DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 78     <-- 78 -->        PDF

OSVRTI


POVODOM DISERTACIJA MILANA GLAVAŠA I JOSE
VUKELIĆ A NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U ZAGREBU


Krasno-velebitsko


mjesto, zavičaj


zaslužnog prof. Milana


Anića — neiscrpno


vrelo mladih


šumarskih znanstvenika


Milan GLAVAŠ


Pred Komisijom za obranu disertacije kolega Milan Glava š je krajem
listopada 1988. god. uspješno obranio doktorsku disertaciju pod naslovom: »Istraživanja
parazitske gljive Elytroderma torresjuanii Diamandis et Minter na
borovim iglicama u Dalmaciji«. Disertacija je nastala, rekao je promotor prof,
dr. Josip K i š p a t i ć, na temelju višegodišnjih sustavnih istraživanja novijih
oboljenja iglica alepskog bora i pinije uzrokovanih gljivom Elytroderma torres-
juanii Diamandis et Minter na području cijele Dalmacije. Tijekom razvoja
bolesti na iglicama se razvijaju tipični simptomi u intervalu od imperfektnog
stadija gljive (piknide) u proljeće do savršenog (histeroteciji) u jesen, na što
utječu brojni biotski i abiotski faktori. Detaljno je istražena morfologija i taksonomija
piknida i histerotecija, klijavost askospora i uvjeti za infekciju iglica.
Štetnost gljive određena je orginalnim metodama, kao i interakcija s drugim
gljivama koje na nju utječu kao faktori prirodne kontrole. I na kraju promotor
konstatira da dobiveni rezultati predstavljaju vrijedan znanstveni doprinos mikološkoj
znanosti i praktičnom šumarstvu za našu i druge mediteranske zemlje.


Kolega Milan Glavaš rođen je 3. studenoga 1945. god. u Krasnu. Nakon
završene osnovne škole u rodnom mjestu, donosi čvrstu odluku da se upiše u
srednju šumarsku školu u Delnicama, čemu se roditelji nisu protivili. Za vri
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 79     <-- 79 -->        PDF

jeme ljetnih praznika radi dvije godine uzastopce s ocem u šumi i tako se rano
upoznaje s teškim životom šumskog radnika. Nakon Delnica put ga vodi na
Šumarski fakultet u Zagrebu gdje je i diplomirao 1971. godine i odmah se
zaposlio na mjestu asistenta iz Šumarske fitopatologije.


U međuvremenu se nalazio na odsluženju vojne obveze, a nakon povratka
obavlja djelomičnu i kasnije cjelovitu nastavu iz Šumarske fitopatologije na
redovnom i postdiplomskom studiju. Samostalno radi na znanstveno-istraživačkim
temama, objavljuje znanstvene i stručne radove, neposredno učestvuje na mnogim
stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu te kao koautor
učestvuje u nekoliko stručnih knjiga.


1980. god. završio je postdiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu, smjer biologija-
botanika a zatim je objavio magistarski rad »Prilog poznavanju gljive
Ophiostoma quercus (Georgev.) Nannf. u našim hrastovim šumama«.


Tijekom 1979. godine nalazi se duže vrijeme u SR Njemačkoj na specijalizaciji
iz fitopatološke problematike u šumarstvu. Nakon 1981. godine izabran
je za znanstvenog asistenta, a danas predaje šumarsku fitopatologiju redovnim
studentima i pet predmeta na postdiplomskom studiju.


Sada je docent dok je u postupku njegov izbor za izvanrednog profesora.
Vodio je Prirodoslovno društvo »Ljekovita bilja«, a održao je oko 50 javnih
predavanja o ljekovitom i medonosnom bilju. Član je više republičkih i saveznih
stručnih društava. Na fakultetu je biran u mnoge komisije i tijela, a od ostalih
aktivnosti isticao se u radu mjesne zajednice na području stanovanja.


