DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 71     <-- 71 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


DESETI SVJETSKI ŠUMARSKI KONGRES


Deseti svjetski šumarski kongres održava se u Parizu (Francuska) od 17. do


26. rujna 1991. godine u Kongresnoj Palači, Park Maillot pod motom: »ŠUME
NASLJEĐE ZA BUDUĆNOST«.
Slijedeći osnovni moto, program Kongresa je podijeljen u 25 tema i 95 pitanja
grupiranih u 6 područja od A do F kako slijedi:


POGLAVLJE A


ŠUMA ZAŠTITNIK NASLJEĐA


1. Šuma i klima
1.1. Šuma i mikroklima
1.2. Odnos površina pod šumom i bez šume prema klimi
1.3. Utjecaj eventualnog zagrijavanja atmosfere na šumu
1.4. Produkcija šuma i kruženje atmosfere
2. Zaštita tla i vodenih resursa
2.1. Šumska hidrologija
2.2. Interakcija šuma — tlo
2.3. Prevencija i kontrola erozije i prirodnih rizika
3. Procjena koristi koje daje šuma s ekonomskog i socijalnog aspekta
3.T. Slučaj industrijskih zemalja
3.2. Slučaj nerazvijenih zemalja
POGLAVLJE B


ZAŠTITA ŠUMSKOG NASLJEĐA


4. Zaštita od biotskih i abiotskih utjecaja
4.1. Protiv atmosferskih onečišćivača
4.2. Protiv klimatskih nepogoda
4.3. Protiv bolesti i insekata
4.4. Protiv prevelikog iskorišćivanja
5. Protupožarna zaštita
5.1 Prevencija i borba
5.2. Uloga vatre u uzgajanju
5.3. Posljedice ekološke i ekonomske od požara
405
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 72     <-- 72 -->        PDF

6. Ekosistem i genetski resursi
6.1. Zaštita i gospodarenje šumskim ekosistemima
6.2. Zaštita i gospodarenje genetskim šumskim resursima
6.3. Socio-ekonomska vrijednost bioloških faktora
6.4. Uloga teledetekcije u praćenju ekosistema
6.5. Mehanizmi međunarodnog financiranja zaštite šuma
POGLAVLJE C


STABLO I ŠUMA U UREĐENJU OKOLIŠA


7. Integralno uređenje okoliša
7.1. Uređivanje šumskih površina i integracija akcija šumara u razvoju okoliša
7.2. Ravnoteža
između poljoprivrednog zemljišta i šuma. Slučaj industrijskih
zemalja: napuštena poljoprivredna, pošumljivanje
7.3.
Ravnoteža između poljoprivrednog zemljišta i šuma. Slučaj nerazvijenih
zemalja: krčenje šuma i podizanje kultura
7.4. Problem zemljišta u tropskoj zoni
7.5. Agrošumarstvo: uloga, značenje i promocija
8. Uređivanje slivova
8.1. Uloga šuma u planini: tehnički aspekti
8.2.
Interakcija između visokih i niskih područja: ekonomski aspekt
9. Borba protiv širenja pustinje
9.1. Plan razvoja u tropskim aridnim zonama
9.2. Tehnike obnove ekosistema šumskih pašnjaka u aridnoj zoni
9.3. Specifičnosti formiranja kadrova za razvoj aridnih zona
10.
Socijalna, kulturna i pejsažna funkcija stabala i šuma
10.1. Stablo i zelene površine u urbanoj sredini
10.2. Podizanje i uređenje zelenog pojasa na periferiji
10.3. Šuma i pejsaž
10.4. Šuma, kultura i zajednica
POGLAVLJE D


UPRAVLJANJE ŠUMSKIM NASLJEĐEM


11.
Procjena šumskih resursa i praćenje njihovog razvoja
11.1.
Prilagodba nacionalne i pod nacionalne inventarizacije šuma potrebama
planiranja
11.2. Nove statističke metode za procjenu i analizu šumarskih inventarizacija
11.3. Teledetekcija kao sredstvo inventure i procjena šumskih resursa
11.4. Upotreba geografskog informacijskog sistema (GIS) u šumarstvu


ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 73     <-- 73 -->        PDF

12. Uređivanje šuma
12.1. Novi trendovi u informatizaciji uređivanja šuma
12.2. Uređivanje tropskih šuma
12.3.
Uređivanje šuma kojih glavna uloga nije proizvodnja drva: cijena i socio-
ekonomski dobici
12.4.
Uređivanje osjetljivih ekosistema poplavnih šuma, porječja, šuma na velikim
visinama
12.5. Šumsko poljsko uređivanje
13. Sadnja i pošumljivanje
13.1. Materijal za reprodukciju, genetske melioracije
13.2. Izbor i sadnja vrsta i provenijencija u funkciji mjesta i cilja
13.3. Sadnja vrsta brzoga rasta u tropskoj zoni
13.4. Pošumljivanje degradiranih tala
13.5. Uzgajanje umjetnih sastojina
14. Gospodarenje faunom
14.1. Istraživanje ravnoteže poljsko-šumsko-faunističke u umjerenoj zoni
14.2. Gospodarenje faunom u tropskoj zoni
14.3. Prilagodba zakona i ustanova u cilju uspostave boljeg gospodarenja faunom
14.4. Uzgoj divljači
14.5. Socio-ekonomsko značenje faune
POGLAVLJE E


