DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 630*18 (Betula penđula Roth).001 Šum. list CXIV (1990) 357


FITOCENOLOŠKI KARAKTER ČISTIH SASTOJINA OBIČNE BREZE
(Betula pendula Roth.) U PODRUČJU PANONSKIH ŠUMA BUKVE I
JELE (Fagetum croaticum boreale abietetosum Horv.) NA PAPUKU


Joso VUKELIĆ & Željko ŠPANJOL*


Prof. dr. ĐURI RAUŠU
u povodu 60 godina života
i 25 godina znanstveno-nastavnog rada


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati fitocenoloških istraživanja
čistih brezovih sastojina u gospodarskoj jedinici »ZapadniPapuk II« šumarije Kamensko. U toj jedinici breza, pretežno pridolazi
u pojasu panonske šume bukve i jele u čistim i mješovitimsastojinama. Te su sastojim prijelazni stadiji u ponovnom -formiranju
fitocenoza iz koje su nastale ili u čijem području uspijevaju.


Osim većeg broja vrsta karakterističnih za primarnu zajednicu
panonske šume bukve i jele u većem dijelu razvojnog ciklusa
od njih ih diferenciraju visoke biljke šumskih čistina mezofilnogpojasa. Za uspostavljanje prvobitne vegetacije i za budućnost sastojina
izuzetno je važan dobro razvijen i mjestimično vrlo gustsloj grmlja obične jele, koji ispod prozirnih krošanja breze nalazi
povoljne uvjete za svoj razvoj.


U fitocenološkom smislu te se sastojine bitno razlikuju od
brezovih sastojina rasprostranjenih na staništu acidofilnih šuma
hrasta kitnjaka u slavonskom gorju, opisanih u prethodnim istraživanjima
(Rauš i dr. 1986, Rauš i dr. 1988) u okvirima asocijacija
Betulo-Quercetum petraeae illyricum Fuk., odnosno Pteridio-
Betuletum Trin. et Sugar.


Ključne riječi: sastojine obične breze, prijelazni stadij,
panonska šuma bukve i jele, Papuk


UVOD


Relativno su malobrojna dosadašnja fitocenološka i općenito prirodo


znanstvena istraživanja brezovih sastojina u Hrvatskoj. Vegetacijska istraži


vanja vršena su u prvom redu u acidofilnim sastojinama hrasta kitnjaka i


* Dr. Joso Vukelić, Šumarski fakultet, Zagreb, Šimunska cesta 25
Dipl. inž. Željko Španjol, Šumarski fakultet, Zagreb Šimunska cesta 25
357
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 24     <-- 24 -->        PDF

obične breze u savsko-dravskom međuriječju Hrvatske. Pojedini autori ( Š egulja
1974, Regula-Bevilacqua 1979) smatraju da se radi o identičnim
fitocenozama kao u srednjoj Evropi, pa ime i karakteristike zajednice
preuzimaju od Tuexen a (1937), a Rau š i dr. (1986) sastojine na
Psunju karakteriziraju unutar asocijacije Betulo-Quercetum petra&ae illyricum
Fuk. 1959. Trinajstić & Sugar (1977, neobjavljeno) smatraju da
je u savsko-dravskom međuriječju Hrvatske riječ o novoj zajednici Pteridio-
Betuletum, što u posljednjim istraživanjima prihvaćaju i drugi autori (Rau š
i dr. 1988).


Sinekološko-vegetacijski bitno različite šume obične breze u vršnoj zoni
panonskog gorja — u području panonske šume bukve i jele još su manje
istražene. U vegetacijskoj karti SR Hrvatske, list Slatina Pelce r (u: G a ži-
Baskov a idr. 1983) jedan veliki kompleks u okolini Zvečeva i nekoliko
manjih označava kao sastojine obične breze (Communitates Betulae
pendulae), ističući da se radi o progresivnom stadiju razvoja šumske vegetacije
na kiselim tlima vriština i sječina bukovih i kitnjakovo-grabovih šuma
silikatne podloge. U radovima Anić a (1959), Glišić a (1950) i nekih drugih
autora sastojine obične breze u području bukovo-jelovih šuma označavane
su kao stadij u progresivnoj sukcesiji ponovnog vraćanja iskonske vegetacije
na sječom, požarima ili drugim načinom ogoljelim površinama.


Upravo su sastojine takva karaktera predmet ovih fitocenoloških istraživanja.
Ona su provedena u području gospodarske jedinice »Zapadni Papuk
II« u odsjecima 22a, 23a, 24a, 25c, 32c i 33b. To su pretežno čiste brezove
sastojine, starosti od 45 do 55 godina, razvijene najčešće na jugu izloženim
stranama nagiba od 3 do 15 stupnjeva i nadmorskim visinama između 720
i 835 metara.


Komparativna fitocenološka snimanja u sastojinama bukve i jele izvršena
su u 42b, 51a, 51b, 56a i 58b odsjeku iste jedinice. Fitocenoza panonske
šume bukve i jele pridolazi u tim odsjecima na vrlo sličnim ekspozicijama i
nagibima kao i brezove sastojine, a nadmorske visine se kreću od 690 do
750 metara.


