DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 13     <-- 13 -->        PDF

klima, koja se od asocijacije do asocijacije mijenja u ovisnosti o građi i
drugim uvjetima koji vladaju u njoj.


Tu posebnu šumsku fitoklimu možemo osjetiti čim dođemo u to područje,
no nažalost njene karakteristike u pojedinim biljnim zajednicama još
nisu proučene.


Uzajamni utjecaj šuma—tlo i obratno proučili smo zahvaljujući svesrdnom
zalaganju pedologa dr. Mirjane K a 1 i n i ć.
Reakcija šumskih tala kreće se od kisele do praktično neutralne (pH =
= 4,5—7,0).


Utjecaj biljnih zajednica na šumska tla najbolje se ogleda u tome što
šuma vraća tlu. Naša su istraživanja pokazala da se preko otpalog lišća i
grančica vraćaju šumskom tlu znatne količine organske tvari. Utvrdili smo
da najmanje vraća zajednica Leucoio-Fraxinetum angustifoliae typicum, i to
svega 3080 kg/ha zračno-suhe organske tvari, a najviše zajednica Carpinobetuli-Quercetum roboris fagetosum u iznosu od 5320 kg/ha.


Biotske faktore na istraživanom području moramo također ubrojiti u
sinekološke činioce, jer se i oni vrlo jako odrazuju u stvaranju i razvitku
tamošnje vegetacije.


Sinergetsko (zajedničko) djelovanje svih navedenih faktora (reljef, voda,
geološka podloga, klima, tlo, organska tvar, biotski faktori i dr.) omogućilo
je stvaranje i razvitak postojeće šumske vegetacije, koje sindinamski razvitak
donosimo u prilogu (graf. 1)« (Rauš, 1972).


ŠUMSKA VEGETACIJA SPAČVANSKOG BAZENA (PRIKAZANA
NA NIVELMANSKIM PROFILIMA DUGIM OKO 70 KM)


Šumsku vegetaciju spačvanskog bazena opisali smo u našim ranijim
radovima pa ovdje donosimo, zbog ograničenog prostora, samo nazive ranije
opisanih šumskih fitocenoza (Rauš , 1972—1983):


Tipična šuma hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum
roboris typicum Rau š 1971),
šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i žestiljem (Genisto elatae-
Quercetum roboris aceretosum tatarici Rauš 1971)
Šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem (Genistoelatae-Quercttum roboris caricetosum remotae Ht. 1938)
Tipična šuma poljskog jasena (Leucoio-Fraxinetum angustifoliae typicumGlav. 1959)
Tipična šuma crne johe s trušljikom (Frangulo-Alnetum glutinosae typicum
Rauš 1971)


STANJE PODZEMNE VODE U ŠUMSKIM ZAJEDNICAMA SPAČVANSKOG
BAZENA DOBIVENO JEDNOKRATNIM MJERENJEM 1970. i 1988. GODINE


Osnovne pojmove o podzemnoj vodi i njenoj klasifikaciji u tlu donosimo
prema Maj eru (1989), koji u svojoj doktorskoj disertaciji citira različite
autore, a mi iz nje donosimo samo najvažnije: