DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 61     <-- 61 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANAK — REVIEW


DDK 630*432 . Šum. list CXIV (1990) 395


SISTEMI OCJENJIVANJA OPASNOSTI OD ŠUMSKIH POŽARA


— POGLED U BUDUĆNOST
Tomislav DIMITROV*


SAŽETAK: Prognoze nastanka i ponašanja divljih šumskih požara,
bit će od velike koristi upravama požarnog gospodarenja,
koje se bave problematikom preventivne zaštite šuma od požara
putem predviđanja požarnog vremena, namjernog spaljivanja —
redukcija opasnih goriva kao mjera sprečavanja šumskih požara,
kontrola i zaštita prirodnog okoliša od produkata iz dima itd.


Pogled na ulogu koju će meteorologija igrati u požarnom gospodarenju
u slijedećih 20 godina, pogled je na znanost i uspješnost
požarnog gospodarenja i samo je djelomice pogled na ono što
će znanost i tehnologija atmosferske znanosti biti u stanju dati
da udovolji potrebama tog gospodarenja.


Buduća poboljšanja meteoroloških prognoza koja se koriste
u požarnom gospodarenju doći će iz poboljšanja na tri područja:
sistemima motrenja, tehnike prognoze i naknadna obrada prognoza,
i boljoj integraciji onih informacija u proces požarnog gospodarenja.


UVOD


Kroćenje vatre možda je bio prvi korak u razvoju ljudske kulture. Otkri


će osnovnih principa ponašanja vatre moralo je ubrzo uslijediti, bilo da je


riječ o vatri zapaljenoj na ognjištu ili na terenu. Naime,


1) vatra se pali i širi brže u suhom gorivu nego u mokrom
2) komadići se pale i gore lako, a veliki komadi održavaju vatru duže
3) postoji optimalan razmak komada pri kojemu vatra najbolje gori.


* Tomislav Dimitrov, RHMZ SRH, Zagreb, Grič 3


ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Vatra, najstarije oruđe razvoja kulture i civilizacije, postaje danas sve
većom prijetnjom prirodnim izvorima: šumama, tlu, vodi i krajoliku.


Posljednjih desetljeća šumski požari u stalnom su porastu u cijelom
svijetu. To se objašnjava sve intenzivnijim prometom i sve gušćom mrežom
prometnica te postupnim no nezadrživim prodiranjem civilizacije u ranije
zatvorena, nepristupačna i prostrana šumska područja.


Ono što mi nazivamo »požarnom znanošću« zapravo je kodifikacija i
kvantifikacija prilične količine osnovnog znanja odavna poznatog ljudskom
rodu. Vatra je očito imala dva lika kao prijatelj i neprijatelj, a mi još učimo
kako ih razlikovati.


Otac istraživanja šumskih požara u Kanadi bio je James G. Wright ,
koji je 1925. god. predložio program razvijanja načina mjerenja opasnosti
od požara. Rad na terenu počeo je ljeti 1928. u Petawawa šumarskoj eksperimentalnoj
stanici u Ontariju. Iste godine pridružio mu se Herbert W.
B e a 11 kao student i njih dvojica istraživali su požare u Kanadi oko 20
godina. Glavno im je dostignuće Wrightov sistem ocjenjivanja opasnosti koji
i danas tvori osnovu Kanadskog meteorološkog požarnog indeksa.


SISTEMI OCJENJIVANJA OPASNOSTI


Procjena određene pojave kao što je šumski požar zahtijeva da se na
slijedeća pitanja odgovori s prihvatljivom granicom vjerojatnosti:


— kad će se pojaviti?
— gdje će se pojaviti?
— kako će se razvijati?
Odgovor na prvo pitanje određuje požarne sezone, na drugo omogućuje
određivanje područja, a odgovor na treće sadrži mjere koje treba poduzeti
radi suzbijanja požara.