OPĆI SINEKOLOŠKI UVJETI ISTRAŽIVANOG PODRUČJA


a) Geološko-litološka građa


Geološko-litološku građu područja karakterizira serija metamorfnih stijena
koje ne pripadaju jednom orogenetskom ciklusu, već su više puta (najmanje
dvaput) bile podvrgnute metamorfozi i deformacijama (Jamiči ć
1979). Graniti i stijene visokog i niskog stupnja metamorfizma Papuka pripadaju
istoj seriji vezanoj za hercinsku orogenezu.


Prema Ta j der u (1979) papučko-psunjski masiv (s Moslavačkom gorom
i Motajicom) pripada pliomagnetskoj zoni internida, tj. eugeosinklinali
s karakterističnim magnetizmom.


Magnetski fluidi su metasomatski izmijenili sastav glinenih sedimenata
pretvorivši ih u gnajse sastava kvarcdiorita, granodiorita i adamelita. Škriljavost
bivših glinenih sedimenata ostala je škriljavost gnajsa. Sedimenti,
odnosno slabije metamorfozirani muskovitski i kloritski škriljci idući prema
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 25     <-- 25 -->        PDF

granitskoj intruziji postepeno mijenjaju svoj kemijski i mineralni sastav i
preko tinjčevih škriljaca prelaze u gnajse.


Respektirajući navedene izvore, može se konstatirati da u metamorfnoj
seriji stijena na području sjevero-zapadnog Papuka prevladavaju gnajsi te
u manjoj mjeri i druge stijene nižeg stupnja metamorfizma. Te stijene se
fizikalno lako troše ostavljajući dosta detritusa, što je veoma značajno u
daljim transformacijama i genezi zemljišnog pokrova.


b) Tlo


Tla šireg područja istraživanja obilježena su u prvom redu karakteristikama
matičnog supstrata i reljefa. Reljef je diseciran — obiluje strmim padinama
i pojavama ekscesivne erozije. Takav reljef modificira lokalnu klimu,
a preko nje utječe na procese humifikacije i humizacije tala, pa prema
tome i na varijabilnost unutar tipske pedofiziografije. Matični supstrat je
dominantan pedogenetski faktor, za čiju je horizontalnu varijabilnost vezana
mozaičnost zemljišnog pokrova (Martinovi ć idr . 1977).


Najzastupljeniji tipovi tala su distrični kambisol, tipični, i luvisol (Ba si
c & Perkovi ć 1975), i to u kartografskim jedinicama ovih kombinacija:


— distrični kambisol, tipični, lesivirani i pseudooglejani — luvisol — distrični
silikatni koluvij — ranker na gnajsu, škriljevcima i granitu (60:20:
: 10:10);
— luvisol — distrični kambisol, tipični, lesivirani i pseudooglejani —
pscudoglej obronačni (60:30:10);


Prva kartografska jedinica vezana je za područje s jako diseciranim reljefom,
sa strmim i vrletnim padinama, uskim grebenima i planinskim kosama.
Takve reljefske prilike uz nepropusnu stijenu omogućuju snažne procese
erozije, zadržavajući tla u početnim evolucijskim stadijima. U kartografskoj
jedinici po zastupljenosti dominira distrični kambisol, tipični, a
podtip lesivirani i pseudooglejani, te luvisol vezani su za reljefski mirnije
položaje, odnosno blaže padine. Koluvij prekriva doline i uvale i javlja se
kao rezultat snašanja zemljišnog materijala sa strmih pristranaka. Ranker
je vezan za najstrmije padine, oštre vrhove i najčešće kompaktne, tvrde matične
stijene (R).


Druga jedinica izdvojena je na reljefu s manje strmih pristranaka i blago
valovitim položajima. To su stabilni reljefski položaji na kojima izostaje
snažnija erozija, zemljišni materijal se zadržava na mjestu, što omogućuje
evoluciju tala do faze luvisola, odnosno pseudogleja. U toj jedinici dominira
luvisol, distrični kambisol dolazi na nagnutim položajima, a pseudoglej se
javlja na blago nagnutim položajima i u bočnim dolinama kao rezultat specifičnog
trošenja gnajsa i škriljevaca (Baši ć & Perković , ibidem). Neke
od tih stijena po mineraloškom sastavu jako su bogate feldspatima tako
da stvaraju finu trošinu koja je toliko zbijena da otežava ili potpuno priječi
descedentno kretanje oborinske vode. Rezultat su jasni morfološki znaci
pseudooglejavanja. Ispod mramoriranog Bg-horizonta na prijelazu u tvrdu
stijenu obično se nalazi grus matične stijene.


