DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Jezik članka je parametar od koga najviše zavisi da li će članak imati
odjeka u internacionalnim okvirima. Zato je vrlo važno da časopisi objavljuju
članke na stranim jezicima. Ako u časopisu ima bar jedan članak pisan
na nekom od svjetskih jezika, časopis dobiva 3 boda, ako se u časopisu
piše samo na našim jezicima, časopis ne dobiva bodove. Ovdje smo se također
služili faktorom korekcije koji smo dobili tako što smo članke pisane
na stranim jezicima izdvojili i dijelili sa ukupnim brojem članaka. Dobivenim
smo faktorom množili broj bodova.


Jezik sažetka je potrebno osigurati na jednom ili više stranih jezika ako
se pisanje članaka ne može omogućiti na jednom od svjetskih jezika. Na
taj način časopis će imati djelimičnu mogućnost komunikacije sa svjetskom
znanosti, odnosno vezu sa sekundarnim i tercijarnim publikacijama iz svijeta.


Sažetak se može smatrati minimalnim prinosom koji se danas očekuje
od primarnih znanstvenih časopisa u stvaranju osnove za pravljenje sistema
veza sa sekundarnim publikacijama. I za pisanje sažetka postoje određena
uputstva (UNESCO upute, Preporuke ISI, Standardi ISO R 215). Ovdje smo
još koristili faktor učestalosti, koji smo dobili tako da smo broj godina u
kojima časopis izdaje sažetke na jednom i više stranih jezika podijelili sa 5
tj. sa periodom naših istraživanja čime smo onda množili broj bodova. Ako
časopis ima sažetke na više od jednog stranog jezika, dobiva 3 boda, na
jednom stranom jeziku, dobiva 2 boda, ako su sažeci na našim jezicima,
onda časopis dobiva 1 bod, a ako nema sažetka nula bodova.


Ažurnost je parametar od koga zavisi brzina informacije. Naime, da bi
časopisi pratili razvoj znanosti u svijetu i time zaista doprinosili razvoju
znanstvene misli, moraju izlaziti redovito. Svako zakašnjenje u izlaženju ide
na štetu značaja časopisa. Zato smo bodovali časopis tako da koji izlazi redovito,
a to znači da su svi brojevi jednog godišta izašli do kraja prvog tromjesečja
naredne godine, dobiva 3 boda, ako kasni u izlaženju časopisi ne
dobivaju bodove. Smatrali smo da ovdje se ne smije suviše diferencirati jer
je to onda vrlo štetno za časopis.


Jezik sadržaja može da bude na jednom ili više stranih jezika, da bude
samo na našim jezicima ili da sadržaja uopće nema. Iz njega korisnik može
vrlo brzo da sazna šta je napisano u časopisu, a ako je pisan na nekom
stranom jeziku onda je on pristupačan mnogo većem broju korisnika. I ovdje
smo koristili faktor koji smo dobili tako što smo broj članaka u sadržaju
na stranim jezicima dijelili sa ukupnim brojem članaka i množili sa faktorom
2, a ako je izvjestan broj članaka na jednom stranom jeziku dijelili smo
sa ukupnim brojem i množili sa 1, a ako je sadržaj bio na jugoslavenskim
jezicima onda časopis nije dobivao bodove. Bodujući svaki parametar na
ovaj način dobili smo ukupan broj bodova za svaki časopis po godinama.


Maksimalan broj bodova je u našim istraživanjima mogao biti 28, a za
istraživanje samo znanstvene komponente 20. Radi provjere načina bodovanja
izvršili smo bodovanje tako:


— da svi parametri vrijede 1 bod sa odgovarajućim faktorom korekcije,
— da svi parametri vrijede 1 bod bez faktora korekcije.