Cjeloviti odgovor na tri pitanja u vezi s procjenom kada, gdje i kako veoma
su potrebni za organizaciju mjera prevencije, a to znači sveobuhvatne
mjere radi sprečavanja nastanka požara. Valja procjeniti kada i gdje će se
požari pojaviti, da bi se moglo djelovati ondje gdje je to potrebno.


Najprije odgovor na prvo pitanje: kad će se pojaviti?
Sezona opasnosti od požara odnosno razdoblje u kome mogu nastati
šumski požari počinje otapanjem snježnog pokrivača u šumi, a završava
dugotrajnim jesenskim kišnim periodom ili ponovnim stvaranjem snježnog


pokrivača. Ovisno o klimatskim i vegetacijskim uvjetima vrijeme početka
i završetka sezone opasnosti od požara za određena područja je različito.


Odstupanja od srednjih klimatskih prilika za lokalna područja mogu biti
presudna za pojavu šumskih požara, koji mogu iznenaditi vatrogasne jedi


nice i prerasti u katastrofalne požare.


Tražimo odgovor na drugo pitanje: gdje će se pojaviti?


Za procjenu opasnosti od šumskih požara za pojedine lokalitete koriste
se određeni sistemi. Općenito, sistemima procjene nastoji se odgovoriti na
pitanje putem određenih indeksa, kako bi se postigla jedinstvena analiza
podataka. Ovisno o tome koliko se podataka koristi, procedura je više ili


396
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 63     <-- 63 -->        PDF

manje komplicirana i može sezati od upotrebe tablica do upotrebe kompjutora.
Indeksi moraju opisivati stanje dviju osnovnih komponenti opasnosti,
a te su:


— stanje šumskih goriva definirano njihovom vrstom, volumenom, stanjem
vlažnosti, rasporedom i smještajem na tlu,
— rizik od požara ili vjerojatnost izbijanja požara definiran prirodom i
razinom aktivnosti činitelja koji uzrokuju požar.
Stanje šumskih goriva procjenjuje se izravno (uzimanjem njihovih uzoraka)
i posredno (na temelju meteoroloških podataka). Ta procjena daje početnu
vjerojatnost ili indeks požarnog rizika za predviđanje težeg ili lakšeg
početka gorenja šumskih goriva. Sistem procjene opasnosti od požara, kojeg
mi koristimo u našoj zemlji jeste Kanadski sistem procjene opasnosti
od šumskih požara (CFFDRS = Canadian Forest Fire Danger Rating System),
i sastoji se iz dva osnovna podsistema: Kanadski sistem meteorološkog indeksa
šumskih požara (FWIS = Fire Weather Index System), koji daje numeričku
procjenu relativnog požarnog potencijala kod standardnih tipova
goriva. Sistem je baziran isključivo na vremenskim promatranjima. Drugi
glavni podsistem CFFDRS jeste Kanadski sistem predviđanja ponašanja šumskih
požara (FBPS = Forest Fire Behavior Prediction System) i sastoji se
iz tri komponente: stope širenja, potrošnje goriva i linearnog ili frontalnog
intenziteta požara. Privremena verzija komponente stope širenja (ROS) izrađena
je g. 1984., i još je u razvoju. Ključna razlika između ovih osnovnih
podsistema jeste u tome što se sistem FBP temelji na varijabilnom, a sistem
FWI na standardnom gorivu.


Odgovor na treće pitanje, kako će se nastali šumski požar razvijati zapravo
je najteži odgovor i još su uvijek u toku znanstvena istraživanja u
više zemalja svijeta. Istraživanja fenomena šumskih požara u svijetu rezultiralo
je razvojem sistema procjene opasnosti i procjene ponašanja požara,
što zasad predstavlja vrhunsko dostignuće u preventivnoj zaštiti šuma od
požara. Uloženo je dosta napora kako bi se ispitao model maksimalnih brzina
širenja požara i ponašanja vatre u šumskim gorivima. Izraz »ponašanje«
primijenjen na divlji požar obuhvaća niz karakteristika koje opisuju brzinu
širenja vatre, slojeve goriva koje zahvaća (troši), opći oblik njezina perimetra,
njezin iznos otpuštanja energije duž perimetra, način širenja i geometriju
plamenova duž perimetra. Definirat ćemo samo neke pomenute parametre
ponašanja šumskog požara:


— brzina širenja vatrene fronte
— dužina plamena
— intenzitet vatrene fronte.
Brzina širenja vatrene fronte ovisi o količini gorivog materijala i njegovim
karakteristikama, a u obrnutoj proporciji je u odnosu na sadržaj
vlage. Brzina kretanja vatrene fronte je isto tako i u funkciji brzine vjetra.
Na grafikonu br. 1 počevši od nule do vrijednosti brzine vjetra od 40 km/h
rast brzine fronte požara je skoro proporcionalan. U pijemontskom okružju
(Đenova, Torino — Italija) procijenjeno je da je kod brzine vjetra od 20 km/h
napredovanje fronte oko 250 m/h, da bi kasnije dostiglo 600, 750 i 450 m/h
što odgovara brzini vjetra od 40, 45 i 50 km/h. Ovi podaci se odnose na brzinu
koju vjetar ima u šumi koja se razlikuje u slobodnom okolišu bez pre
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 64     <-- 64 -->        PDF

preka u odnosu na okoliš sa preprekama. U šumama gdje je drveće sa pretežno
širokim lišćem (hrast, kesten, bukva i miješane šume), može se procijeniti
da će smanjenje brzine vjetra ispod krošnji biti za 2/3 od vrijednosti
brzine na otvorenom prostoru.


Visina
plamena


Brzina
vjetra


5 km/h


Brzina
vjetra


15 km/h


Brzina


napredovanja


vatrene fronte


u m/min


15 20


Grafikon br. 1. Omjer između brzine napredovanja vatrene fronte
i brzine vjetra


Dužina plamena je drugi parametar koji definira vatru.
Na grafikonu br. 2 prikazan je omjer između visine vatre i brzine širenja
u funkciji različitih brzina vjetra.


Ako se promatra brzina vjetra od 15 km/h prema brzini širenja vatre
od 1—5—10 m/min, onda je visina plamena od 0,5—2,5—5 metara. Sa brzinom
vjetra limitiranim na 5 km/h, napredovanje visine plamena raste na
2—7—11 metara. Kod ovih pokazatelja je očigledno da će šteta od smuđenja
okolnog drveća biti obrnuto proporcionalno brzini vjetra.


Intenzitet požara (I), također nazvan intenzitetom požarne linije, je brzina
kojom se toplina otpušta po jedinici dužine požarne linije. Izražava se
u kilovatima po dužnom metru. Ovo bi bila količina topline oslobođene po
jedinici vremena za jedan metar široki odsječak, uzet kroz požarnu frontu.
Budući da je požarni intenzitet teško direktno procijeniti, on se općenito
procjenjuje dužinom plamena, uzetom kao udaljenost od centra plamene
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 65     <-- 65 -->        PDF

baze do njegovog vrha. Odnos između intenziteta i dužine plamena dan je
kao:
I = 273 H2.17


Treći parametar — intenzitet vatrene fronte bitan je za procjenu težine suzbijanja
šumskog požara.


Brzina napredovanja
fronte


m/h


Brzina
vjetra
u km/h


Grafikon br. 2. Omjer između visine vatre i brzine napredovanja u
funkciji različitih brzina vjetra


Na grafikonu br. 3 prikazan je omjer između brzine vatrene fronte i
njezinog intenziteta, kod različitih vrijednosti količine gorivog materijala.


Ako vatra konzumira 5 t/ha gorivog materijala sa brzinom napredovanja
vatre od 100 m/sat, intenzitet vatrene fronte poprima vrijednost od cea
100 kW/metru dužnom. U istoj brzini, ali uz konzumaciju od 15 t/ha gorivog
materijala, intenzitet vatrene fronte je oko 450 kW/metru dužnom.