Joso VUKELIČ


Evo i drugog mladog Krasnara koji je također uspješno početkom veljače
1990. god. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom »Šumske zajednice i staništa
hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) u gorju sjeverozapadne Hrvatske«.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 80     <-- 80 -->        PDF

U svom kratkom prikazu disertacije mentor prof. dr. Đuro Rau š istakao
je da je ona nastala kao rezultat trogodišnjih istraživanja pa, pored originalnih
rezultata, daje cjeloviti prikaz dosadašnjih dostignuća vegetacijskih istraživanja
šuma hrasta kitnjaka u Jugoslaviji i Europi. Istraživano područje obuhvaća
gorske masive Medvednice i Ivanšćice i brdski masiv Kalnika u rasponu nmv
od 135—1061 m i površine od 31.737 ha, a odnose se samo na državne šume.


Autor je vegetacijske jedinice hrasta kitnjaka u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
opisao u pet asocijacija koje su raščlanjene na šest subasocijacija, šest varijanti
ili facijesa, a svrstane su unutar tri sveze, tri reda i dva razreda. Autor
je također utvrdio jednu novu podsvezu (Lonicero caprifoliae-Carpinenion betuli)
i asocijaciju (Festuco heterophyllae-Quercetum petraeae) i tri njene subasocijacije
(typicum, poetosum nemoralis i myrtilletosum). Osim loga, znatno je nadopunio
dosadašnje shvaćanje i poznavanje jedne sveze (Castaneo-Quercion petraeae)
i jedne asocijacije (Carici pilosae-Quercetum petraeae). Sve vegetacijske
jedinice opisane su u duhu važećeg međunarodnog kodeksa fitocenološke nomenklature
s naročitim isticanjem svojstvenih i diferencijalnih vrsta.


Rezultate svojih istraživanja autor je podvrgao kritičkoj analizi, uspoređujući
ih s rezultatima i prikazima do kojih su došli drugi istraživači u Jugoslaviji
i Europi. I na kraju, ističe promotor prof. dr. Đ. Rauš , da autorov rad predstavlja
značajan i originalan doprinos znanosti i praksi u području šumarstva,
osobito u njegovom vegetacijskom dijelu. Rad će dobro poslužiti šumarskim
stručnjacima u praktičnoj primjeni prilikom izvođenja uzgojnih, uređajnih i
drugih zahvata na terenu.


Kolega Joso Vukelić rođen je u Senju 3. travnja 1955. god. Osnovnu školu
pohađao je u svom mjestu Krasno, zatim kemijsku tehničku školu u Zagrebu
i, napokon, Šumarski fakultet u Zagrebu na kojem je diplomirao u rekordnom
roku. Poslije diplomiranja kraće vrijeme radi u službi uređivanja šuma Šumskog
gospodarstva Sisak, a zatim jednu školsku godinu predaje stručne predmete u
Odgojno-obrazovnom centru za šumarstvo u Karlovcu. Od rujna 1981. god. zapošljava
se na Šumarsko mfakultetu u Zagrebu na mjestu asistenta iz predmeta
šumarska fitocenologija gdje, uz kraći prekid zbog služenja vojnog roka, radi
do danas.


U međuvremenu upisuje postdiplomski studij, a u listopadu 1984. god. brani
magistarski rad: »Doprinos fotointerpretacijske analize vegetacijskom istraživanju
šumskih zajednica Nacionalnog parka Risnjak«. Tijekom 1985. i 1986. god.
obavlja polugodišnju specijalizaciju u nekoliko znanstvenih i stručnih organizacija
susjedne Austrije.


Na matičnom Fakultetu aktivno je uključen u znanstveno-nastavni rad za
šire područje šumarske fitocenologije, a uz to je član više strukovnih i društvenih
organizacija.


U radu prof. dr. Đure Rauša »Djelo i život akademika Milana Anića« (Glasnik
za šumske pokuse 26´1990) iz podužeg popisa Krasnara koji su službovali
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu za vrijeme i nakon smrti prof. dr. Milana
Anića vidljivo je zapravo koliko je bila čvrsta veza s njegovim zavičajem.


I za mnogobrojne šumarske inženjere i tehničare iz Krasna i bliže okolice,
kod izbora životnog poziva sigurno je renome ovog izuzetnog šumarskog znanstvenika
imao određenu težinu. Uza sve to od doktorata našeg profesora Anića


414