Tla tog područja ekološki se međusobno dosta razlikuju. Najnepovoljniji
su ranked, a najpovoljniji luvisol i koluvij te distrični kambisol, lesivirani i
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 26     <-- 26 -->        PDF

pseudooglejani. Osnovno ograničenje za ranker i distrični kambisol je relativno
mala dubina fiziološki aktivnog profila.


c) Podneblje


Podneblje višeg gorskog pojasa, odnosno fitobioklimat šume bukve i jele
panonskog potpodručja (u smislu Bertović a 1984) moguće je prikazati
podacima meteorološke stanice Brezovo polje (982 m nad. visine) na
Psunju. Vrijednosti se odnose na razdoblje 1970—1984. godina. Srednja godišnja
temperatura iznosila je 6,6°C, a kolebanje 17,1°C. Siječanj, veljača i
prosinac imaju srednju mjesečnu temperaturu ispod 0°C, srednji minimum
temperature najhladnijeg mjeseca je —4,0°C, a apsolutna minimalna —25,2
stupnja. Srednja maksimalna temperatura najtoplijeg mjesca (srpanj) iznosila
je 19,8°C, a apsolutna maksimalna 29,7 stupnjeva. Srednja relativna vlaga
zraka iznosi 81%. U navedenom je razdoblju godišnji prosjek padalina 1117
mm s izraženim ljetnim maksimumom. U vegetacijskom razdoblju palo je
639 mm ili 57% padalina. Srednji broj dana s kišom je 106, sa snijegom 50,
s mrazom 23, s maglom 77, a snijeg se zadržava prosječno 111 dana na tlu.
Srednjak stupnja naoblake iznosi 5,3.


Na temelju navedenih podataka može se zaključiti da fitobioklimat panonskih
šuma bukve i jele na slavonskom gorju karakterizira umjereno hladna,
humidna klima koja po Koeppenovoj klasifikaciji odgovara tipu Cfwbx"
klime. Ovakvo podneblje jedan je od presudnih čimbenika razvoja bujne
šumske vegetacije.


d) Neka šumskouzgojna i gospodarska
obilježja sastojina obične breze


Za istraživano područje može se, kao uostalom i za veći dio šumarstva
Hrvatske, konstatirati da je brezi poklanjana vrlo mala pažnja. Najčešće je
smatrana predrastom koji se čišćenjima i proredama uklanjao zajedno s
ostalim nepoželjnim vrstama (Skenderovi ć 1990). Međutim, svojstvo
izrazito pionirske vrste, relativno skromni ekološki zahtjevi, otpornost na industrijska
onečišćenja, mali broj prirodnih štetnika, dobar prirast i visoka
industrijska vrijednost njena drveta svrstavaju brezu u drvo budućnosti.


Istražujući vegetacijsko-uzgojnu problematiku brezovih sastojina Papuka,
Rauš, Matić&Prpić (1988) ističu da u prirodnim mješovitim sastojinama
ophodnja breze može biti i do 60—80 godina bez opasnosti za matičnu
autohtonu sastojinu u kojoj je ona primiješana. Za manje ili više čiste
brezike istraživanog područja treba primijeniti M a t i ć e v e (1986) preporuke
po kojima čišćenja i prorede treba obavljati uz načine i intenzitete koje
je šumarska praksa usvojila za regularne sastojine visokog uzgojnog oblika.
To praktično znači da postepenim proredama u sadašnjim jednodobnim brezovim
sastojinama treba stvarati uvjete koji će omogućiti pravilan razvoj u
sloju grmlja obilno prisutne obične jele i formiranje i prebornih sastojina
panonske šume bukve i jele. Osim toga citirani autori zalažu se za osnivanje
šumskih i intenzivnih kultura breze u širem području Papuka na površinama
predviđenim za proširenu biološku reprodukciju. Danas su već stvoreni
potrebni preduvjeti za njihovo osnivanje.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 27     <-- 27 -->        PDF

FITOCENOLOŠKI KARAKTER ISTRAŽIVANIH SASTOJINA


Na istraživanom području načinjeno je 20 fitocenoloških snimaka. Deset
snimaka pokazuje čiste sastojine breze, a deset sastojine bukve i jele. Međutim,
zbog kontradiktornosti stavova pojedinih fitocenologa o karakteru
tih sastojina, što je posljedica njihove nedovoljne istraženosti i nepoznavanja,
potrebno je dati neke osnovne napomene.


Jedan broj autora smatra da su u višem potpojasu gorskog pojasa savsko-
dravskog međuriječja Hrvatske rasprostranjene acidofilne jelove šume,
slične onima u Sloveniji, pa ih označava kao Luzulo-Abietl-Fagetum Zup. ili
pak Luzulo-Abietetum Oberd. Drugi smatraju da se radi o neutrofilnim šumama
bukve i jele (Abieti-Fagetum pannonicum odnosno Fagetum croaticum
boreale abietelosum). Treći smatraju da su i jedne i druge šume zastupljene
u panonskom gorju odnosno istraživanom području. Zašto se ovo pitanje
smatra važno?