Vatrom oslobođena energija može proizvesti konvekcijske stupove sposobne
da stvaraju površinske vjetrove koji stvaraju kaos u planovima suzbijanja
požara. U šumskom požaru s velikim opterećenjem goriva (viša od
500 t/ha) mogu nastati plameni vrtlozi poput tornada koji se okreću brzinom
do 500 km/h čupajući drveće i bacajući ugarke na velike daljine stvarajući
tako nova žarišta vatre.


Za procjenu linearnog intenziteta vatrene fronte, Byram je dao i slijedeći
izraz:
.. . I = C.P.V. kJ/m/sec


gdje je
I = linearni intenzitet vatrene fronte
C = toplinski kapacitet gorivog materijala
P = količina gorivog materijala koji je potrošen za vrijeme izgaranja
V = brzina napredovanja vatrene fronte.


399
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Intenzitet


na vatrenoj
fronti


Gorivi
kW/m materijal
15 t/ha


400


300


200


Gorivi
materijal


I


100 5 t/ha
Brzina
vatrene
.fronte
m/h


50 100 200


Grafikon br. 3. Omjer između brzine vatrene fronte i njezinog
intenziteta, kod različitih vrijednosti gorive biomase


Po ovoj formuli iskazuje se vrijednost u kJ, koje se uvećavaju u svakoj
jedinici vremena za svaki metar linearne dužine fronte. Sa sadržajem vlage
gorivog materijala od 15%, toplinski kapacitet u četinjača je cea 15.910 kJ/kg


(3.800 kćal/kg), a u gorivom materijalu listača 15.500 kJ/kg (3.700 kcal/kg).
U prosjeku se može uzeti vrijednost od 15.700 kJ/kg (3.750 kcal/kg).
U slučaju da se smatra uputnim odrediti količinu u kJ koja se primjenjuje
na svaku jedinicu površine, onda se uzima slijedeći izraz:


CP


Is


Tr


gdje je
Tr = vrijeme trajanja dok se plamen ne ugasi
Is = jedinica površine.


POGLED U BUDUĆNOST


Potreba za sistemom ocjenjivanja opasnosti od šumskih požara neće
postati manja u slijedećih dvadesetak godina. Opseg zadaća protupožarne
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 67     <-- 67 -->        PDF

zaštite se širi i te zadaće traže veće razumijevanje i iskustvo; one su sve
više kompleksne (reakcije određenih suzbijanja, učinci vatre), i posljedice
donošenja loših odluka su sve skuplje i politički osjetljivije.


Dick Rotherme l i njegovo osoblje u laboratoriju požarnih znanosti
u SAD, planiraju program istraživanja kako bi razvili matematički model
druge generacije. Njegovom projektu je data također zadaća da razvije integrirani
sistem protupožarne zaštite, uključivo potrebe koje obuhvaćaju od
predskazivanja požarnog ponašanja do požarnog planiranja.


Dr. Mike Fosber g rukovodi 5-godišnjim programom na Riverside požarnom
laboratoriju u SAD na razvoju srednjoročne i dugoročne meteorološke
prognoze u ocjenjivanju požarne opasnosti.


Požarna opasnost za produžene periode (2 do 30 dana)


Vremenski horizont za projektiranje procjenjivanja požarne opasnosti
bit će sigurno pomaknut preko sadašnjih 24 do 30 sati, vrijeme koje će biti
dovoljno za donošenje odluka koje utječu na lokalne i podregionalne aktivnosti
u predsuzbijanju. Potreba za zajedničkim korišćenjem sve skupljih
sredstava suzbijanja među široko odjeljenim kooperatorima, međutim, prouzročila
je da uprave protupožarne zaštite zahtijevaju prognoze vremena i
požarne opasnosti dobrano preko nekoliko dana. Dokumentirane su čak potrebe
i za projekcije procjenjivanja požarne opasnosti od 15—30 dana unaprijed.


