DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 26     <-- 26 -->        PDF

pseudooglejani. Osnovno ograničenje za ranker i distrični kambisol je relativno
mala dubina fiziološki aktivnog profila.


c) Podneblje


Podneblje višeg gorskog pojasa, odnosno fitobioklimat šume bukve i jele
panonskog potpodručja (u smislu Bertović a 1984) moguće je prikazati
podacima meteorološke stanice Brezovo polje (982 m nad. visine) na
Psunju. Vrijednosti se odnose na razdoblje 1970—1984. godina. Srednja godišnja
temperatura iznosila je 6,6°C, a kolebanje 17,1°C. Siječanj, veljača i
prosinac imaju srednju mjesečnu temperaturu ispod 0°C, srednji minimum
temperature najhladnijeg mjeseca je —4,0°C, a apsolutna minimalna —25,2
stupnja. Srednja maksimalna temperatura najtoplijeg mjesca (srpanj) iznosila
je 19,8°C, a apsolutna maksimalna 29,7 stupnjeva. Srednja relativna vlaga
zraka iznosi 81%. U navedenom je razdoblju godišnji prosjek padalina 1117
mm s izraženim ljetnim maksimumom. U vegetacijskom razdoblju palo je
639 mm ili 57% padalina. Srednji broj dana s kišom je 106, sa snijegom 50,
s mrazom 23, s maglom 77, a snijeg se zadržava prosječno 111 dana na tlu.
Srednjak stupnja naoblake iznosi 5,3.


Na temelju navedenih podataka može se zaključiti da fitobioklimat panonskih
šuma bukve i jele na slavonskom gorju karakterizira umjereno hladna,
humidna klima koja po Koeppenovoj klasifikaciji odgovara tipu Cfwbx"
klime. Ovakvo podneblje jedan je od presudnih čimbenika razvoja bujne
šumske vegetacije.


d) Neka šumskouzgojna i gospodarska
obilježja sastojina obične breze


Za istraživano područje može se, kao uostalom i za veći dio šumarstva
Hrvatske, konstatirati da je brezi poklanjana vrlo mala pažnja. Najčešće je
smatrana predrastom koji se čišćenjima i proredama uklanjao zajedno s
ostalim nepoželjnim vrstama (Skenderovi ć 1990). Međutim, svojstvo
izrazito pionirske vrste, relativno skromni ekološki zahtjevi, otpornost na industrijska
onečišćenja, mali broj prirodnih štetnika, dobar prirast i visoka
industrijska vrijednost njena drveta svrstavaju brezu u drvo budućnosti.


Istražujući vegetacijsko-uzgojnu problematiku brezovih sastojina Papuka,
Rauš, Matić&Prpić (1988) ističu da u prirodnim mješovitim sastojinama
ophodnja breze može biti i do 60—80 godina bez opasnosti za matičnu
autohtonu sastojinu u kojoj je ona primiješana. Za manje ili više čiste
brezike istraživanog područja treba primijeniti M a t i ć e v e (1986) preporuke
po kojima čišćenja i prorede treba obavljati uz načine i intenzitete koje
je šumarska praksa usvojila za regularne sastojine visokog uzgojnog oblika.
To praktično znači da postepenim proredama u sadašnjim jednodobnim brezovim
sastojinama treba stvarati uvjete koji će omogućiti pravilan razvoj u
sloju grmlja obilno prisutne obične jele i formiranje i prebornih sastojina
panonske šume bukve i jele. Osim toga citirani autori zalažu se za osnivanje
šumskih i intenzivnih kultura breze u širem području Papuka na površinama
predviđenim za proširenu biološku reprodukciju. Danas su već stvoreni
potrebni preduvjeti za njihovo osnivanje.