DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 123     <-- 123 -->        PDF

IZ SAVEZA DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


15. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 24. listopada 1990. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Paviović, dipl. inž., dr. Đuro Kovačić, prof. dr. Branimir
Prpić, dr. Tomislav Prka, dr. Nikola Komlenović, mr. Božidar Pleše, mr. Vladimir
Bogati, mr. Stevo Mrdenović, Edo Kalaijdžić, dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl.
inž., prof. dr. Mladen Figurić, mr. Krešimir Musa, Ivan Maričević, dipl. inž.
i Vlatka Antonić.


Dnevni red


1.
Usvajanje ZAPISNIKA 14. sjednice Predsjedništva Saveza,
2.
Problematika razvoja zajedničkih institucija prerade drva u Hrvatskoj.
3.
Kratka informacija o primjeni Zakona o šumama.
4.
Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj-rujan 1990. godine — rasprava,
usvajanje i izvještaja i odluka.
5.
Produženje mandata predsjedniku i potpredsjedniku Predsjedništva Saveza
u skladu 36. člana Statuta.
6.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Zapisnik 14. sjednice usvaja se bez primjedbi.


Ad. 2.


Adam Paviović i Ivan Maričević ukratko obrazlažu razloge zbog
kojih se predlaže rasprava pod ovom točokm dnevnog reda. Posebno naglašavaju
neka važnija pitanja koja su sadržana u dopisima — ugovorima — materijalima
Tehničkog centra za drvo, Poslovne zajednice Exportdrvo, Privredne
komore Hrvatske i Saveza društava ITŠDI Hrvatske. Također ističu da je obavljeno
više razgovora s predstavnicima poduzeća i određenih institucija o mogućim
rješenjima na ovu temu.


Mladen Figurić , govori o dosadašnjem razvoju Instituta za drvo — Tehničkog
centra za drvo, i o nužnosti poslovanja znanstvenih institucija za neposrednije
utjecaje na mogući razvoj prerade drva. Između ostalog konstatira
da i na Šumarskom fakultetu nisu dovoljno razvijene znanstvene discipline iz
područja prerade drva i da se moraju donašati prave odluke, kojima bi se
stvorili uvjeti za osposobljavanje u prvom redu kadrova za ostvarivanje tekućih
i dugoročnijih razvojnih ciljeva u preradi drva.


Znanstveni i stručni radnici sa fakulteta pripremni su sudjelovali sa određenim
brojem znanstvenika — stručnjaka TCD na razvoju tehnologija po pojedinim
područjima, laboratorijskih poslova, izdavačke djelatnosti i dr. U vrlo
kratkom vremenu i uz korištenje kadrova u proizvodnim i drugim organizacijama
stvorili bi INSTITUT, koji bi bio u funkciji razvoja znanosti i njenoj
primjeni.


557
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 124     <-- 124 -->        PDF

Najkasnije za 14 dana ja ću sa suradnicima napraviti nacrt PRIJEDLOGA
za organizaciju INSTITUTA sa osnovnim sadržajima i potrebnim namjenskim
prostorom u Šumarskom domu.


Tomislav P r k a, svjedok sam već dosta godina naše slabe organizacije za
primjenu rezultata znanosti i pozitivnih iskustava prakse u razvoju prerade drva.
U svom radu redovno kontaktiram sa znanstvenicima i stručnjacima iz proizvodnje
i drugih područja rada i na osnovu toga kao i drugih spoznaja možemo
zaključiti da nam je potrebna institucija kako je to obrazložio dr. M. Figurić.


Vladimir Bogati , Nikola Komlenović, Đuro Kovačić, Božidar Pleše, Edo
Kalajdžić i drugi sudjelovali su u raspravi, podržavajući prijedlog M. Figurica,
uz napomenu da se osniva javno poduzeće »HRVATSKE ŠUME« koje će već
sutra trebati više poslovnog prostora u Šumarskom domu, o čemu se mora voditi
računa.


Na kraju je zaključeno da uža radna grupa Predsjedništva do slijedeće
sjednice priprema određene prijedloge o prioritetu korisnika poslovnog prostora
i u skladu toga poduzima potrebne aktivnosti.


Ad. 3.


Krešimir M u s a, dao je kratki pregled dosadašnje aktivnosti na primjeni
Zakona o šumama. Između ostaloga napomenuo je da se Zakon primjenjuje od


1. siječnja 1990. godine, a neke odredbe odmah, koje je komentirao. Imenovani
su članovi Upravnog odbora i održana je prva sjednica.
Adam Pavlović, Đuro Kovačić, Branimir Prpić, Vladimir Bogati, Božidar
Pleše sudjelovali su u raspravi, a zajednički im je nazivnik — uvjerenje da se
stvara pozitivniji odnos prema stvarnim vrijednostima šuma.


Ad. 4.


Vlatka A n t o n i ć, iznosila je rezultate po pojedinim stavkama ostvarenih
PRIHODA I RASHODA, a Ivan Maričevi ć obrazložio je uzroke zbog kojih
je kod pojedinih stavaka osjetno veća razlika između planiranih i ostvarenih
veličina.


Adam Pavlović , iznio je analitičke podatke o osobnim dohocima zaposlenih
u Stručnoj službi Saveza. Konstatirao je da su OD u znatnom zaostatku
za proteklo razdoblje u odnosu na kretanja visina OD u drugim organizacijama
u Zagrebu.


Nakon odgovora na više pitanja usvojeni su prijedlozi — odluke:


1.
Prihvaća se izvještaj o poslovanju s obrazloženjem za razdoblje siječanj-rujan
1990. godine.
2.
Za raspodjelu OD za VII—IX/90. izdvaja se 48.380,30 dinara — obračun i isplata
odmah.
3.
Vrijednost boda za mjesec listopad 1990. godine iznosi 41.1942966997 (koeficijent).
4.
Zakupnina, cijene tiskanicama, oglasima u Šumarskom listu, dvoranama povećavaju
se od 1. studenog 1990. godine za 40»/o.
Zbog privremenog zakonskog ograničenja isplate mase sredstava za osobne
dohotke po periodičnom obračunu za srpanj-rujan 1990. godine i za slijedeće raz
ŠUMARSKI LIST 11-12/1990 str. 125     <-- 125 -->        PDF

dobije od 1. listopada 1990. potrebno je osigurati povećanu masu (valoriziranu)
prilikom isplate po prestanku ograničenja.


Ad. 5.


Ivan M a r i č e v i ć, pročitao je član 36. Statuta Saveza uz kratko obrazloženje,
nakon čega je usvojena odluka o produženju mandata za naredne dvije
godine za predsjednika Adama Pavlovića i potpredsjednika Đuru Kovačića.


Ad. 6.


Prihvaćena je kratka informacija o uvjetima pod kojima se obavljaju pripreme
i realizacija na adaptaciji prostora u potkrovlju i podrumu u Šumarskom
domu.


Također je usvojen prijedlog da se 16. sjednica Predsjedništva Saveza održi
u Gorskom kotaru (mjesto koje predloži suorganizator — šum. gosp. Delnice).


Pročitano je pismo g-đa Smiljke Fiedler, u kojem je iskazala u svoje i ime
kćeri zahvalnost za objavljeni IN MEMORIAM u Šumarskom listu za pokojnog
supruga našeg cijenjenog kolegu Nikolu Fiedlera, dipl. inž.


Zapisnik sastavio: Predsjednik Predsjedništva
(Ivan Maričević, dipl. inž. v. r.) (Adam Pavlović, dipl. inž. v. r.)