Sposobnost davanja upotrebljivih proizvoda ocjenjivanja požarne opasnosti
za 6 do 10 dana, zaostajat će za prednostima koji se još trebaju realizirati
u dugoročnoj meteorološkoj prognozi. Nikakvih ključnih prodora se ne
očekuje za slijedećih 20 godina, ali postoje svi razlozi da se očekuje značajni
napredak u prognosticiranju požarne opasnosti u opsegu od 2 do 6 dana počev
od 1995 do 2000 godine.


Za ocjenjivanje požarne opasnosti iza 6 dana bit će potreban sasvim
različit pristup i oblik. Razlozi za to su: a) popis predskazanih meteoroloških
parametara neće uključivati relativnu vlagu i vjetar, i b) predskazivanja
će biti izražena kao »odstupanja od normale«. Meteorološka informacija ovog
tipa može se adaptirati za namjene ocjenjivanja požarne opasnosti, ali će
biti upotrebljive samo ako postoje dobre historijske bilješke o ocjenjivanju
požarne opasnosti, iz kojih se može odrediti »normalna požarna opasnost«.
Sistem ocjenjivanja požarne opasnosti kroz 20-tak godina će biti kompliciran.
Požarna opasnost je kompleksni, multi-dimenzionalni koncept; njezin
fizički karakter strahovito varira preko niza uvjeta za koja se traže ocjenjivanja.


Požarni problemi i potrebe odgovornih ustanova za protupožarnu zaštitu
variraju toliko, da se mora dati niz izbora. Različitost izbora mora uključi


*NFDRS (National Fire-Danger Rating System) — sistem nacionalnog ocjenjivanja
opasnosti od požara.
NFMAS (National Fire Management and Analisis System) — sistem nacionalnog
požarnog gospodarenja i analize.
FBPS (Fire-Behavior Prediction System) — sistem za predskazivanje požarnog
ponašanja.


401
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 68     <-- 68 -->        PDF

vati opcije koje indeksiraju faktore koje utječu na zapaljivost, intenzitet
požarne linije, kompozitnu (mješovitu) vlagu goriva (energiju goriva), i pojavljivanje
(čestina).


Šumska goriva


Rothermelov model širenja vatre dao je osnovu za sisteme NFDRS,
NFMAS i FBPS*. Standardni modeli ocjenjivanja požarne opasnosti bit će
podniz modela goriva koji se koriste za predskazivanja ponašanja požara i
požarno planiranje. Najznačajnija promjena bit će ovlašćivanje korisnika
da razviju svoje vlastite modele goriva u ocjenjivanju požarne opasnosti,
kao što mogu sada činiti i za sistem predskazivanja požarnog ponašanja.


Sistem ocjenjivanja požarne opasnosti za budućnost će računati s varijacijom
u reagiranju vlage goriva na atmosfersko vrijeme i procese života
biljke.


Modeli vlage živog goriva će sigurno biti poboljšani, kao što će to biti
i s modelima vlage mrtvog goriva. Što je još važnije bit će bolje razumijevanje
i modeliranje učinaka živih biljaka na požarnu opasnost.


Indeks suše neće biti potreban ako se razviju zadovoljavajući modeli
vlage za organska tla i živa goriva.


Integracija sa sistemima požarnog ponašanja i požarnog planiranja


Dick Rothermel razvija požarni model druge generacije, koji će računati
s efektima krupnih goriva na ponašanje vatre i možda model ponašanja
vatri, koje gore u organskim tlima. Ovaj model (ili porodica modela)
zadovoljavat će specifične zahtjeve svih sistema NFDRS, NFMAS i FBPS.
To će korisnicima prijelaz iz jednog sistema u drugi učiniti mnogo lakšim
nego sada.


Zahtjevi za podacima požarnih modela (jednog ili više) druge generacije
učinit će ih neprikladnim za direktnu primjenu u ocjenjivanju požarne opasnosti
u vremenskom okviru »iza 6 dana«, o čemu je bilo riječi u prethodnom
odsječku.