Ako je riječ o »slovenskoj« zajednici Luzulo.Abieti-Fagetum, onda ona
prema opisu i shvaćanju njenog autora pripada svezi acidofilnih bukovih
šuma (Luzulo-Fagion). Pripadaju li bukovo-jelove šume istraživanog područja
zajednici Luzulo-Abietetum, prema shvaćanju većine fitocenologa svrstavaju
se u sistematici u svezu četinjavih šuma Vaccinio-Piceion. Ako je to
zajednica Abieti-Fagetum pannonicum, odnosno Fagetum croaticum boreale
abietctosum, te šume pripadaju sistematici unutar i iznad sveze Lonicero-Fagion
(»Fagion illyricum«). Prema tome, u pitanju je osnovno shvaćanje karaktera
tih šuma koji se u fitocenologiji izražava sistematikom, a to je neobično
važno pitanje. Ono je sporno isto kao i klimazonalni karakter sastojina bukve
i jele u panonskom gorju, odnosno postanak jele u tim sastojinama. Opsežna
istraživanja o tim pitanjima su u toku (Medvedović).


Ova, a i naša prethodna (Rau š & Vukeli ć 1987) fitocenološka istraživanja
pokazala su da bez obzira na to što se radi o silikatnim stijenama
i distričnom kambisolu, mješovite sastojine bukve i jele imaju mezofilno-
neutrofilni karakter, odnosno da podliježu sistematici unutar reda Fagetaliai sveze Lonicero-Fagion (sin. Fagion illyricum). Zbog toga, a i zbog činjenice
da primarni zadatak istraživanja nije bio određivanje karaktera šuma bukve
i jele na Papuku, preuzet je naziv zajednice iz izvornih Horvatovi h (1938)
istraživanja premda smo svjesni da on nije u duhu važećeg međunarodnog
kodeksa fitocenološke nomenklature. Temeljna autorova shvaćanja o imenu
i karakteru zajednice zadržana su i u prodromusu fitocenoza Jugoslavije ( J o-
van o v i ć i dr. 1986).


Treba također istaći da u duhu Braun-Blanquetove fitocenološke škole
nije moguće ovakve prijelazne sastojine kao što su istraživane brezove imenovati
čvrstom jedinicom, već ih treba promatrati kao realnu činjenicu u
sadašnjosti s kojom treba računati, a već u slijedećoj generaciji one će biti
nešto drugo. Upravo u tome leži velika važnost fitocenologije kao znanosti
da ukaže na bitan karakter tih sastojina, njihovu prirodnu sindinamiku u
koju će šumar kao stručnjak uklopiti svoje djelovanje da što prije dobije
trajne, stabilne i maksimalno produktivne sastojine bukve i jele kakve su
bile prije uništenja.


S obzirom na komparativni karakter tih sastojina pažnju smo posvetili
razlikama u flornoj građi ovih tipova šumske vegetacije. U tom su smislu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 28     <-- 28 -->        PDF

HH l-( I—I "* ^ >* |_( M


C/3
+ I + + + + I I I ^ + +
I + + + I i I I + + I I +
i 1 11 +++:
o
o
O + 1—i CO ++^ 1
+ +11
1 ++1
+ + ^++ 1
CT\
o\ ´—! Sir1
2
-..Si, 1-1 s l-H t—i
2 11! ±1 1
+ 1 11 +++1
o > o .
^ " IO
CN
O
CN
gS
~.m
i
X
I + I I 1 +
z-+
. CO CO CN CN
CNCN _|1T-H
1 ; m( N CN 1
+<-5rOi-H CN
I I II rn^rrf]ro_
co co co CN +
I + I I + + r n r o r o r ) ro
CNCNCN —-CN
in I CN I CN Tf co co I
^ I T-H I _L.CO CN co ´
"1 <"S r S I 4 . *´J-<<-> CN
"3" CNi T-H I * t CO CO _il
O
CN
* _|_ CN CN *3; CO CO CN
4^co CN CO ^H
+ I
^ u
I I B
0NUU pq
+ +^ +
u
o
CQ
B 03
a-* (U
3 -a
.a-3"
N od
0 Bg.3
.(U 03 « ^ M
> ax vi a
p
C/3
2 5
to to
O g O ´
^|S * s´
* 3 6o"
a. to <0
: S 5 g $
.2-31
III
SS. e
a o g a,
s & « o
u Q a i>
^
Si,
Qssl
a 5 K-
_ >* V
O &0
S
c»Q &,,L K^^ S
BQ a ft: a, C/D c/3 os 0; in
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 29     <-- 29 -->        PDF

KMM>HHHHMM~>>>>>>>>>>>HKKKHKKS;


!—(,_,
MMMMHMH H ( H W


-H I I

+ + + + +


fN f-> tN (N

>* i (s _L.CN


+2 + +


+ + (N ´ —i
+ +


CN * CN CN CN _|_ ro I I -LJ. 1 m J.N I I ™ +


rtf*. +_)lrt TCM I ´ ´ + -1 ´ ´ rt!


m CNCN j_>* . -"> I I I I I I I I I I I I


+


.mNNN


+


c^
+ +


+


_CNCN iCN I I I m CN i i i m CN I i _L CN I CN

+


i«x T^ ! ´ ´ cs rt ´ ´ CN —< ´


_

| + + + I + +++++3™
+ +


+ + +´ + +
I ++I I I + + + ++´


+


_i_ | m i CN CN


I 1^1 I I "T I (si -4 ^1 _-H .-H CN
CN (N rN _1_CN I <


11^+11


«-+ +


CN CN rn (N ro CN ro


+ I + 1 + I
^ *H (N ~- CN _L.CN


CO I fOfNrON I


111+21 r-H I CN —Jro / I


_CO CN |CN CN CN _|_i_|__L.


