DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 25     <-- 25 -->        PDF

granitskoj intruziji postepeno mijenjaju svoj kemijski i mineralni sastav i
preko tinjčevih škriljaca prelaze u gnajse.


Respektirajući navedene izvore, može se konstatirati da u metamorfnoj
seriji stijena na području sjevero-zapadnog Papuka prevladavaju gnajsi te
u manjoj mjeri i druge stijene nižeg stupnja metamorfizma. Te stijene se
fizikalno lako troše ostavljajući dosta detritusa, što je veoma značajno u
daljim transformacijama i genezi zemljišnog pokrova.


b) Tlo


Tla šireg područja istraživanja obilježena su u prvom redu karakteristikama
matičnog supstrata i reljefa. Reljef je diseciran — obiluje strmim padinama
i pojavama ekscesivne erozije. Takav reljef modificira lokalnu klimu,
a preko nje utječe na procese humifikacije i humizacije tala, pa prema
tome i na varijabilnost unutar tipske pedofiziografije. Matični supstrat je
dominantan pedogenetski faktor, za čiju je horizontalnu varijabilnost vezana
mozaičnost zemljišnog pokrova (Martinovi ć idr . 1977).


Najzastupljeniji tipovi tala su distrični kambisol, tipični, i luvisol (Ba si
c & Perkovi ć 1975), i to u kartografskim jedinicama ovih kombinacija:


— distrični kambisol, tipični, lesivirani i pseudooglejani — luvisol — distrični
silikatni koluvij — ranker na gnajsu, škriljevcima i granitu (60:20:
: 10:10);
— luvisol — distrični kambisol, tipični, lesivirani i pseudooglejani —
pscudoglej obronačni (60:30:10);


Prva kartografska jedinica vezana je za područje s jako diseciranim reljefom,
sa strmim i vrletnim padinama, uskim grebenima i planinskim kosama.
Takve reljefske prilike uz nepropusnu stijenu omogućuju snažne procese
erozije, zadržavajući tla u početnim evolucijskim stadijima. U kartografskoj
jedinici po zastupljenosti dominira distrični kambisol, tipični, a
podtip lesivirani i pseudooglejani, te luvisol vezani su za reljefski mirnije
položaje, odnosno blaže padine. Koluvij prekriva doline i uvale i javlja se
kao rezultat snašanja zemljišnog materijala sa strmih pristranaka. Ranker
je vezan za najstrmije padine, oštre vrhove i najčešće kompaktne, tvrde matične
stijene (R).


Druga jedinica izdvojena je na reljefu s manje strmih pristranaka i blago
valovitim položajima. To su stabilni reljefski položaji na kojima izostaje
snažnija erozija, zemljišni materijal se zadržava na mjestu, što omogućuje
evoluciju tala do faze luvisola, odnosno pseudogleja. U toj jedinici dominira
luvisol, distrični kambisol dolazi na nagnutim položajima, a pseudoglej se
javlja na blago nagnutim položajima i u bočnim dolinama kao rezultat specifičnog
trošenja gnajsa i škriljevaca (Baši ć & Perković , ibidem). Neke
od tih stijena po mineraloškom sastavu jako su bogate feldspatima tako
da stvaraju finu trošinu koja je toliko zbijena da otežava ili potpuno priječi
descedentno kretanje oborinske vode. Rezultat su jasni morfološki znaci
pseudooglejavanja. Ispod mramoriranog Bg-horizonta na prijelazu u tvrdu
stijenu obično se nalazi grus matične stijene.


Tla tog područja ekološki se međusobno dosta razlikuju. Najnepovoljniji
su ranked, a najpovoljniji luvisol i koluvij te distrični kambisol, lesivirani i