DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Dekanić , I. (1962): Utjecaj podzemne vode na pridolazak i uspijevanje šumskog
drveća u posavskim šumama kod Lipovljana. Glasnik za šumske pokuse,
knj. 15, Zagreb.


Dekanić , I. (1971): Uspijevanje nekih vrsta drveća u prirodnim sastojinama
% kulturama Posavlja u ovisnosti o režimu poplavnih i podzemnih voda.
Savjetovanje o Posavini I, 27—29. I. 1971, Zagreb.


Erdeši , J. (1971): Fitocenoze šuma zapadnog Srijema. Sremska Mitrovica.
Kalinić , M. (1960): Prilog poznavanju šumskih tala Bosutskog područja. Šum.
List, str. 317—330, Zagreb.
Kalinić , M. (1967): Neke specifičnosti hidromorfnih tala pod šumskom vegetacijom
u slavonskoj Posavini. Zemljište i biljka, 1/3, str. 321—328.


Kurtagić , M. (1954): Problem nadvodnjavanja istočne Slavonije, Zagreb.


Loger , L. (1941): Prilog k pitanju odvodnjavanja u šumama donje Posavine.
Sum. List, str. 522—524.
Mayer , B. (1989): Ekološki značaj režima podzemnih i površinskih voda za
nizinske šume Pokupskog bazena. (Doktorska disertacija), Zagreb.
Pavletić, I. i Vučetić, I. (1989): Podaci o podzemnoj vodi Soačvanskog
bazena prikupljeni u 1988. godini SVIZ »BIĐ-BOSUT«, Zagreb.
Prpić , B. (1971): Zakorjenjivanje lužnjaka, poljskog jasena i crne johe u Posavini.
Savjetovanje o Posavini I, 27—29. I. 1971. Zagreb.
Rauš , Đ. (1972): Vegetacijski i sinekološki odnosi šuma u bazenu Spačva. Doktorska
disertacija — manuskript, Zagreb.
Rauš , Đ. (1972): Karta šumskih zajednica Spačvanskog bazena i okolice Vinkovaca,
Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.
Rauš , D. & M. Kalini ć (1973): Pedološke i fitocenološke osobine šume lužnjaka
i običnog graba s bukvom u Posavini i Pokuplju. Radovi Centra JAZU,
Vinkovci, knj. 2, Zagreb.
Rauš , Đ. (1974): Šumske fitocenoze i vegetacijska karta šuma jugoistočne Slavonije.
Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, Centar
JAZU Vinkovci.
Rauš , Đ. (1974): Prilog poznavanju jednogodišnjih količina prostirke u šumskim
zajednicama Posavine. Ekologija (Separat) Acta Botanica Jugoslavica,
Vol., 8, No. 2, Beograd.
Rauš , Đ. (1975): Vegetacijski i sinekološki odnosi šuma u bazenu Spačva. Glasnik
za šumske pokuse br. 18, 225—346, Zagreb.
Rauš , Đ. (1975): Stieleichenwalder Slawoniens. Problems of Balkan Flora and
Vegetation, Sofia 1975.
Rauš , Đ. (1975): Šuma crne johe (Frangulo-Alnetum glutinosae Rau š 68) u
bazenima Spačva, Šum. list 11—12, Zagreb.
Rauš , Đ. (1977): Vegetationsuntersuchungen in den Waldern des Spačpa-Beckens
in Kroatien. Studia phytologica in honoren jubilantis A. O. Horvat , P o e č.


Rauš, Đ., N. Šegulja & J. Topić (1978): Prilog poznavanju močvarne i
vodene vegetacije bara u nizinskim šumama Slavonije. Acta Bot. Croat. 37,
131—147.


Rauš, Đ., N. Šegulja & J. Topić, (1980): Vegetacija bara i močvara u
šumama jugozapadnog Srijema. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke,
sv. 58, 17—51, Novi Sad.


Rauš , D. (1982): Rezultati petnaestogodišnjih (1966—1980) istraživanja i kartiranja
slavonskih i baranjskih šuma Šum. list 4—5, 93—105, Zagreb.


Rauš , Đ. & dr. (1983): Prirodne i ostale mogućnosti proizvodnje drveta u Slavoniji
i Baranji. Zbornik III Sabora Slavonije i Baranje, 435—467, Osijek.


Rauš , Đ. (1983): Šume hrasta lužnjaka u Slavoniji i Baranji. Radovi Akademije
nauka Bosne i Hercegovine, knj. 21, str. 465—471, Sarajevo.


Rauš , Đ. & N. Šegulj a (1983): Flora Slavonije i Baranje. Glasnik za šumske
pokuse br. 21, Zagreb.


355