I + 1 I I |
I + 1 +


fN *—* -H ^H -H


I CN i _L I COCN CN I _L


+


I + +


CN rOCN _co fN _LCN _i_


+ I + 4(N´i (N —i ´ ^H T
+ -l + | I I
CNrOCO _1_ I CNCN I CN


I

+
+
rtCNCN ´rt _j_ ´ _|1 + +
(N ro CN _i_ro CN CN CN i . i CN CN
2 + +CNCN fS| rt ~-< r-+ +


I (N ro
+ 2 + 1 _jltN +


{NrnrjNrnfNMN


CNCN + -<-.+ + +


< CO


U


"o


to co
ta a toi s:s K
K 3


a a 3 S -2 O K
tj tO L


^ S~


e s-. s s o
a a« K O o to


St Sj ta


ča tu T;


dopi ´ata
betudus
exceIsio
dopi ´ata
vellcma


w> o


_


^ o ** ** >J


a S


SS S.5 o ^~


S S o o a a,š*ta a


s:
^ 2


Q-w


K.2


ca tv


fill


« 2
3´cae


o


io


o ta
o o


a « fc


0*3


to to


to to rt u v


**-L_


ta


a A


a.
2 *"
c_


ta 3


a.~ tU


a ,


»5«i


»a Č


u


to


co


to


s a a


>


o


V


»i


to a, c


a


to s S


«


w |-2g


w -a
a


tsi (*1 S


»Jaju


B..S K a, a


k. a, K v ?-,
a


t>e a


W *


X K p 1


S H
O «^5


o s s
s a a.


^


o


.S 2J o to a ta


a ta i. u v. a S s


u P s


ja


55


u u


ta s^ t3v


L>S a


T^,


^ ta « ^.


a u a, a


u


ta coCS. ta


O <3 H


tu >-. a u s


« «,a« i.


u e L u o >~ V


ta ~


S^ s S 5
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 30     <-- 30 -->        PDF

so


ft,


6


u


i-
y3


O


oS


9
ID


U


N


>


c/3


364


>HKKK~~~


++++I


+ 12+1
2 ++ I I
++++


+


++I +
I + I+
++ I I


+^ + III


+ I+ 12 I
+++IS +I
I I I I I
+++||+++
++I +


+


+ l +i
I I I I II I
I + I I I+I
I ++17 I I
I l + ljq I I
o


s


L s


3-SJ


u
a, ^ M


.s.3


2 L
S 3
Q *-* L* "_i <> <**


OK


tu


^lsL.l


G tU ^.^^ " SJ v>^


^ « a;


>>«>>H~SKKKKKKS


10 ro


+2 I + I + 1
"1 I CM


++I +2 I + +


u-i I


+ +
"IN ++ + + + +


++


in <-j


2+ I


´ +


^j-en


+2+ + I 1 +


rn _H


I ++ I 17 17+ +
2++


^ +


l^ ++ ++ +


I tN _L

+++ +


+ +


IT) _


5 +


iri ´ +-i + +


0 +
rn« +2 177 + +


10 +
~.10


++


"2


12 +


+ +


r-tcN


1^ I


+


.


+ + INN + + +


++++


fN(N ++


++~
++


++


ffl


to


I


3 a
§L


S


g s s o e
,S KB 3 o «


tS CD « to


u u a ts 3 S


ta 2 K u a c


a > *3 ?r,S fc "> S 5 to
J 13 o &
^ S ft, « co L8 Sal
Si 9 -. i. t
ttu -.


p to ^ ^ cj


U ^><3 L 3 L3 3


> *> c ~ « ^ 3 « a ° ^


2 to o io.S f> O ,. SSa* U tfl N
*-» **» tu rt tu f ^ s* *^ r*>o


´A w <3 «


ac-g « » L m


O ft.Oa.ij ^ft,tV5 ftO-^

ft, "H O *n 05
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 31     <-- 31 -->        PDF

U jednoj ili dvije snimke pojavljuju se još ove vrste:
II Sloj grmlja:


Solatium dulcamara (13), Sambucus nigra (19), Atropa beladona (19), Genista tine


toria (9), Quercus cerris (9), Prunus spinosa (8), Ligustrum vulgare (6) i Viburnum
opulus (3).