ŠUMA EKONOMSKO NASLJEĐE


15. Šumski proizvodi
15.1. Sadašnje saznanje i perspektiva u upotrebi šumskih dobara
15.2. Kontrola prihoda i potrajnosti šumskih dobara
15.3. Iskorišćivanje šuma i očuvanje okoliša
15.4.
Produkcija, berba, prerada, komercijalizacija i promocija sporednih šumskih
proizvoda
16. Drvo — izvor energije
16.1. Proizvodnja, sječa, komercijalizacija drva za energiju
16.2. Upotreba drva za domaćinstvo i sitnog tehničkog drva
16.3. Perspektiva upotrebe drva za energiju
17. Drvo za primarnu preradu
17.1. Proizvodnja i komercijalizacija drva za preradu i industriju
17.2. Cijena drva (primarne sirovine)
17.3.
tehnološka evolucija i valorizacija primarne sirovine
17.4. Pritisak za lokalnu valorizaciju drva
17.5. Perspektive evolucije šumarske industrije
17.6.
Drvo za preradu tropa: sadašnje stanje, lokalna valorizacija, perspektive
upotrebe


ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 74     <-- 74 -->        PDF

18. Tržište drvom i proizvodima prerade
18.1.
Trgovačka razmjena i njena tendencija po proizvodima i po geografskim
zonama
18.2.
Efekti nacionalnih politika i međunarodnih ugovora na produkciju, preradu
i trgovinu drva
18.3.
Efekti konkurencije između materijala i između izvora celuloze na potražnju
drva
18.4. Perspektive razvoja u kratkom vremenu sektora šuma — drvna industrija
POGLAVLJE F


INSTITUCIJE I POLITIKA


19. Šumarska administracija
19.1. Odgovornosti i strukture administrativne na nivou ministarstva
19.2. Modernizacija i decentralizacija šumarske administracije
20. Privatni sektor
20.1.
Sumovlasnici: njihova profesionalna organizacija, prenošenje njihovog nasljeđa
20.2. Mala poduzeća za šumarske radove i za valorizaciju šumskih proizvoda
20.3. Radna snaga u šumarstvu
20.4. Udruženja seljačkih zadruga, šumovlasnika i komunalna
20.5. Udruženja za obranu okoliša i zaštitu šuma
20.6. Uloga nedržavnih organizacija i drugih grupa privatnih udruženja
21. Javni sektor šumarstva
21.1. Zemljišne zajednice
21.2. Administrativne strukture za upravljanje javnim sektorom šumarstva
22. Šumarska politika i planiranje
22.1. Metode i strukture za uspostavu nacionalnih šumarskih politika
22.2.
Planiranje u šumarstvu i njegova integracija u socijalno ekonomski razvojni
plan
22.3. Mogućnosti šumarske politike posebno zakon i institucije financijske i
porezne
23. Školovanje i obrazovanje u šumarstvu
23.1.
Školovanje visokog kadra
23.2. ´Školovanje šumarskih tehničara
23.3. Školovanje šumskih radnika
23.4. Školovanje vlasnika šuma
23.5.
Informiranje i upoznavanje javnosti
24.
Istraživanja u šumarstvu
24.1. Zaključci i bilansa kongresa IUFRO u Montrealu
24.2. Drganizacija istraživanja tropskih šuma — prioritetna tema
408
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 75     <-- 75 -->        PDF

24.3.
Međunarodna kooperacija u području istraživanja u šumarstvu: između
instituta, između zemalja
25. Međunarodna šumarska suradnja
25.1. Međunarodni ugovori o zaštiti, uređenju i upotrebi šumskih ekosistema
25.2. Agencije za međunarodnu kooperaciju o fondu
25.3.
Međunarodne agencije na nivou bogatih zemalja interveniraju u drugim
zemljama
25.4. Nevladine organizacije
25.5. Program akcija u nerazvijenim zemljama na primjer TFAP.
KONGRESNI DOKUMENTI


1. Slobodni, samostalni referati koji mogu dati ideje, prijedloge za bolju
uspješniju valorizaciju našega šumskog nasljeđa, za bolju njegovu zaštitu. Ti
referati ne bi trebali prijeći 6 strana a treba ih poslati prije 31. prosinca 1990.
godine.
2. Specijalni referati njih 97 prema sadržaju iz programa. Oni će biti povjereni
specijalistima međunarodnog renomea uz suglasnost organizacionog komiteta
kongresa. Njihov opseg ne prelazi 8 stranica a treba ih dostaviti prije
31. prosinca 1990. godine i biti će objavljeni u kongresnom materijalu.
3. Generalni referati njih 25 za 25 određenih tema koje će sačinjavati sintezu
specijalnih referata i slobodnih referata. Ti referati neće prelaziti 10 stranica
i moraju biti dostavljeni prije 28. veljače 1991. godine.
4. Velike sinteze za svako od 6 poglavlja po jednu. One su u nadležnosti 6
tehničkih sektora (Francuzi) i 6 tehničkih sektora priručnika (FAO) koji ustvari
čine programski komitet kongresa.
INSTRUKCIJE AUTORIMA PISANIH DOKUMENATA


Referati se pišu mašinom na bijelom papiru 70 ili 80 gramskom formata
A4 s malim razmakom. Prva linija teksta je 30 mm od gornjeg ruba lista,
lijevo je 30 mm a desno 20 mm prazno. Tekst se nalazi unutar prostora od
160x237 mm.