Potrebno je, međutim, napomenuti, da sistem ocjenjivanja požarne opasnosti
kroz 20-tak godina, neće biti integriran sa sistemima požarnog ponašanja
i požarnog planiranja do stupnja da bi izgubio svoj identitet.


Komunikacije i prikazivanje požarne opasnosti


Prije nego što prođe slijedećih 20 godina, požarno vrijeme skupljat će
se iz specijaalno planiranih mreža automatskih i klasičnih meteoroloških
stanica. Broj i lokacija stanica koje sačinjavaju te mreže, bit će određen
zahtjevima, koje će proslijediti uprave za protupožarna planiranja.


Automatske požarno-meteorološke stanice zamijenit će više od polovice
klasičnih stanica do 1997, i to će biti upravo ono, što se očekuje u prvoj polovini
od 20 narednih godina.


U drugoj polovini 20-godišnjeg pogleda u budućnost, lokalne baze podataka
dozvoljavat će svakoj vatrogasnoj jedinici da pravi svoje vlastito planiranje,
računa i interpretira svoju vlastitu požarnu opasnost, i pravi detaljna
predskazivanja požarnog ponašanja za periodične požare. Izračunat će
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 69     <-- 69 -->        PDF

se nesigurnost u predskazivanju požarne opasnosti i požarnog ponašanja, i
ta informacija će biti uključena u pomagala za kompjutorsko-generirano odlučivanje.
Kroz 20-tak godina sadržaj vlage goriva, organskih tala i puni opseg
vegetacije, nadzirat će se iz satelita i ti podaci će se slati izravno primarnim
korisnicima. Podaci o oborini s visokim razlučivanjem iz meteorološke
radarske mreže bit će, zajedno sa podacima o vlazi sa satelita, automatski
integrirani u operativne sisteme požarne opasnosti i predskazivanja
požarnog ponašanja.


ZAKLJUČCI I PREPORUKE


Prognoze vremenskih elemenata za manja područja kao što je priobalni
dio u nas, još su subjektivne. U svijetu su, međutim, razvijene objektivne
prognoze vremena za uža područja ili lokalitete, koje se osnivaju na dinamičkim
ili statističkim metodama.


Prema tome, najslabija veza u sadašnjem lancu ocjenjivanja požarne
opasnosti je očito meteorološki ulaz. Struktura standardnog ocjenjivanja
opasnosti od požara i predskazivanja ponašanja vatre u nas temelji se, za
sada, na samo 4 elementa očitana jednom u danu u podne, na jednom trenutačnom
uzorku od 24 sata. Osim toga podaci se skupljaju od pojedinih
stanica koje nisu najbolje raspoređene. Pretpostavka je da će se sredstva
meteorološke interpretacije po vremenu i prostoru tražiti sve više. U pojedinim
razvijenim zemljama već sada nema tehnološkog ograničenja za češća
automatska očitavanja recimo jednom na sat. Potencijalne metode za interpolaciju
temperature, vlage i vjetra postoje ili se razvijaju, a radar obećava
prostorno mjerenje oborine.


Prognostički modeli ponašanja vatre s obzirom na specifičnost tipova
goriva, daju protupožarnim organizacijama neophodne informacije o ponašanju
šumskog požara radi primjene odgovarajuće taktike gašenja. Stoga
je potrebno i u nas ispitati i ustanoviti glavne tipove gorivih materijala (osobito
gorivi materijal tipa bor), i provesti opažanja svih internih parametara
požarnog okoliša u vrijeme požara.


Uspostavom eksperimentalnog poligona u srednjoj Dalmaciji (Makarska)
i istraživanja zapaljivosti i gorivosti šumskih gorivih materijala u dinarskom
kršu, uz stručne analize ponašanja nastalih nekontroliranih požara — uvjeti
su za moguću primjenu FBP sitsema u ocjenjivanju požarne opasnosti kao
i procjenu razvoja šumskih požara priobalnog dijela krša sa otocima. Bolje
pozavanje dnevnog hoda vjetra u različitim mjesecima uz jadransku obalu
svakako bi bilo važno za procjenu ponašanja šumskih požara u različitim,
sinoptičkim situacijama i u različito doba dana.


