DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 24     <-- 24 -->        PDF

obične breze u savsko-dravskom međuriječju Hrvatske. Pojedini autori ( Š egulja
1974, Regula-Bevilacqua 1979) smatraju da se radi o identičnim
fitocenozama kao u srednjoj Evropi, pa ime i karakteristike zajednice
preuzimaju od Tuexen a (1937), a Rau š i dr. (1986) sastojine na
Psunju karakteriziraju unutar asocijacije Betulo-Quercetum petra&ae illyricum
Fuk. 1959. Trinajstić & Sugar (1977, neobjavljeno) smatraju da
je u savsko-dravskom međuriječju Hrvatske riječ o novoj zajednici Pteridio-
Betuletum, što u posljednjim istraživanjima prihvaćaju i drugi autori (Rau š
i dr. 1988).


Sinekološko-vegetacijski bitno različite šume obične breze u vršnoj zoni
panonskog gorja — u području panonske šume bukve i jele još su manje
istražene. U vegetacijskoj karti SR Hrvatske, list Slatina Pelce r (u: G a ži-
Baskov a idr. 1983) jedan veliki kompleks u okolini Zvečeva i nekoliko
manjih označava kao sastojine obične breze (Communitates Betulae
pendulae), ističući da se radi o progresivnom stadiju razvoja šumske vegetacije
na kiselim tlima vriština i sječina bukovih i kitnjakovo-grabovih šuma
silikatne podloge. U radovima Anić a (1959), Glišić a (1950) i nekih drugih
autora sastojine obične breze u području bukovo-jelovih šuma označavane
su kao stadij u progresivnoj sukcesiji ponovnog vraćanja iskonske vegetacije
na sječom, požarima ili drugim načinom ogoljelim površinama.


Upravo su sastojine takva karaktera predmet ovih fitocenoloških istraživanja.
Ona su provedena u području gospodarske jedinice »Zapadni Papuk
II« u odsjecima 22a, 23a, 24a, 25c, 32c i 33b. To su pretežno čiste brezove
sastojine, starosti od 45 do 55 godina, razvijene najčešće na jugu izloženim
stranama nagiba od 3 do 15 stupnjeva i nadmorskim visinama između 720
i 835 metara.


Komparativna fitocenološka snimanja u sastojinama bukve i jele izvršena
su u 42b, 51a, 51b, 56a i 58b odsjeku iste jedinice. Fitocenoza panonske
šume bukve i jele pridolazi u tim odsjecima na vrlo sličnim ekspozicijama i
nagibima kao i brezove sastojine, a nadmorske visine se kreću od 690 do
750 metara.


OPĆI SINEKOLOŠKI UVJETI ISTRAŽIVANOG PODRUČJA


a) Geološko-litološka građa


Geološko-litološku građu područja karakterizira serija metamorfnih stijena
koje ne pripadaju jednom orogenetskom ciklusu, već su više puta (najmanje
dvaput) bile podvrgnute metamorfozi i deformacijama (Jamiči ć
1979). Graniti i stijene visokog i niskog stupnja metamorfizma Papuka pripadaju
istoj seriji vezanoj za hercinsku orogenezu.


Prema Ta j der u (1979) papučko-psunjski masiv (s Moslavačkom gorom
i Motajicom) pripada pliomagnetskoj zoni internida, tj. eugeosinklinali
s karakterističnim magnetizmom.


Magnetski fluidi su metasomatski izmijenili sastav glinenih sedimenata
pretvorivši ih u gnajse sastava kvarcdiorita, granodiorita i adamelita. Škriljavost
bivših glinenih sedimenata ostala je škriljavost gnajsa. Sedimenti,
odnosno slabije metamorfozirani muskovitski i kloritski škriljci idući prema