockholm.
18.
Stručne službe SOUR-a »ŠIPAD« (1988): Uporedna analiza rezultata proizvodnje
u OOUR-a šumarstva Bill za 1987. godinu. Rukopis.
19.
Turk , Z. (1977): Metodika kalkulacije ekonomičnosti strojnog rada u šumarstvu.
Institut za šumarstvo i drvno gospodarstvo. Znanstveni radovi 54. Ljubljana.
Charakteristiken von Waldgelaende als Indikatoren der Auswahl von
Holzbringungs-Technologie


Zusammenfassung


Im Hinblick auf die Waldschaeden, die bei der Forstbenutzung auftreten, als
auch im Hinblick auf die Arbeitskosten stellt Holzbringung die Schluessclphase
der Forstbenutzung dar. Die Realisationserfolg dieser Arbeitsphase haengt von
natuerlichen Gelaende- und Bestandsfaktoren bzw. von der Anpasung der Planiaktoren
(Arbeitsverfahren, Arbeitsmittel und Arbeitsorganisation) der gegebenen
Gelaende- und Bestandsbedingungen ab. Die im Rahmen dieser Problematik vorliegende
Arbeit beschaeftigt sich mit dem Problem der Auswahl von Arbeitsmitteln
bei der Holzbringung in Abhaengigkeit von typischen Waldgelaende- Charakteristiken.
Als Kriterium liegt die Minimierung von Waldschaeden und Arbeitskosten
vor.


Schluesselworte der Arbeit sind: Kriterien der Holzbringungs-Bewertung, Gelaende-
und Arbeitsmittelklassifikation bei der Holzbringung.