DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 80     <-- 80 -->        PDF

U svom kratkom prikazu disertacije mentor prof. dr. Đuro Rau š istakao
je da je ona nastala kao rezultat trogodišnjih istraživanja pa, pored originalnih
rezultata, daje cjeloviti prikaz dosadašnjih dostignuća vegetacijskih istraživanja
šuma hrasta kitnjaka u Jugoslaviji i Europi. Istraživano područje obuhvaća
gorske masive Medvednice i Ivanšćice i brdski masiv Kalnika u rasponu nmv
od 135—1061 m i površine od 31.737 ha, a odnose se samo na državne šume.


Autor je vegetacijske jedinice hrasta kitnjaka u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
opisao u pet asocijacija koje su raščlanjene na šest subasocijacija, šest varijanti
ili facijesa, a svrstane su unutar tri sveze, tri reda i dva razreda. Autor
je također utvrdio jednu novu podsvezu (Lonicero caprifoliae-Carpinenion betuli)
i asocijaciju (Festuco heterophyllae-Quercetum petraeae) i tri njene subasocijacije
(typicum, poetosum nemoralis i myrtilletosum). Osim loga, znatno je nadopunio
dosadašnje shvaćanje i poznavanje jedne sveze (Castaneo-Quercion petraeae)
i jedne asocijacije (Carici pilosae-Quercetum petraeae). Sve vegetacijske
jedinice opisane su u duhu važećeg međunarodnog kodeksa fitocenološke nomenklature
s naročitim isticanjem svojstvenih i diferencijalnih vrsta.


Rezultate svojih istraživanja autor je podvrgao kritičkoj analizi, uspoređujući
ih s rezultatima i prikazima do kojih su došli drugi istraživači u Jugoslaviji
i Europi. I na kraju, ističe promotor prof. dr. Đ. Rauš , da autorov rad predstavlja
značajan i originalan doprinos znanosti i praksi u području šumarstva,
osobito u njegovom vegetacijskom dijelu. Rad će dobro poslužiti šumarskim
stručnjacima u praktičnoj primjeni prilikom izvođenja uzgojnih, uređajnih i
drugih zahvata na terenu.


Kolega Joso Vukelić rođen je u Senju 3. travnja 1955. god. Osnovnu školu
pohađao je u svom mjestu Krasno, zatim kemijsku tehničku školu u Zagrebu
i, napokon, Šumarski fakultet u Zagrebu na kojem je diplomirao u rekordnom
roku. Poslije diplomiranja kraće vrijeme radi u službi uređivanja šuma Šumskog
gospodarstva Sisak, a zatim jednu školsku godinu predaje stručne predmete u
Odgojno-obrazovnom centru za šumarstvo u Karlovcu. Od rujna 1981. god. zapošljava
se na Šumarsko mfakultetu u Zagrebu na mjestu asistenta iz predmeta
šumarska fitocenologija gdje, uz kraći prekid zbog služenja vojnog roka, radi
do danas.


U međuvremenu upisuje postdiplomski studij, a u listopadu 1984. god. brani
magistarski rad: »Doprinos fotointerpretacijske analize vegetacijskom istraživanju
šumskih zajednica Nacionalnog parka Risnjak«. Tijekom 1985. i 1986. god.
obavlja polugodišnju specijalizaciju u nekoliko znanstvenih i stručnih organizacija
susjedne Austrije.


Na matičnom Fakultetu aktivno je uključen u znanstveno-nastavni rad za
šire područje šumarske fitocenologije, a uz to je član više strukovnih i društvenih
organizacija.


U radu prof. dr. Đure Rauša »Djelo i život akademika Milana Anića« (Glasnik
za šumske pokuse 26´1990) iz podužeg popisa Krasnara koji su službovali
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu za vrijeme i nakon smrti prof. dr. Milana
Anića vidljivo je zapravo koliko je bila čvrsta veza s njegovim zavičajem.


I za mnogobrojne šumarske inženjere i tehničare iz Krasna i bliže okolice,
kod izbora životnog poziva sigurno je renome ovog izuzetnog šumarskog znanstvenika
imao određenu težinu. Uza sve to od doktorata našeg profesora Anića


414