III Sloj prizemnog rašća:


Repatica nobilis (1, 13), Prenanthes purpurea (5, 7), Veronica officinalis (6, 12),
Hypericum perforatum (6, 8), Clematis vitalba (6, 11), Eupatorium cannabinum
(7, 9), Aconitum vulparia (9, 15), Knautia drymeia (9, 13), Carex distans (9, 12),
Galium rotundifolium (9, 13), Carex remota (11, 12), Lysimachia punctata (11, 13),
Moehringia trinervia (12, 18), Lunaria rediviva (15, 18), Impatiens noli tangere(16, 19), Cephalantera longifolia (2), Epipactis helleborine (2), Carex digitata (2),
Poa nemoralis (4), Aremonia agrimonoides (6), Mephrodium spinulosum (7), Carex
brisoides (7), Cephalantera alba (8), Dactylis glomerata (9), Myosotis sylvatica (12),
Lilium martagon (15), Helleborus dumetorum (16), Veronica montana (17), Petasites
albus (17), Dryopteris carthusiana (17), Vicia sp. (17), Hieracium sp. (4).


A — sloj drveća
B — sloj grmlja
C — sloj prizemnog rašća


* — uključujući i transgresivne svojstvene vrste ostalih vegetacijskih jedinica
unutar tih sistematskih kategorija


najočitije razlike prije svega u sloju drveća, gdje u prvom tipu sastojina
glavne vrste čine breza, te pored bukve, jele i gorskog javora vrlo često trepetljika.
Breza i trepetljika kao pionirske vrste u sklopljenim sastojinama
bukve i jele nisu prisutne, ili su samo mjestimično i to pojedinačno.


U sloju grmlja u oba tipa sastojina nema veće razlike, osim što je u
brezovim sastojinama obilna malina (Rubus idaeus). Međutim, za taj je sloj
posebno značajno da u brezovim sastojinama redovito nalazimo jelu koja
mjestimično tvori vrlo guste grupe. Zbog prozračnih krošanja obične breze
jelova stabalca su vrlo vitalna i nalaze zasada dovoljno svjetla za svoj razvoj.
Sigurno je da se već navedene preporuke o šumskouzgojnim zahvatima
u takvim sastojinama (M a t i ć, 1986) odnose upravo na ovakve situacije
gdje su jelova stabalca glavni budući nosioci strukture ove sastojine. Zbog
različita intenziteta i vremena njege u sastojinama zahvati će se usmjeravati
stvaranju preborne strukure, kakva u našim bukovo-jelovim šumama,
bez obzira o kojem je području riječ, treba i biti.


Najevidentnije razlike između ta dva tipa sastojina upravo su u sloju
prizemnog rašća. U brezovim sastojinama prisutne su mnoge visoke biljke,
u prvom redu biljke šumskih čistina, čija će se pokrovnost sa starošću, odnosno
većom sklopljenošću sastojina vjerojatno smanjivati. Te su vrste prije
svega Rubus idaeus, Rubus hirtus, Senecio nemorensis, Solidago virgaurea,
Salvia glutinosa, Gentiana asclepiadea i druge. Neke od njih nalazimo i u
sastojinama bukve i jele, međutim s mnogo manjim učešćem i pokrovnošću.
S druge strane, u normalno razvijenim i sklopljenim šumama bukve i jele
susrećemo vrste koje izostaju ili su rjeđe u brezovim sastojinama. To su
uglavnom vrste iz reda Fagetalia (Actaea spicata, Ajuga reptans, Polygonatum
multiflorum) ili šire rasprostranjeni mezofiti (Festuca drymeia, Veronica
chamaedrys i druge). Međutim, s fitocenološkog karaktera vrlo je važan
relativno velik broj vrsta reda Fagetalia koje karakteriziraju mezofilne
bukove šume, a prisutne su u oba tipa sastojina. To su vrste: Galium odora
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 32     <-- 32 -->        PDF

turn, Lamiastrum galeobdolon, Carex sylvatica, Stachys sylvatica, Viola reichenbachiana,
Sanicula europaea, Mycelis muralis, Scrophularia nodosa, Euphorbia
amygdaloides, Glechoma hirsuta i druge. Njihov udio u brezovim
sastojinama, kao i udio bukve, jele, javora i drugih vrsta govori o osnovnom
karakteru tih sastojina i stupnju njihove prirodne vegetacijske strukture.


Sigurno je da su navedene diferencijalne vrste, osobito breza, a zatim
i visoke biljke šumskih čistina, odigrale značajnu ulogu u očuvanju, a možda
i poboljšanju nekih svojstava tla, pogotovo njegovih površinskih slojeva, što
će pokazati istraživanja koja se na tim lokalitetima upravo provode (Per nar).


Usporedba nekih ekoindikatorskih osobina u ovih diferencijalnih vrsta
(prema Ellenberg u 1979) daje zanimljive rezultate, osobito u odnosu
na svjetlo u sastojini.


Srednja indikatorska vrijednost diferencijalnih vrsta koje su dominantne
u brezovim sastojinama iznosi 6,1, a diferencijalnih vrsta dominantnih u sastojinama
bukve i jele 3,7. Da je pritom vrijednost pojedine vrste množena
sa stupnjem udjela, razlike bi bile još očitije.


