DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 33     <-- 33 -->        PDF

visoke biljke šumskih čistina mezofilnog pojasa: Rubus ida^us, Rubus hirtus,
Senecio nemorensis, Solidago virgaurea, Salvia glutinosa, Gentiana asclepiadea,
Carex maxima i Pteridium aquilinum. S druge strane u tipski razvijenim
sastojinama diferencijalne vrste ili vrste s mnogo većom pokrovnošću
su: Dentaria bulbifera, Fes tuca drymeia, Melica uniflora, Actaea spicata, Veronica
chamaedrys, Circaea lutetiana, Polygonatum multtflorum, Ajuga rep-
tans i druge. Usporedba ekoindikatorskih vrijednosti tih dviju skupina vrsta
(prema Ellenberg u 1979) u pogledu svjetla pokazuje vrlo velike razlike,
što govori o karakteru njihovih sastojina.


5. Diferencijalne vrste brezovih sastojina, a pogotovo breza i trepetljika,
odigrale su pozitivan utjecaj na očuvanje šumskog tla, naseljavanje primarnih
vrsta i stvaranje uvjeta za konačan povratak primarne šumske fitocenoze
— panonske šume bukve i jele.
6. Ove brezove sastojine bitno se razlikuju od mješovitih ili čistih brezovih
sastojina koje se u slavonskom gorju formiraju na plitkim do srednje
dubokim distričnim kambisolima, strmim i izloženim terenima na biotopima
acidofilnih šuma hrasta kitnjaka. Osim u flornoj građi sastojine se potpuno
razlikuju u sinekološkim uvjetima pridolaska, sindinamici, trajanju i
prijelazu u primarnu zajednicu, pa ih zato treba odvojeno i promatrati, što
u nas često nije bio slučaj.
7. U tom smislu treba nastaviti i fitocenološka istraživanja čistih i mješovitih
sastojina obične breze u srednjoj i sjevernoj Hrvatskoj. Njihov glavni
zadatak bit će utvrditi karakter i sindinamski stupanj razvoja brezovih
šuma, što će biti neophodna pomoć šumarskim stručnjacima pri uspostavljanju
primarnih, stabilnih i visokoproduktivnih šumskih fitocenoza.
LITERATURA


Anić, M., 1959: Šumarska fitocenologija II. Skripta, Šumarski fakultet, Zagreb.


Bašić, F. & J. Perković, 1975: Tla sekcije Slatina 3. Projektni savjet za
izradu pedološke karte SR Hrvatske, Stručni izvještaj i pedološka karta.
Bertović , S., 1984: Studija obrade prirodnih sustava za potrebe prostornog


plana SR Hrvatske. Klimatološka obrada. Urbanistički institut SR Hrvatske,
Zagreb, 27 s.
Ellenberg , H., 1979: Zeigervverte der Gefaesspflanzen Mitteleuropas. Verlag


E. Goltze KG, Goettingen, 111 s.
Gaži-Baskova, V., N. Plavšić-Gojković, N. Hulina, Z. Pelcer
& J. Medvedović , 1983: Vegetacijska karta SR Hrvatske, list Slatina.
VGI Beograd.


Glišić,
M., 1950: Fitocenološki pogledi na pošumljavanje šumskih požarišta.
Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu, 115—130.
Horvat , I., 1938: Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj. Glas. šum.
pokuse 6:127—279.
J a m i č i ć, D., 1980: Dvostruko boranje u jednom dijelu metamorfnih stijena
Papuka i Krndije. Geološki vjesnik 31:355—358.
Jovanović, B., R. Lakušić, R. Rizo v ski, I. Trinajstić & M. Z upančić
, 1986: Prodromus phytocoenosum Jugoslaviae ad mappam vegetationis
m 1:2.000.000, Bribir — Ilok.
Matić , S., 1986: Problematika uzgajanja i proizvodnje obične breze u prirodnim
sastojinama i kulturama. Stručni izvještaj, Šumarski fakultet, Zagreb.


367