Moderna meteorološka znanost takve probleme već rješava pomoću numeričkih
modela primjenom kompjutera.


U nas je potrebno osnovati znanstveni centar u cilju razvoja »požarne
znanosti« kao i radi primjene u praksi domaćih i stranih protupožarnih dostignuća.


Kadrovi su potrebni na svim razinama — od sposobnih vatrogasnih jedinica
koje će biti u stanju suzbiti požar bilo kog intenziteta, do stručnjaka
za znanstveno istraživački rad, čime bi bilo nadmašeno sadašnje ne baš povoljno
stanje u cijeloj zemlji.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 70     <-- 70 -->        PDF

LITERATURA


Albert, J. S., James, E. E., and Sharon, L. H.: PREDICTING EXTREME
FIRE POTENTIAL, USDA Forest Service NCFES, East Lansing, Michigan,
Paper presented at the Ninth National Conference on Fire and Forest Meteorology,
San Diego, CA, April 21—24, 1987.


Bertović, S., Dimi tro v, T., Galović, Li dr.: OSNOVE ZAŠTITE SUMA
OD POŽARA, CiP, Zagreb, Miramarska 15a 1987.
Bovio , G.: COME PROTEGGERI DAGLI INCENDIVI BOSCHIVI, Capitolo V,
Torino, 1988.
Carol , L. R.: Perfect of Future Imperfect? Paper Presented at the Symposium
on Wildland Fire 2000, April 27—30, 1987, South Lake Tahoe, CA.


David , V. G., Jerry , T. W.: Seasonal variation in the Nothern Rockies: A
POINT OF EMPHASIS IN FIRE WEATHER FORECASTS, 9-th National Conference
on Fire and Forest Meteorology, San Diego, CA, April 21—24, 1987.


John , E. D.: Fire — Danger Rating: The next 20 Years, Paper presented at the
Symposium on Wildland Fire 2000, April 27—30, 1987, South Lake Tahoe CA.
Law son, B. D., Sticks, B. J., Alexander, M. E., and Van Wagner,


C. E.: A System for Predicting Fire Behavior in Canadian Forests, 8-th National
Conference on Fire and Forest Meteorology, Detroit, Michigan, 1985.
L a w s o n, B. D.: Fire Weather Index, Canadian Forestry Service, BC-P-17, Victoria,
BC, 1977, Canada.
Martin, R. E., Landsberg, J. D., Kaufman, J. B.: Effectivenes of
Prescribed Burning as a Fire Prevention Measure, Paper presented at the
International Workshop on Prescribed Burning, March 14—18, 1988, Avignon,
France.


Michael , A. F.: Forecasting, Forecasting, Presented at the Symposium on Wildland
Fire 2000, April 27—30, 1987, South Lake Tahoe, CA.


Van
Wagner, C. E.: Forest Fire Research — Hinsight and Foresight, Presented
at the Symposium on Wildland Fire 2000, April 27—30, 1987, South Lake
Tahoe, CA.


Systems of Evaluating Fire Hazards — A View of the Future


Summary


Prognoses of the occurrence and behaviour of wild forest fires will be of
grat use to fire management authorities dealing with the problems of prevention
of forest fires by predicting when fires may occur, intentionally burning,
and thus reducing, dangerous fuels as a means of preventing forest fires, controlling
and protecting the natural environment from products found in smoke,
etc.


A survey of the role meteorology will play in fire management over the
next 20 years is a survey of science and of the success of fire management and
only partially a survey of what science and the technology of atmospheric science
will be able to provide to meet the needs of fire management.


Future improvements of the meteorological prognoses used in fire management
will arise from improvements in three areas: surveillance sysetms, prognosis
techniques and subsequent prognosis processing, and the better integration
of this information into the fire management process.


Recenzent: Oskar Piškorić, dipl. inž., Zagreb