ZAKLJUČAK


Na temelju literaturnih podataka i provedenih fitocenoloških istraživanja
brezovih sastojina gospodarske jedinice »Zapadni Papuk II« može se
zaključiti:


1. Obična breza kao pionirska, meliorativna, relativno brzorastuća i industrijski
vrlo vrijedna vrsta dobiva sve veće značenje u šumarskoj privredi.
U gospodarskoj jedinici »Zapadni Papuk II: uređajni razred breze zauzima
182 ha, a u mješovitim sastojinama s više od 20% učešća u ukupnoj drvnoj
masi uspijeva na 508 ha. U ukupnoj drvnoj zalihi jedinice sudjeluje s
5,3%,
2. Istraživane, uglavnom čiste brezove sastojine mogu se u fitocenološkom
pogledu okarakterizirati kao progresivni stadij obične breze u razvoju
bukovo-jelovih šuma na sječinama, iskrčenim i opožarenim površinama ili na
drugi način uzrokovanim šumskim čistinama (Fagetum croaticum boreale
abietetosum, stadij Betula pendula).
3. Usporedba flornog sastava i kvantitativnih elemenata zastupljenosti
pojedinih biljnih vrsta u brezovim i tipski razvijenim sastojinama panonske
šume bukve i jele pokazuje identičnost u prisutnosti mnogih temeljnih elemenata
reda Fagetalia koji karakteriziraju bukove i bukovo-jelove šume jugoistočne
Evrope: Abies alba, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Galium
odoratum, Lamiastrum galeobdolon, Carex sylvatica, Stachys sylvatica, Glechoma
hirsuta, Sanicula europaea, Viola reichenbachiana, Mycelis muralis,
Scrophularia nodosa, Pulmonaria officinalis i druge. U sva tri sloja brezovih
sastojina posebno je značajna prisutnost obične jele kao jednog od glavnih
edifikatora i nosioca strukture buduće preborne sastojine bukve i jele.
4. Osim zajedničkih u sastojinama su prisutne i brojne diferencijalne
vrste razvijene zbog specifičnih, prije svega mikroklimatskih i svjetlosnih
uvjeta. U brezovim sastojinama uz brezu i trepetljiku dominiraju pretežno


ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 33     <-- 33 -->        PDF

visoke biljke šumskih čistina mezofilnog pojasa: Rubus ida^us, Rubus hirtus,
Senecio nemorensis, Solidago virgaurea, Salvia glutinosa, Gentiana asclepiadea,
Carex maxima i Pteridium aquilinum. S druge strane u tipski razvijenim
sastojinama diferencijalne vrste ili vrste s mnogo većom pokrovnošću
su: Dentaria bulbifera, Fes tuca drymeia, Melica uniflora, Actaea spicata, Veronica
chamaedrys, Circaea lutetiana, Polygonatum multtflorum, Ajuga rep-
tans i druge. Usporedba ekoindikatorskih vrijednosti tih dviju skupina vrsta
(prema Ellenberg u 1979) u pogledu svjetla pokazuje vrlo velike razlike,
što govori o karakteru njihovih sastojina.


5. Diferencijalne vrste brezovih sastojina, a pogotovo breza i trepetljika,
odigrale su pozitivan utjecaj na očuvanje šumskog tla, naseljavanje primarnih
vrsta i stvaranje uvjeta za konačan povratak primarne šumske fitocenoze
— panonske šume bukve i jele.
6. Ove brezove sastojine bitno se razlikuju od mješovitih ili čistih brezovih
sastojina koje se u slavonskom gorju formiraju na plitkim do srednje
dubokim distričnim kambisolima, strmim i izloženim terenima na biotopima
acidofilnih šuma hrasta kitnjaka. Osim u flornoj građi sastojine se potpuno
razlikuju u sinekološkim uvjetima pridolaska, sindinamici, trajanju i
prijelazu u primarnu zajednicu, pa ih zato treba odvojeno i promatrati, što
u nas često nije bio slučaj.
7. U tom smislu treba nastaviti i fitocenološka istraživanja čistih i mješovitih
sastojina obične breze u srednjoj i sjevernoj Hrvatskoj. Njihov glavni
zadatak bit će utvrditi karakter i sindinamski stupanj razvoja brezovih
šuma, što će biti neophodna pomoć šumarskim stručnjacima pri uspostavljanju
primarnih, stabilnih i visokoproduktivnih šumskih fitocenoza.
LITERATURA


Anić, M., 1959: Šumarska fitocenologija II. Skripta, Šumarski fakultet, Zagreb.


Bašić, F. & J. Perković, 1975: Tla sekcije Slatina 3. Projektni savjet za
izradu pedološke karte SR Hrvatske, Stručni izvještaj i pedološka karta.
Bertović , S., 1984: Studija obrade prirodnih sustava za potrebe prostornog


plana SR Hrvatske. Klimatološka obrada. Urbanistički institut SR Hrvatske,
Zagreb, 27 s.
Ellenberg , H., 1979: Zeigervverte der Gefaesspflanzen Mitteleuropas. Verlag


E. Goltze KG, Goettingen, 111 s.
Gaži-Baskova, V., N. Plavšić-Gojković, N. Hulina, Z. Pelcer
& J. Medvedović , 1983: Vegetacijska karta SR Hrvatske, list Slatina.
VGI Beograd.