Gornja trećina prve stranice sadrži naslov i informacije o autoru. Tako
je tekst na prvoj stranici u prostoru 160 x158 mm. Radi olakšanja identifikacije
i upotrebe teksta, naznačite olovkom na pozadini svake stranice broj stranice
i ime autora.


Naslov referata mora biti kratak ali dovoljno jasan da se iz njega vidi o
čemu je riječ. Pisan velikim slovima i centralno smješten, ako ima više od
jedne linije razmaka između linija jednak je širini linije.


Četiri linije ispod naslova piše ime autora malim slovima, centralno, ostavljajući
jednu liniju razmaka ispod piše se zvanje autora i radna adresa sve u
nastavku ali bez razmaka između linija.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Tekst treba jasno naglasiti glavninu naslovima, međunaslovima i podnaslovima.
Glavni naslovi se pišu centralno velikim slovima bez razmaka. Tri linije
razmaka iznad i dvije linije ispod može biti tekst.
Međunaslovi isto centralno prvo slovo svake glavne riječi veliko a dvije
linije ispod ostavi se razmak.
Podnaslovi ako ih ima počinju od lijeva s prvim velikim slovom.
Svaki paragraf počinje s pomakom u desno za 5 udaraca, a međusobno su
paragrafi razmaknuti s jednom linijom.


U tekstu se riječi ne skraćuju osim iznimno, upotrebljavaju se internacionalni
simboli, a znanstvena imena se pišu kosim slovima ili podvlače. Tabele
moraju biti označene arapskim brojkama i nose naziv na gornjoj strani s time
da se ne mora ponavljati ako je u tekstu već naznačen. Tabele je najbolje dati
na kraju teksta s time da su istog formata kao tekst.


Na kraju teksta je datum.
Referati se šalju na adresu organizacionog Komiteta Kongresa i to


Original i jedna kopija na adresu:
COMITE D´ORGANISATION DU
lOe CONGRES FORESTIER MONDIAL


C.T.E.F. 45 Bis, Avenue de la Belle Gabrielle
94736 Nogent-sur-Marne
Cedex (France)


Pored toga jednu kopiju na adresu:
COMITE D´ORGANISATION DU
lOe CONGRES FORESTIER MONDIAL


F.A.O. Via delle Terme di Caracalla
00100 Rome (Italia)
Referati trebaju biti na engleskom, francuskom ili španjolskom jeziku.


DNEVNI RED


Za 10-ti Svjetski šumarski kongres koji se održava od 17. do 26. rujna 1991.
godine u Kongresnoj Palači u Parizu predviđen je dnevni red kako slijedi:


Ponedjeljak 16. rujna Registracija učesnika
Utorak 17. rujna Jutro: Nastavak registracije
Otvaranje
Poslije podne: Uvodni referati (bez debate)
Srijeda 18. rujna Jutro: Plenarna sjednica
Poslije podne: Plenarna sjednica
Četvrtak 19. rujna Jutro: 3 sjednice sekcijske
Poslije podne: 3 sjednice sekcijske
Petak 20. rujna Jutro: 3 sjednice sekcijske
Poslije podne: 3 sjednice sekcijske
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Subota 21. rujna Stručna ekskurzija u okolici Pariza
Nedjelja 22. rujna Slobodan dan
Ponedjeljak 23. rujna;


Plenarne sjednice u jutro i poslije podne


Utorak 24. rujna
Srijeda 25. rujna Dan za šumarske filmove
Četvrtak 26. rujna Jutro: Plenarna sjednica


Poslije podne: Zatvaranje Kongresa
Petak 27. rujna Poslije podne: Polasci na studijske ekskurzije


STUDIJSKE EKSKURZIJE


Po završetku Kongresa za zainteresirane učesnike biti će organizirane studijske
ekskurzije i to 8 u Francuskoj, 4 po Evropi i 3 po Africi.


Osnovni podaci druge informacije organizacionog Komiteta 10-tog Svjetskog
šumarskog kongresa omogućiti će zainteresiranima da se pripreme a kada
stignu informacije s prijavnim kartonima biti će stavljeni zainteresiranima na
raspolaganje.


Za informacije obratite se u Savez šumarskih društava Zagreb, Marulićev
trg 12.


Zaffl-eb, 13. 09. 1990.


Prof. dr. Šime Meštrović