Glišić,
M., 1950: Fitocenološki pogledi na pošumljavanje šumskih požarišta.
Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu, 115—130.
Horvat , I., 1938: Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj. Glas. šum.
pokuse 6:127—279.
J a m i č i ć, D., 1980: Dvostruko boranje u jednom dijelu metamorfnih stijena
Papuka i Krndije. Geološki vjesnik 31:355—358.
Jovanović, B., R. Lakušić, R. Rizo v ski, I. Trinajstić & M. Z upančić
, 1986: Prodromus phytocoenosum Jugoslaviae ad mappam vegetationis
m 1:2.000.000, Bribir — Ilok.
Matić , S., 1986: Problematika uzgajanja i proizvodnje obične breze u prirodnim
sastojinama i kulturama. Stručni izvještaj, Šumarski fakultet, Zagreb.


367
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Mart ino vic, J., D. Cestar & Z. Pel cer, 1977: Tla šumskih ekosistema
Slavonije i Baranje. U: Škorić, A. i dr.: Tla Slavonije i Baranje. JAZU, Projektni
savjet pedološke karte Hrvatske, Posebna izdanja, knj. 1:129—160.


R a u š, Đ. & J. V u k e 1 i ć, 1986: Vegetacijske i strukturne osobine f itocenoza
obične breze (Betula pendula Roth.) na Psunju. Šum. list CX (5/6): 177—187.


Rauš , Đ. & J. Vukelič , 1987: Synoekologisch-vegetative Eigenschaften der
Rotbuche (Fagus sylvatica L.) im pannonischen Gebiet Kroatiens. 3 IUFRO
Buchensymposium, Zvolen (u tisku).


Rauš , Đ. S. Mati ć & B. Prpić , 1988: Istraživanja vegetacijskih i uzgojnih
problema obične breze (Betula pendula Roth.) na području Slavonske
Požege i Podravske Slatine. Stručni izvještaj, Zavod za istraživanja u šumarstvu,
Šumarski fakultet Zagreb, 16 s.


Regula-Bevilacque, Lj., 1979: Acidofilne šume razreda Quercetea robori
-petraeae Br. —BI. et Tx. 1943 na području Strahinščice. Drugi kongres ekologa
Jugoslavije, 11:1019—1031.


S k e n d e r o v i ć, J., 1990: Neke šumskouzgojne osobine obične breze (Betula
pendula Roth.) u panonskom gorju Hrvatske. Glas. šum. pokuse 26:361—377.
Šegulja , N., 1974: Biljni pokrov Vukomeričkih gorica. Disertacija, Sveučilište


u Zagrebu.
T a j d e r, M., 1969: Magnetizam i metamorfizam planinskog područja Papuk—
—Psunj. Geološki vjesnik 22:469—476.
Tuexen , R., 1937: Die Pflanzengesellschaften Nordwcstdeutschlands. Mitt.
Flor.soz. Arbeitsgem. in Niedersachsen H. 3, Hannover.


Der phytozoenoiogische Character Reiner Birkenbestaende (Betula pendula Roth.)
im Gebiet pannonischer Buchen- und Tannenwaelder (Fagetum croaticum boreale
abietetosum Horv. 38) im Papukgebirge


Zusammenfassung


In dieser Arbeit werden Ergebnisse phytozonologischer Untersuchungen reiner
Birkenbestande im Westen des Papukgebirges gebracht. Die Birke kommt hier
hauptsachlich im pannonischen Giirtel der Buche und Tanne, in Rein- und in
Mischbestanden, die hier ein Uebergangsstadium zur erneuten Formierung der
Phytozonose, aus der sie entstanden sind oder in welcher sie gut gedeihen, bilden,
vor.


Neben einer grossen Anzahl fiir die primare Gemeinschaft charakteristischer
Arten des pannonischen Buchen- und Tannenwaldes (Fagetum croaticum boreale
abietetosum Horv. 38) unterscheiden sie von ihnen im grosseren Teil des Entwicklungszyklusses
hohe Pflanzen auf Waldlichtungen des mezzophylen Gurtels.
Um eine urspriingliche Vegetation und Zukunft der Bestande zu sichern, ist eine
gut entwickelte Strauchschicht der Tanne notwendig, die unter den durchsichtigen
Kronen giinstige Entvvicklungsbedingungen findet.


Im phytozonologischen Sinne unterscheiden sich diese Bestande bedeutend
von Birkenbestanden, verbreitet auf Standorten acidophyler Traubeneichenwalder
im Slawonischen Gebirge, beschrieben in friiheren Untersuchungen (Rauš et
al. 1986, Rauš et al. 1988) im Rahmen der Association Betulo-Quercetum petraeae
illyricum Fuk. bzw. Pteridio-Betuletum Trin. et Sugar.